Testamentu Berria - 45

11: ef. 2. 3
Gaixtoa kendu behar berzen artetik, 1. kor. 5.
13
Gaixtoekin ez nahastekatzeko: 1. kor. 5. 11
Gaizki egile Krist estimatu, ioan. 18. 30
Gaizkia dirudienetik ere begiratzeko. 1. thes.
5 22
Gaizkiagatik ungi rendatzeko, mat. 5. 44:
rom. 12. 14
Gaizkiari gaitz eritziteko, rom. 12. 9
Gaizkirik nehorzaz ez erraiteko, tit. 3. 2
Gaizkitik itzulirik ungi egiteko, 1. pier. 3. 11
Gakoa. Ezagutzearen gakoa, luk 11. 52.
Resumaren gakoak mat. 16. 18. Ifernuaren eta herioaren gakoak, apo. 1.
18
Galdu zenaren ondoan Krist ethorri, luk. 19.
10
Galileanoak, luk. 13. 1
Gamaliel doktoraren konseillua, akt. 5. 34

Gapirioa begian, matth. 7. 5: luk. 6. 41
Gaua iragan, rom. 13. 12
Gauaz lo etzatea, 1. thes. 5. 7
Gauza guzia egiteko Iaunaren gloriatan, 1.
kor. 10. 31, eta Iaunaren izenean,
kolos. 3. 17
Gauza guziaren fina hurbiltzen, 1. pier. 4. 7
Gazteak zaharren suiet izateko, 1. pier. 5. 5
Gazten eginbidea, tit. 2. 6
Gaztetasunaren guthiziei ihes egiteko, 2. tim.
2. 22
Gaztigamenduan guziak partizipant, heb. 12.
8
Gaztigatzen gaitu Iainkoak haren saindutasunean partizipant garenkat, beb. 12.
10
Gaztigatzen Iainkoak maite dituenak, heb.
12. 6: apok. 3. 19, eta hark gaztigatzen eztituenak bastard, heb. 12. 8
Gehenna, mat. 5. 22. 29, eta 18. 9
Geltzurrunak eta bihotzak examinatzen
dituena, Iainkoa, apok. 2. 23

Gerla eta seditione izanen munduaren finerat, baina halakotz ez izitzeko, luk 21.
9
Gerlak nondik heldu, iak, 4. 1
Gezurra kenzeko, eta egiaz minzatzeko, ep.
4. 25: kol, 3. 9
Gezurragatik Ananias eta Sapfira haren
emaztea subitoki hil, akt, 5. 5. 10
Gezurraren aita, deabrua, ioan. 8. 44
Gibel min karminduran izatea, akt. 8. 23
Gizon barnekoa, rom. 7. 22
Gizon bekatutakoa, 2. the. 2. 3
Gizon bi gogotakoa, inkonstant, iak. 1. 8
Gizon bihotzekoa. 1. pier. 3. 4
Gizon eta emazte gaztek nolako izan behar.
tti. 2. 6.
Gizon etsaia, mat. 13. 28
Gizon guziagatik othoitz egiteko, 1. tim. 2. 1
Gizon kanpokoa edo barnekoa, 2. kor. 4. 16
Gizon korrunpituak, 2. tim. 3. 8
Gizon marxantaren konparationea, mat. 13.
44

Gizon naturalak eztitu konprehenditzen Iainkoaren Espirituaren gauzak, 1. kor. 2.
14.
Gizon perfektoa, ef. 4. 13
Gizon regearen konparationea, mat. 22. 2
Gizon tentatione iragaiten duena dohatsu,
iak. 1. 12
Gizon zaharra eta berria, ef. 4. 22, 24: kol. 3.
9. 10
Gizon, gaixtaginen artera eroria, luk 10. 30
Gizona gezurti, rom. 3. 4
Gizona Iainkoaren imajina eta gloria, 1. kor.
11. 7
Gizona satsutzen duten gauzak zein, mat. 15.
11: mark 7. 15, 21
Gizonak naturaz hiraren ume, efes. 2. 3
Gizonak nolako izanen azkeneko denboretan,
2. tim. 3. 2
Gizonaren bizia lanho baizen ez, iak, 4. 1
Gizonen doktrinari ihes egiteko, kolos. 2. 8.
16
Gizonen gogarako ez izateko, galat. 1. 10
Gloria Iainkoari Elizan, ef. 3. 21: Kristi, hebr.
13. 21: 2. pier. 3. 18: Iainkoaren glo-

