Emberi miniatürök - 12

kényszeritették. Abszolut uralkodóból alkotmányos fejedelem, a
Hohenzollernek riválisából pedig a porosz vezetés alatt létrejött uj
birodalomnak a szövetségese lett.
Lélektanilag az utókor ennél a kettős esetnél egy nagyon érdekes
átalakulással áll szemben. Azt kétségtelennek kell tekinteni, hogy az
Isten kegyelméből való elvnek szigoru felfogása és uralkodói
méltóságának mindennél magasabban való értékelése mellett az
alkotmányosság elveit Ferenc József meggyőződésből nem tehette magáévá.
Épen ugy teljesen megbizható nyilatkozatok alapján abban sem lehet
kételkedni, hogy a porosz hatalommal és a Hohenzollernekkel nem
rokonszenvezett s csak azért fordult a német szövetséghez, mert nem volt
más választása. Az alkotmányosságot és a német szövetséget csak a
kényszeritő körülmények hatása alatt fogadta el. Mindenesetre nagy
önmegtagadás volt tőle, ha atyáinak örökségéről és ifjukorának ragyogó
álmairól, a korlátlan császári hatalomról és a Habsburgok német
hegemoniájáról visszavonhatatlanul lemondott. Mindazonáltal annyira
beleélte magát az alkotmányos uralkodásnak a _technikájába_, hogy a
bizantinizmus még a „legalkotmányosabb uralkodó“ cimével is
megtisztelte. Ferenc József alkotmányosságát nem szabad azonban valamely
belső meggyőződésből fakadó politikai elvnek, a népek önkormányzati joga
elismerésének, hanem csakis adminisztrativ kisegitő eszköznek tekinteni.
Az emberi társadalomnak az államról, a kormányzók és kormányzottak
egymásról való viszonyáról alkotott felfogása az ő uralkodásának ideje
alatt a legnagyobb változásokon ment át, ő azonban e felfogásnak a
megváltozásától bensőleg teljesen idegen maradt. Az alkotmány
megtartását, a felelős minisztériumokkal és népképviseletekkel való
együttdolgozást ugyszólván egy ellentmondás vitte bele a lelki világába:
az, hogy az Isten kegyelméből való uralkodónak, aki nem az
alattvalóknak, hanem egy felsőbb hatalomnak és a saját méltóságának
tartozik felelősséggel, nem szabad megszegni az adott szavát.
Ez volt az esete a német szövetségnél is. Ma már tudjuk, hogy
Németország bekeritése idején Edvárd király fényes ajánlatokkal
környékezte meg, birtokállományának garantálásával, sőt növelésének
igéretével igyekezett őt az ántánt oldalára csábitani, vagy legalább is
semlegességét biztositani, de Ferenc József hajthatatlan maradt. Az
aláirásával szentesitett szövetséget még azokban a pillanatokban is
szilárdan megtartotta, mikor egy más állásfoglalással előnyöket érhetett
volna el a monarchia számára. Az utólagos bölcsesség megvilágitásában
mondhatjuk azt is, hogy megmenthette volna vele a monarchiát és a
Habsburgok birodalmát. Az uralkodói állásról alkotott felfogásából folyt
azonban, hogy cselekedeteiben nem annyira politikai és egyéb
megfontolásokkal, mint inkább a méltóság elvével vezettette magát.
