Az urak: Regény - 07

Total number of words is 4090
Total number of unique words is 1975
36.9 of words are in the 2000 most common words
49.1 of words are in the 5000 most common words
55.7 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
parasztlegényhez ment, s rágalmazni fogják épen úgy, mint öcsédet régi
pajtásai. Kihez megy most Sándor? azokhoz, a kik lenézik, az urakhoz.
Hát te kihez fogod vinni feleségedet? A mi asszonyainkhoz? Azt gondolom,
ez még rosszabb lesz.
– Miért? – kérdé az ingerült vendég.
– Ha feleséged nyájas lesz, a mi asszonyaink kinevetik; ha kevély lenne,
elhagyják.
– Úgy hát ne vegyem el, ha akármennyire szeretem is, s ha ő is
akármennyire szeretne bár?
S gunyos, keserű nevetéssel fordult félre a megkínzott legény.
– Látom én, András, hogy jobb lett volna nekem egyet sem szólnom, mert
megint csak oda jutottam, a honnan elindultam. De ne haragudjál. Apád
legénykori barátom volt, téged is mindig becsültelek, nem tudtam
megállani, hogy el ne mondjam, a mi szivemen feküdt. Adja isten, hogy
csalódjam.
S a bátya tökéletesen meg volt győződve a felől, hogy egyetlen betüben
sem fog csalódni.
Néztek egymásra ismét szótlanul, s halkan, nesztelenül kinyitották a
jövendő ablakát.
[Illustration: – Látom én, András, hogy jobb lett volna nekem egyet sem
szólnom.]


VIII.
A német urak vidám életet éltek. Művelt emberek tudják, hogy mikép kell
használni az időt. A sok jó bor nem azért áll a pinczében, ha még
csakugyan áll, hogy a gazda eljárogasson mellettük, hanem hogy éljenek
vele egy kis jó világot; a pénz nem azért hever ládában, zacskóban,
almáriom rejtett szögletében, hogy megpenészedjék, hanem hogy az okos
ember az ipart, kereskedést előmozdítsa vele. A főadószedőné hivatalnok
barátai előtt napról-napra szeretettebb lőn.
Valóban, az adószedő urék kitünő ebédeket adtak, melyeknél a főhelyet
sokáig a nagy tiszteletben álló Bokros Mihályné ténsasszonyság foglalta
el. Dicsérték, magasztalták, ölelgették a német uri asszonyok. Bokros
Mihályné lelke mélyéig meg volt hatva e különös szeretet által, s
mindent elkövetett, hogy a szép Bese-familia hirét-nevét emelje.
Többször értekezett Gáspár zsidóval, igen, mert el nem tudta volna
hordozni, hogy az új pár pénz nélkül legyen. Különben erre nyájas
csókjaival maga az új asszony is nem egyszer buzdította Bokros mamát.
Micsoda édes gyönyör volt látni Bokros Mihálynénak a sok uri ember
között fiát, kit a sánta szabóné szavai szerint az isten is úrnak
teremtett.
– Ha eszem nincs, – kiáltott fel sokszor Bokrosné ténsasszony, fiának
szép jövőjére gondolva, – most ez a gyerek egy paraszt, elveszi annak a
ravasz Vörös Gábor orgazdának a beteges leányát, s meg vagyok vele égve
egész életemre. Soha sem tudom fölebb emelni, marad tudatlannak, mint a
bátyja, parasztnak, mint az apja. Hanem a Bese-vér megmentett, hála
legyen az istennek! Hadd irigykedjenek a tudatlanok, mert látom, ez a
sok ferde szürös, gubás nép elemésztene egy kanál vízben, a miért az
isten egy kicsit többre vitte a sorsomat.
Azért is hintót vettem, járjanak abban; ha fiam valami jó hivatalt kap,
az a nehány eladott hold föld, meg az a rossz szőlő, az a hitvány nádas,
az a kis penészes erdő majd megkerül. No hát eladtam, a magamét adtam
el, – kiáltott önmagára Bokros Mihályné, – szeretném tudni, a magaméval
mért nem tehetném én azt, a mit akarok. Azért megvan az én eszem.
Majd gyülölettel gondolt férjére s Andrásra, kik sehogy sem tudták
felfogni a nagy szerencsét. S még akadékoskodnak, osztozni szeretnének.
«Nem, – mondá, – míg én élek, addig ugyan nem osztozunk. Ha nem
akarjátok belátni, hogy én mindnyájatok szerencséjén munkálkodom, fel is
út, alá is út. Tudom, ki lovalta fel azt a hóbortos vén embert, meg azt
a drágalátos András fiát: azért sem engedek. Itt mindennek úgy kell
történni, a mint én kicsináltam. Áldotok ti még engem a haló földemben.»
