Csongrádmegyei gyüjtés; Magyar népköltési gyüjtemény 2. kötet - 01

Total number of words is 3373
Total number of unique words is 1479
28.8 of words are in the 2000 most common words
39.6 of words are in the 5000 most common words
46.0 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.

MAGYAR
NÉPKÖLTÉSI GYÜJTEMÉNY.
MAGYAR
NÉPKÖLTÉSI GYÜJTEMÉNY.
UJ FOLYAM.
A KISFALUDY-TÁRSASÁG MEGBIZÁSÁBOL.
SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK
ARANY LÁSZLÓ ÉS GYULAI PÁL.
II. KÖTET.
PEST.
AZ ATHENAEUM TULAJDONA.
1872.
CSONGRÁDMEGYEI
GYÜJTÉS.
SZERKESZTETTE
TÖRÖK KÁROLY.
PEST
AZ ATHENAEUM TULAJDONA.
1872.
Pest. Nyomatott az Athenaeum nyomdájában. 1872.


ELŐSZÓ.
Gyüjteményünk e második kötete, mint czime is mutatja, egyetlen vidékről
való gyüjtés, melylyel legfáradhatlanabb gyüjtőnk, Török Károly,
ajándékozta meg a Kisfaludy-társaságot.
Örömmel szemléltük, hogy szorgalmas gyüjtő mennyire kibányázhat egyetlen
vidéket is, épen azért becses és terjedelmes gyüjteményét nem kivántuk
megbontani és méltónak találtuk arra, hogy mint gyüjteményünk második
kötetét bocsássuk közre.
Természetes, hogy az itt közölt dalok és mesék nemcsak Csongrádmegyében,
hanem másutt is honosak, kivált az alföldön. Valóban e gyüjtemény nagy
részt alföldi zamatu s ez egy okkal több volt arra, hogy önálló kötetnek
maradjon. Vajha még más vidékről is nyerne a Kisfaludy-társaság hasonló
gyüjteményeket!
A gyüjtő elfogadva felosztásunkat és követve némely figyelmeztetésünket,
maga szerkesztette gyüjteményét és irta meg hozzá a szükséges
jegyzeteket.
Fogadja buzgóságáért még egyszer köszönetünket!
Pest, april 15. 1872.
=A szerkesztők.=


TARTALOM.
Előszó I–VI.
Balladák és rokonnemüek 1–66
Dalok 67–346
Szerelmi dalok 69–162
Hazafiui és katonadalok 163–191
Pusztai és pásztordalok 192–206
Bor- és kortesdalok 207–214
Tréfás és gunydalok 215–234
Vegyes dalok 235–249
Dajkarimek, gyermekdalok s játékok 250–316
Köszöntők és rigmusok 317–333
Halotti énekek 334–346
Találós mesék 347–372
Mesék és mondák 373–469
Jegyzetek 471–504

Balladák és rokonnemüek.
A betyár 52
A bojtárok I–II 60–61
A bujdosó 30
A csikós 59
A fogoly 35
A kanász 21
A királyfi I–II 9–13
A kisasszony 21
A kis lány I–II 25–26
A kvártélyos katona 43
A legény 48
A lovas legény 31
A pitarajtóban 23
A rab. I–III 32–35
A szegedi biró lánya 40
A szökevény 64
A verbunkos 36
Az eladó leány 19
Az elitélt katona 40
Ádám és Éva 16
Bajusz Panni 66
Balla Jankó 61
Balla János 64
Bandika 63
Barna Jóska 36
Bogár Imre 53
Csillag ragyog 24
Ez a kazal 23
Fábián Pista 63
Gombosné I–II 46–47
Gyönge Sándor 38
Gyöngyvári Katicza 3
Istenem, istenem 6
János 18
Karasz Juczi 49
Kecze Sári 28
Kis Sándor 55
Kocsmárosné I–II 50–51
Legény leány 29
Magas a partja 17
Megöltek egy legényt 29
Molnár Marcsa 27
Nagy Pál Jancsi 57
Sárga csizmás Miska 37
Sári Mári I–II 44–45
Sobri 56
Sorozáskor I–II 41–42
Szabó János 20
Szép Ilona 7
Tarján végen 27

Dalok.