Uralkodása második felének látszólagos ellentmondásait ezzel az egy
körülménnyel nehézség nélkül érthetővé lehet tenni. Államférfiaknak és
történetiróknak nagyon sokszor feltünt az a különböző elbánás, melyet
Ferenc József a _magyar és osztrák ügyek_ intézését illetőleg
tanusitott. Nem puszta feltevés, hogy a magyar alkotmányt, melyre esküt
tett, az általa császári hatalmának teljességéből ajándékozott osztrák
alkotmánytól eltérőleg kezelte s az utóbbinak egyoldalu értelmezésére
kizárólag magát érezte feljogositottnak. Merev magatartása a _katonai
kérdésben_ viszont azzal függ össze, hogy az állami élet
megnyilvánulásainak ezt a részét kizárólag a saját hatalmi körébe
tartozónak tekintette s talán a hadsereg egységének fenntartásában a
monarchia fennállásának egyik biztositékát látta. A magyar politikától
való idegenkedése bizonyára azzal függ össze, hogy magyar részről látta
a hadseregnek általa féltve őrzött egységét legjobban
veszélyeztetettnek. Elég hitelesnek látszó visszaemlékezések szerint
legszivesebben szabadjára hagyta volna a magyar kormányokat, hogy
csináljanak idehaza, ami nekik tetszik, de hagyják meg neki a
hadsereget. A veszedelmet itt látta és e veszedelemtől elfoglalva, nem
tudta értékük szerint felbecsülni azokat a centrifugális erőket, melyek
más népek részéről uralkodásának végső éveiben egyre nagyobb mértékben
jelentkeztek. Nem lehet tagadni, hogy a hatvanas évek óta külső és belső
politikájának az utjai gyakran igen erősen elváltak egymástól. Német
szövetség az egyik s az ausztriai szlávokra támaszkodó koaliciós
minisztérium, meglehetősen messzemenő föderalisztikus gondolatokkal a
másik oldalon, nehezen hozhatók elvi összhangba egymással. Következése
volt ennek a hadsereg és részben a magasabb hivatalnoki kar
elnemzetietlenedése s a bizonytalanság a nemzetiségi kérdés kezelésében.
Egy olyan uralkodónak, mint Ferenc József, aki alapjában véve idegen
volt a modern állami gondolattól és a Habsburgok házi hatalmának
eszméjétől volt eltelve, épen ugy, mint elődei, nem lehetett _nemzeti_
uralkodó a szónak mai értelmében. A Habsburgok, ha a körülmények ugy
kivánták, spanyolok lehettek Spanyolországban, németek Németországban,
olaszok Olaszországban, esetleg magyarok Magyarországban, de nem
olvadhattak bele egy nemzetbe sem teljesen. Épen ugy elnyomó törekvéseik
sohasem kimondottan valamely nemzet ellen, hanem a nemzetnek azon
tényezői ellen irányultak, amelyek a házi hatalmi törekvéseknek az
utjában állottak. Harcaik mindig két igen eltérő felogásnak a
konfliktusából eredtek. Nevelésénél, nyelvénél fogva Ferenc József német
volt, a német nyelvet bécsi dialektussal beszélte. Érzés dolgában
azonban épen annyira állott közel az osztrák németekhez, helyesebben
épen annyira állott távol tőlük, mint országainak bármelyik más népétől.
Ez a nemzeti, különösen az osztrák nemzetiségi kérdésben tanusitott és
hiressé vált objektivitásnak a forrása. Ez az objektivitás majdnem
annyira ment, hogy az osztrák németség, melynél birodalmi szimpátiákat
lehetett feltételezni, gyakorta ok nélkül háttérbe szoritottnak érezte
magát. Ferenc Józsefnek személyes presztizse ezáltal nem szenvedett
ugyan; népszerüsége az alpesi németek körében változatlan maradt, de az
osztrák-német intelligencia érezhetően eltávolodott a habsburgi
gondolattól és nagy morális erők, melyek más államoknak rendelkezésükre
állottak, még annak a népnek körében is, melynek közepette a dinasztia
leginkább élt, veszendőbe mentek a monarchia számára.
Ma már meg lehet állapitani és be is lehet vallani, hogy a _magyarokat_
Ferenc József sohasem szerette és mindig bizalmatlan volt a magyarsággal
szemben. Azok a benyomások és érzések, amelyek az ifju Ferenc Józsefben
felhalmozódtak, minden változás mellett is megmaradtak az öreg Ferenc
József lelkében. Uralkodása idején erről nem lehetett beszélni és irni;
a bizantinizmus, a célzatos történetirás és a hivatalos helyekről
irányitott ujságirás _magasabb érdekből_ megmásitani igyekezett a
mindkét részen élő igazi érzéseket. Mert az igazi szeretetnek a hiánya
kölcsönös volt. Udvari emberek emlékirataiból tudunk már egyes nagyon
jellemző apróságokat. Ferenc József mindig Bécset tekintette otthonának
és csak _látogatóba_ jött Budapestre. Egy ilyen látogatás alkalmával
Ferenc Ferdinándnak arra a megjegyzésére, hogy idegenül érzi magát a
magyarok között, Ferenc József megerősitőleg mondotta, hogy ő is.