Meglehet, de most András mindezekkel mitsem törődött; követte ő is szive
édes hivogató szavát, s elhatározta, hogy ha Sándor öcscse uri ember
lesz az ősi portán, ő meg majd elmegy a maga emberségéből szegény
napszámos, földmíves embernek. Hanem azért arról, a mit évek óta titkon
tervezgetett, most már le nem mond, nem ezért a nagy világért se.
Majd azonban a mint öcscsének szerencsétlen házasságára gondolt,
akaratlanul is tépelődve vetette föl fejét; előtte állott anyja, a kit
bizonyosan kifosztanak a német atyafiak, s előtte állott atyja is
tehetetlen öregségében, a kinek az ő bolondságaik miatt utolsó napjaira
még majd annyija sem lesz, a hol nyugodalmasan meghalhasson.
– Egy szót, egy szót, egy útbaigazító szót valahonnan! kiáltott a legény
kábult agygyal, de útbaigazító szó nem jő ilyenkor sehonnan is.
Érezte, hogy sokat tudna beszélni valakivel, de az a valaki nincs sehol,
legalább barátai, ismerősei között nincs; szive hangosan kereste a
tanácsadót, a bizodalmas biztatást, a ki meggyőzné, hogy a mit ő most
cselekedni akar, őszinte és egyenes dolog. Nem egyszer jött arra a
gondolatra, hogy még egyszer fölkeresi László bácsit, előad neki
mindeneket úgy, a mint áll a valóság, s fölszólitja, hogy hát most mit
gondol? Úgy-e, hogy elveheti a leányt; hogy boldogok lesznek; hogy észre
se veszik, felesége parasztasszony-e, vagy uri asszony; hogy van ilyen
eset az övékén kívül más faluban is és pedig akárhány? «Hogy ne volna? –
kiáltott fel tusakodásai közben a legény; – s ha van is, ha nincs is: az
a lány az én feleségem lesz. Meglátom én, hogy az isten nem hagy el
bennünket!»
Természetes, hogy László bácsihoz nem ment el; sőt mivel ezeket
elhitette magával, hogy a konokfejű ember bizonyosan csak abban jár,
hogy őt lebeszélje a házasságról, szinte szükségesnek találta, hogy Biró
Lászlóval valóságos haragot tartson. Azért köszöntötte, ha találkoztak,
de kerülte a vele való beszélgetést.
Haladt az idő: valamerre el kellett dőlni a dolognak. Így gondolkozott
András is és elhatározta magában, hogy minél előbb megtud mindeneket.
Egy deczemberi vasárnap reggelen erősen megindult a havazás, oly sűrűn s
akkora pelyhekben esett, hogy az emberek kénytelenek voltak fölhagyni a
lapátolással. A templomba menetelre még a legistenfélőbbek sem igen
gondoltak. Enyhelyre huzódott, ha huzódhatott boldog-boldogtalan. A sűrű
hófelhők miatt az ég majd egészen elsötétedett.
András ott álldogált az istálló ajtajában pőre ingben egy lapáttal, s
nézte, hogy merre nyessen egy kis gyalogutat. Hiába nyesett, a hó
betemette azonnal. Csakhamar néptelenek is lettek az utczák, s alig
lehetett látni itt-ott bár egy-egy nagy hamvasba burkolódzó szolgálót,
vagy egy béres embert, ki morgolódva vánszorgott odább az egyre
vastagodó hótömegben.
– Ifjú uram, – szólt vontatott hangon az öregebbik cseléd, ki sehogy se
tudta elgondolni, hogy András mit akar a nyereggel, szerszámmal, – hova
készíti azt a lovat? Ilyen időben?
– Ha megmondanám, bölcsebb lennél-e vele? – válaszolt András nem
kedvetlenül, de külsőleg komor tartással.
– Én ugyan nem! – morgott a cseléd oly hangnyomattal, mely világosan
kifejezte, hogy: hanem te bölcsebb lennél, András, ha békét hagynál
annak a lónak.
Azonban András nem hagyott békét, nyergelte a lovat, ő tudta, miért.
Bizonyosan valami belső parancsoló gondolatnak engedett, de olyan
gondolatnak, a melynek szót fogadni nem esik nehezen.
Kevés idő mult el, és András már ott törtetett az iszlai úton.
Messze be a sík térségen, a Duna mentén nem lehetett látni egy élő
lelket; ült a madár odujában, s pipázott a róka vagy farkas egy-egy
törött híd alatt meleg lehelletével.
