Huckleberry Finn kalandjai - 07

Total number of words is 4350
Total number of unique words is 1757
32.2 of words are in the 2000 most common words
43.4 of words are in the 5000 most common words
49.8 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.

A következő félórában egyszer-egyszer megint hahóztam; végre hallom,
hogy felelnek, de jó messziről, s megpróbálom a hangot követni, de nem
tudom, és abban a nyomban azt hittem, hogy egy tuskófészekbe keveredtem,
mert láttam őket hirtelen feltünedezni mind a két oldalon, s néha
épenséggel csak keskeny csatorna volt köztünk. És tudom, hogy olyan is
volt, mit én meg se láttam, mert hallottam a víz sodrát, mint horzsolja
a régi száraz ágat-bogot, ami rálógott a partra. De nem sokáig tartott,
hogy nem hallottam a hahózást a vízbeli tuskók közt, csak azon voltam,
hogy valamikép addig is el ne veszítsem, mert nehezebb volt követni,
mint a tüzes embert. Én sohase láttam, hogy egy hang így bolondítani
tudja az embert, és oly gyorsan és hirtelen tudjon helyet cserélni.
Nagyon sűrűn kellett, tán négyszer-ötször a parttól eltolnom magamat,
mert még a csónakom kilökdöste volna a szigetet a folyóból. Ebből azt
gondoltam, hogy a tutaj is jó sűrűen lökdösheti a partot, különben már
távolabb kellene lenni, annyira, hogy a hang el nem éri, – a tutaj
valamivel gyorsabban úszott, mint én.
Végre úgy látszott, hogy nyilt vízen vagyok megint, de nyomát se
hallottam a hahózásnak. Gondoltam, Dzsim megakadhatott valamely tuskón
és tán vége is van. Magam oda voltam a fáradságtól, hát lefeküdtem a
csónakom fenekére s mondok, nem vesződöm tovább. Persze elaludni nem
akartam, de olyan álmos voltam, hogy nem tudtam megállani, hát mondok
csak épenséggel egy kicsit bóbiskolni fogok.
De abbul úgy látszik több lett egy kis bóbiskolásnál, mert mikor
fölébredtem, a csillagok fényesen tündököltek, a köd elszállt, én pedig
oldalvást úsztam le a csónak hátuljával előre. Először nem tudtam hol
vagyok; azt hittem, álmodom s mikor lassan eszembe kezdett minden jutni,
mintha a mult hétből jöttek volna homályosan elő a dolgok.
Rém nagy volt itt a folyó, a leghatalmasabb szálerdőséggel mind a két
partján, egy szép szilárd fal a csillagok világánál. Nézek előre a
folyón s látok egy fekete foltot a vízen. Utána vetem magamat, de mikor
elértem, nem volt egyéb, mint egy pár faderék a fűrészmalomból egymáshoz
guzsolva. Aztán látok egy másik feketeséget s arra vadásztam, aztán
megint egy másikat és ezzel eltaláltam a dolgot: a tutaj volt.
Mikor elértem, Dzsim rajta ült, a fejével a térde között, úgy aludt,
jobbkarja a kormánylapáton keresztül lógott. A másik lapát leszakadt
róla s magát a tutajt ellepte levél, ágbog és iszap. Keserves dolga
lehetett neki.
Hozzákötöttem a csónakom s odafeküdtem Dzsim orra alá a tutajra s
elkezdtem hadonászni s az öklömet Dzsim felé nyújtogatva, mondom:
– Hahó Dzsim, elaludtam volna? Mért nem ráztál föl?
– Bódog isten, te vónál Hokk? Osztég nem hóttá mög? Nem vesztél a vízbe?
Megkerűté? Ez ollan szíp öcskös, hogy e’ sö löhet hinnyi. Nem löhet
eehinyi ollan szíp. Hagy tapogassalak mög gyerek, hagy tapogassalak mög.
Nem ám, nem hóttá mög; mökkerűté, elevennyen jó egiszségbe, szakasztott
az en rígi jó Hokkom, hálá legyen az isteni jóságnak.
– Mi bajod Dzsim, tán ittál vagy mi?
– Én ittam? Hogy én ittam-e? Hát vót innya?
– Hát akkor mitől vadultál meg?
– Megvadutam?
– Hát nem azt beszéled, hogy megkerültem és több effélét, mintha
odalettem volna valahová.
– Hokk fiam, fiam Hokk Finn, nízz a szömömbe, osztég mondd, hogy nem
vótál oda?
– Oda? Mi a csodát beszélsz te? Nem voltam én sehová. Hová is mentem
volna.
– Akkó öcskös valahun hiba van. Az a! Én vagyok-e én akkó, vagy ki
vagyok én? Itt vagyok-e én, vagy hun vagyok? Ezt mond meg nekem.
– Kend ugyan itt van Dzsim, ezt látom, de hogy a bolond feje hol van,
azt nem látom.
