Emil, vagy a nevelésről - 30

Total number of words is 4037
Total number of unique words is 1719
30.3 of words are in the 2000 most common words
41.4 of words are in the 5000 most common words
46.8 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
tőle? Hogy kedvemért megváltoztassa a dolgok menetét, hogy csodákat
műveljen az érdekemben? Én, a kinek mindenek felett tisztelnem kell a
bölcsesége által megállapított és előrelátása által fentartott rendet,
azt akarjam, hogy ez a rend kedvemért megzavartassék? Nem, ez a vakmerő
kivánság hamarabb megérdemelné a büntetést, mint a meghallgattatást. Nem
kérem tőle a jóltevésre való hatalmat sem; miért kérjem tőle azt, a mit
megadott nekem? Nem azért adta-e a lelkiismeretet, hogy szeressem a jót,
az észt, hogy fel tudjam ismerni, a szabadságot, hogy meg tudjam
választani? Ha a rosszat teszem, nincs mentségem; azért teszem, mert
akarom; tőle kérni, hogy változtassa meg az akaratomat, annyi volna,
mint tőle kívánni, a mit ő kiván tőlem, annyi, mint azt akarni, hogy ő
végezze az én művemet, a melynek én nyerjem el a díját; annyi, mint
elégedetlennek lenni helyzetemmel, nem akarni többé embernek lenni, más
valamit akarni, mint a mi van, vagyis a rendellenséget és a rosszat
akarni. Igazságosság és igazság forrása, kegyelmes és jó Isten! Benned
vetett bizalmamban szívem legfőbb kivánsága, hogy legyen meg a te
akaratod. Hozzáfüzöm az enyémet s azt teszem, a mit te teszel,
belenyugszom jóságodba s azt hiszem, már előre részesedem a legfőbb
boldogságban, mely ennek a jutalma.
Önmagam iránti jogos bizalmatlanságomban az egyedüli dolog, a mit tőle
kérek, vagy jobban mondva, a mit igazságosságától várok, az, hogy
vezessen vissza tévelygésemből, ha megtévedek és ez a tévedés rám nézve
veszedelmes. Ha jóhiszemű vagyok is, azért nem tartom magamat
csalhatatlannak, azok a véleményeim, melyeket legigazabbaknak tartok,
talán megannyi hazugságok, mert mely ember ragaszkodik véleményeihez? És
hány ember van mindenben összhangban? Ha az illuzió, a mely félrevezet,
önmagamból jön is, ő az egyedüli, a ki ki tud belőle gyógyítani.
Megtettem, a mit tudtam, az igazság elérésére, de forrása nagyon is
magas; ha erőm nem engedi is, hogy messzebbre menjek, miben lehetnék
bűnös? Az ő dolga, hogy közelebb jöjjön hozzám.

A derék pap hévvel beszélt; föl volt indulva és én is az voltam. Mintha
az isteni Orpheust hallottam volna, első himnusait énekelni és az
istenek tiszteletére tanítani az embereket. Mindazáltal egész tömeg
ellenvetés ötlött fel bennem; de nem nyilvánítottam egyiket sem, mert
nem annyira alaposak, mint inkább zavarba ejtők voltak és a meggyőzés az
ő oldalán volt. A mint lelkiismerete szerint beszélt hozzám, úgy
tetszett, mintha az én lelkiismeretem megerősítette volna, a mit
mondott.
Az érzések, melyeket nekem most kifejtett, mondottam neki, sokkal
újabbaknak tünnek föl előttem abban, a miről ön megvallja, hogy nem tud,
mint abban, a miről azt állítja, hogy hiszi. Általában a theismust, vagy
a természetes vallást látom benne, melyet a keresztények mindenáron
össze akarnak téveszteni az atheismussal, vagy vallástalansággal, holott
ez egyenesen ellentétes tanítás. Hitemnek mostani állapotában azonban
inkább föl kell emelkednem, mint leszállnom, hogy az ön véleményeit
elsajátíthassam; nehéznek találom pontosan azon a ponton maradni, a hol
ön van, ha az ember nem éppen olyan bölcs, mint ön. Hogy legalább épp
oly őszinte legyek, tanakodni akarok önmagamban. A belső érzés kell hogy
vezessen engem, az ön példájára és ön maga tanított arra engem, hogy ha
az ember sokáig hallgatásra kárhoztatta ezt a belső érzést, újra
felidézni, nem lehet egy pillanat műve. Magammal viszem az ön előadását
szívemben, elmélkednem kell róla. Ha aztán jól meghánytam-vetettem
magamban és épp oly meggyőződött maradok mint ön, akkor ön lesz az én
utolsó apostolom és én önnek proselitája leszek mindhalálig. Mégis
oktasson csak tovább is engem, hiszen még csak a felét mondta el nekem
annak, a mit tudnom kell. Beszéljen nekem a kinyilatkoztatásról, a
Szentírásról, azokról a homályos dogmákról, a melyek közt gyermekkorom
óta tévelygek, nem tudva őket sem felfogni, sem hinni és nem tudva őket
sem elfogadni, sem elvetni.