Egészen a világháboru kitöréséig az öreg uralkodó egy rendjelet viselt
állandóan: azt az orosz kitüntetést, melyet Miklós cártól a magyarok
ellen megvivott győri ütközet után kapott. Mindenesetre elég különös
dokumentum egy uralkodó és a saját alattvalói közötti viszonyra. De hogy
ez a viszony a másik oldalról sem jutott el az igazi felmelegedésig, azt
igazolhatja mindenki, aki felnőtt ember eszével tud visszaemlékezni
Ferenc József uralkodásának utolsó évtizedeire. A kiegyezés utáni
pompázó, ünnepi hangulatot kijózanodás követte s uralkodó és nemzet
állandóan mint alkudozó, idegen felek állottak egymással szemben. Az
utolsó évtizedekben uralkodó és népe közötti viszony lehetett néha
korrekt, de igazán meleg és _őszinte_ nem volt soha.
Ferenc József lelki élete aránylag szük keretek között mozgott, anélkül,
hogy e megállapitásnak bárminemü bántó mellékizt lehetne tulajdonitani.
Helyes kifejezéssel élve, érdeklődésének a köre volt csekély. Nevelése
korán befejeződött; tizennyolc esztendős korában került a trónra s ettől
az időtől fogva kizárólag csak uralkodott. Hogy a tudományok iránt
érdeklődjék, ahhoz nem volt ideje s hogy a müvészetek iránt
fölmelegedjék, ahhoz nem volt érzéke. A tudomány és müvészet pártolása
nála nem valamely belső szükségből fakadt mint a bajor Wittelsbachoknál,
hanem az uralkodói hivatás teljesitéséhez tartozott. A müvészileg
széphez való viszonya körülbelül az volt, mint a józan, átlagos
polgáremberé; mentes minden extravaganciától és lelkesedéstől. Bécsnek
talán ő volt az ujjáépitője, sőt talán ő volt a legnagyobb épittető az
összes Habsburgok között. Hosszu uralkodása alatt bőven telt rá ideje.
Az ujjáépült Bécsre az ő egyénisége is bizonyára rányomta a bélyegét. Ha
azonban évek multával müvészi szempontból méltatni fogják Ferenc József
korát, mint ahogy már megtörtént a victoriánus korszak méltatása
Angliában, bizonyára meg fogják állapitani róla, hogy abban, amit ez idő
alatt épületekben, szobormüvekben alkottak, lehet sok pompázó alkotás,
de majd valamennyi hideg. A régi Bécs müvészetének melegsége és
intimitása hiányzik belőlük.
Tudományos intézetek megnyitását, muzeumok alapitását, képtárlatok
meglátogatását az öreg uralkodó épen olyan reprezentativ kötelességnek
fogta fel, mint a trónbeszédek felolvasását, idegen uralkodók és
követeik fogadását és katonai parádékat. Képtárlatokon előre megjelölték
a képeket, melyeket az uralkodó valamelyik császári gyüjtemény számára
meg fog vásárolni. A bécsi _Künstlerhaus_ egyik tárlatának a
megnyitásáról maradt fenn egy nagyon jellemző kérdése. Az egyik kijelölt
képnél, amely tulságosan modern volt számára, megkérdezte:
– _Muszáj_, hogy ezt a képet megvegyem?
Erzsébet királynénak csapongó, müvészi hajlandóságokkal teli, exaltált,
magányra hajló természete számára, aki az életet uralkodó létére is
nyárspolgári józansággal fogta fel, alapjában véve idegen volt.
Természetüknek ez a különbözősége, a belső megértésnek a hiánya volt az
egyik forrása annak az eltávolodásnak, amelyet a norvég Tschudi Klára
könyvében kissé regényszerüen, de lélektanilag helyesen jellemez.