A baraczkfa pirosat virágzik 188
Ablakomon ne koczogtass 131
A csillag az égen éjtszaka jár 124
Adol-e rózsám adol-e 74
A gőzősnek hat kereke 183
Agyon szitát komámasszony 300
A kenderem elázott 227
Akkor jöjj el mikor mondom 162
A kutasi csárda ki van festve 236
A makai tóba 159
A mezei kis pacsirta 109
A mezőbe’ a tücsök 329
Amoda van egy fa 254
Amoda van egy kis ház 279
Amoda van hat pej csikó magába 192
Amott jön egy legény 77
A nagy hirű Átillának-nek-nak 236
Angyal vagy-e 250
Annyi a fináncz 249
Annyi nekem az irigyem 155
A nyári folyó viz 115
Arany csacsi bársony nyereg 141
Arany liliomszál 308
A subámnak nincs melege 201
A szegedi kis lány de megjárta 230
A szegedi piaczon 72
A szegedi tábla búza 134
A szép asszony drága 72
A tél után következik a tavasz 147
Atilla, Lehel, Árpád 169
A toronyban elverte a kettőt 126
A toronyban sárga fekete rongy lóg 174
Az alispán, az alispán kalapomhoz rózsát tett 212
Az aradi rongyos csárda 154
Az éjjel álmomban 87
Az én ágyam lába 149
Az én ingöm lengyel gyócs 255
Az én rózsám baglyát tetéz 156
Az én rózsám jó kedvéből 80
Áz én uram szitakéreg 225
Azért adtam a petákot 220
Á ártány 256
Ágról ágra száll a madár 130
Áld meg uram isten 249
Állathangok utánzása 276
Által mentem a Tiszán 86
Ángyom asszony 281
Ángyom asszony kertje berke 211
Árokparti csalány 134
Árva csalány az árokban 92
Babarczi 213
Bárcsak én még egyszer 75
Bárcsak hamar május lenne 193
Bár csak már minálunk 330
Becsaliba járnak hires lányok 236
Becskereknél széles árok 175
Berta Kati kakasa 226
Be van az én szűröm ujja kötve 201
Bécsi bicska fanyelű 253
Bimbó ökrünk nagy szarva 215
Bor buza békeség szálljon házatokra 325
Bóra bóra borkereke 268
Bődi rénél van a Csó-tó 213
Budi budi bácsi 280
Bus az idő én rám nézve 145
Busan busan harangoznak hajnalra 180
Buza buza de szép tábla buza 151
Bóvócska 301
Csablézás 302
Csacsikurta 268
Csak azt ugatja a kutya 102
Csárdás élet 207
Csendes patak folydogál 78
Csicsirnyika 254
Csicsörgős ajtaja 296
Csillagok csillagok 129
Csinájja ken’ csinájja 257
Csipkés a szőlő levele 86
Csitt csitt pad alatt 273
Csön csön gyürű 305
Csufolódó versikék 257–265
Csütörtökön este 93
Csüng csüng az angyal 311
Cziczamaczázás 300
Czinöge czinöge kis madár 277
Czini czini 269
Czintányéron czintányéron pogácsa 150
Cziróka 251
Debreczenben nyílik egy szép rózsafa 73
Debreczeni czukorgyár 128
De szeretnék páva leni 153
De szépen szól a hegedű 118
Dobpergés 274
Dubi dubi háti 250
Dudujnám dudujnám 209
Dunnám párnám de tarka 83
Edd meg fene azt a papot 130
Egér egér agygyál neköm vasfogat 253
Egy asszonynak három lánya 223
Egy ágy hagyma 307
Egyedölöm begyedölöm 283
Egyetem begyetem karkantyu –
Egyetem begyetem 284
Egy kettő három négy 271
Egy kettő három négy 278
Egy kis kertöt keríték 290
Egy sem legény ki nem nyalka 235
Egyszer esik esztendőben 220
Egy szőlő határ levél zöld levél 208
Elbusultam én magamat 123
Elindula egy kalmár 212
Elkésziték tehát óh gyászos tisztelet 343
Elmehetsz már a tó alatt 230
Elmennék én tihozzátok 158
Elmennék én valamerre 97