Igen gyermekem, mondotta ő megölelve engem, tovább fogom mondani önnek,
a mit gondolok; nem akarom csak félig megnyitni ön előtt szívemet, hanem
az óhajtás, melyet nyilvánított, szükséges volt számomra, hogy
felhatalmazzon arra, hogy fentartás nélkül nyilatkozzam. Eddigelé nem
mondtam önnek semmi olyat, a miről azt ne hittem volna, hogy hasznára
válik és a miről ne lettem volna mélységesen meggyőződve. A vizsgálat, a
melyet ezután kell végeznem, lényegesen más, csak zavart, rejtelmet és
homályt látok benne és csak bizonytalansággal és bizalmatlansággal fogok
hozzá. Remegve szánom el rá magamat és inkább kétségeimet mondom el
önnek, mint nézeteimet. Ha az ön véleményei szilárdabbak volnának, akkor
haboznék, hogy kifejtsem-e az enyéimet; de abban az állapotban, a
melyben van, csak nyer vele, ha úgy gondolkozik, mint én.[105]
Egyébiránt előadásommal szemben csak az észtől vezettesse magát, mert én
nem tudom, nem vagyok-e tévedésben. Nehéz dolog vitatkozás közben néha
nem szólani állító hangon; jegyezze meg azonban, hogy most minden
állításom csak ok a kétkedésre. Keresse az igazságot önmaga, én a magam
részéről csak jóhiszeműséget igérek.
Fejtegetésemben ön nem lát egyebet, mint a természetes vallást; különös
dolog, hogy más vallásra is van szükség! Honnan ismerjem meg ezt a
szükséget? Miben lehetek bűnös, ha Istennek a szerint a belátás szerint
szolgálok, melyet ő adott szellememnek és azok szerint az érzések
szerint, melyeket ő sugall szivemnek? Mily tisztaságát az erkölcsnek,
milyen az emberre hasznos és alkotójának dicsőségére való dogmát
vonhatok le egy positiv tanításból, a melyet nélküle is le nem vonhatnék
képességeimnek helyes használatából? Mutassa meg nekem, hogy mit lehet
Isten dicsőségére, a társadalom javára és saját jóvoltomra hozzá tenni a
természetes törvény kötelességeihez és mily erényt kelthet ön egy új
Istentiszteletből, a mely ne volna, az enyémnek következménye. Az
Istenség legnagyobb eszméi csupán az észből magából származnak. Nézd a
természet látványát, hallgasd meg a belső szózatot. Nem mondott-e meg
Isten mindent szemeinknek, lelkiismeretünknek, ítéletünknek, mit
mondhatnak ennél többet az emberek? Az ő kijelentéseik csak alább
szállítják Istent azzal, hogy emberi szenvedélyeket tulajdonítanak neki.
A helyett, hogy megvilágosítanák a nagy Lény fogalmait, azt látom, hogy
összezavarják a különböző dogmát; nem hogy megnemesítenék, hanem
lealjasítják őket; a felfoghatatlan rejtelmekhez, a melyek őt
körülveszik, képtelen ellenmondásokat fűznek, melyek az embert gőgössé,
türelmetlenné, kegyetlenné teszik s a helyett, hogy meghonosítanák a
békét a földön, tüzet és vasat hoznak rá. Azt kérdem magamban, mire jó
mindez, a nélkül, hogy felelni tudnék erre a kérdésre. Csak az emberek
bűneit látom és az emberi nem nyomorúságait.
Azt mondják, szükség volt kinyilatkoztatásra, a mely megtanítsa az
embereket, mikép akarja az Isten, hogy szolgálják; bizonyítékul
fölhozzák a furcsa istentiszteletek különbözőségét, melyeket
meghonosítottak, de nem látják be, hogy éppen ez a külömbözőség a
kinyilatkoztatások szeszélyességéből származik. Mióta a népek arra adták
magukat, hogy megszólaltassák Istent, mindegyik a maga módja szerint
szólaltatta meg és azt mondatta vele, a mit akart. Ha csak azt
hallgatták volna meg, a mit Isten az emberek szivének mondott, sohasem
lett volna más vallás a földön, csak egy.
Szükség volt egységes istentiszteletre; ezt készséggel megengedem; de
oly fontos pont volt-e ez, hogy az isteni hatalom egész apparátusa
kellett megállapításához? Ne téveszszük össze a vallás szertartásait
magával a vallással. Az istentisztelet, melyet Isten kíván, a szív
istentisztelete; ez pedig ha őszinte, mindig egységes. Nagyon bolond
hiúság kell hozzá, hogy azt képzeljük, hogy Istent oly nagyon érdekli a
pap ruhájának szabása, a szavak sorrendje, a melyeket elmond, a
mozdulatok melyeket az oltár előtt tesz és összes térdhajlásai. Ah,
barátom, maradj meg egész magasságodban, mindég elég közel leszel a
földhöz. Isten azt akarja, hogy lélekben és igazságban tiszteljék; ez
minden vallásnak, minden országnak, minden embernek kötelessége. A mi a
külső istentiszteletet illeti, ha ennek a jó rend kedvéért egységesnek
kell lennie, ez merőben rendőri ügy, ehhez ugyan nem kell
kinyilatkoztatás.