– Itt vagyok? No, akkó azt mondd meg nekem, nem cipelted-e ki a kötelet
a csónakban, hogy kikötsz a homokon?
– Nem én. Miféle homokon? Én ugyan nem láttam homokot.
– Nem láttá? Nézz ide: hát nem eeszakadt a kötél, oszt a tutaj mög neki
locsanva nem leúszott a vízen, téged meg ott hagyott csónakostu’ a
ködbe?
– Miféle ködben?
– Hát a ködbe, aki itt kóválygott egísz áldott ijjel. Oszt nem kajabátál
hahót, én meg nem visszakajabátam, amíg bele nem keveredtünk abbaja
szigetségbe, és az egyikünk eeveszött, a másikunk meg anyi mintha
eeveszött vóna, mer hogy azt se tutta hun jár. Oszt, én nem neki lódútam
essereg szigetnek és rémisztőn kutyávul vótam és majd hogy bele nem
vesztem a vízbe? Hát nem úgy vót, no, nem úgy vót? Ezt mommeg nekem.
– No, ez már nekem sok, Dzsim. Én nem láttam se ködöt, se szigetet, se
galibát, se semmit. Itt ültem veled és beszélgettünk egész éjtszaka,
amíg most vagy tíz perc előtt el nem aludtál s azt tartom, én is
elaludtam. S mivel ezalatt az idő alatt le sem is ihattad magadat, hát
nem lehet más: álmodtad az egészet.
– Elhinném, de hogyan lehet tíz pörc alatt enyit álmodni?
– De pedig álmodtad, hogy akasztanák fel mindet, mert mindebbül semmi
sem történt meg.
– De Hokk, ollan világos minden.
– Bánom én, akármilyen világos, mikor semmi sem igaz belőle. Én tudom,
mert itt voltam az egész idő alatt.
Dsim nem szólt semmit vagy öt percig, hanem ott ült és gondolkozott.
Aztán azt mondja:
– Jól van, legyen álom, Hokk; de akkó én ennél ollanabb álmot még nem
láttam. Sem ollan álmom még nem vót ez életben, akitű így kifárattam
vóna.
– Ez már igaz, mert bizony néha az álom is úgy kifárasztja az embert,
mint akármi egyéb. De ez igazándi egy álom is volt. Mondd el mind,
Dzsim.
Hát Dzsim hozzáfogott s elmondta szegrül-végrül az egészet szakasztott
úgy, ahogy végbement, de alkalmatosan kiszínezve. Aztán azt mondta, most
már meg is akarja fejteni az álmát, mert hogy intelemül küldődött ránk.
Azt mondta, hogy az első homokság egy embert jelentett, aki jót akart
velünk; de a víz sodra egy másik ember volt, aki a jó embertől el akart
bennünket szakasztani. A hallózás intelem volt, amit egyszer-egyszer
kapunk és ha mi nem iparkodunk keményen azon, hogy meg is értsük, akkor
bajba kever ahelyett, hogy a bajból kimentsen. Az a sok fatuskó a vízben
galibát jelent, amibe keveredünk izgága néppel és más egyéb haddal; de
ha csak a magunk dolgára lesz gondunk és vissza nem feleselünk és nem
dühösítjük őket, hát azt is megláboljuk, kivergődünk a ködből a nagy,
tiszta folyóra, ami alatt a Szabad Államokat kell érteni és semmi bajunk
se lesz többé.
Az ég beborult és sötét lett ép azután, hogy a tutajra kaptam, de most
megintelen kiderült.
– Ezt elég jól megfejtetted, ameddig meg nem akad a dolog, Dzsim. De hát
mit jelent ez?
A levelesre meg az iszapra meg az eltört kormánylapátra mutattam. Most
nagyon jól lehetett látni.
Dzim odanézett erre a szemetre, aztán rám és megint a szemetre. A fejébe
már úgy belefészkelte magát az álom, hogy már mintha nem tudott volna
tőle szabadulni, hogy a valóságot vissza tegye megint a maga helyére. De
mikor megint eligazodott, erősen rám nézett, mosolygás nélkül és ezt
mondta:
– Hugy ez mit jelentse? Majd én megmondok neked. Mikur én már kimerílte
nagy munkába bele és nagy kajabálásba bele és elaludta, az enyim szived
majd megfakadta, mert te vutál elveszve neked és én már nem bánta mi
lesz velemvel, meg tutajval vele. És mikur fölibredte magamat és látok,
hogy te megkerülte zegíssigben és eleven: akkor szemem könyezte neked és
szerette volna leborultam tírgyedre és megcsukoltam lábadat neked, úgy
teli meg voltam hálával. Te pedig neked eszed semmire se nem gondolik,
csak arra, hogy csinálik bulundot zereg Dzsimbul hazugságval. Zez a
fizetsig bizom szemet. Es szemet is az ollan zember, aki rakja sár a
neki jó barátja fejire neked, hogy muszáj kölletik neki szegyelni
magadat.