Ilyen volt Ferenc József _vallásossága_ is. Ferdinánd és Miksa korától
kezdve, akiket némi protestáns rokonszenvvel gyanusitottak, századokon
át a spanyol és osztrák Habsburgok voltak Európának a legkatolikusabb
uralkodói. Katolikus voltában Ferenc József, a fanatikusan katolikus
Zsófia főhercegnőnek fia és Rauscher bécsi hercegérseknek a tanitványa,
hü utóda volt őseinek. A katolikus egyházzal egybeforrottnak érezte
házát, országát és hadseregét. A katolikus egyház nagy ünnepei nála
állami aktus számba mentek és a nagycsütörtöki lábmosást uralkodói
kötelességei közé sorozta. Külpolitikájában a pápa világi hatalmának
principiumán állott és köztudomásulag sohasem lehetett rávenni, hogy a
„szövetséges“ olasz királyt fővárosában meglátogassa. Ezért volt Viktor
Emánuel egyetlen uralkodótársa, akit nem ismert. Mikor viszonoznia
kellett Umberto bemutatkozó látogatását, hosszu diplomáciai tárgyalások
után a látogatást nem Rómában, hanem Velencében adta vissza. Hitében
buzgó volt, de ez a hit távol állott minden romanticizmustól és
miszticizmustól.
A katolicizmusnak ez a csaknem dinasztikus funkció gyanánt való
felfogása eredményezte Ferenc Józsefnek a többi felekezetekhez való
különös viszonyát. Külsőleg ez a viszony teljesen korrekt volt, a vezető
állások betöltésénél nem tett különbséget felekezet és felekezet között.
Még a Zsófia–Rauscher érában is volt protestáns minisztere a birodalmi
német eredetü Bruck személyében. Mindig élt azonban benne bizonyos
averzió a protestantizmus, mint elv ellenében, amely sokszor kétségessé
tette családjának hatalmát.
Ferenc József uralkodásának idejére esik a _zsidóknak_ nagymérvü
térfoglalása a gazdasági, társadalmi és politikai életben. Mint jelenség
ez a nagyarányu előrenyomulás nem kerülte el a figyelmét. A viszonya
azonban hozzájuk egészen más volt, mint a protestánsokhoz. Politikai
averziót nem érzett velük szemben, mert a saját és házi szempontjából
nem tartotta őket veszedelmeseknek. Hozzájárult zsidó pénzemberek és
nagyiparosok nemesitéséhez és bárósitásához és különböző cimek
adományozásához. A zsidósággal szemben a felfogása ugyszólván a
középkorban gyökeredzett, mikor a zsidót nem szerették, de babonás
respektussal viseltettek iránta, mint aki Krisztust nem hiszi ugyan, de
családfáját egyenes ágon a világ teremtésének legendájáig tudja
visszavezetni.
A felsorolt néhány körülmény az öreg uralkodónak nemcsak jellembeli
sajátosságaira utal, hanem nem kevésbbé éles világot vet lelki
berendezésére is. Az alapjukban konzervativ természetek közé tartozott.
Bizonyos, hogy nem volt az ujitások barátja és változásoktól mindig
idegenkedett. Néha ugyszólván küzdött az idő követelményei ellen, de nem
lévén küzdelemre termett természet, az ellenállás leküzdése után
belenyugodott a befejezett tényekbe. Ez volt esete a magyar
kiegyezésnél, a német és olasz szövetségnél, az osztrák
polgárminisztérium kinevezésénél, a polgári házasság szentesitésénél és
más eseményeknél. Ifjukori éveinek sikertelen kisérletezései után
kormányzási elv lett nála a réginek lehető megtartása. Legszivesebben
nagy lelkiismeretességgel mélyedt el az aprólékos munkában, melyet élete
utolsó percéig a legnagyobb buzgalommal és kötelességtudással látott el.