Nem ezekkel az elmélkedésekkel kezdettem. A nevelés előítéletei és az a
veszedelmes önszeretet, a mely az embert mindig szférája fölé akarja
emelni, vittek rá engem is; mivel nem birtam gyönge fogalmaimat
fölemelni a legfőbb lényhez, azon igyekeztem, hogy leszállítsam őt
magamhoz. Közelebb hoztam egymáshoz azokat a végtelenül távol eső
kapcsolatokat, melyeket ő a saját természete és az enyém közé vetett.
Közvetlenebb közlekedést, részletesebb oktatásokat akartam és nem érve
be azzal, hogy Istent az emberhez hasonlóvá teszem, természetfölötti
belátást akartam szerezni, hogy kiváltságos legyek embertársaim között;
saját külön istentiszteletet akartam; azt akartam, hogy Isten olyat
mondjon nekem, a milyet másoknak nem mondott, vagy a milyet mások nem
értettek volna meg úgy, mint én.
Azt a pontot, a meddig eljutottam, úgy tekintettem, mint azt a közös
kiinduló pontot, a melyből minden hívő kiindul, hogy eljusson egy
tisztább istentiszteletig s a természetes vallás hittételeiben csak
minden vallás elemeit találtam. Megszemléltem a földön uralkodó
felekezetek sokaságát, a melyek kölcsönösen hazugsággal és tévelygéssel
vádolják egymást; és azt kérdeztem: _melyik hát az igazi?_ Mindegyik azt
felelte: az enyém; mindegyik azt mondta, csak én és hitsorsosaim
gondolkozunk helyesen, a többiek mind tévedésben vannak. _És honnan
tudod, hogy a te felekezeted az igazi?_ Mert Isten mondotta.[106] És ki
mondta, hogy az Isten mondotta azt? A lelkészem, a ki pedig jól tudja. A
lelkészem mondja, hogy higyjek így és én így hiszek; ő biztosít engem
arról, hogy hazudnak mind azok, akik máskép szólnak, mint ő. Ezért hát
nem hallgatok rájuk.
Hogyan? gondoltam én, az igazság nem egy? És a mi igaz nálam, az lehet
nem igaz nálatok? Ha annak a módszere, a ki a jó úton jár és azé, a ki
eltéved, ugyanaz, micsoda érdeme vagy hibája lehet az egyiknek a
másikkal szemben? A választásuk a véletlen műve, nekik tulajdonítani
méltánytalanság, annyi, mint azért jutalmazni vagy büntetni valakit,
mert ebben vagy abban az országban született. Hogy valaki azt merje
mondani, hogy Isten így ítél rólunk, nem egyéb, mint káromolni
igazságosságát.
Vagy jó és Istennek tetsző minden vallás, vagy ha van egy olyan, melyet
ő ír elő az embereknek s a melynek félreismeréseért megbünteti az
embereket, akkor biztos és nyilvánvaló jeleit adta, hogy
megkülönböztethető és felismerhető legyen, mint az egyedüli igaz vallás;
ezek a jelek minden időre és minden helyre valók, egyformán érthetők
kicsinyek és nagyok, mindenki számára, tudósok és tudatlanok számára,
európaiak, hinduk, afrikaiak, vad népek számára. Ha volna olyan vallás a
világon, melyen kívül nincs egyéb, mint örök szenvedés és a világ
bármely részén csak egyetlen jóhiszemű halandó volna is, a kit nem
illetett meg az igazsága, ennek a vallásnak az istene volna a zsarnokok
legméltánytalanabbika és legkegyetlenebbike.
Ha tehát őszintén keressük az igazságot, ne engedjünk semmit a születés
jogának és az egyházatyák és papok tekintélyének, hanem szólítsunk a
lelkiismeret és az ész ítélőszéke elé mindent, a mire gyermekkorunk óta
tanítottak. Kiálthatják nekem: Vesd alá eszedet; ugyanígy mondhatná ezt
az, a ki megcsal; okaim kell hogy legyenek rá, hogy alávessem az
eszemet.
Az az egész theologia, melyet önmagamtól megszerezhetek a mindenség
szemlélete által és képességeim helyes használata által, arra
szorítkozik, a mit föntebb megmagyaráztam. Hogy többet tudhassak,
rendkívüli eszközökhöz kell folyamodnom. Ezek az eszközök nem állhatnak
az emberek tekintélyében, mert egy ember sem lévén más fajtából való,
mint én, mindazt, a mit egy ember természetszerűen ismer, megismerhetem
én is és más ember ép úgy tévedhet, mint én; ha én elhiszem, a mit mond,
nem azért hiszem, mert mondja, hanem azért, mert bebizonyítja. Az
emberek tanubizonysága tehát alapjában véve nem egyéb, mint magának az
eszemnek tanubizonysága és nem járul hozzá semmivel azokhoz a
természetes eszközökhöz, melyeket Isten adott nekem az igazság
felismerésére.
Apostola az igazságnak, mi mondani valód van tehát a számomra, a minek
nem maradok birája? Maga Isten szólott; hallgasd meg kinyilatkoztatását.
Ez más dolog. Isten szólott! Ez bizony nagy szó. És kihez szólott? Az
emberekhez. Miért nem hallottam hát én semmit? Más embereket bízott meg,
hogy közöljék veled a szavát. Értem; emberek fogják nekem megmondani, a
mit Isten szólott. Jobb szerettem volna, ha Istent magát hallhattam
volna; rá nézve nem lett volna semmivel sem nehezebb és én nem lettem
volna a félrevezetésnek kitéve. Megóv téged ettől azzal, hogy
kinyilvánítja küldötteinek küldetését. Hogyan teszi ezt? Csodák által.