Elment a galambom itt hagyott engemet 69
Elmentem én a szőlőbe 282
Elszakadt a gyékény kötél 75
Eltörött a drótos szilke 245
Elültettem rozmaringot tövestől 141
Elveszett a tarka ludam 237
Elvégeztem immár életem 345
Ennek az embernek 211
Ereszsz ereszsz kötelet 252
Erre kakas erre tyúk 93
Esik a hó darára 272
Esik a hó lefele 205
Esik az eső 106
Esik eső a haraszton 202
Ess eső ess eső 254
Esteli málé 275
Este vagyon a faluba 247
E világnak minden csinos 338
Ez a kis lány ez a barna 81
Ez a szemem ez ez ez 247
Ez az asszony nem is tudja 245
Ez az utcza de sáros 231
Ezer nyolczszáz hatvanötben 319
Édes anyám asszony 253
Édes anyám békeségben 344
Édes anyám egyetlenegy fia 181
Édes anyám édes anyám 242
Édes anyám ha el jön kend 184
Édes anyám ha megunt már tartani 150
Édes anyám lánya voltam 116
Édes anyám mondta nékem 96
Édes anyám nem lett volna 178
Én lelkemnek drága kincse 120
Én magyar fika vagyok 191
Én vagyok az a ki nem jó 207
Én vagyok egy bus gerlicze 91
Én vig nem vagyok 152
Érik érik a cseresnye hajaha 241
Érik érik Csanádon a vörös szilva 75
Faluvégén egy fehér ház 71
Fát vágok fát 267
Fecskét látok 252
Fehér kis ház kerek ablak rajta 82
Fekete bárány de barna 119
Feljött már a csillag 205
Felleg sincsen mégis esik az eső 148
Felmentem a temesvári sánczra 177
Felszántom a berek alját 129
Felszántom a felszántom a kis kertemet 189
Fel van a sárga nyergelve 172
Fénylik az öröm hajnala 322
Férjhez adnám a lányomat 218
Forró a czinkalán nyele 108
Garibaldi csárdás kis kalapja 190
Gergő pápa napja ma van e világba 316
Gólya gólya gilicze 269
Gólyát látok 252
Gondolatim szünjetek 139
Gyenge a nád lehajlik a földre 69
Gyenge vagyok növendék növendék 197
Gyere haza szógáló 310
Gyűj föl kópé 268
Gyűj föl meleg 270
Gyűj föl ördög 267
Habot rágni dagasztani 275
Ha czigány vagy kevély légy 237
Hadd muljon el ez a világ 211
Ha én bika volnék 326
Ha én nekem gyolcsom kontyom volna 85
Ha én tudtam volna 144
Haj alá haj alá 132
Haj csicsóka csicsóka 142
Hajlik a megyfa 299
Hajlik az erdő 313
Hallja e kend Iczik zsidó 221
Hallod-e te kis leány 158
Ha meghalok tudom eltemetnek 141
Haragszik az édes anyám 110
Ha szűröm lesz bocskorom 85
Három csillag van az égen 121
Három éjjel három nap 128
Három itcze keménymag 248
Három juhom tavalyi 204
Három szinű lobogót tart a magyar 172
Három tallért kerestem 156
Három ürű tudjuk nem nagy falka 124
Házam előtt van egy nagy fa 88
Házasodjék meg az úr 221
Hej gyön-gyön-gyön-gyön-gyön 136
Hej halászok halászok 206
Hej huj haj 135
Hej te kis madár kis madár 248
Hervad az a rózsa 149
Hétfü hetibe 251
Hintázó mondókák I–IV 304
Hogy a kakas 257
Hová mégy jámbor 293
Hull a czitrom a fáról 203
Hunczut állat az egér 245
Hüle Peti mögdöglött 271
Iczakos ficzakos szerencsés jó napot 331
I, inödrül 255
Ispiláng, ispilángi rúzsa 295
Isten hozzád Veniczia városa 186
Iszka dobár 273
Itkom pitkom kis Pesten 327
Itt csörög itt pattog 301
Izeg a vér mozog is 94
Jaj de bánom egy dolgomat 98
Jaj de fáj 111
Jaj de magas ez a vendégfogadó 199
Jaj de ugat a csárdásné kutyája 102