Azután csendesen felállt és bement a putriba, s bement anélkül, hogy
ezenkívül még egyebet is mondott volna. De nekem ez is elég volt. Olyan
hitványnak éreztem tőle magamat, hogy én is megcsókolhattam volna a
lábát, ha rábírhattam volna, hogy vonja vissza.
Tizenöt percembe került, míg annyira össze tudtam magamat szedni, hogy
odamenjek és megalázkodjam egy szerecsen ember előtt; de megtettem, és
azután is sohase bántam meg. Soha többé ilyen csínyt el nem követtem
rajta, s ha tudtam volna, hogy így fölveszi, ezt se csináltam volna.

XVI. FEJEZET.
Majdnem az egész nap aludtunk s éjjel útra keltünk valamicskét egy csoda
nagy tutaj után, amely úgy ment el mellettünk, mint egy nagy processzió.
Négy kisegítő lapátja volt mindenik végin, amiből azt gondoltuk, hogy
visz legalább harminc embert. Öt vaskos putrija volt a fedélzetén jól
távol egymástól és egy nyilt tűzhelye a közepén és zászlórúdja mind a
két végin. Rém hatalmas formája volt neki. Sokra mehet az, aki tutajos
gazda egy ilyen jószágon.
Hát úsztunk lefelé és egy nagy kanyarulatba értünk, az ég kezdett
beborulni és meleg lett. A folyó igen széles volt s mind a két oldalán
erős erdőfala volt; nem lehetett rajta rést vagy tisztást látni.
Kairóról beszélgettünk, s kíváncsiak voltunk, ráismerünk-e, ha odaérünk.
Én azt mondtam aligha, mert hallottam, hogy körülbelül csak egy tucat
házból áll, és ha véletlenül sehol sem égetnek gyertyát, miből tudjuk,
hogy város mellett megyünk el? Dzsim azt mondta, abból megtudjuk, ha a
két nagy folyó valahol egymásba szakad. De én meg azt mondtam, megesik,
azt fogjuk gondolni, hogy egy sziget alsó vége mellett megyünk el s
megint az előbbi folyóba kerülünk. Ez megzavarta Dzsimet is, engem is
megzavart. Igy az lett a kérdés, mit kell tenni? Én azt mondtam, partra
kell evezni, mihelyt valahol világosságot látunk, s azt kell mondani,
hogy tata jön utánunk, de még kezdő ember s szeretné tudni, mennyire van
még Kairó? Dzsim azt gondolta, ez jó ötlet, így hát rágyújtottunk és
vártuk a szerencsét.
Semmit sem volt mit tenni, csak lesni erősen a várost és vigyázni, hogy
el ne menjünk mellette. Azt mondta Dzsim, mérget vesz rá, hogy ő
meglátja, mert abban a minutában, mikor meglátta, szabad ember lesz; de
ha elvétené, megint rabszolgatartó országba jutna és sohase látná a
szabadságot. Föl is ugrott minduntalan kiabálva:
– Ahun van neked!
De csak nem volt. Tüzes ember volt vagy szentjánosbogár. Hát csak leült
megint s tovább vigyázott, mint előbb. Azt mondja, reszket s a hideg is
kirázza attól a gondolattól, hogy olyan közel van a szabadsághoz. Hát
megvallom én is reszkettem s majd kirázott a hideg engem is, mikor ezt
tőle hallom, mert nekem is földerengett a fejemben, hogy már szinte
szabad, és ki volt az oka? Csak én. Már nem tudtam ezt a dolgot sehogy
se lerázni a lelkiismeretemről. Megzavart egészen, úgy hogy pihenni se
tudtam; nem tudtam békén megállani egy helyen. Eddig nem jutott eszembe,
hogy voltaképen micsoda dolgot művelek is én. De most eszembe jutott és
nem is tágított tőlem és furdalt mind jobban-jobban. Iparkodtam magammal
elhitetni, hogy én semminek sem vagyok az oka, mert hiszen nem én
szöktettem meg Dzsimet jogos birtokosától; de semmi haszna sem volt. A
lelkiismeret kiáll és aszondja: »De tudtad, hogy megszökött a
szabadságáért és te a partra evezhettél és valakinek elárulhattad
volna.« Hát így volt és én sehogyse tudtam rajta eligazodni. Ez volt a
dolog bibije. Azt mondja a lelkiismeretem: mit vétett neked, aszondja,
szegény Vatszon kisasszony, hogy a tulajdon szemeddel látod, mint szökik
el a szerecsenje és nem szólsz egy árva szót sem? Mit vétett neked az a
szegény öreg fehérnép, hogy ilyen galádul bánsz vele? Iparkodott tégedet
tudományra oktatni, jó modorra tanított, s azon volt, hogy tőle
kitelhetőleg mindenkép jó legyen hozzád. Ezt tette szegény.
Olyan silányul és nyomorultan éreztem magamat, hogy azt kívántam, bár ne
is élnék. Ide-oda izegtem-mozogtam a tutajon, magamat sinfelve, Dzsim
pedig utánam izgett-mozgott. Egyikünk se tudott békén maradni.