És hol vannak ezek a csodák? A könyvekben. És ki csinálta a könyveket?
Emberek. És ki látta ezeket a csodákat? Emberek, a kik bizonyítják.
Hogyan! Mindig emberi tanubizonyságok! Mindig emberek, a kik azt közlik
velem, a mit más emberek közöltek velük! Mennyi ember köztem és Isten
között! Lássunk mindig, vizsgáljunk, hasonlítsunk össze, igazoljunk. Oh,
ha Isten arra méltatott volna, hogy fölmentsen mindettől a munkától,
talán kevésbbé készséges szívvel szolgáltam volna őt!
Fontold meg, barátom, mily borzalmas fejtegetésbe bonyolódtam, mily
mérhetetlen tanultságra van szükségem, hogy bejussak a legrégibb ókorba,
hogy megvizsgáljam, mérlegeljem, szembeállítsam egymással a prófétákat,
a kinyilatkoztatásokat, a tényeket, a hitnek emlékjeleit, melyek
napvilágra jutottak a világ minden országában, hogy megállapítsam
idejüket, helyüket, szerzőjüket, alkalmukat! Mily biztonságára van
szükségem a kritikának, hogy megkülönböztessem a hiteles darabokat a
kétes daraboktól; hogy összevessem az ellenvetéseket a feleletekkel, a
fordításokat az eredetiekkel, hogy megítéljem a tanuk
részrehajthatatlanságát, józan eszüket, belátásukat, hogy tudjam, nem
titkoltak-e el semmit, nem tettek-e hozzá semmit, nem cseréltek-e el,
nem változtattak-e meg, nem hamisítottak-e meg semmit; hogy
megszüntessem az ellenmondásokat, melyek fenmaradnak, hogy megítéljem,
mi súlya lehet az ellenvéleményüek hallgatásának az ellenük felhozott
tényekkel szemben, hogy ezek az ellenvetések ismeretesek voltak-e
előttük, elég fontosaknak tetszettek-e arra, hogy érdemesnek tartják
válaszolni rájuk; hogy a könyvek eléggé elterjedtek-e arra, hogy a
miéink hozzájuk jutottak légyen; hogy elég jóhiszeműek voltunk-e az
övéiket magunk közt elterjeszteni és meghagyni bennünk a legerősebb
ellenvetéseket, melyeket tettek.
Ha mindezek az emlékjelek elismertetnek elvitathatlanoknak, ezután rá
kell térni szerzőik küldetésének bizonyítékaira; jól kell tudni az
eshetőségek törvényeit, az esetleges lehetőségeket, hogy meg lehessen
ítélni, mely jövendőmondás nem következhetik be csoda nélkül; ismerni
kell az eredeti nyelvek szellemét, hogy meg lehessen állapítani, hogy mi
ezeken a nyelveken jövendőmondás és mi csak szónoki figura; tudni kell,
mely tények rejlenek a természet rendjében és mely más tények nem, hogy
megmondhassuk, mely fokig tudja egy ügyes ember megigézni az együgyüek
szemeit s elálmélkodtatni még a felvilágosodott embereket is, ki kell
kutatni, mily fajtájúnak kell lenni egy csodának és mely hitelessége
kell hogy legyen nem csupán azért, hogy elhigyjék, hanem hogy büntetésre
méltó is legyen, a ki kételkedik benne; össze kell hasonlítani az igazi
és a hamis csodák bizonyítékait és meg kell találni a
megkülönböztetésükre való biztos szabályokat; meg kell végül mondani,
miért választ az Isten, hogy igazolja szavát, olyan eszközöket,
melyeknek maguknak is olyan nagy szüksége van igazolásra, mintha
játszanék az emberek hiszékenységével és szándékosan kikerülné a
meggyőzésükre való igazi eszközöket.
Tegyük fel, hogy az isteni méltóság leereszkedik annyira, hogy egy
embert szent akaratának szervévé tesz; vajjon észszerű-e, igazságos-e
azt követelni, hogy az egész emberi nem engedelmeskedjék ennek a
közvetítőnek a nélkül, hogy ilyenül felismerhetővé volna téve? Megfér-e
a méltányossággal, igazoló levélül mindössze néhány csekély számú
homályos ember előtt cselekedett jeleket adni, melyekről az összes többi
emberek csak szóbeszéd útján hallanak? A világ minden részén az igazi
volna minden vallásfelekezet, ha elfogadnók mindazokat a csodákat,
melyekről a nép és az együgyüek azt mondják, látták őket; több volna a
csoda, mint a természetes esemény és minden csodák legnagyobbika az
volna, ha ott, a hol üldözött fanatikusok vannak, nem volnának csodák. A
természet változhatatlan rendje mutatja legjobban a bölcs kezet, a mely
igazolja; ha sok kivétel történnék, nem tudnám, mit gondoljak felőlük és
a magam részéről sokkal inkább hiszek Istenben, semhogy higyjek abban a
sok hozzá oly kevésbbé méltó csodában.