ria, ioan. 11. 4: rom. 1. 23: Krist bere
Aitaren glorian ethorriren, mat. 16.
27: Paulen gloria, 1. kor. 9, 15: Gizonen gloria, florea bezala doa, 1. pier.
1. 24
Gloriatzea nor bere goratasunean edo beheratasunean, iak 1. 9
Gloriatzea tribulationetan, rom. 5. 3: galat. 6.
14
Gloriatzeko ez nor bere berthutean, 1. kor. 4.
7
Glorifikatu Iainko Aitaren izena, ioan. 12. 18
Glorifikatu Iainkoa Krist Iaunean, ioan. 13. 32,
eta 15. 18
Glorifikatzen Aita Semean, ioan. 14. 13
Glorifikatzen Aitak Krist, ioan. 8. 54, eta 11. 4
Glorifikatzen Iainkoa, luk 7. 16, eta 17. 15,
eta 18. 43
Glorifikatzen Jentilek hitza. akt. 13. 48
Gobernamenduak Elikan, 1. kor. 12. 28
Gogo batez eta aho batez glorifikatzeko Iainkoa, rom. 15. 6
Gogo eta konsentimendu batetako izateko,
filip. 2. 16

Gogoatzeko Iainkoaren gratiatik nehor aldara
eztadin, heb. 12. 15
Gogortzen Iainkoak plazer duenaren bihotza,
rom: 9. 18
Gogotik egiteko eginen dena Iaunari anzo,
kol. 3. 23
Gomitatuak ezteietara, matt. 22. 3
Gorde Krist, ioan. 8. 59
Gormandizari ihes egiteko, luk 21. 34: rom.
13. 13
Gormant eta hordi Krist estimatu, mat. 11.
19: luk 7. 34
Gorpurz sensuala, 1. kor. 15. 44
Gorputz bat gara anhitz garelarik, eta bata
berzearen menbro, rom. 12. 5: 1. kor.

Gorputz bekatutakoa, rom. 6. 6.
Gorputza. Iesus Kristen gorgutza, matt. 26.
26: mark 14. 22: luk 22. 19: 1. kor.
11. 24: Kristen gorputzaren komunionea, 1. korin. 10. 16: Eliza Kristen
gorputz, ef. 1. 23, eta gure gorputzak
Kristen menbro, 1 kor, 6. 15: Kristi

Konsekratuak, 1. kor. 6. 13, 19:
Lurrezko unzi, 2. kor. 4. 7
Gorputzak etxe deitzen, 2. kor. 5. 1
Gorputzaren suiektionetara, erekartea, 1.
kor. 9. 27
Gorputzez eta espirituz Iainkoa glorifikatzeko. 1. kor. 6. 20
Gose eta egarri diradenak iustitiaz, dohatsu,
matth. 5. 6: luk 6. 21
Gose Iesus, matt, 4. 2, eta 21. 18, eta 25. 35:
luk 4. 2
Gose ziradenak konplitu Iainkoak, luk. 1. 53
Gratia bekatua baino abondosago, rom. 5. 20
Gratia dohainaren neurriaren araura. ef. 4. 7
Gratia eta bake, rom. 1. 7: 1 kor. 1. 22: kor.
1. 2
Gratia eta egia Kristez, 1. ioan, 1. 17: 1. kor.
1. 4: Iainkoaren gratia, luk. 2 40. akt.
11. 23 guziei agertu, tit. 2, 11
Gratiak eta eskerrak bethi rendatzeko, ef. 5,
20
Gratiatsu izateko, kol. 3. 15
Gratiaz salbatzen gara, ef. 2. 5