A legény legyürte kalapja szélét, szép varrású bundáját kifordította,
mintegy odaczövekelte magát egyenes, kemény tartással a juhásznyeregbe,
s a többit odabízta erős, okos lovára, ki e megtisztelő bizodalomnak
teljes mértékben meg is akart felelni. Mintegy tíz-tizenegy óra között
lehetett az idő, midőn egy éber szemű, vidám tekintetű cseléd kinyitotta
előttük az iszlai parochia kapuját.
– Itthon vannak? – kérdé mosolyogva, de lázas izgatottsággal a legény.
– A tisztelendő úr épen most prédikál, hallja csak! – s lehetett hallani
az öreg férfiú éles, lelkes hangját. – Kisasszonyom odabenn küzködik a
leányokkal.
– Nincs semmi baj? – tudakolá András, miközben lovát az istálló felé
vezette. – Látogatók nem jártak?
– A bizony járt kettő is, valami jegyző a tulsó félről, meg a szomszéd
káplán.
– Hm! – mormogott András, s egy kissé rendbe szedte öltözetét. – De nem
felejtkeztek még el talán rólam egészen a tisztelendő urék? – tevé utána
a kérdést az ifju ember.
A cselédasszony súgott valamit a legény fülébe, mire a jókedv szembetünő
lett mind a két arczon.
A zajra, lódobogásra kiszaladtak a kis leányok, s lett lárma, csevegés,
kérdezősködés. András mindeniknek hozott valami apróságot, a milyet
egyszerű ember falusi boltokban vásárolhat. Lett öröm egész a
veszekedésig. Mire András be tudott jutni a szobába, két-három csere is
történt, járással, kiabálással. A kis leányok nem hagytak békét
nénjüknek, míg az a sípokat, dorombokat sorra nem próbálgatta s meg nem
mondta, melyik a jobb, melyik a szebb.
Klára kisasszony természetes vidorsággal engedett a követeléseknek,
sípolt, dorombolt, mint egy gyermek, s nevetett, mely szép fiatal piros
arczát valami kimondhatlan kedvessé tette. A komor, kárhozott lelkü
András eleintén csak mosolygott, s bizonyos tiszteletteljes hallgatással
nézte az igazságtevő nénét, majd lassankint átengedte magát természetes
igaz érzéseinek, s a mogorva legény a gyerekek között olyan jókedvű
lett, a milyen otthon soha se volt.
Ekközben hazajött a tisztelendő úr is, s nagyhangon kiabálta a
folyosóról a cselédeknek, hogy annak a lónak tisztességesen kijárjon ám
minden.
– Isten hozta, öcsém uram! – szólt a lelkész belépve gyermekei közé, s
odanyujtván kezét a legénynek. – Hát mikor? csak most, ugy-e? No derék!
Nem történt semmi baj? Nem. Persze, persze, jól van, igen jól van. Nagy
a hó? Tudom, régen is volt ekkora havunk. Nem baj. Hát édes szülői? Jól
vannak. Az új pár? Azok is. Köszönöm, öcsém, jól vagyunk mi is. No
gyerekek, ti maradtok, mi pedig átmegyünk a muzeumba. Gonosz egy hideg
van. Nem fázik? No, az szép! Ez az én volt jobboldalam sehogy se birja a
hideget.
S az öreg pap végigdörzsölgette rossz jobboldalát s arczvonásairól sokat
kifejezett abból, a minek a csontok között csúz vagy köszvény a neve.
Átmentek a muzeumba, azaz a papi studirozó szobába.
– Mindjárt jövök, öcsém uram. Egy kis jó erős szilvórium, mi? Odanézünk
biz ott egy kissé a szeme közé.
S a derült kedélyű öreg magára hagyta az ifjut.
András végighordozta szemeit a kis szoba különös butorán; itt egy csomó
kopott táblájú nagy könyv – matrikulák – az asztalon, felnyitva, hosszú
papirszeletkékkel megjelölve; amott egy kis asztalkán pipatartó és szent
edények, és egy nagy sötétzöld zsidósapka; az ablak párkányán egy pár
különböző nagyságú vonalozó, az ablaknyitó vason valami olcsó
kalendárium lóg egy hosszú, rozsdás ollóval; a vastag, zöld kemencze
mellett uralkodik a théka, megrakva olyan könyvekkel, melyek jóllehet
firól-fira, vőről-vőre szállanak odább, de azért fölötte kevés értéküek.