Ismeretes, hogy napi időbeosztása mily pontosan volt megállapitva és a
szolgálati üzem kerekei mily pontosan forogtak körülötte. Pontosság és a
formális kötelesség teljesitése tekintetében mindig jó példával járt
elől. Olyan meglepetések, melyek kétségbe szokták ejteni az udvari és
katonai parádék rendezőit, nála sohasem fordultak elő. Minden alkalommal
számitani lehetett rá, hogy az uralkodó másodpercnyi pontossággal
jelenik meg a kitüzött időben és miniszterei biztosak lehettek az eléje
terjesztett ügyek késedelem nélküli, _aktaszerü_ elintézése felől. Pedig
nála, akinek kabinetirodájában nem egy, hanem két állam komplikált
igazgatásának a szálai futottak össze s aki a munkát még a
részletkérdésekbe való elmélyedéssel is szaporitotta, ezek az uralkodói
teendők sokkal számosabbak voltak, mint többi uralkodótársainál. A
kötelességek teljesitése tekintetében kétségtelenül első szolgája volt
az államnak, aki magával szemben sohasem tett engedményeket. A
megállapitott rend pontos betartása volt életének legfőbb elve és ettől
még a legnagyobb csapások idején sem tért el. Valószinütlenül hangzik
ugyan, de ezekből a tulajdonságokból következő valóság, hogy egy nappal
fiának és örökösének halála után az iróasztalánál ült és a bécsi egyetem
több hallgatójának, közöttük Hussarek későbbi osztrák miniszterelnöknek
sub auspiciis imperatoris kitüntető okmányát irta alá. Semmiesetre sem
volt a tuláradó és tüntetőleg mutogatott érzéseknek az embere; az ilyen
esetek azonban teljes érzésnélküliségének a hirét keltették.
Ez a kicsinyességeiben tulzásig menő formális kötelességteljesités nem
jelentette egyuttal a kérdések _érdemi elintézését_ is. Ferenc Józsefről
meg lehet állapitani, hogy hosszu uralkodása alatt páratlan gyakorlatra
tett szert az emberek kezelésében; fel tudta őket használni és le tudta
őket járatni, mint a magyar koaliciónak a példája mutatja; igen nagy
volt a személyi és tárgyi emlékezőtehetsége; voltak tulajdonságai,
melyek uralkodóknál igen becsesek, de nem volt _tehetség_ a szónak igazi
értelmében. Lendület, lelkesedés, alkotó erő, müvészi vonás, áttekintés
az egész felett, idegenek voltak a természetétől. Nagyon jó, az átlagon
felül emelkedő uralkodó lett volna egyszerübb viszonyok közepette,
például a felvilágosodott abszolutizmus idején egy olyan államban, ahol
nem ütköznek össze olyan különböző érdekek, törekvések, mint a
monarchiában. Mint a bécsiek mondották, _Hofrat_-természet volt, akinek
legfontosabb a hivatalos időnek pontos betartása és az ügyeknek
aktaszerü elintézése. A nagy, átfogó jelentőségü kérdések elől, mint a
nemzetiségi kérdés megoldása, a monarchia ujjászervezése, a kül- és
belpolitika összhangba hozatala, a hadsereg reformja, legszivesebben
kitért. A kérdések gyökeres megoldásával szemben mindig tartózkodást
mutatott, nehogy a nagy problémákat egész nagyságukban felidézze.
Jellemének ez a vonása élete utolsó éveiben, mikor az öregséggel
velejáró energiacsökkenés is jelentkezett, még erősödött. Az uralkodónak
ez a lelki dispoziciója rányomta a bélyeget környezetére, az állam
sorsának többi intézőire is. Halálakor ezért maradt a megoldatlan
kérdések egész légiója örökül népeire és trónjának fiatal,
tapasztalatlan örökösére.
Ugyanilyen természetü volt a viszonya a _hadsereghez_ is. Köztudomásu
róla, hogy egész lelkével csüngött a hadseregen. Mindig az egyenruhát
viselte, melyet a legelőkelőbb diszruhává avatott. Legszivesebben
katonai kérdésekkel foglalatoskodott s katonai fegyelmet követelt
udvaránál is. E tekintetben senkivel szemben sem tett kivételeket.
Mindazonáltal igazat kell adnunk annak a valószinütlenül hangzó
megállapitásnak, hogy alapjában véve nem volt katona. Szemében a
hadsereg nem a politikának volt az eszköze, hanem inkább parádés keret,
az udvarnak a függeléke, mely az ő idejében kétségtelenül a legdiszesebb
és legjobban szervezett volt egész Európában. Hadvezér sohasem volt és
háboruinak vezetését formálisan is tábornokainak engedte át. A katonai
_kisüzem_ volt az igazi szakmája, melynek részletkérdéseibe időt és
fáradságot nem kimélve mélyedt el. A hadsereget illetőleg uralkodása
első évtizedeinek a felfogását őrizte meg. Minthogy a környezetébe
tartozó öreg urak csakis ebben az irányban mozogtak és elsősorban a
legfelső hadur felfogásával vetettek számot, a hadseregnek megfelelő
fejlesztése ugyszólván teljesen ki volt zárva. A hadgyakorlatokat
évtizedeken át nem a katonai szempontoknak megfelelően rendezték, hanem
arra ügyeltek, hogy a legfelső hadurnak a tetszését megnyerjék. Ennek az
őszinteség nélküli, beteg rendszernek a csökevényei tömérdek
emberáldozattal jártak a háboru első hónapjaiban.