Jaj istenem jaj de sokat bujdostam 200
Jaj jaj jaj jaj odadom oda 231
Jaj nagy boldogtalan szegény magyar nemzet 165
Jó éczakát csipős balhát 275
Jó napot vitézek ide hallgassatok 332
Kakas isten jó napot 292
Kakas isten jó napot 309
Karácsonnak éjtszakáján 317
Kaszás csillag jár az égen 153
Katuna vagy rúzsám a löttél 295
Ká-kántor uram ká-káposztája 241
Kálamista (pápista) mosta 274
Kályha vállán a czicza 158
Kár kár Varga Pál 266
Kecske kecske mit csinálsz a szőlőbe 310
Kecske kecske mit keresöl a szőlőbe 309
Kedves e napnak estéje is 321
Kedves rózsám ablakába 153
Kerek az én kalapom 80
Kertem alatt legel egy kecske 89
Kék asztalom zöld abroszom 170
Kék pántlika az istrimflim kötője 98
Két malomra tartok számot 92
Két út van előttem hova legyek 103
Ki az urát nem szereti 226
Kicsi az én csizmám magas a sarka 232
Kidűlt a fal 257
Kihajtom a ludam a rétre 204
Kiindultam a hazámból 106
Kijé ez a kapu 296
Kilenczet ütött már az óra 101
Kinek nincsen szeretője keressen 133
Kinn a bárány 299
Kis kalapom fekete 208
Kis kácsa fürdik I–IV 285–288
Kis kertemben rozmaringot ültettem 132
Kis Pirittyi falu végén 240
Kiszáradt a vad almafa 135
Kocsi-ó’dal vendégó’dal 272
Kocsmárosné ihajla 243
Kocsmárosné jó bort az asztalára 186
Kocsmárosné rom rom rom 240
Kolozsváron vettem egy talyigát 231
Komámasszony mért kend kényes 227
Komám komám édös komám 257
Korán reggel jókor fel kell öltözni 162
Körűl csillagos az ég 112
Kukoricza édes málé 246
Kukoricza szára 73
Kutya-hitű Kátai 224
Kúdú kúdú kaliczkámba 272
Labdázó mondóka 303
Lefelé folyik a Tisza 95
Leszakadt a czifra szűröm kötője 84
Le van a szivem lánczolva 99
Levelem jött a gulyástól 203
Loptam lovat lopok is 199
Magas a szegedi torony 179
Magas a torony teteje 126
Magasan repül a héja 96
Magentánál történt egy napon csata 185
Majd elmenjünk a világ végére 157
Majd elmegyünk messzire 82
Makó alatt folyik el a halastó 246
Malom alatt jártam 273
Málé nála 271
Mária Magdolna 273
Már elmégy tőlem szerelmes egy kincsem 334
Már én többet nem kapálok 242
Már látom hogy katonának kell lennem 182
Már minálunk az jött a szokásba 116
Már minálunk kis kalapot viselnek 235
Megakarnék házasodni 85
Megálljatok fiúk fáradt vitézek 176
Megbukott a krinolin 243
Megérett a tök 238
Megérik a szőlő nem sokára 107
Megérik a szőlő nem sokára 193
Megirták már nekem azt a levelet 104
Megismered a kanászt 205
Megizetem én az édes anyámnak 70
Megkereslek szállásodon 82
Megtudni azt ki a kurva 228
Megvan még a vörös zsidó 222
Meleg czipót öhetném 299
Menyország piacza gyémánttal kirakva 326
Mese mese májka 273
Még Aradnál szépen szólott a banda 173
Még azt mondja a torma 117
Még azt mondják, hogy én korhely vagyok 201
Mély a Tiszának a széle 129
Mén a hajó lefelé 112
Mér’ kerűlgeti kend az én házam tájékát 313
Mért nincs minden lánynak 74
Míg élek is bánom 244
Mikor katonává lettem 198
Mikor piros hajnal hasad 84
Minap a kert alatt mentem 103
Mindenek azt megvallják 216
Minek van én reám másnak gondja 155
Mint a szép csűves paprika 233
Mint ért gabona aratást 337