Minduntalan körülugrált és azt mondja: itt meg van Kairód! Mintha belém
lőttek volna, úgy hasított rajtam keresztül, és azt gondoltam, ha
csakugyan Kairó lenne, nyomorúságomban meg kéne halnom.
Dzsim egyre hangosan fecsegett, amíg én magamban beszéltem. Azt
beszélte, hogy az első dolga lesz, ha eljut egy szabadállamba, hogy
összespórolja a pénzit és egy centet se költ el belőle, és ha eleget
szerzett, megvásárolja a feleségét, aki egy majorban volt, közel oda,
ahol Vatszon kisasszony lakott; azután aztán ketten dolgoznak és
megveszik két gyermeköket, és ha gazdájuk nem akarná őket eladni, akkor
fölfogadnak egy abolicinistát, hogy lopja el őket.
Szinte megdermedtem, hogy ezt a beszédet hallottam. Soha életében
efféléket ezelőtt nem mert volna mondani. Lehetett látni, milyen
változást csinál rajta az a perc, melyben azt hitte, közel a
felszabadulása. Szakasztott a régi mondás: adj a szerecsennek egy collt
és elvesz egy ölet. Mondok, ez lett az én gondatlanságomból. Ehol a
szerecsen, akit annyi, mintha én szöktettem volna meg s aki áperte
kirukkol azzal, hogy ellopatja a gyermekeit, akik pedig másnak a
tulajdona, egy emberé, akit soha nem láttam, egy emberé, aki nekem soha
semmit se vétett.
Nagyon bántott a Dzsim beszéde, roppant sokat vesztett vele előttem. A
lelkiismeretem jobban feltüzelt, mint valaha, míg végre azt mondom neki:
»Hagyj nekem békét, még nem késtem el; az első gyertyavilágot ha
meglátom, partra megyek és elmondom.« És ezzel rögtön jól, boldognak és
tollkönnyűnek éreztem magamat. Minden bajom elmult. Nézegettem is
buzgón, nem látok-e világosságot és dudorásztam magamban. Végre látok
egy gyertyát. Dzsim elkezd kiabálni:
– Megvagyunk szabadok Hokk, meg vagyunk szabadok! Ugri Hokk, vedd a
nyakadba neked lábad, ez a jó zereg Kairó, én ismerek ütet.
Én azt mondom:
– Csónakba ülök, Dzsim, s megyek, megnézem. Tudod, hátha nem az.
Száguldott és elkészítette a csónakot, ócska kabátját a fenekére tette,
hogy arra üljek, és a kezembe nyomta az evezőlapátot. S mikor ellöktem a
csónakot, azt mondja:
– Mingyar-mingyar kijabalni fogok neked zerememtül enyimtül és aztat
fogok mundani: mindent keszenek neki Hokknak; szabad zember megvagyok,
és soha se nem megvagyok szabad zember, ha nincs megvan Hokk; eztet Hokk
megcsinálta. Dzsim soha se nem elfelejti tégedet Hokk, te vagy neki
legjobb baratod a világon, és zegyetlen vagy a ki lette barát a zereg
Dzsimnek.
Eleveztem nagy buzgalommal, hogy föladjam, de mikor ezt mondta, mintha
kivették volna belőlem a lelket. Lassan eveztem odébb s nem voltam benne
biztos, örülök-e, hogy elindultam vagy nem örülök. Mikor ötven ölnyire
voltam, azt mondja Dzsim:
– Ott menik, zigaz, zereg Hokk fiacskám nekem, zegyetlen fehír úri
zember, a ki mindig megtartotta, amit zereg Dzsimnek megigérte.
Hát ebbe majd belebetegedtem. De azt mondtam: belementem, már nem
fordulhatok vissza. Ebben a pillanatban jön felém egy csónak, benne két
puskás ember. Megálltak, én is megálltam. Az egyik azt mondja:
– Hé, mi az amoda túl?
– Egy tutajdarab – mondom én.
– Te oda tartozol?
– Oda.
– Van valaki rajta?
– Egy ember, bácsi.
– Az éjjel megszökött öt szerecsen amoda át a kanyarulat fölött. A te
embered fejér vagy fekete?
Nem feleltem rögtönösen. Megpróbáltam, de a szó nem jött ki belőlem.
Iparkodtam egy vagy két szempillantásig megkeményíteni magamat, de nem
voltam elég férfi, egy házinyúl lölke nem volt bennem. Láttam, hogy
ellágyulok, hát nem is próbáltam tovább, hanem neki és azt mondom:
– Fejér!
– Azt tartom, gyerünk, nézzük meg magunk.
– Bár jönnének, mondom én, mert hogy a tatám van ott és talán lennének
szívesek a partra vontatni a tutajt, oda, ahol a világosságot látni.
Tata beteg és beteg a nagyanya is, meg Mari is.
– Ördögadta, sietős a dógunk fiam. De tán még megtesszük. Fogd az
eveződet és gyerünk.