Állanak ilyenforma osztályokból: egy sor öreg prédikáczió a tudós papok
korából, a melyekből minden jóravaló görög bölcs nevét meg lehet
tanulni, valamint a görög és római egyesült mythologiát is; egy sor
német izű kegyes elmélkedés és oktatás a göttingai, heidelbergai,
tübingai papok korából, a melyekből meg lehet tanulni, hogy a Bileám
szamara igazán beszélt, mert miért is ne beszélhetett volna, ha isten ő
szent felsége úgy akarta; hogy ördögök minden bizonyossággal voltak, de
jobbadán már kipusztultak, hála istennek; hogy az angyalok hány osztályt
képeznek, és mint lehet ezeket rendszerbe foglalni a legnagyobb
pontossággal és hittani mélységgel a német philosophia világánál;
lentebb egy másik sor következik, hogy alkalmasabban kézügybe essék, a
legujabb és legtudományosabb magyar prédikátorokból, no hanem ezekről
nem szólok, mert sok derék ember betörné a fejemet. A théka legalsó
fokozatát képezik az iskolai remekírók, régi kurzusok, hires
professzorok után és halotti gyászbeszédek igen alkalmatos
bucsuztatókkal ellátva. A legény ezen híres könyvek közül többeket
megbökdösött szemeivel és ujjaival is, és ennyi felhalmozott papi
tudomány láttára mély szomorusággal gondolt ökreire, kis gazdaságára és
saját tudatlan együgyűségére. A búskomorság – kicsinységének öntudatában
– bizonyosan erőt vett volna becsületes szivén, ha a tisztelendő úr a
jóféle szilvóriummal idején meg nem érkezik.
A pálinka hatott és melegített, s az pedig tudnivaló, hogy a belső,
szivbeli melegség bátorságot szül. Úgy történt itt is. A pap kezdett
egészen őszinte lenni, mely szép vonás szeszes italok nélkül is egészen
tulajdona volt, András is bizodalommal tett néhány tiszteletteljes
kérdést a szép könyvekre nézve.
– Már az igaz, kedves uram-öcsém, – szólt teljes örömmel az öreg pap, –
könyveimben drága kincs fekszik! – s egyet kivett a középső osztályból.
Megveregette, megfuvogatta, s úgy nyitotta ki az ifjú előtt, hogy
pillantson bele az is.
– Teszem azt, öcsém, micsoda szép hely ez! – kiáltott fel a tisztes öreg
férfiú, egy öttagú körmondatot olvasván fel a lélek halhatatlanságának
bizonyos voltáról. – Úgy-e, felséges? Meghiszem! Nézzük itt, mit mond az
istenről! – s olvasta elragadtatással. – Úgy-e, nagyszerű? Meghiszem.
Emitt a halálról. Oh! be dicső, be dicső!
András nem sokat értett ugyan az egészből, de mivel az öreg tisztelendő
szemeiben könyeket látott, elérzékenyedett maga is. Szemeit lesütötte, s
szive megtelt a legnemesebb érzelmekkel. Előre is igen-igen boldog volt
abban a gondolatban, hogy ha ő Klári kisasszonyt elveheti, hányszor el
fogja majd olvasni ezeket a szép könyveket.
A derék tisztelendő úr majd szinte úgy vette a legényt, mint egy fiatal
lelkes tudatlan káplánt, s kifogyhatatlan volt a papi tudományok
magasztalásában. Öreg szive éledt, hogy végre van, a ki előtt
kibeszélheti magát, miután erre paptársai között úgy sem nyílik tér, s a
legszebb argumentumokat hozta fel némely kétes csodák bebizonyítására.
– Így van az, öcsém, – kiáltott fel a lelkes öreg, az ifjú vállára tevén
kezeit, – egészen így! Igaz itt minden, nincs ebben ördögség. Meghiszem!
Tiszta itt minden és fényes, a papi tudomány sötétséget meg nem tűr.
S András szemei előtt elvonultak a darab kenyerekkel és kis halakkal
jóllakó csoportok; a kánai lakodalmasok, kik az itczés edényekből a
legfinomabb bort iszszák; a tengereken száraz lábbal járó Jézus; a
hullámokat sörényen ragadó Pál; Tamás, ki kezeivel tapogatta meg a
feltámadás után a mester sebeit, a sebhelyeket; felragyogott előtte a
damaskusi világosság, ama mindeneket átmelegítő, éltető fény, melyben
szinről-szinre látjuk az örökkévalóság urát, a kezdetet és véget, a
mélységet és magasságot, az életet és halált, az itéletet és irgalmat.
A két ember összetekintett, s az öreg és fiatal szemekből kitündöklött
az őszinte, hamisíthatlan vallásosság.