Mit ér az az irkafirka 159
Mi van ma mi van ma 314
Mondtam anyám házasíts meg 133
Mos’ gyüttünk innen 289
Most jöttem én az aradi vásárról 114
Most kapott a biró egy kis ujságot 185
Most nyílik a szelid rózsa bimbója 171
Mutasd meg uram merre a pincze 232
Nagy ajándék kegyes szándék 324
Nagy hófúvás van 90
Nagy szaga van a pünküsti rózsának 128
Náni Náni szivem Náni 79
Ne haragudj rózsám azért 138
Ne higy annak a legénynek 97
Nem az a jó asszony 237
Nem azért jöttem én ide 91
Nem kell nekem köpönyeg 202
Nem messze van nem messze van 122
Nem szeretnék nem szeretnék parton járni 89
Nem úgy van már mint volt rég 167
Nem vagyok én rózsám beteg 79
Ne siess jó legény 215
Nékem olyan asszony kell 229
Nézd meg csak élő mint jártam 342
Nézek nézek visszafelé 244
Nincs szebb virág mint a fehér liliom 72
Olvad a hó tavasz akar lenni 110
Olyanok már minden lányok 217
Olyan szeretőm van nékem 122
Orosházi alé alatt 127
Orosházi leányok 230
Ó kútba tekinték 301
Ördög hozta a vendéget 226
Öreg anyó régi jó 273
Öreg apád él-e még 271
Örmény szalad a parlagon 83
Örvendjen az egész világ 318
Öt-öt kú’dús 255
Pap vagyok prédikálok 270
Parancsolá az Augusztus császár 233
Pám pám pöcsönye 272
Pocza pocza tarka 270
Pokol kapujába’ egy nagy cserfa vala 331
Porzik a tarjáni utcza 161
Pórom pórom pestike 282
Rákóczi korából 163
Rétes ide rongyos 325
Ritka rendet vágtam 156
Rongyos a kend háza vége 222
Rozmaringnak olyan a szokása 104
Róka róka mit csinálsz 278
Rövid a sarkantyum nyaka 171
Röffel mérik a gyócsot 74
Sárga csikó csengős csacsi 76
Sárga dinnye levelestől indástól 94
Sárga répa zöld ugorka 160
Sárga virág fekete közepe 184
Selypeknek 280
Serkenj fel lantos 323
Sion örülj örvendezz 320
Siralmas volt nékem 114
Sirató 346
Sirhat az az édes anya 187
Sírt az anyám egykor értem 170
Sohasem vétettem 188
Soká éljen bár valaki 336
Sül a könyér sül sül 297
Sürű csillag van az égen felettem 146
Szabados János 194
Szeged alatt Uj-Szegeden 127
Szeged városába nem jó lakni 117
Szegény legény a tücsök 327
Szegény legény feltekint az égre 183
Szegény tiszteletes úr 241
Szekfü zsálya petrezselyem 88
Szentes felől jön egy szeles felhő 112
Szentes felől száll egy páva 70
Szélös a Tisza 277
Széna terem parlagon 139
Szép a baka ha kiáll a glédába 190
Szép a szép ló ha szépen felnyergelik 151
Szilszál 284
Szolnok alatt elkészült már a vasut 173
Szomoru az idő 76
Szomoru hétfü 251
Szöbb a páva 275
Szőke babám gyere be 155
Szőlőtőke jegenyefa 100
Szőrbabona 253
Szúnyog üle székibe 326
Szűzkata szűzkata 266
Takarodó 274
Talán megbolondult a csősz 226
Tarján végen jön a pósta 244
Tarka lovat látok 244
Tavasz lesz már el fog a hó menni 110
Tehát igyunk az elment gólyákért 210
Teli a zsebem bankóval 192
Tisza partján csináltattam egy csárdát 113
Tisza partján szálldogál a fecske 151
Tiszaszélen a tanyám 108
Tojik tojik kis fürjecske 161
Torzsa pásztorok 234
Tónainé rongyos háza 222
Túl a Tiszán Földeákon 154
Tul a Tiszán Tisza szélén 140
Tul a tón 270
Tulsó soron esik az eső 71
Túron lakok keress meg 223
Túrút őszik a czigány 279