Jöhet valaki és ezt mondhatja: Halandók, hirdetem nektek a Legfőbbnek
akaratát; ismerjétek fel szavamról azt, a ki küld engem; azt rendelem a
napnak, hogy változtassa meg futását, a csillagoknak, hogy máskép
rendeződjenek el, a hegyeknek, hogy lapuljanak el, a hullámoknak, hogy
emelkedjenek fel, a földnek, hogy más külsőt öltsön. Ki ne ismerné fel
ezekre a csodákra azonnal a természet urát? A természet nem
engedelmeskedik csodáknak; ezeknek a csodái a keresztutakon, a
sivatagokban, a szobákban történnek; itt könnyü vásárt csapnak a nézők
egy kis csoportjával, a kik már előre is arra vannak hangolva, hogy
mindent elhigyjenek. Ki merné nekem megmondani, hány szemtanú kell
hozzá, hogy egy csodát hitelre érdemessé tegyen? Ha csodáitok, melyek
arra valók, hogy bizonyítsák tanítástokat, maguk is bizonyításra
szorúlnak, akkor mire valók? Ép annyit érnétek, ha nem is tennétek
csodát.
Hátramarad végül a legfontosabb vizsgálat a kinyilatkoztatott tanításra
vonatkozólag; mert miután azok, a kik azt mondják, hogy Isten idelenn
csodákat tesz, azt is állítják, hogy néha az ördög is utánozza ezeket a
csodákat, a legjobban megbizonyított csodákkal sem megyünk messzebbre,
mint azelőtt és miután a fáraók mágusai még Mózes jelenlétében is meg
merték csinálni ugyanazokat a csodajeleket, melyeket ő Isten közvetlen
rendeletére csinált, miért ne tarthattak volna távollétében ugyanoly
jogon ugyanarra a szavahihetőségre igényt? Így tehát, miután
megbizonyították a tanítást a csoda segitségével, meg kell bizonyítani a
csodát a tanítás segítségével,[107] attól féltükben, hogy a démon művét
Isten művének találják nézni. Mit szólsz az ilyen különös bizonyításhoz?
Ez a tanítás, Istentől eredvén, magán kell hogy viselje az Istenség
szent jellemét; nemcsak hogy meg kell világosítania bennünk a zavaros
eszméket, a melyeket az okoskodás kelt szellemünkben, hanem
istentiszteletet, erkölcsöt is kell adnia és olyan elveket, melyek
megfelelnek azoknak az attributumoknak, melyekről egyedül ismerhetjük
fel lényegét. Ha tehát csak képtelen és ész nélküli dolgokra tanít, ha
csak az ellenszenv érzését oltja belénk embertársaink iránt és a
rémületét önmagunktól, ha csak haragos, féltékeny, bosszúálló,
részrehajló, az embereket gyűlölő Istent fest le előttünk, a háború és a
csaták istenét, a ki mindig kész rombolni és letiprani, mindig
kínzásokról és szenvedésekről beszél és azzal dicsekszik, hogy még az
ártatlanokat is megbünteti, akkor a szívem nem vonzódik ehhez a szörnyű
istenhez és óvakodnék elhagyni a természetes vallást és elfogadni ezt;
mert beláthatod, hogy okvetlenül választani kellene a kettő között. A ti
Istenetek nem a mienk, mondanám követőinek; a ki azon kezdi, hogy
egyetlen népet választ ki magának és száműzi az emberi nem többi részét,
az nem közös atyja az embereknek; a ki örök bűnhödésre kárhoztatja
teremtményeinek legnagyobb részét, az nem az a kegyelmes és jó Isten, a
kit az elmém mutatott nekem.
A mi a dogmákat illeti, az elmém azt mondja, hogy ezeknek világosaknak,
közérthetőknek, nyilvánvalóságuk által meglepőknek kell lenniök. Ha a
természetes vallás elégtelen, a miatt a homályosság miatt az, a melyeket
azokban a nagy igazságokban hagy, melyekre tanít minket; a
kinyilatkoztatás dolga, hogy az emberi szellem számára érthető módon
tanítson meg ezekre az igazságokra, hogy felfoghatóvá tegye azokat a
számára, megértesse vele, hogy elhigyje őket. A hit megszilárdul és
megerősödik a megértés révén; a vallások legjobbika csalhatatlanul a
legvilágosabb is; a hit rejtelmekkel, ellenmondásokkal terheli meg az
istentiszteletet, melyet prédikál nekem, már ezáltal is arra tanít, hogy
bizalmatlankodjam benne. Az Isten, a kit imádok, nem a sötétség istene,
nem azért áldott meg megértéssel, hogy megtiltsa használatát; azt
mondani nekem, hogy alávessem az eszemet, annyi, mint megsérteni annak
alkotóját. Az igazság szolgája nem teszi rabszolgává az eszemet, hanem
megvilágosítja.
Félretettünk minden emberi tekintélyt és nélküle nem tudom elképzelni,
hogy győzhet meg egy ember egy másikat azzal, hogy ész-ellenes tanítást
prédikál neki. Állítsuk egy pillanatra szembe egymással ezt a két embert
és keressük, hogy mit mondhatnak egymásnak a két párt nyelvének szokásos
keserűségével.
_Az ihletett._
Az ész arra tanít téged, hogy az egész nagyobb, mint a része; én azonban
Isten nevében arra tanítlak, hogy a rész nagyobb az egésznél.