– Meghiszem, – mondogatá az öreg lelkész az ebéd elkövetkeztéig többször
édes meghatottsággal, – így élet az élet: az istennel! A föld minden
javai mitsem érnek nála nélkül. Én tudom, mert nekem semmim sincs, de
benne mindenem van. Van, van, nincs panaszom. Gyermekeim jók,
egészségesek.
Midőn az öreg lelkész úr ez utolsó szavakat kiejté, belépett csöndesen
Klári kisasszony szegényes, bár tiszta öltözetben, de igen-igen szép,
fiatal, mosolygó arczczal.
A legény, mintha most látta volna életében először, erősen ráveté
szemeit s kimondhatatlan édes érzéssel nézte a szép, hosszúkás, telt
piros arczot, kék szemeket, sürű szőke hajat és kicsinyes ajkakat,
melyeket még soha sem látott mosoly nélkül.
Odaát micsoda kellemes meleg szoba s terített papi asztal fogadta a
földmíves-legényt. Meglehet egyébiránt, hogy az ebéd korántsem volt oly
dúsgazdag, mint néhanapján a Bokroséké, de András itt minden falatot a
boldogság tányérjáról evett, s e körülmény, azt gondolom, sokat ki tud
pótolni.
Odakünn ezalatt szépen elállott a hó, hanem föltámadt a szél, tombolt,
üvöltött, s ugyancsak derekasan. Nem csoda, deczember havában egész
fiatal korát szokta élni a tél: erős is, hideg is, durva is.
Az alacsony papi hajlék törpe – itt-ott papirossal ragasztott – ablakai
ropogtak, mint az ember dereka, mikor igazi markos kezek szorongatják.
Azonban a jó ebéd mellett a szigorú időt fel se vette senki. Ott ült az
asztalnál a jó isten is, s a hol ő ül, ott jókedv van és békesség.
Mintegy három-négy óra felé járhatott az idő, midőn András az öreg pap
tanuló-szobájából – a hol ebéd után majd szinte elzárkózva sokáig együtt
beszélgettek – nekigyuladt arczczal kilépett, s egy-két szives bucsuszó
után lovára ült.
A legény szemérmesen, lesütött szemekkel emelte meg kalapját a tisztes
család előtt, nem igen mert tekinteni sem ide, sem oda, de szivében
annál több édes reménységgel gondolt Klári kisasszonyra.
– Úgy-e, édes apám, jó egy ember ez az András bácsi? – szólt egyik kis
leányka, odasimulván atyjához.
– Meghiszem, fiam! – válaszolt az öreg pap, szemével a házak közül
fel-feltünő lovas legény himbálódzó futását követvén.
– Eljön-e még máskor is? – tudakolá a kis leány.
– Kérdezzétek meg Kláritól.
Klári kisasszony elpirult, s hirtelen elkapta fejét a gyermekek
tekintete elől.
– Apa, mit nevet? Klári néni is mit mosolyog? – kérdé a kiváncsi
leányka, hol apjára, hol nénjére tekintgetve.
– Eredj játszani.
S az apa – míg a többiek bevonultak – nevetve sétált egyet az udvar
fagyos haván. Majd feltekintett a kitisztult égre s törődött fényű öreg
szemeiből – a meleg érzés szülte könyeken keresztül – teljesen
kitündöklöttek ama betűk, melyeknek összege körülbelül ilyenformát
fejezhetett ki: «Köszönöm, édes istenem uram! te hoztad házunkba, ha
jónak látod, tedd vele boldoggá szegény leányomat!»
Este későn, mikor már az egész család lefeküdt, Klári kisasszony
elővette irószerét s odakönyökölt az asztalra. Nézett hosszan, jóleső
elgondolkozással, s kereste a legalkalmasabb szavakat és kifejezéseket,
melyeket leírjon. Négy-öt levelet is akart írni, kettőt két asszony
testvérének, kettőt vagy hármat kedvesebb leánybarátnőinek.
Jegyzőné testvérén akarta kezdeni. Mit irjon, hogy irjon? Megkérték, egy
derék, becsületes ifjú ember… Kicsoda?
S a leány pirúlva tolta odább az előkészített levélpapirost. Nem azt
szégyelte, hogy parasztlegényhez megy, hanem hogy a néniék mekkorát
nevetnek majd ezen. Szive erősebben vert, arcza lángolt, kezében ingott
a toll.
– Nem, Rózi néniéknek nem irok, ők kevélyek, örökké azok is voltak,
nekik irjon apám! – s indulatosan tépte össze a már megkezdett levelet.
Egy kis gondolkozás után új levélhez fogott.
Ez a molnárnénak, Terka testvérének szólott volna. Terka ura se úr,
gondolá, csak molnár, s nincs is egész malma, ennek tehát megirhatja az
egészet körülményesen.