Túrút öttem elejtöttem 281
Tüzet viszök nem láttyátok 298
Uczczu bizony gyolcs ingesem 123
Uczczu bizony megérett a káka 228
Uczczu kis lány ugordj egyet 227
Ugyan milyen az az élet 100
Ugy szeretem az uramat 225
Uj-Aradon ég a világ egy házba 171
Ujság hasamba 252
Uj subámnak de kerek az alja 91
Uj-Szegeden szépen muzsikálnak 209
Uj-Várba möntem 290
Ujvárosi juhász vagyok én 202
Ujvárosi nagy csárda 229
Ujvároson van egy rongyos csárda 179
Uram büntesd meg a hagymát 233
Utazók nézzetek e gyászos táblára 340
Ülj fel kocsis a kocsiülésbe 105
Valamennyi fehér csirke mind gatyás 148
Van neki van neki van neki van 108
Vágó útcza a kapuban de széles 125
Vásárhelyi Fekete-Sas 239
Vásárhelyi kanális 105
Vásárhelyi kerek halom 101
Vásárhelyi kertben lakom én 160
Vásárhelyi legényeknek 235
Vásárhelyi piaczon 246
Vásárhelyi temetőben 127
Verbuválnak a huszárok az utczán 162
Vetettem én kék ibolyát nem kelt ki 147
Vetettem violát 143
Vig örömmel nagy örömmel 321
Voltál-e már Félegyházán Berénybe 198
Vó’tál e ker’be 281
Zöld a kökény majd megkékül 121
Zöld a kökény zöld a petrezselyem 140
Zöld füvet legel a tehén 135
Zöld vetés közt keskeny az út 91
Zörgetik a kulcsot pénzt akarnak adni 325

Mesék és mondák.
A halál és a vén asszony 436
A kis gömböcz 432
A kis gyertya 460
A loncsos medve 427
A vasfejű ember 375
Az aranyhajú tündér királykisasszony 440
Az éjféli táncz 424
Az már nem igaz! 456
Az özvegy asszony fia 398
Haragszol szolga? 412
János királyfi és Szélike 389
Tülökvár 410


BALLADÁK ÉS ROKONNEMÜEK.

1. GYÖNGYVÁRI KATICZA.
„Istenem, istenem!
Ugyan mi lelt engem?
Három rőf pántlika
Körűl nem ér engem;
Eddig egyet vettem,
Bokorra kötöttem,
De már hármat vettem:
Bokrot nem köthettem.“
‚Lányom, édes lányom,
Gyöngyvári Katiczám!
Hogy’ van a te ruhád?!
Elől rövidedik,
Hátúl hosszabbodik.‘
„Anyám, édes anyám,
Kedves édes anyám!
Szabó nem jól szabta,
Varró nem jól varrta.“
‚Lányom, édes lányom.
Gyöngyvári Katiczám!
Szabó is jól szabta,
Varró is jól varrta…
Verje meg az isten
A te roszvoltodat!‘
„Anyám, édes anyám,
Kedves édes anyám!
A ki a nagy hétben
Hétszer megkéretett:
Attól van énnekem
Hét hónapos terhem!“
‚Lányom, édes lányom
De nagy szajha lettél,
Engem a házamba’
Megszégyenitettél…
Vigyétek, vigyétek,
Katonák, vigyétek!
Mélységes tömlöczöm
Mélyére tegyétek!‘…
‚Lányom, édes lányom
Gyöngyvári Katiczám,
Ugyan mit álmodtál
E hosszu éjtszakán?‘
„Az én sárga keztyűm
Az én kezemen volt,
Az én piros czipőm
Az én lábamon volt.“
‚Lányom, édes lányom,
Gyöngyvári Katiczám!
A te sárga keztyűd:
Lesz a kimulásod,
A te piros czipőd
Lesz a vérontásod!‘
„Engedjetek egyet:
Hadd irok levelet
Az én galambomnak,
Árhádi Jánosnak.
Az én hüvelyk újjam
Az én iró pennám,
Az én könnyhullásom
Az én iró tentám. –
Hollóm, édes hollóm
Vidd el levelemet,
Az én galambomnak,
Árhádi Jánosnak!“
A hollótúl ne küld,
Mert a holló olyan:
A hol dögöt talál,
Ott mindenütt leszáll.
„Szarkám, édes szarkám,
Vidd el levelemet
Az én galambomnak,
Árhádi Jánosnak!“
A szarkától se küld,
Mert a szarka csacska,
Titkos verseidet
Nem igen tagadja.