Fiatalabb katonatisztek és az öreg uralkodó között minden érintkezés
hiányzott. A katonai fegyelem merevsége mellett elképzelni sem lehetett,
hogy valaki előtte a hadsereg ismert hiányosságait feltárja és
kezdeményezőleg lépjen fel. Igaz ugyan, hogy katonai téren 1906 óta,
Ferenc Ferdinánd trónörökös követelései nyomán nagy változások
történtek. Conradnak vezérkari főnöki minőségben kifejtett tevékenységét
lehet nagyon különbözően megitélni, – gyakran a valóság talaját
elvesztette a lába alól, – de az az egy bizonyos, hogy a hadsereg
modernizálása az ő hivatalbalépésével vette a kezdetét és ettől az
időponttól kezdve lett belőle puszta dekoráció helyett modern értelemben
vett fegyveres erő. Rettenetes sokat kellet utánapótolni, különösen az
irodaszolgálatban és protekciós gazdálkodásban elposhadt vezérkart
kellett a háborut előkészitő irodává átszervezni. Tábori egyenruhával az
osztrák-magyar hadsereget csak közvetlenül a világháboru előtt szerelték
fel. Nagyon sok hiteles tanu igazolja, hogy az öreg uralkodó ezeket az
ujitásokat és a trónörökös katonai irodájának a hadseregre gyakorolt
befolyását idegenkedéssel szemlélte.
Világos, hogy egy olyan lelki berendezésü uralkodónak, mint az öreg
Ferenc József, a törekvése csak a béke megtartására irányulhatott. Első
tanácsadóinak következéseikben sulyos hibái is, melyeknek a Habsburgok
német- és olaszországi hatalmi állását kellett áldozatul odadobni, egy
olyan politikának a szükségességét vitték bele a tudatába, mely a
meglevőnek megtartását tekinti élete legfőbb céljának. Nem annyira a
trónbeszédeknek gondosan kicsiszolt mondatai, mint inkább ritkán tett
közvetlen kijelentései mutatják, hogy a háborus bonyodalmakat mindig és
minden körülmények között legszivesebben elkerülte volna. Conrad
ajánlatát, aki 1906-ban a monarchiára legkedvezőbb körülmények között
akarta Olaszországot megrohanni, a leghatározottabban visszautasitotta.
Egészen hiteles tanuk szerint még a szerbiai ultimátum elküldése, sőt a
diplomáciai összeköttetés megszakitása után is bizott a béke
megtartásának a lehetőségében. A legnagyobb bizonyiték, hogy nem akarta
a háborut, az a körülmény, hogy a monarchiát még a hadüzenet után is
jóformán készületlenül találta az ellenségeskedések megkezdése. Sokak
szemében lélektani rejtély lehet, hogy ilyen körülmények között az öreg
uralkodót miként lehetett rábirni a hadüzenet aláirására, annál is
inkább, mert a szarajevói gyilkosság áldozatai nem állottak tulságosan
közel a szivéhez. Elhatározásában feltehetőleg dinasztikus érzésének a
megsértése játszhatott fontos szerepet, támogatva attól a reménységtől,
hogy a többi szuverének is ugy gondolkodnak, mint ő és a gyilkosság
értelmi szerzői cselekvő támogatásra nem számithatnak. Megtévesztették
őt a jelentésekkel is, melyek szerint a háborutól nem kell tartani, mert
a monarchia erélyes fellépésére Szerbia kétségtelenül kapitulál.