[Illustration: Mit irjon, hogy irjon?]
Írt, írt, de egyszerre megakadt; eszébe jutott, hogy Terka barátságban
van két-három szegény, czifra hivatalnoknéval, no azok még jobban
kicsufolnák, hogy ő parasztasszony lesz. Nem, nem irok, nem is
szükséges, üzenje meg apa szóval.
S a második levelet is eldobta.
Következett két papleány, két öreges csufolódó papleány, a kik rendesen
megszóltak minden leányt, a ki ismerőseik közül férjhez ment. Ezeket
Klári kisasszony eddig szerette, mert sajnálta őket, s különben
jószivűeknek is tudta; most azonban ezekben sem bízott, tőlük is félt.
– Miért írjak? – kiáltott fel a szegény papleány egész leverten. – Hátha
nem is várja tőlem senki? Nem, nem írok, nem tartozom apámon kívül
számolni senkinek, megyek ahhoz, a kit szeretek, becsülök, akár tessék
valakinek, akár ne tessék.
– Klári te, – szólt egyszer kívülről az ablak alatt egy hang, az öreg
pap hangja, – mit csinálsz? Talán baj van, valaki beteg? Mi baj van,
szólj?
Klári kisasszony hirtelen eloltotta a gyertyát, leverte a papirosokat s
kikiáltott:
– Nincs, nincs semmi baj, valamit kerestem, csak feküdjék le apám, mi is
aluszunk már. Vigyázzon, meg ne fázzék odakünn. Talán befüttessek a
muzeumba?
– Nem, nem fiam, csak aludjatok. Azt hittem, baj van. No ha nincs,
nagyon jó.
Az öreg tiszteletes úr el is aludt, de leánya sokáig írta még sötétben a
leveleket, küldözte ide is, oda is; lassankint elfelejtette, hogy
lehetnek oly rossz érzésüek és bolond gondolkozásuak, a kik őt talán ki
is nevethetik, csak az állott előtte, hogy őt egy derék, jóravaló ember
kérte meg, s im hozzá is megy teljes szeretettel. Hát a nagy, úri német
rokonságra gondolt-e?


IX.
Egy csipős, hideg, de különben szép tavaszi napon két-három mihályfalvi
kocsi hajtatott be az iszlai tisztelendő úr udvarába. Odabenn tudták,
hogy jőnek, mert nyitva volt a kapu. A vendégeket egész nagy csomó
kiváncsi asszony, leány, gyermek, sőt férfi követte és fogadta bámész,
nevető nézéssel. Itt-ott egy-egy éles, korlátlan torok hangos
vivátozásban tört ki, mely ujjongatás faluhelyt lakadalmakkor
elmaradhatlan.
A hol muzsika nincs, ott csak kiabálnak; a hol muzsika van, ott aztán
tánczolnak is, minden felszólítás nélkül. Itt csak kiabálni lehetett,
hanem kiabáltak, kurjongattak is, hogy majd fölvették a falut.
A tisztelendő úr apróbb leánykái vörös körmöcskéikkel, hidegcsipte piros
orrocskáikkal és szépen kisimított kemény szoknyácskáikkal mind ott
bámultak, dideregtek a folyosón, és nagyokat ropogtattak a kezükben levő
kulcsos kalácskából. Nézték ők is a többiekkel együtt a kocsikon ülőket.
Az első kocsin, melyet három jól felsallangozott és kendőzött ló húzott,
hatan ültek. A hátulsó ülésben ült László bácsi egész vasárnapi
köntösben nagy báránybőr magas süveggel, csokros fekete nyakkendővel s
gondosan kifent hosszú bajuszszal. A nagy, drága bunda úgy volt vállára
vetve, hogy a jóféle kék dolmány és zsinóros nadrág illendően kilássék.
Mellette egy barna nagykendős, sötétsárga vikleres sovány asszony ült,
éles szemeivel rögtön felszámítva mindent: udvart, népet, ruhát,
konyhafüstöt, de olyan komoly, hallgatag képpel, mintha ő tulajdonképen
észre se venne semmit. Szembe velük két csinos leányka ült: saját édes
leányaik, Mariska és Lidike, díszes fehérben, alkalmatosan pántlikázva,
mint a hogy a nyoszolyóleányokhoz illik. Ezek alig várták, hogy
leszállhassanak és piros csizmáikat megmutathassák.