„Fecském, édes fecském,
Vidd el levelemet
Az én galambomnak,
Árhádi Jánosnak.
Ha útban találod:
Tedd a jobb vállára,
Ha otthon találod:
Tedd a tányérjára!“…
„‚Kocsisom, kocsisom,
Kedves fullajtárom!
Fogd be a lovakat
A fekete gyászba,
Most viszik galambom
A halál-órára!…
Testem a testeddel
Egy sirban nyugodjon!
Vérem a véreddel,
Egy patakot folyjon!
Lelkem a lelkeddel,
Egy istent imádjon!…‘“

2. ISTENEM, ISTENEM…
Istenem, istenem,
Ugyan mi lelt engem!
Három rőf pántlika
Körűl nem ér engem;
Eddig csak egy rőföt vettem,
Mégis bokorra kötöttem,
De már hármat vettem,
Bokrot nem köthettem.
Verje meg az isten
A szomszédunk fiát,
Most jutott eszembe,
Hogy egy éjjel itt hált;
Bizonyosan az az oka,
Hogy be nem ér a pántlika.
Mi haszna születtem,
Szomoru életem!
Rajtad kivűl senkim sincsen,
Könyörűlj hát rajtam kincsem!

3. SZÉP ILONA.
Kihajtottam ludaimat
Ludas parlagra.
Utána ment biró fia
Egy piszkafával,
Addig hajtá, hajigálá;
Agyonhajitá
Előljáró, szépen szóló,
Gangos gúnárom’…
– Isten jó nap! biró uram,
A kend házában!
– Fogadj isten! szép Ilona,
Az én házamban!
Mért jöttél te szép Ilona
Az én házamba?
– Azért jöttem, biró uram,
Kelmed házába:
Kihajtottam ludaimat
Ludas parlagra,
Utána ment kelmed fia
Egy piszkafával,
Addig hajtá, hajigálá:
Agyonhajitá
Előljáró, szépen szóló,
Gangos gúnárom’!
– Mit kérnél te, szép Ilona,
A te lúdadért?
– Azt kivánom, biró uram,
Szép gúnáromért!
A lábáért, a kettőért,
Arany kanalat;
A szárnyáért, a kettőért,
Két arany tálat,
A fejéért, a nyakáért
Egy-egy aranyat,
Szépen kiáltó torkáért
Arany trombitát,
Minden öreg tollaiért
Tornyos nyoszolyát!
– Nem adok én, szép Ilona,
A te lúdadért…
Oda adom a fijamat,
Legyen a tiéd.
– A kell nekem, biró uram,
Nem is kell egyéb!

4. A KIRÁLYFI.
Egyszer egy királyfi
Mit gondolt magába’,
Hm, hm, hm, ha, ha, ha,
Mit gondolt magába’.
Felöltözött szépen
Kocsisi ruhába,
Hm, hm, hm, ha, ha, ha,
Kocsisi ruhába,
Elment házasodni,
Biró lányát kérni,
Hm, hm, hm, ha, ha, ha,
Biró lányát kérni.
– Jó napot, jó napot,
Biró uram lánya!
Hm, hm, hm, stb.
– Adjon isten kendnek,
Kendnek, kigyelmednek!
Hm, hm, hm, stb.
Üljön le itt nálunk,
Nálunk a padkára.
Hm, hm, hm, stb.
– Nem azért jöttem én,
Hogy itten leüljek.
Hm, hm, hm, stb.
Hanem azért jöttem:
Jöszsz-e hozzám vagy sem?
Hm, hm, hm, stb.
– Nem megyek én kendhez,
Kocsisi legényhez.
Hm, hm, hm, stb.
Mert én gazdag vagyok,
Gazdag legényt várok.
Hm, hm, hm, stb.
Van itt a szomszédban
Kosárkötő lánya.
Hm, hm, hm, stb.
Elmegyen az kendhez,
Kendhez, kigyelmedhez.
Hm, hm, hm, stb.
Elment a királyfi
Kosárkötő lányhoz.
Hm, hm, hm, stb.
– Jó napot, jó napot,
Kosárkötő lánya!
Hm, hm, hm, stb.
– Adjon isten kendnek,
Kendnek, kigyelmednek!