_A bölcselkedő._
És ki vagy te, hogy azt mered mondani, hogy Isten ellentmond magának? És
kinek higyjek inkább: annak-e, a ki az ész által örök igazságokra tanít,
vagy neked, a ki az ő nevében képtelenséget hirdetsz nekem?
_Az ihletett._
Nekem, mert az én megbizatásom határozottabb és czáfolhatatlanúl be
fogom neked bizonyítani, hogy ő küldött engem.
_A bölcselkedő._
Hogyan! Azt fogod nekem bizonyítani, hogy Isten küld téged, hogy
tanúbizonyságot tégy ellene? És milyen természetűek a te bizonyítékaid,
a melyekkel meggyőz arról, hogy biztosabb, hogy Isten a te szájad által
szól hozzám, mint az értelem által, a melyet ő adott nekem?
_Az ihletett._
Az értelem, melyet neked adott! kicsiny és hiú ember! Mintha te volnál
az első hitetlen, a ki eltévelyedik elméjében s megrontatik a bűn által!
_A bölcselkedő._
Isten embere, ha te volnál az első szélhámos, a ki fenhéjázását adja
küldetésének bizonyítékául!
_Az ihletett._
Hogyan! A filozofusok is gorombáskodnak?
_A bölcselkedő._
Néha, ha a szentek adják nekik a példát rá.
_Az ihletett._
Csakhogy nekem jogom van ilyeneket mondani, én az Isten nevében szólok.
_A bölcselkedő._
Jó volna megmutatni a jogczímeidet, mielőtt előjogaiddal élsz.
_Az ihletett._
Az én jogczímeim hitelesek, a föld és az ég fog tanuskodni mellettem.
Kísérd csak figyelemmel okoskodásaimat, kérlek.
_A bölcselkedő._
Az okoskodásaidat! Hova gondolsz! Engem arra tanítani, hogy az eszem
megtéveszt, nem annyi-e, mint megczáfolni azt, a mit ez az eszem te
melletted szól? A ki nem ismeri el érvényesnek az észt, annak meg kell
győznie a nélkül, hogy felhasználná. Mert tegyük fel, hogy
okoskodásoddal meggyőztél; hogy tudhatnám, hogy nem a bűn által
megrontott eszem okozza-e, hogy belenyugszom abba, a mit mondasz nekem?
Egyébiránt mily bizonyítékot, mily megállapítást tudsz bármikor is
felhozni, a mely meggyőzőbb volna, mint az a tétel, a melyet meg kell
döntenie? Ép úgy hihető az is, hogy egy jó syllogismus hazugság, mint
hogy a rész nagyobb lehessen az egésznél.
_Az ihletett._
Mily különbség! Az én bizonyítékaim ellenmondás nélkül valók;
természetfölötti alkatuak.
_A bölcselkedő._
Természetfölötti! Mit jelent ez a szó? Nem értem.
_Az ihletett._
A természet rendjében való változások, prófécziák, csodák, mindenféle
csodajelek.
_A bölcselkedő._
Csodajelek! Csodák! Sohasem láttam semmi effélét.
_Az ihletett._
Mások látták számodra. Egész tömege a tanúnak… A népek tanúbizonysága…
_A bölcselkedő._
A népek tanúbizonysága természetfölötti alkatú?
_Az ihletett._
Nem, hanem ha egyhangú, akkor kétségbevonhatatlan.
_A bölcselkedő._
Nincs semmi kétségbevonhatatlanabb, mint az ész elvei és nem lehet egy
képtelenséget az emberek tanúbizonyságával igazolni. Még egyszer mondom,
lássuk a természetfölötti bizonyítékokat, mert az emberiség
tanúbizonysága nem az.
_Az ihletett._
Oh, megkeménykedett szív, a kegyelem nem szól hozzád.
_A bölcselkedő._
Ez nem az én hibám, mert szerinted előbb meg kellett nyernem a
kegyelmet, hogy kérni tudjam. Kezdj tehát helyettem szólni hozzám.
_Az ihletett._
Ah, hisz azt teszem és te nem hallgatsz meg. De hát mit szólsz a
prófécziákról?
_A bölcselkedő._
Először is azt mondom, hogy prófécziát ép úgy nem hallottam, mint a hogy
nem láttam csodát. Sőt azt is mondom, hogy semmiféle prófécziának nem
volna rám nézve bizonyító ereje.
_Az ihletett._
Ördög szolgája, te! Miért nincs a prófécziáknak rád nézve bizonyító
erejük?
_A bölcselkedő._
Azért, mert hogy meglegyen nekik, ehhez három dologra volna szükség,
melyeknek együttes megtétele lehetetlen; t. i. hogy én tanúja lettem
légyen a prófécziának, hogy tanúja lettem légyen az eseménynek és hogy
bebizonyítsák nekem, hogy ez az esemény nem egyezhetett össze véletlenül
is a prófécziával; mert ha egy vaktában mondott jövendőmondásnak
határozottsága nem teszi lehetetlenné a beteljesülést, akkor lehetne bár
a jövendölés szabatosabb, világosabb és érthetőbb, mint egy geometriai
tétel, ez a beteljesedés, ha bekövetkezik, szigoruan véve nem bizonyít
semmit a mellett, a ki jövendölte.