A második szekéren András ült a mihályfalvi rektorral, ki sovány,
nagyorrú szőkés arczával örökké mosolyogni szokott, mint a bölcsek, a
kik örökség szerint bírják mindazt, a mi csak jó és egészséges e földi
és ama mennyei világban. Ő bár – négyszemközt legyen mondva – több oknál
fogva haragudott András öcsémre, mint a ki közelebb is találhatott volna
magához illő társat, e lakodalomból most mégis nem maradhatott el. Ott
ült tehát mint valóságos belső ember dísznek – a vőlegény mellett.
Érezte is fontosságát, mert mindenfelé nagyokat köszöntgetett és
mosolygott.
Voltak még néhányan, egy ezermester kovács, a ki bolondoskodni jött, egy
szegény kurta úr, valamikor nagy halászó és vadászó, most csak nagy
pipázó; de ezekről szükségtelen hosszasan beszélnem, annyival is inkább,
mert ők a közönség figyelmét úgy sem igen kötötték le. Hát a rokonok
közül? Oh, oh! Dehogy nem!
Jóllehet, Klári kisasszony és András is azon voltak, hogy a lakodalom
minél nagyobb csöndben s minél kisebb gyülekezet előtt történjék meg, a
vendégek mégis igazán számosan voltak. Sokan megüzenték, hogy jőnek,
mint szerető rokonok, másokat meg épen e hivatlan rokonok hoztak, ismét
mások másnemű okokon és utakon jöttek, de megérkeztek pontosan mind a
kiszabott időre. Most ott állottak együtt az első szobában, bátor,
egyenes tartással, szemeikkel folyvást kémlelve, kutatva.
No és kikből állott a hívott és nem hívott közönség?
Legelsőben a jegyzőné testvéréből és családjából, s a molnárnéból, a
molnár sógorból, egy nyalka molnárlegényből s egy velük jött vastag
termetű, de fölötte ritka hajú, szőke adótisztnéből, ki azonban csupán a
mihályfalvi német atyafiak iránti tiszteletből jött el. Eljöttek, ámbár
sokat boszankodtak és nagyokat nevettek a parasztlegény atyafin. A
lakodalom oly czím, mely magában foglalja a jó evést-ivást, s ilyen
kellemes időtöltésből nem marad el az ember. Még a szegény
papkisasszonyok is eljöttek, de ezek most a mellékszobába vonultak a
menyasszonyhoz, s nagyratartó büszkeséggel onnan kandikáltak ki a
szűrös, bundás, zsíros hajú paraszt atyafiságra, mely atyafiság
egyébiránt észre sem vette őket. Volt még néhány szép gömbölyű termetű,
egészséges, piros arczú jegyző és rektor kisasszony, kik még nem voltak
ugyan eljegyezve, de minden órán várták az eljegyeztetést.
A mint a násznép elhelyezkedett, néhány percznyi ünnepélyes csönd állott
be.
Most László bácsi átadván bundáját a mellette álló kovácsnak, az öreg
pap felé közeledett, s felekezetének élén megállva, néhány tisztességes
köhentés után ily emlékezetes szavakat mondott:
– Kedves tisztelendő úr! Bölcs Salamon példabeszédes könyvében azt
kérdi: «Gyors és serény asszonyt kicsoda találhat?» Nem tudom, már pedig
most ilyet keresünk mi is, mert tudjuk, hogy az ilyennek ára jóval
felülhaladja a karbunkulusokat. Az ilyen fehérszemélyhez bízik az ő
férjének lelke; az ilyen asszony keres gyapjat vagy lent, és megkészíti
azokat kezeivel akaratja szerint. Ilyen asszonyt keresünk mi most.
László bácsi végighordozta szemeit a mellékszobából kikandikáló
kisasszonyokon. Azok akaratlanul is elfordíták fejüket, s el nem
palástolható mosolylyal tekintettek a reszkető menyasszonyra. Maguk se
tudták biztosan, hogy mit nevetnek, de igen különösen esett nekik a
furcsa leánykérő beszéd.
László bácsi folytatta:
– Asszonyt kérünk, a ki fölkelvén éjjel, eledelt ad az ő házának.
Gondolkodik mezőn való örökségéről és megtevén azt, az ő kezének
munkájával szőlőt plántál.
Egy fehér galléros, smizlis jegyzőné megcsóválta fejét s odasugott
szomszédjához:
– Hallja, mit beszél ez a paraszt?
A szomszéd intett fejével, hogy hallja.
– Már parasztnak mégis csak nem adnám a leányomat. Nem szörnyűség az, a
mit ez az együgyű ember össze-vissza hadar?
A szomszéd asszony figyelni akart, s megrántotta a jegyzőnét, hogy
hallgasson.
A jegyzőné nem hallgatott s mormogá magában: «Dehogy nem, még bizony
szegény leány, ételt is hordjon a mezőre. Az volna szép!»