Gratien rendatzea, matt. 26. 27 luk. 17. 16:
ioan. 6, 11: rom. 1 8: ef. 5. 20: kolos
3. 17: 1. the 5. 18: 2. thes. l. 3
Guduak eta kestioneak ilhunbearen obra,
rom. 13. 12: 1 kor. l. 10: eta 11. 16
Guduei eta inbidiei ihes egiteko, rom. 13, 13
Gudurik ez ukaiteko, tit, 3. 2
Guthizia gaixtoek arimen kontra gerla egiten,
1. Pier. 2. 11
Guthizia, gaitz guziaren erroa, 1. tim. 6. 10
Guthiziatzea emaztez, matt 5. 28
Guthiziatzeko ez, rom. 13. 9: 1 kor. 10. 6
Guthun persekutionetakoak, akt. 9. 2
Guthun separationezkoa, mat 19. 7: mark 10.
4
Guziak ohoratzeko 2. pie. 2. 17
Guziei ungi egiteko, baina prinzipalki fedeko
domestikoei, gala. 6. 10
H
Haize doktrinatakoak, ep. 4. 14
Haizea eta itsasoa mehatxatzen Kristek, mat.
8. 26: luk 8. 24

Haizea kontra, mark 6. 48. Laur haizeak, mat.
24. 31
Haizek eta itsasoak Krist obeditzen, mat. 8.
27: luk 8. 25
Halakret iustitiazkoa, efe. 6. 14. Fedezkoa, 1.
thes. 5. 8
Hameka diszipuluak, matt. 28. 16: luk 24. 33
Handi nor Iainkoaren resuman, mat. 18. 1
Handiena den xipien, matth. 20. 26: luk 22.
26
Haragi bekatutakoa, rom. 8. 3
Haragi guzia belharraren pare, 1. pier. 1. 24
Haragia eta odola, gizona erran nahi, matt.
16. 17: 1. kor. 15. 50: gal. Kristen haragia fedez iaten, ioan. 6. 54
Haragiak espirituaren kontra desiratzen,
gala. 5. 17
Haragiaren afektionea, herio, rom. 8 6
Haragiaren arauezkoak haragiaren gauzetara
afektionatu, rom. 8. 5
Haragiaren araura bizi diradenak, hilen, rom.
8. 13
Haragiaren desiretarik begiratzeko. rom. 13.
14: galat, 5. 17: 1. pier. 2. 11

Haragiaren obrak zerik, gal. 5. 19
Haragiaren satsutasunetarik xahutzeko, 2.
kor. 7. 1
Haragirik ez iatea, 1. kor. 8. 13
Harrapatzeko gaizki doazenak, iud. 1. 23
Harri arbuiatua Krist, matt. 21. 42: mark l2.
10: 1. pi. 2. 4. 6
Harri bizia krist, 1. pier. 2. 4. 6
Haur izateko malitiaz eta ez adimenduz, 1.
kor. 14. 20. Iainkoaren haur izateko
moiena, Krist, ioan. 1. 12: Fedez, gal.
3. 26: zein diraden mat. 5. 9: ioan. 1.
12, eta 8. 42: rom. 8. 14, eta 9. 8: 1.
ioan, 3. 1 Deabruarenak, ioan. 8. 44:
1 ioan. 3. 8
Haurrak aitamen kontra altxaturen, matt. 10.
21; mark 13. 12
Haurrak Kristgana ekarten mat. 19. 13: mark.
10. 13: luk. 18. 15
Haurrak saindu aitama fidelenak, 1. kor. 7. 14
Haurrek obeditzeko aitamak ef. 6. 1: kolos. 3.
20
Hazi ona landan erein, matth. 13. 24, 37

Hazia Isaak-etan, rom. 9. 7: Abrahamen
hazia, ioan. 8. 33: akt. 7. 6: rom. 9. 7
Heredero bagara Aitaren, Kristen herederokide, ro. 8. 17
Heredero gauza guzien Krist heb. 1. 2
Heretaje zelestiala promesaren kausaz emaiten, mat. 25. 34: gala. 3. 17: tit. 3. 7:
1. 3: Iainkoaren heretajea
sainduetan, ef. 1. 18: kolos. 1. 12: 1,
pier. 1. 4
Heretikoari nola ihes egiteko. tit. 3. 10
Herioa iretsi izan Kristez, 1. kor. 15. 54: 2.
kor: 5. 4
Herioan dago haurrideari on eztaritzana, 1.
ioan. 3. 14
Herodes harabartu, akt. 12. 23
Herodes Ioanesen beldur, mark. 6. 20
Herodes Kristek azeri deitzen, luk. 13. 32
Herodes rege. luk. 3. 1
Herodesek bere iaiat egunaz besta egiten,
mark, 6. 21
Herodesek burua edeki erazi Ioanesi, mat.
14. 9: mark, 6. 27
Herodesek Iakes hil, akt 12. 2