Láthatod tehát, mire szorítkoznak a te úgynevezett természetfölötti
bizonyítékaid, csodáid, prófécziáid. Elhinni mindezt mások szavára és
alávetni az emberek tekintélyének Isten tekintélyét, a ki eszemhez szól.
Ha az örök igazságok, melyeket szellemem fölfog, eltürnének bármiféle
befolyásolást is, nem volna rám nézve semmiféle faja a biztonságnak és
nem hogy biztos volnék benne, hogy te Isten nevében szólsz hozzám, hanem
még arról sem volnék bizonyos, hogy Isten létezik.
Ez, úgy-e, elég nehézség, pedig ez még nem minden. Annyi különböző
vallás között, melyek kölcsönösen üldözik és kizárják egymást, egyetlen
egy a jó, ha ugyan van egyáltalán jó. Ennek felismerésére nem elegendő
megvizsgálni egyet, meg kell vizsgálni valamennyit és bármiről van is
szó, nem szabad meghallgatás nélkül itélni;[108] össze kell vetni az
ellenvetéseket a bizonyítékokkal; tudni kell, mit állít szembe mindenki
a többiekkel és mit felel nekik. Mennél inkább bizonyítottnak tünik egy
vélemény, annál jobban kell keresnünk, mire támaszkodik annyi más ember,
a ki nem tartja annak. Nagyon együgyünek kell lenni, hogy azt higyje az
ember, hogy elég, ha a saját pártja tanítóit hallgatja meg s már
tájékozva van az ellenkező párt okairól. Hol vannak azok, a kik hogy
megczáfolják ellenfeleik érveit, nem azon kezdik, hogy előbb
meggyöngítik őket? Mindenki kitünik a saját pártjában, de némelyik
nagyon nagyra van bizonyítékaival a vele tartók között, holott nagyon
bárgyu alak volna ugyanezekkel a bizonyítékokkal a másik párt hívei
között. A könyvekből akarsz tájékozódni? Micsoda képzettséget kell
szerezned! Hány nyelvet kell megtanulnod! Hány könyvtárt kell
átlapoznod! Mily mérhetetlen sokat kell olvasnod! Ki fog vezetni
válogatásomban? Bajosan lehet megtalálni egy országban az ellenpárt
legjobb könyveit, hát még az összes pártokéit. Ha meg lehetne őket
találni, azonnal meg volnának czáfolva. A távollevőnek soha sincs igaza
és a nagy biztonsággal felállított rossz érvek könnyen megdöntik a
megvetéssel előterjesztett jó érveket. Gyakran egyébiránt semmi sem
csalékonyabb, mint a könyvek és semmi sem adja kevésbbé híven azoknak a
véleményét, a kik írták. Ha Bossuet könyve alapján akartál ítélni a
katholikus hitről, nagyon csalódottnak találod magadat, miután köztünk
éltél. Láttad, hogy a tanítás, melylyel a protestánsoknak felelnek, nem
ugyanaz, melyet a népnek tanítanak és hogy Bossuet könyve nem igen
hasonlít a prédikáczió tanításaihoz. Hogy helyesen itélhessünk egy
vallásról, nem kell azt követőinek könyveiből tanulmányozni, hanem el
kell hozzájuk menni és tőlük megtanulni. Ez nagyon különböző dolog.
You have read 1 text from Hungarian literature.
Next - Emil, vagy a nevelésről - 31
 • Parts
 • Emil, vagy a nevelésről - 01
  Total number of words is 4040
  Total number of unique words is 1862
  28.7 of words are in the 2000 most common words
  40.4 of words are in the 5000 most common words
  46.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 02
  Total number of words is 4071
  Total number of unique words is 1914
  30.1 of words are in the 2000 most common words
  40.4 of words are in the 5000 most common words
  47.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 03
  Total number of words is 4177
  Total number of unique words is 1881
  28.4 of words are in the 2000 most common words
  39.6 of words are in the 5000 most common words
  46.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 04
  Total number of words is 4145
  Total number of unique words is 1852
  29.1 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  47.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 05
  Total number of words is 4144
  Total number of unique words is 1824
  29.9 of words are in the 2000 most common words
  42.1 of words are in the 5000 most common words
  48.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 06
  Total number of words is 4088
  Total number of unique words is 1818
  29.2 of words are in the 2000 most common words
  40.5 of words are in the 5000 most common words
  47.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 07
  Total number of words is 4153
  Total number of unique words is 1835
  28.6 of words are in the 2000 most common words
  39.8 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 08
  Total number of words is 4168
  Total number of unique words is 1855
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  42.4 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 09
  Total number of words is 4118
  Total number of unique words is 1753
  29.2 of words are in the 2000 most common words
  41.9 of words are in the 5000 most common words
  48.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 10
  Total number of words is 4151
  Total number of unique words is 1895
  30.4 of words are in the 2000 most common words
  42.3 of words are in the 5000 most common words
  49.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 11
  Total number of words is 4159
  Total number of unique words is 1815
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  44.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 12
  Total number of words is 4203
  Total number of unique words is 1948
  30.0 of words are in the 2000 most common words
  40.5 of words are in the 5000 most common words
  46.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 13
  Total number of words is 4155
  Total number of unique words is 1885
  26.8 of words are in the 2000 most common words
  36.9 of words are in the 5000 most common words
  42.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 14
  Total number of words is 4185
  Total number of unique words is 1949
  28.9 of words are in the 2000 most common words
  39.0 of words are in the 5000 most common words
  45.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 15
  Total number of words is 4215
  Total number of unique words is 1907
  29.1 of words are in the 2000 most common words
  41.1 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 16
  Total number of words is 4134
  Total number of unique words is 1891
  28.2 of words are in the 2000 most common words
  39.7 of words are in the 5000 most common words
  45.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 17
  Total number of words is 4170
  Total number of unique words is 1821
  29.2 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  47.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 18
  Total number of words is 4115
  Total number of unique words is 1857
  29.0 of words are in the 2000 most common words
  40.3 of words are in the 5000 most common words
  46.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 19
  Total number of words is 4174
  Total number of unique words is 1880
  29.6 of words are in the 2000 most common words
  40.1 of words are in the 5000 most common words
  47.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 20