S haragosan fordult a beszélő felé.
– Az ő kezeit veti a fonókerékre, – hangzott tovább a menyasszonykérő, –
és kezeivel fogja az orsót. Nem félti az ő háza népét hidegtől, mert
egész háza népe felruháztatott béllelt ruhákkal. Gondja vagyon a
kicsinyre-nagyra, édes leánya, fia, még a legutolsó cseléd is.
– Jó, jó, – mormogott a jegyzőné, – majd, majd. No, szegény Klári, te
ugyan készülhetsz, írják a konvencziódat.
– Mi, kedves tisztelendő uram, oh! tisztelt gyülekezet, ilyen asszonyt
keresünk, serényet, engedelmeset, jámbort, istenfélőt, tiszta szivüt.
Isten ő szent felségének legyen hála, találtunk is ilyet, a ki ugyancsak
meg is igértetett minékünk. Ez a merőben széppel, jóval ékeskedő leányzó
itt vagyon a tisztelendő úr családjában, ki is nem más, mint Klárika
kisasszony, kedves hugom. Kérjük azért egész tisztelettel és
szeretettel: adassék ő ki minékünk, hogy azok, kiket a jó isten
egymásnak szánt és igért, boldogok lehessenek jártukban-keltükben,
házaikban és házaikon kívül, és minden foglalkozásaikban, valamelyeket a
mindenható szent nevében kezdettenek meg.
Az öreg földmíves ember megsimította széles homlokát, és várakozó
tekintettel nézett a mellékszoba felé.
Egy kövér, köpczös, sötétszürke kabátos ősz ember, a tisztelendő úr
testvére karon fogva kivezette a menyasszonyt, és tört fanyelven,
szakadozott szavakban, melyek azonban a legszebb dolgokat akarták
kifejezni, következőkép válaszolt:
– A Hesperidák kertjéből az arany almákat, ámbátor hogy azokat sárkányok
és más fenevadak őrizték légyen, Hercules – úgy tudjuk – mégis ellopta.
Kilopta… hm, hm, fortélylyal az igaz, de mégis csakugyan kilopta.
A kövér ember, mint nem valami gyakorlott szónok, egy kicsit megállott,
fölfelé nézett, majd tekintete odaesett László bácsira. Az integetett,
hogy érti a dolgot, szólhat az úr bátran.
– Atyámfia, itt a tisztelt nász uram – folytatá a szónok megakadt
You have read 1 text from Hungarian literature.
Next - Az urak: Regény - 08
 • Parts
 • Az urak: Regény - 01
  Total number of words is 4085
  Total number of unique words is 1864
  35.7 of words are in the 2000 most common words
  48.9 of words are in the 5000 most common words
  55.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Az urak: Regény - 02
  Total number of words is 4184
  Total number of unique words is 1816
  36.5 of words are in the 2000 most common words
  49.7 of words are in the 5000 most common words
  56.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Az urak: Regény - 03
  Total number of words is 4138
  Total number of unique words is 1870
  36.4 of words are in the 2000 most common words
  48.8 of words are in the 5000 most common words
  55.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Az urak: Regény - 04
  Total number of words is 4191
  Total number of unique words is 1767
  37.5 of words are in the 2000 most common words
  52.2 of words are in the 5000 most common words
  58.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Az urak: Regény - 05
  Total number of words is 4161
  Total number of unique words is 1863
  35.5 of words are in the 2000 most common words
  48.2 of words are in the 5000 most common words
  54.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Az urak: Regény - 06
  Total number of words is 4180
  Total number of unique words is 1759
  37.9 of words are in the 2000 most common words
  52.4 of words are in the 5000 most common words
  59.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Az urak: Regény - 07
  Total number of words is 4090
  Total number of unique words is 1975
  36.9 of words are in the 2000 most common words
  49.1 of words are in the 5000 most common words
  55.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Az urak: Regény - 08
  Total number of words is 4193
  Total number of unique words is 1850
  34.7 of words are in the 2000 most common words
  48.0 of words are in the 5000 most common words
  53.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Az urak: Regény - 09
  Total number of words is 4234
  Total number of unique words is 1860
  36.0 of words are in the 2000 most common words
  49.1 of words are in the 5000 most common words
  56.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Az urak: Regény - 10
  Total number of words is 4181
  Total number of unique words is 1816
  36.8 of words are in the 2000 most common words
  49.6 of words are in the 5000 most common words
  57.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Az urak: Regény - 11
  Total number of words is 1304
  Total number of unique words is 750
  42.7 of words are in the 2000 most common words
  55.1 of words are in the 5000 most common words
  59.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.