Herodesek Krist adoratu nahi duela irudi egiten eta haurrak hiltzen, mat. 2. 3, 16
Herodesek zer opinione Kristez, mat. 14. 1
Hil bagaitez Iaunarekin, biziko ere harekin. 2.
tim. 2. 11
Hil behar behin, heb. 9. 27
Hil gara Kristekin bekatuaz den bezenbatean,
rom. 62, 8: kol. 2. 20: 2 tim. 2. 11: 1.
pier. 2. 24
Hil izan da Iesus, ioan. 19. 33. gugatik, rom.
5. 6: 1. kor. 15. 3: 1. thes. 5. 10: heb.
2. 9
Hilak resuszitatzen, matth. 11. 5
Hilitzera Paulek desiratzen, filip. 1. 23
Hipokritak, mat. 23. 13: mark, 7 6: luk, 11. 44
Hira ethortekoaz, mat, 3. 7: luk 3. 7: rom. 2.
5: 1. 10: Iainkoaren hira, ioan,
3. 36
Hirari leku emaiteko. rom. 12 19: ef. 4. 31
Hitz edifikationezkoz minzatzeko, efes. 4. 29
Hitz Espiritu sainduaren kontra dena, ez barkaturen, matt. 12. 32: mark, 3. 29:
luk, 12. 10: 1 ioan, 5. 16
Hitz onak eta alferrak, mat. 12. 35, 36

Hitz salbamendutakoa, akt, 13. 26: eta gratiazkoa, akt, 14. 3: fedezkoa, rom.
10. 8: rekonziliationezkoa, 2. kor, 5.
19: krutzezkoa erhogoa zaie galtzen
diradenei, 1. kor, 1. 18
Hitza enzun nahi eztutenak, ez Iainkoazko:
ioan, 8. 47: 1. ioan, 4. 6
Hitzak bere kursua duen othoitz egiteko, 2.
thes. 3. 1
Hitzaren predikationea alfer fedea ezten
lekuan, heb. 4. 2
Hitzari deus ez edekiteko ez eratxekiteko,
mat. 28. 20: apok, 22. 18
Hodeiaren azpian izan dirade gure aitak, 1.
kor. 10. l
Hodeietan Krist ikusiren datorkela, mat. 24.
30
Hogenik ez Krist baithan erideiten Pilatek:
luk. 23. 14
Hordikeriari ihes egiteko: luk, 21. 34: rom,
13. 13: ef. 5. 18
Hotz edo erakin izateko, eta ez epel, apok, 3.
15

Humiliatu ukan du Kristek bere burua filip. 2.
8
Humiliaturen dena, exaltaturen, mat. 23. 12:
luk 14. 11, eta filip, 2. 8: iak.

Humilitatea, matth. 11. 29: luk, 14. 11: ef, 4.
2
Hurko da gure aiutaren behar den guzia, luk
10. 29
Hurkoa onhesteko, nork bere burua bezala,
matth. 22. 39: mark, 12. 31: rom. 13.
9: galat, 5. 14: iak, 2. 8
I
Iainko Aita ezagutzen, Krist ezagutzen duenak, ioan. 14 7
Iainko bat da eta Ararteko bat 1. tim. 2. 5
Iainko eta iaun anhitz, izenez, 1. kor. 8. 5
Iainkoa Espiritu, ioan. 4. 24
Iainkoa eta guzien Aita, bat, 1. kor. 8. 6: gala,
3. 20: 1. tim, 2. 5
Iainkoa eternal, rom, 16. 26, eta ezta habitatzen eskuz egin tenpletan, akt. 7. 48:
eta, 17. 24

Iainkoa gurekin, mat. 1. 23
Iainkoa inmortal, 1, tim. 1. 17
Iainkoa nola onhesteko, mat. 22. 37: mark,
12. 30: luk, 10. 27: 1. kor. 8. 3
Iainkoa sinhesten eztuenak gezurti egiten
hura, 1. ioan 5. 10
Iainkoa ungigile, guzietara akt. 14. 17
Iainkoak eztu nehor egundano ikusi, ioan. 1.
18: 1. tim, 6. 16: 1. ioan, 4. 12
Iainkoak nahi badu, erraiteko. akt, 18. 21: 1
kor. 4. 19: iak. 4. 15
Iainkoak zer gureganik nahi: heb. 10. 8
Iainkoaren borondatea, luk 2. 14
Iainkoaren erhogoa gizonak baino zuhurrago,
1 kor. 1. 25
Iainkoaren ielosgoa, 2. kor. 11. 2
Iainkoaren igurikite luzea, rom. 2. 4: 2. pier.
3. 15
Iainkoaz abandonatuen obrak rom. 1. 28
Iainkoazkoek Iainkoaren hitza enzuten, ioan.
8. 47: 1. ioan. 4. 6
Iairus sinagogako nabusia Iesusgana ethorten, mat. 9. 18: mark, 5. 22: luk, 8. 41
Iakob Egipten. akt. 7. 15