Hm, hm, hm, stb.
Űljön le itt nálunk,
Nálunk a lóczára.
Hm, hm, hm, stb.
– Nem azért jöttem én,
Hogy itten leűljek.
Hm, hm, hm, stb.
Hanem azért jöttem:
Jöszsz-e hozzám, vagy sem?
Hm hm, hm, stb.
– Elmegyek én kendhez,
Kendhez, kigyelmedhez,
Hm, hm, hm, stb.
Mert én szegény vagyok,
Gazdagra nem vágyok.
Hm, hm, hm, stb.
Elment a királyfi
Szép palotájába.
Hm, hm, hm, stb.
Felöltözött szépen
Királyi ruhába.
Hm, hm, hm, stb.
Elment házasodni,
Biró lányát kérni.
Hm, hm, hm, stb.
– Jó napot, jó napot,
Bíró uram lánya!
Hm, hm, hm, stb.
– Adjon isten kendnek,
Királyi felségnek!
Hm, hm, hm, stb.
Űljön le itt nálunk
Ide a lóczára.
Hm, hm, hm, stb.
– Nem azért jöttem én,
Hogy itten leűljek.
Hm, hm, hm, stb.
Hanem azért jöttem:
Jöszsz-e hozzám, vagy sem?
Hm, hm, hm, stb.
– Elmegyek én kendhez,
Királyi felséghez,
Hm, hm, hm, stb.
Mert én gazdag vagyok,
Gazdag legényt várok.
Hm, hm, hm, stb.
– Nem kellesz már nékem
Ebadta kurvája!
Hm, hm, hm, stb.
Eljön már énhozzám
Kosárkötő lánya.
Hm, hm, hm, stb…
Elment a királyfi
Kosárkötő lányhoz.
Hm, hm, hm, stb.
Megesküdött szépen
Kosárkötő lánynyal.
Hm, hm, hm, stb.
Haza vitte őtet
Szép palotájába.
Hm, hm, hm, stb.
Talán most is élnek,
Hogyha meg nem haltak,
Hm, hm, hm, ha, ha, ha,
Hogy ha meg nem haltak.

5. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
Isten jó nap, isten!
Gazdag biró lánya.
Tótórum táncza,
Sórumorikája.
– Isten hozta, isten!
Szegény gubás legény.
Tótórum táncza,
Sórumórikája.
Űljön le kend nálunk
Ide a lóczára.
Tótórum stb.
– Nem azért jöttem én,
Hogy én itt leűljek.
Tótórum stb.
Hanem azért jöttem:
Jöszsz-e hozzám, vagy sem?
Tótórum stb.
– Bizony nem megyek én
Szegény gubás legény.
Tótórum stb.
Amott a szomszédban
Kosárkötő lánya.
Tótórum stb.
– Isten jó nap, isten!
Kosárkötő lánya.
Tótórum stb.
– Isten hozta, isten!
Szegény gubás legény.
Tótórum, stb.
Űljön le kend nálunk
Ide a karszékre.
Tótórum stb.
– Nem azért jöttem én,
Hogy én itt leűljek.
Tótórum stb.
Hanem azért jöttem:
Jöszsz-e hozzám, vagy sem?
Tótórum stb.
– Bizony elmegyek én
Szegény gubás legény.
Tótórum stb.
… Gubámat letettem,
Subámat felvettem.
Tótórum stb.
– Isten jó nap, isten!
Gazdag biró lánya.
Tótórum stb.
– Isten hozta, isten!
Gazdag subás legény.
Tótórum stb.
Űljön le kend nálunk
Ide a lóczára.
Tótórum stb.
– Nem azért jöttem én,
Hogy én itt leűljek.
Tótórum stb.
Hanem azért jöttem:
Jöszsz-e hozzám, vagy sem?
Tótórum stb.
Bizony elmegyek én,
Gazdag subás legény.
Tótórum stb.
– Nem kellesz már nékem,
Ha akkor nem jöttél.
Tótórum stb.
Van már nékem más is,
Náladnál szebb s jobb is.
Tótórum táncza,
You have read 1 text from Hungarian literature.
Next - Csongrádmegyei gyüjtés; Magyar népköltési gyüjtemény 2. kötet - 02