Én belekapaszkodtam a lapátomba s ők is evezéshez fogtak. Mikor
egyet-kettőt húztunk, aszondom:
– A tatám nagyon hálás lesz kelmetek iránt. Mindenki elmenekül, ha
kérem, hogy segítsen partra vontatni a tutajunkat, én magam meg nem
bírom.
– No, ez pokolbéli alávalóság tőlük. Furcsa is. Mondsza csak fiam, mi
baja van a tatádnak?
– Izé, mondok – csekélység egészben.
Abbahagyták az evezést. Még jó nagy út volt a tutajig. Aszondja az
egyik:
– Hazudsz, fiú. Mi baja a tatádnak? Felelj nyiltan, annál jobb lesz rád
nézve.
– Megfelelek urak, meg én becsülettel, de kérem, ne hagyjanak el
bennünket. A baja, – izé – ha csak odagyünnének előre s a kezembe adnák
a kötelük végit, akkor nem is kéne közel jönniök a tutajhoz, – kérem
szépen, tegyék meg.
– Húzd hátra, Dzson, húzd hátra a csónakot, mondja az egyik. És hátra
eveztek. Menj odébb fiú, evezz balra. Verje meg a ragya, azt hiszem a
szél már ránk fújta. Az apádnak himlője van s te nagyon is jól tudod.
Mért nem rukkoltál ki vele hé? Szét akarod terjeszteni az egész
országban?
– Igaz, mondok hüppögve, azelőtt elmondtam mindenkinek, de el is mentek
abban nyomban s a faképnél hagytak bennünket.
– Szegény ördög, van valami a dologban. Nagyon sajnálunk igazán, de hát
vigye a kánya, semmi szükségünk sincsen a fekete himlőre, ezt
beláthatod. Nézd csak, majd én megmondom mit csinálj. Meg ne próbáld
kikötni egy magadban, különben elrontasz mindent. Ússzatok le vagy húsz
mérföldet, akkor egy városhoz értek a folyó balpartján. Az már jól
napkelte után lesz, és ha segítséget kérsz, azt mondod, hogy embereid
mind leverte a lábukról a láz, meg a hideglelés. Ne légy másodszor is
olyan bolond, hogy elárulod, hogy mi a bajotok. Látod, most mi kedves
szolgálatot iparkodunk neked tenni; te pedig eredj és vess húsz
mérföldet közéd és közibénk, ez illik egy jó fiúhoz. Abban semmi hasznod
se lenne, ha ott kötnél ki, ahol világosság látszik, az csak egy
fatelep. Mondd csak – azt tartom az apád szegény ember és meg kell
vallani, csinos kis slamasztikában van. Ide teszek egy húszdolláros
aranypénzt erre a deszkára, ha melletted elúszik, vedd le. Szégyenlem,
hogy cserben hagylak, de Isten akárhova tegye, kinek volna kedve kikötni
a feketehimlővel, ezt belátod, úgy-e?
– Megállj, Páker, – mondja a másik ember – ehun is egy húszdolláros,
tedd én tőlem is a deszkára. Isten áldjon, fiam. Tégy úgy, ahogy Páker
úr mondta és rendbe lesz minden.
– Úgy van úgy, fiam, isten veled, isten áldjon. Ha találkozol szökött
szerecsenyekkel, segítve lesz rajtad: elfoghatod őket és pénzhez jutsz
vele.
– Isten velük, uraimék, – mondom én – én mellettem ugyan el nem megy
szökött szerecsen, ha rajtam áll.
Elmentek és én visszamentem a tutajra s nagyon elesetten éreztem
magamat, mert igenis jól tudtam, hogy rosszul cselekedtem, és láttam,
hogy semmi haszna sem volt, hogy próbáltam megtanulni helyesen
cselekedni. Nincs az olyan embernek szerencséje, akit kicsi korában nem
igazítanak a jó útra; mikor belejut a csávába, nincs ami visszaterelje s
dolgára igazítaná, és elhasal. Aztán még gondolkoztam egy minutáig és
azt mondom magamban: megálljunk csak, tegyük fel, hogy jót cselekedtél
és Dzsimet föladtad volna; jobb érzésed lett volna-e vajjon, mint
amilyen most van? Nem, – mondok – ép oly cudarul volnék, mint most
vagyok. Akkor hát, – mondok – mi haszna megtanulni a helyes cselekedet
útját, ha ép olyan keserves dolog helyesen cselekedni és nem baj
helytelenül cselekedni, a bére meg egy ennek is, annak is? Meg voltam
akadva. Erre nem tudtam felelni. Igy hát, mondok, mit vesződjem rajta
tovább, de ezentúl mindig azt teszem, ami jobban a kezem ügyébe esik.
Bementem a putriba; Dsim nem volt ott. Néztem mindenfelé, sehol se
láttam. Mondok: _Dsim!_
– Itt megvagyum Hokk. Már sem nem látni őket sehun? Ne nágyun beszilik.