Iakob-i on eritzi Iainkoak eta Esauri gaitz,
rom. 9. 13
Ianesek eta Ianbresek Moisesi resistitu, 2.
tim. 3. 8
Iareikiteko Apostoluei, eta nola, 2. thes. 3. 7
Iarreikiteko Kristi, mat. 10. 38, eta 16. 24:
mark 8. 34: luk, 9. 23: eta 14. 27:
ioan, 8. 12: 1. pier 2. 21
Iarteko zergatik nehor azken lekuan, luk. 14.
10
Iatea edo ez iatea gure Iaunean, rom. 14. 6
Iatea ogitik Resuman: luk 14. 15
Iateko presentatzen denetik: luk, 10. 8
Iaterakoan guzien aitzinean Paulek othoitz
egin, akt. 27. 35
Iauna bat, Iesus Krist, ioan, 13. 13: 1. kor, 8.
6, eta 12. 3
Iaunen Iaun eta regen Rege 1. tim. 6. 15:
apok. 17. 14: eta 19. 16: Dabid-en
Iaun, matt. 22 43: guzien Iaun, akt.
10. 36: eta du seignoria bizien eta
hilen gainean. rom, 14. 9
Idiot Apostoluak, akt. 4. 13
Idola ezta deus munduan, 1. kor. 8. 4

Idolatre Iuduak, akt. 7. 40
Idolatreak ez salbaturen, 1. kor. 6. 9
Idoletarik begiratzeko, 1. kor 10. 7: 1. ioan. 5.
21
Ierusaleme berria, apok. 21. 2
Ierusaleme gizerhaile, matt. 23, 37: luk. 13.
34
Ierusaleme Rege handiaren zibitatea, mat. 5.
35
Ierusaleme zelestiala libertatetan, gal. 4. 26:
heb. 12. 22
Ierusalemen sarthu Krist, mat. 21. 10. mark
11. 11: ioan. 12. 12
Ierusalemeren destruktionea, matt. 23. 36
Iesus deitzen Krist, matt. 1. 16, eta 27. 17:
akt. 2. 36: 1. ioan. 5. 1, eta hark salbaturen bere populua, mat. 1. 21:
lue. 1. 31: akt: 4. 10
Iesus Ioanesek batheiatzen, mat. 3. 13
Iesus Krist da gure Adbokata, 1. ioan. 2. 1
Iesus Kristez berze fundamentik nehork ezin
ezar, 1. kor. 3. 11
Iesus thustatzen eta bufetatzen, mat. 26. 67:
mark. 14. 65

Iesus, mat, 1. 21, 25: luk l. 31
Iesusek aithortzen hura dela Krist matt. 26.
64: eta hura dela Iuduen rege, mark.
15. 2
Igan Iesus zerurat, eta nola, akt. 1. 10
Ignoranta ignorant biz, 1. kor 14. 38
Ignoranten ixiltzeko moiena ungi egitea, 1
pier. 2. 15
Ignorantiaz Krist heriotara eman Iuduek, akt.
3. 17
Igorri izan Apostoluak eta Profetak. luk, 11.
49. ioan. 20. 21
Igorriak Espiritu sainduaz, akt. 13. 4
Igorriak rezebitzeko, matt. 10 14: mark. 6.
11: luk. 9. 5
Iguzkia onen eta gaixtoen gainera. mat. 5, 45
Ihes egin Iosefek Egiptera Iesusekin, mat. 2.
13
Ihes egizue berze zibitatetara mat. 10. 23
Ihiztatu Kristen odolaz, 1, pier. 1. 2
Ihiztatzen Apollok, baina Iainkoak hazkurri
emaiten, 1 kor. 3. 6
Ikartzea gibelarat, luk. 9. 62
Ikutze rejenerationezkoa, tit. 3. 5