A háboru változó szerencséjü eseményeit stoikus nyugalommal vette
tudomásul. A szövetséges hadseregek győzelmei örömmel töltötték el, de a
végső győzelem biztonságának érzése hiányzott nála. A kilátásokat inkább
pesszimisztikusan itélte meg és többször ugy nyilatkozott, hogy a
küzdelem a központi hatalmak erőit meghaladja. Ebben a kérdésben jobban
itélt, mint a magukat utólag igazolni és rehabilitálni akaró hadvezérek
és politikusok egész légiója. A háboru ideje alatt csaknem teljesen
elzárkózva élt schönbrunni kastélyában és talán még a szokottnál is
fáradhatatlanabb módon végezte napi munkáját. A külvilággal való
összeköttetése mindinkább néhány magas méltóságra szoritkozott és a
termekben, ahol Mária Terézia idején az udvari élet teljes pompájában
zajlott, hangtalan csend uralkodott. Teljesen egyedül érezte magát
legjobban. De a rosszindulatu torzképek egy aggastyánról, aki előtt az
eseményeket eltitkolják, egyáltalán nem voltak igazak. Sven Hedin, a
legutolsó magánemberek egyike, akit Ferenc József kihallgatáson
fogadott, még megcsodálta szellemi és testi energiáját. Csak az utolsó
hónapokban viseltetett teljes passzivitással az eseményekkel szemben. A
hanyatlás nála csak 1916 őszén kezdődött. Mindamellett változatlanul
dolgozott iróasztalánál és még az utolsó napon is, mikor erős láz
gyötörte, csak nehezen lehetett rábirni, hogy ágyba feküdjön. Magas kora
mellett, egy hetekig tartó betegség után, halála nem jött váratlanul,
mégis következményeiben sulyos esemény gyanánt hatott. Nem kevesen
vannak, akik a monarchia rothadását sok tekintetben tulhosszu
uralkodásának a számlájára irták és mégis ugy érezték, hogy halála nem
egy nagy vereséggel fölér. Cramon tábornok, Németország meghatalmazottja
az osztrák-magyar főhadiszálláson, azt irta, hogy a marnei vereség
mellett Ferenc József halála volt a legnagyobb csapás, mely a központi
hatalmakat érte. A jóslások, hogy a monarchia nem fogja Ferenc Józsefet
tulélni, közvetlenül halála után nem teljesedtek ugyan, sőt egyideig még
olyan életerőről tett tanubizonyságot, amely egyik rázkódtatást a másik
után állotta ki. De sokáig nem tartott, mikor az államalakulat, melynek
majd hét évtizedig állott az élén, romokban omlott össze.
A kapucinusok sirboltjából emlékezések merülnek fel, melyek elmult
századokkal kapcsolnak össze bennünket és rég elhalványodott alakokat
jelentetnek meg előttünk. Ferenc József az utolsó a sorukban. Történelmi
jelentőségét lehet nagyon különbözőképen megitélni, a történelemnek
jöhetnek még váratlan fordulatai, de az bizonyos, hogy vele a régi
habsburgi gondolatnak utolsó képviselője, sőt talán a régi, Isten
kegyelméből való elv szerinti utolsó uralkodó tért meg örökre atyáihoz.


A VILÁGHÁBORU ASSZONYAI.
Amit ezekben a sorokban megirok, félig história, félig regény.
Oknyomozás a nem bizonyitható adatok és események sorában. Története
azoknak a fejedelmi házasságoknak, melyekben a politika játszotta a
döntő szerepet és regénye azoknak a koronás asszonyoknak, akik a
kulisszák mögött állottak a világháboru kitörésekor. A háboru tizedik
évfordulója alkalmából kétségkivül tömérdek visszaemlékezés jelent meg,
amelyek az évtizedeken át felgyülemlett ellentétekkel, diplomaták
cselszövényeivel és politikai rugókkal magyarázták meg emberiség e
szörnyü kataklizmájának kirobbanását. A _világháboru asszonyai_ nem
szerepelnek ezekben a visszaemlékezésekben és történelmi tanulmányokban.
Róluk szólnak az alábbi sorok. Mondjuk, hogy ami bennük meg van irva,
nem történelem, hanem regény. De a történelemnek is vannak a szinfalak
mögött lejátszódó regényei.