A folyóban volt, a hátsó evező lapát alatt, csakis az orra látszott ki.
Mondom neki, hogy már nem látni őket, hát feljött a tutajra. Azt mondja:
– Mind végedig hallgatta én zegisz beszélgetés és bebujta vízbe és
mondok úszik partra, ha idegyüvölnek. Aztán megmegintelen visszaúszik
tutajra, ha elmenik innen. De ücskös, hogyan te becsapoltál üket, Hokk!
Ez vuta a legfajintosabb csalafintaságod neked! Azt mondik neked
gyerekem, remilek, ez megmentett zereg Dzsimt, és ezt soha sem nem
elfeledje neked zereg Dzsim, te zaranyos.
Aztán a pénzről beszéltünk. Szép kis summa volt: húsz dollár darabja.
Dzsim azt mondta, most már lefizethetünk gőzhajóra, mint fedélzeti
utasok és eltart nekünk ez a pénz egész a szabadállamokig. Még húsz
mérföld a tutajnak, aszondja, nem is olyan sok, de azért jobb szerette
volna, ha már ott is volnánk.
Virradatfelé kikötöttünk és Dzsim roppant nagy gonddal rejtette el a
tutajon levő holmit. Azután egész nap azon dolgozott, hogy bugyorokba
kötögesse és elkészüljön arra, hogy elhagyhassuk a tutajt.
Ezen az éjjelen egy várost láttunk világosságaival lent balkézről egy
kanyarulatban.
Kimentem a csónakon kérdezősködni. Csakhamar egy emberre akadtam künn a
vízen csónakban, horgot rakott ki. Fölálltam s ezt mondtam:
– Gazduram, ez a város Kairó?
– Kairó? Nem. Meg vagy bolondulva?
– Hát micsoda város, gazduram?
[Így egész nap aludtunk.]
– Találd ki, ha tudni akarod. Ha pedig itt alkalmatlankodol rajtam még
egy félpercig, megkapod, amit nem kerestél.
Visszaeveztem a tutajhoz. Dzsim nagyon odavolt, de én azt mondtam neki,
ne búsuljon, remélem, Kairó lesz a legközelebbi hely.
Még hajnal előtt elmentünk egy másik város mellett is és én megint
készültem kimenni; de a part nagyon magas volt s nem mentem ki. Kairó
körül nincsen magas part, mondja Dzsim. Ezt én elfelejtettem.
Kikötöttünk a nappalra egy homokszigeten, mely elég közel volt a
baloldali parthoz. Én gyanakodni kezdtem, de Dzsim is. Azt mondom:
– Lehet, azon a ködös éjtszakán jöttünk el Kairó alatt.
Ő azt mondja:
– Ne beszilik errül, Hokk. Szigin szerecsennek szigin a szerencsid. Én
mindétig addig gundulta, hogy az a cserge-kígyót bőre még nem kiadta
mirgit neki mind.
– Bár sohase láttam volna azt a kígyóbőrt, Dzsim, bár soha a szemem elé
ne került volna.
– Nem te meg vagy a hibás Hokk, te nem tudoltál veszedelmit neki. Hat ne
szememrehányást tígy magadnak.
Mikor megvirradt, láttuk, hogy a part mellett, ahol voltunk, a tiszta
vízű Ohejjó, és kívülről meg az öreg rendes Moddi volt. Hát ezzel vége
is volt Kairónak.
Meghánytuk-vetettük a dolgot. Bajos lenne parthosszat visszamenni, mert
természetesen nem tudnánk a tutajt víz ellen vinni. Nem volt mit tenni,
mint várni estig és visszaindulni a csónakkal, akármi lesz is. Igy egész
nap aludtunk a gyapotbokrok sűrűjében, hogy friss erővel láthassunk
dologhoz és mikor a sötétség beállt s visszamentünk a tutajhoz, hát nem
volt meg a csónak.
Egy darabig egy szót se szóltunk. Mit is mondhattunk volna. Jól tudtuk
mind a ketten, hogy a csörgőkigyó bőre csinálta ezt is. Hát mit
vesztegettük volna rá a szót. Csak az a színe lett volna, mintha más
hibát keresnénk, ami csak új bajt hozna ránk és mindig többet, amíg
végre is megtanulnánk, hogy ne kapálódzunk.
Utóbb arról beszélgettünk, mit köllene tennünk s azt sütöttük ki, hogy
legjobb lesz a tutajjal tovább ereszkedni lefelé, amíg csónakot tudunk
venni, amelyen visszamegyünk. Nem gondoltunk arra, hogy kölcsön vegyük,
mikor senkisem látja, ahogy tata szokta tenni, mert alkalmasint üldözőbe
vennének érte.
Igy hát mikor beesteledett, elindultunk a tutajon.
Aki eddig nem hitte, most már szentül el fogja hinni, mily
meggondolatlanság hozzányúlni a kígyóbőrhöz, el fogja hinni abból, amit
az a kígyóbőr rajtunk tett és abból, ha elolvassa és látja, még
azonkívül is mit nem tett rajtunk.