Ikutze urezkoa. ef. 5. 26.
Ikutzen Iesusek apostoluen oinak, ioan. 13. 5.
Ikutzen Pilatek eskuak, mat. 27. 24
Ikuzgarri Siloekoa, ioan. 5. 2, eta 9. 7
Ilhunbe genen noizpait, orain argi, ef. 5. 8
Ilhunbe mundukoen rektorak zeim, ef. 6. 12
Ilhunbearen botherea. kol. 1. 13
Ilhunbeari hobe eritzi ukan gizonek ezen ez
argiari. ioan. 3. 19
Imitatzeko Krist eta Apostoluak. 1. kor. 11. 1.
2 thes. 3, 9
Inbidia iraizteko, gala, 5. 26
Inbidia Korinthianoen artean 1. kor, 3. 8
Inbokatu behar Iaunaren izena, akt. 2. 21:
rom. 10. 13
Inbokatzeko ez nehork nor baithan sinhesten
baitu, hura baizen, rom: 10. 14
Infidelak egur eihar deitzen, luk 23. 31
Infidelekin fidelek partizipationerik ez ukaiteko, 2. kor. 6. 14
Infidelitateaz renuntiatzeko. tit. 2. 12
Infirmoak suportatzeko, rom 15, 1
Inikitate egiten dutenak, mat 7, 23, eta 25.
41: luk 13. 27

Inikitatea abundaturen azkenzerat, eta karitatea hozturen, mat. 24. 12
Inikitatean plazer hartzen dutenak kondemnaturen, 2. thes. 2. 12
Iniuria eta kalte sufritzeko, mat. 5. 39: 1. kor.
6. 7
Iniuriatu Krist, mat. 27. 39
Iniuriatzeko ez prinzipala, akt 23. 4
Iniustoek Resuma ez posedituren, 1. kor. 6. 9
Inkredulen gainean Iainkoaren hira, kolos. 3.
6
Inkredulitatea, mat. 17. 17, 20: mark. 6. 6,
eta 16. 14: rom. 11. 20
Inkredulitatezko umeak, ef. 5. 6
Ioana Kuzen emaztea, luk 8. 3, eta 24. 10
Ioanes Baptista iaio, luk. 1, 57: haren izena,
luk 1. 60. ofizioa, luk, 1. 76
Ioanes Ebanjelista, Iakesen anaie, mat. 10. 2
Ioanes presoinean, mat. 11. 2: luk. 3. 20
Ioanes profeta baino exzellentago, mat. 11. 9
Ioanes zergatik hatzaman eta hil, mat. 14. 3:
10
Ioanesek predikatzen, mat. 3. 1: luk, 3, 3
Ioanesen abillamendua, mat. 3. 4: mark. 1. 6

Ioanesen sepultura, mat. 14. 12
Ioitea borthan, luk. 11. 9
Ionasen signoa, mat. 12. 39
Iones dela Elias, mat. 11. 14: eta 17. 13
Iosef Arimathea, mat. 27. 57: ioan. 19. 38
Iosef Dabid-en reme, mat. 1. 20: Dabid-en
etxetik. luk. 1. 27
Ioses, Barnabas, akt. 4. 36
Ipizpikuak dirade bere buruak eta kargutakoak goberna ditzatenzat, akt. 20. 28:
1. pier. 5. 1
Ipizpikuaren ofizioaz, 1. tim. 3. 1: tit. 1. 7:
haien emaztez, 1. tim. 3. 11
Irabazi handia pietatea kontentamendurekin,
1. tim. 6. 6
Irabaziagatik irakastea, tit. 1, 11: 1. pier. 5. 2
Iragaitea heriotarik bizitzetara, ioan. 5. 24
Iragaitea mundu hunetarik, ioan. 13. 1
Irakasten Iesusek authoritaterekin, mat. 7.
29
Irakasten Iesusek sinagogetan, mat. 9. 35
Irakatsiak izanen Espiritu sainduaz, luk. 12.
12