  Total number of words is 4208
  Total number of unique words is 1805
  30.1 of words are in the 2000 most common words
  41.8 of words are in the 5000 most common words
  49.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 21
  Total number of words is 4099
  Total number of unique words is 1831
  26.9 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 22
  Total number of words is 4068
  Total number of unique words is 1859
  27.8 of words are in the 2000 most common words
  40.1 of words are in the 5000 most common words
  47.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 23
  Total number of words is 4131
  Total number of unique words is 1852
  28.4 of words are in the 2000 most common words
  39.9 of words are in the 5000 most common words
  45.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 24
  Total number of words is 4079
  Total number of unique words is 1880
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  38.8 of words are in the 5000 most common words
  44.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 25
  Total number of words is 4078
  Total number of unique words is 1835
  28.7 of words are in the 2000 most common words
  39.4 of words are in the 5000 most common words
  45.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 26
  Total number of words is 4052
  Total number of unique words is 1930
  29.5 of words are in the 2000 most common words
  41.0 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 27
  Total number of words is 4029
  Total number of unique words is 1725
  27.8 of words are in the 2000 most common words
  38.9 of words are in the 5000 most common words
  44.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 28
  Total number of words is 4209
  Total number of unique words is 1747
  29.0 of words are in the 2000 most common words
  39.6 of words are in the 5000 most common words
  46.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 29
  Total number of words is 4097
  Total number of unique words is 1832
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  40.7 of words are in the 5000 most common words
  47.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 30
  Total number of words is 4037
  Total number of unique words is 1719
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.4 of words are in the 5000 most common words
  46.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 31
  Total number of words is 4113
  Total number of unique words is 1858
  28.7 of words are in the 2000 most common words
  40.4 of words are in the 5000 most common words
  46.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 32
  Total number of words is 4066
  Total number of unique words is 1900
  27.4 of words are in the 2000 most common words
  39.0 of words are in the 5000 most common words
  45.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 33
  Total number of words is 4136
  Total number of unique words is 1929
  27.6 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  43.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 34
  Total number of words is 4202
  Total number of unique words is 1834
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  42.0 of words are in the 5000 most common words
  48.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 35
  Total number of words is 4138
  Total number of unique words is 1904
  27.3 of words are in the 2000 most common words
  37.5 of words are in the 5000 most common words
  43.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 36
  Total number of words is 4205
  Total number of unique words is 1942
  28.6 of words are in the 2000 most common words
  39.4 of words are in the 5000 most common words
  45.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 37
  Total number of words is 4137
  Total number of unique words is 1846
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  38.7 of words are in the 5000 most common words
  44.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 38
  Total number of words is 4188
  Total number of unique words is 1838
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  39.4 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 39
  Total number of words is 4256
  Total number of unique words is 1763
  29.5 of words are in the 2000 most common words
  41.1 of words are in the 5000 most common words
  47.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 40
  Total number of words is 4179
  Total number of unique words is 1894
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  39.0 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 41
  Total number of words is 4184
  Total number of unique words is 1848
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  44.1 of words are in the 5000 most common words
  51.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 42
  Total number of words is 4210
  Total number of unique words is 1839
  30.2 of words are in the 2000 most common words
  42.4 of words are in the 5000 most common words
  50.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 43
  Total number of words is 4193
  Total number of unique words is 1931
  30.5 of words are in the 2000 most common words
  43.9 of words are in the 5000 most common words
  50.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 44
  Total number of words is 4128
  Total number of unique words is 1912
  29.7 of words are in the 2000 most common words
  41.9 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 45
  Total number of words is 4137
  Total number of unique words is 1961
  29.7 of words are in the 2000 most common words
  42.4 of words are in the 5000 most common words
  48.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 46
  Total number of words is 4261
  Total number of unique words is 1917
  31.5 of words are in the 2000 most common words
  44.6 of words are in the 5000 most common words
  51.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 47
  Total number of words is 4208
  Total number of unique words is 1833
  31.0 of words are in the 2000 most common words
  44.5 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 48
  Total number of words is 4070
  Total number of unique words is 1679
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  39.6 of words are in the 5000 most common words
  46.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 49
  Total number of words is 4030
  Total number of unique words is 1823
  30.0 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  47.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Emil, vagy a nevelésről - 50
  Total number of words is 3560
  Total number of unique words is 1688
  31.8 of words are in the 2000 most common words
  43.8 of words are in the 5000 most common words
  50.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.