Csónakot ott lehetett venni, nem messze attól a helytől, ahol a tutajok
szoktak kikötni. De mi nem láttunk kikötött tutajokat, így hát tovább
mentünk mintegy három óránál tovább is. Az éjtszaka szürke és szinte
sűrű lett, ami majdnem olyan komisz dolog, mint a köd. Sem a folyó
formáját nem ismerni föl, sem semmi távolságot nem lehet látni. Későre
járt az idő és nagy csendesség volt, amikor egy gőzöst hallunk jönni a
folyón fölfelé. Meggyújtottuk a lámpásunkat s azt gondoltuk, majd
észreveszik. Fölfelé igyekvő gőzhajók nem igen kerültek a közelünkbe,
mert szeretnek oldalt menni, a cövekek irányában s keresik a csendes
vizet. De olyan éjtszakákon, mint a mai, nekivágnak az áramnak s
teljesen a folyó ellen mennek.
Jól hallottuk a dohogását, de nem láttuk magát a hajót míg szinte
rajtunk nem volt. Épen nekünk jött. Sokszor megcsinálják a hajósok ezt s
próbálják, milyen közel tudnak az ember mellett elmenni anélkül, hogy
érintenék, néha a kerék elvág egy kormánylapátot s ilyenkor a hajókalauz
kidugja a fejét és röhög, s azt hiszi, nagyszerűen csinálta. Hát itt
jön, s mi azt mondtuk, megpróbálja elsiklani mellettünk, de nem látszott
eltérni egy paraszthajszálnyira se. Nagy hajó volt s nagy sebten jött
is, olyan volt, mint egy fekete felhő, szentjánosbogárból rakott sorok
rajta; de hirtelen mintha felfúvódott volna, vastagon, félelmesen,
hosszú sora a kemenceajtóknak tárva-nyitva világlott, mint vörösen izzó
fogak, és ormótlan eleje épen a fejünk felett lógott. Egy nagy kiabálást
hallottunk, harangok csilingelését, a masinák megállását, összevissza
szitkozódást, a gőzsíp füttyjét, s amint Dzsim a vízbe szökött az egyik
oldalon s én a másikon, ránk csapott és egyenesen keresztül a tutajon.
Én lebuktam s iparkodtam a víz fenekét is elérni, mert egy harminc láb
átmérőjű keréknek kellett fölöttem elmennie s én iparkodtam neki helyet
csinálni. Mindig el tudtam lenni egy percig a víz alatt, ezúttal azt
tartom, lenn voltam másfél percig. Aztán sebten fellöktem magam a víz
színére, mert már szinte odavoltam. Feljöttem hónaljig a víz fölé,
kifújtam orromból a vizet és lélekzetet szedtem. Természetesen zúgó
árban voltam s természetesen egy perccel azután, hogy megállították,
újra megindították a hajó masináját, mert a tutajos emberekkel ugyan
soha se törődtek sokat. Most hát ott dübörgött fölfelé a vízen, látni
nem lehetett a sürű éjben, de hallani hallottam.
Vagy egy tucatszor elkiabáltam Dzsimet, de semmi feleletet nem kaptam.
Hát belekapaszkodtam egy deszkaszálba, amely nekem jött amíg vizet
tiportam és part felé indultam, magam előtt tolva a deszkát. Sokáig
tartott, míg a víz sodrából kievickéltem, de szerencsésen partra
jutottam. Nem sokat láttam, csak igen keveset az útból s elmentem
tapogatózva tán vagy egy negyedmérföldnyire hepehupás területen s
nekimentem egy nagy, régi módi dufla gerendahajléknak, mielőtt
észrevettem volna. El akartam mellette osonni, de kiugrott egy csapat
kutya s elkezdett tutulni s ugatni rám. Én pedig jobb dolgot tudtam
magamnak, mint hogy ezekkel is kikezdjek.

XVII. FEJEZET.
Körülbelül egy félperc mulva valaki kiszólt az ablakon anélkül, hogy a
fejét kidugta volna s azt mondja:
– Készen, fiúk! Ki az?
Én aszondom: Én vagyok.
– Ki az az én?
– Dzsekszon Gyuri.
– Mit akarsz?
– Semmit, uram. Csak odébb szeretnék menni, de a kutyák nem eresztenek.
– Mit kuncsorogsz te erre éjtszakának idején, mi?
– Nem kuncsorgok én uram; leestem a gőzhajóról.
– Oh, le, a gőzhajóról? Valaki gyújtson gyertyát. Mit mondtál, mi a
neved?
– Dzsekszon Gyurit mondtam, tens uram. Csak gyerek vagyok.
– Ide vigyázz! Ha igazat beszélsz, nincs mitől félned, senki se fog
bántani. De ne próbálj mozdulni; állj meg ott, ahol vagy. Menjetek, Bob
és Tom, egyitek hozza el a puskákat. Dzsekszon Gyuri, van veled valaki?