Irakatsiak izanen Iainkoaz, ioan. 16. 45: 1.
thes. 4. 9
Irria nigarretara eta alegranza tristitiatara
konbertitzeko, iaq. 4. 9
Irukasteko eta admonestatzeko batak berzea, kolos. 3. 16: behatzen eztiradenak ere, 2. tim. 2. 25
Isaak gure aita, rom, 9. 10
Israel exkusa gabe, rom, 10. 19
Israel haragiaren arauez. rom. 9. 6: 1. kor.
10. 18
Israel salbatu, rom. 11. 26
Israelita egiazkoa, ioan. 1. 47
Itabaizte zaio Pauli Krist. filip. 1. 21
Itsu bi sendatu, mat. 9. 30. eta 20. 34
Itsu eta gor zena sendatu, mat. 12. 22
Itsu eta haztamuka dabilana zein, 2. pier. 1.
9
Itsu eta itsu gidari nor, mat. 15. 14: eta 23.
16: luk. 6. 39
Itsu iaioa sendatu, ioan. 9. 1
Itsutasuna Israelen, rom. 11. 25
Itsutu Iainkoaz, ioan. 12. 40

Itsutu Iuduak Iainkoaren borondatez. rom.
11. 8
Itzultzeko gaizkitik, eta ungi egiteko, 1. pier.
3. 11
Iudas Galileanoa seditioso, akt. 5. 37
Iudas Iskariot ohoin, ioan. 12. 6: Deabru,
ioan, 6. 70. traidore, ioan. 6. 71
Iudasek bere burua urkatu mat. 27, 5. akt. 1.
18
Iudasek Iesus traditu, mat. 26. 47. 48: ioan.
18. 2
Iudasek Iesusi pot egin, mat. 26. 49. mark.
14. 45: luk. 22. 47
Iudasek murmuratzen, ioan. 12. 5
Iudikatzeko ez nehor, mat. 7. 1. rom. 14. 4,
13: 1 kor. 4. 5
Iudizio ethortekoa, akt. 17. 31: eta 24. 15:
heb. 9. 27
Iudu egiazkoa zein, rom. 2. 29
Iudu naturazkoak, gala. 2. 15
Iuduak Moisesen diszipulu, ioan. 9. 28
Iuduaren eta Jentilaren diferentia, rom. 3. 1
Iuduek Krist lapidatu nahi, ioan. 8. 59: eta 10.
31

Iuduen erortea Jentilen salbamandu, rom. 11.
11
Iuje Iainkoaren beldur gabea, luk. 18. 2
Iuje ordenatua Iainkoaz, akt. 10. 42
Iujeak Elizan diferentiakgatik, 1. kor. 6. 4
Iujeaturen Kristek eta biziak eta hilak, 2. tim.
4. 1
Iujeatzea haragiaren arauez, ioan. 8. 15
Iujeatzeko egiazki, 7. 24
Iujeatzeko ez nehork nehor ianean edo edanean bestan, kolos. 2. 16
Iujeatzeko iustoki, luk. 12. 57: ioan. 7. 8
Iujeatzeko nork bere burua, 1. kor. 11. 31
Iujemendu eta miserikordia, mat. 23. 23:
Iainkoaren iujemenduak inkonprehensible, rom. 11. 33
Iujemendu gehennakoa, mat. 23. 33
Iuramendua konfirmationetan egiten, heb. 6.
16: Iainkoaren iuramendna konplitu,
luk. 1. 73
Iuramenduz usatu Paulek, 2. kor. 1. 23
Iuratzeko ez, mat, 5. 34: eta 23. 16: iak. 5. 12
Iuratzen du Iainkoak berarzaz, heb. 6. 13
Iustifikationea ezta obretarik, gala. 2. 16

Iustifikatu izatea zer erran nahi den, akt 13.
38: 2. tim. 1. 9: tit, 3. 5
Iustifikaturen edo kondemnaturen batbedera
nor bere hitzetarik, mat. 12. 37
Iustifikatzen Fariseuek bere, buruak, luk. 16.
15
Iustifikatzen nehor ez Legeaz, rom. 3. 20
Iustifikatzen sinhestez eta fedez, akt. 13. 39:
rom. 3. 28: gala. 2. 16: gratiaz, tit. 3.
7
Iustitia, fedez, rom. 3. 22. gala. 5. 5: filip. 3.
9: heb. 11. 33: gure iustitia, Krist. 1.
kor. 1. 30: 2. kor. 5. 21: Eskriba eta
Fariseuen iustitia, mat. 5. 20
Iusto kanpotik, mat. 23. 28
Iustoa fedez bizi, rom. 1. 17: gala. 3. 11: heb.
10. 38
Iustoaren orationea balios, iak. 5. 16
Iustoek argi eginen dute, mat. 13. 43
Iustorik bere ethortez ez batre, rom. 3. 10
Ixilik egon Krist den ihardetsi gabe, mark 14.
61: ioan. 19. 9
Izarra Iesus Krist iaio zenean matt. 2. 2, 7, 9