A hatvanas évek elején a kicsiny kopenhágai udvarnak ünnepelt szépsége
volt IX. Keresztély dán királynak a leánya, _Dagmár_ hercegnő. Igazán
szép volt és nagyon intelligens, nemcsak olyan, aminőnek az
uralkodócsaládok tagjait szokták megrajzolni a hizelgő udvari
történetirók és félhivatalos ujságok. A hercegnőt a sors arra szemelte
ki, hogy Európa egyik leghatalmasabb trónjára kerüljön: _menyasszonya
lett Miklós orosz trónörökösnek_. A magas politika előnyösnek találta az
orosz és dán udvar közötti politikai kapcsolatot és ugy határozott, hogy
a szép hercegnő egy beteg embernek legyen a felesége.
Miklós trónörökös beteg volt ugyanis, nagyon beteg. Járta Európa
leghiresebb szanatóriumait és fürdőhelyeit, hogy bajára gyógyulást
keressen. A telet és tavaszt Oroszország helyett mindig Rivierán
töltötte. Ott érte el a végzete is. 1864 tavasza elvitte őt magával.
Dagmár hercegnő, akit lehivattak Nizzába, ott volt vőlegénye halálos
ágyánál. A haldokló mellett a hercegnő találkozott a trónörökös
öccsével, a cár másik fiával, Sándor nagyherceggel. Szerelem volt-e,
amit az uj trónörökös a dán királyleány iránt érzett, vagy ismét az
állami érdek döntött, tudni nem lehet. Elég az hozzá, hogy a gyászév
leteltével a hercegnő _az uj trónörökösnek lett a menyasszonya és
1866-ban a felesége_. Az esküvő előtt áttért az ortodox hitre és a
Romanovok családjában hagyományos _Mária Feodorovna_ nevet vette fel.
Ezt a nevet viselte férje szépapjának, annak a Pál cárnak a felesége,
akit az összeesküvők tulajdon selyemkendőjével fojtottak meg.
Dagmár hercegnő szükebb hazája, Dánia, épen ezekben az években sulyos
válságon ment át. A dán király, mint német szövetséges fejedelem,
uralkodója volt a német Bundhoz tartozó Schleswig és Holstein
hercegségnek. A dán kormány azt tervezte, hogy a két hercegséget,
amelyeket csak az uralkodó személye kapcsolt össze Dániával, teljesen
bekebelezi. A schleswig-holsteini kérdés Dánia és a német Bund között
háborura vezetett s Ausztria és Poroszország, mint a Bund határozatának
végrehajtói, Dániát 1864-ben teljesen megverték és a hercegségeket
elragadták tőle. A dán udvar hiába fordult segitségért Európa különböző
kabinetjeihez, mindenütt süket fülekre talált. A történelmi romantika
azt mondja, hogy a hazáját szerető hercegnő ezt a megaláztatást sohasem
tudta megbocsájtani Németországnak és élete céljául tüzte ki, hogy
bosszut álljon hazája balsorsáért. De a fáma, amely kiszivárog a királyi
paloták hallgatag falain is, mást beszél. Dagmár hercegnő
németgyülöletének nemcsak politikai, hanem emberi momentumai is voltak.
Mielőtt Miklós, majd pedig Sándor nagyhercegnek lett volna a
menyasszonya, a hercegnő egy német herceg, a későbbi _III. Frigyes_
császár után epekedett, de minden szépsége és intelligenciája mellett is
hiába, sőt a herceg állitólag nagyon kereken kijelentette, hogy nincs
kedve őt az oltárhoz vezetni. Igaz-e, nem-e, ki tudná megmondani? Az
ilyesmik nem iródnak meg aktákban és legfeljebb hosszu idő multával
indiszkrét emlékiratok szoktak elárulni egyes részleteket. De az emberi
tapasztalatok azt mondják, hogy asszonyokra nézve a viszonzás nélkül
maradt szerelem nagyobb fájdalom, mint két szép tartománynak az
elvesztése.
1881 március 13-án a nihilisták II. Sándor cárt egy szánutja alkalmával
Szent Pétervárott a levegőbe röpitették. A dán hercegnő, immár Mária
Feodorovna, mint III. Sándor cárnak a felesége, az orosz trón
magaslatára jutott. Csodálatos pár a cárok trónján! A harmincnégyéves
korában is ragyogó szépségü, fölényes intelligenciáju, erős akaratu, de
filigrán asszony és mellette a testileg óriás, rengeteg erejü cár, aki