– Nincsen uram, senki.
Hallom az embereket a házban mozogni s világosságot látok. Az emberem
ezt kiabálja:
– Tedd félre azt a gyertyát Betszy, te vén bolond, hová tetted az
eszedet? Tedd a földre a bejáró ajtó mögé. Bob, ha készen vagy és Tom
is, álljatok helyetekre.
– Készen vagyunk.
– No, Dzsekszon Gyuri, ismered-e a Sepperdszonékat?
– Nem, uram, soha hírüket se hallottam.
– Jó, lehet igaz, lehet nem igaz. Készen vagyunk mind. Előre Dzsekszon
Gyuri. Vigyázz, ne siess, – jöjj nagyon lassan. Ha van valaki veled,
maradjon hátul, ha előre jő, lelőjjük. Most gyere. Gyere lassan; nyisd
ki az ajtót magad, csak épen annyira, hogy bejuthass, hallod?
Nem siettem, még ha akartam volna se tudtam volna sietni. Csak egyet
léptem lassan egyszerre, és semmi neszt nem hallottam, csak mintha a
szívemet hallottam volna. A kutyák ép úgy hallgattak mint az emberek, de
You have read 1 text from Hungarian literature.
Next - Huckleberry Finn kalandjai - 08
 • Parts
 • Huckleberry Finn kalandjai - 01
  Total number of words is 4320
  Total number of unique words is 1802
  33.0 of words are in the 2000 most common words
  46.5 of words are in the 5000 most common words
  51.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 02
  Total number of words is 4471
  Total number of unique words is 1774
  33.1 of words are in the 2000 most common words
  44.5 of words are in the 5000 most common words
  50.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 03
  Total number of words is 4446
  Total number of unique words is 1794
  31.5 of words are in the 2000 most common words
  42.4 of words are in the 5000 most common words
  47.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 04
  Total number of words is 4401
  Total number of unique words is 1837
  27.5 of words are in the 2000 most common words
  38.7 of words are in the 5000 most common words
  43.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 05
  Total number of words is 4406
  Total number of unique words is 1815
  32.6 of words are in the 2000 most common words
  44.8 of words are in the 5000 most common words
  51.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 06
  Total number of words is 4369
  Total number of unique words is 1760
  31.1 of words are in the 2000 most common words
  42.1 of words are in the 5000 most common words
  48.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 07
  Total number of words is 4350
  Total number of unique words is 1757
  32.2 of words are in the 2000 most common words
  43.4 of words are in the 5000 most common words
  49.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 08
  Total number of words is 4359
  Total number of unique words is 1825
  34.5 of words are in the 2000 most common words
  49.4 of words are in the 5000 most common words
  55.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 09
  Total number of words is 4310
  Total number of unique words is 1924
  32.0 of words are in the 2000 most common words
  43.0 of words are in the 5000 most common words
  48.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 10
  Total number of words is 4196
  Total number of unique words is 1948
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  41.9 of words are in the 5000 most common words
  46.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 11
  Total number of words is 4344
  Total number of unique words is 1884
  29.8 of words are in the 2000 most common words
  42.4 of words are in the 5000 most common words
  48.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 12
  Total number of words is 4319
  Total number of unique words is 1873
  33.4 of words are in the 2000 most common words
  45.5 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 13
  Total number of words is 4344
  Total number of unique words is 1756
  34.4 of words are in the 2000 most common words
  46.9 of words are in the 5000 most common words
  52.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 14
  Total number of words is 4308
  Total number of unique words is 1652
  36.2 of words are in the 2000 most common words
  48.9 of words are in the 5000 most common words
  55.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 15
  Total number of words is 4370
  Total number of unique words is 1713
  34.6 of words are in the 2000 most common words
  47.3 of words are in the 5000 most common words
  53.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 16
  Total number of words is 4310
  Total number of unique words is 1791
  33.4 of words are in the 2000 most common words
  45.0 of words are in the 5000 most common words
  50.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 17
  Total number of words is 4325
  Total number of unique words is 1727
  34.3 of words are in the 2000 most common words
  47.3 of words are in the 5000 most common words
  53.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 18
  Total number of words is 4291
  Total number of unique words is 1702
  30.6 of words are in the 2000 most common words
  42.0 of words are in the 5000 most common words
  47.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 19
  Total number of words is 4391
  Total number of unique words is 1798
  30.0 of words are in the 2000 most common words
  40.1 of words are in the 5000 most common words
  45.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 20
  Total number of words is 4388
  Total number of unique words is 1775
  30.7 of words are in the 2000 most common words
  42.1 of words are in the 5000 most common words
  47.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 21
  Total number of words is 4370
  Total number of unique words is 1765
  33.7 of words are in the 2000 most common words
  45.9 of words are in the 5000 most common words
  51.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Huckleberry Finn kalandjai - 22
  Total number of words is 254
  Total number of unique words is 202
  33.1 of words are in the 2000 most common words
  43.3 of words are in the 5000 most common words
  51.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.