Izen guzien gaineko izen bat du Kristek, 1.
filip. 2. 9: heb. 1. 4
Izidura izanen. luk 21. 11
J
Jendarmeria zerukoa, akt. 7. 42
Jendarmesak Ioanesgana ethorten, luk 3. 14
Jende fede xipitoak, mat. 8. 26, eta 16. 8
Jende saindua zein, 1. pier. 2. 9
Jenealojia fin gabeak, 1. tim. 1. 4: tit. 3. 9
Jeneratione elejitua, 1. pier. 2. 9
Jeneratione gaixtoa eta adulteroa, mat. 12.
39, eta 16. 4
Jentilak or Kristez deithu, matt. 15. 26: mark
7, 27
Jentilek iustitia ardiesten eta rezebitzen, akt.
10. 44: rom. 9. 30, eta 11. 11
K
Kahagi zarrez eta berriez, mat. 9. 17. mark.
2. 22. Luk. 5. 37.
Kaharrak nola gaztigatzeko eta admonestatzeko. 1. tim, 5. 1: tit. 2. 2.

Kaifas eta haren eginak. mat. 26. 57. 63. 65:
ioan. 11. 49.
Kain maligno. 1. ioan. 3. 12: iud. 11.
Kanabera haizeak darabilana. mat. 11. 7.
Luk. 7. 24
Kanabera zarthatua. mat. 12. 20.
Kananea, mat. 15. 22
Kandela bitzen, kandelerean ezarteko. mat.
5. 15. luk. 11. 33.
Kandela iraxekia. ioan, 5. 35
Kanpokoetara nola nehor perportatzeko.
kolos. 4. 5. 1. thes. 4. 12.
Kantatzeko espirituz eta adimenduz. 1. Kor.
14. 15.
Kantatzeko eta laudorio emaiteko Iainkoari.
ef. 5. 19. kolos. 3. 16.
Kantikoa erran. mat. 26. 30.
Kapernaum altxatu zerurano, baina ifernurano beheraturen. mat. 11. 23.
Kaptibitatea Kristek eraman. ef. 4. 8.
Karga ekarteko batak berzearena. gala. 6. 2.
nork bere karga ekarriren. gala. 6. 5.
Karga ezin iasan daitezkenak emaiten Fariseuek. mat. 23. 4: luk. 11. 46.

Kargatuak Kristek arinzera deitzen mat. 11.
28. Kristen karga arin. mat. 11. 30.
Kargudunek gogoatzeko kontu rendatu behar
anzo. heb. 13. 17.
Karitate anaietasunezkoari fiktione gabe
iarreikiteko, rom. 12. 10: 1. pier. 1.
22: 1. pier. 2. 17
Karitate, Iainkoa, 1. ioan. 4. 8: Iainkoaren
gureganako karitatea, rom. 5. 8: 2.
kor. 13. 13
Karitatea ezta bekaitz, 1. kor. 13. 4
Karitatea gabe berthuterik batre ez probetxatzen. 1. kor, 13. 1
Karitatea hozturen anhitz baithan, mat. 24.
12
Karitatea manamenduaren fina, 1. tim. 1. 5
Karitatea perfektionezko lotgarria kolos. 3.
14
Karnal, espiritual. rom. 7. 14: 1. kor. 3. 1.
Kasket salbamendutakoa. ef, 6. 17: 1. thesa.
5. 8
Kazpi ogiezko mirakulua, mat. 15. 36: mark.
8. 1
Kerubin gloriatakoak, heb. 9. 5

Kestione banoei eta erhoei ihes egiteko. 1.
tim. 6. 4: 20: 2. tim. 2. 25: tit. 3. 9
Kollektak paubrenzat nola egiteko, 1. kor. 16.
1
Komisione Iainkoazkoa. rom. 16. 26: 1. tim. 1.
1
Komun eskuz edo gauzez izatea zer, mark. 7.
2: akt. 2. 44. eta 4. 32: eta 10. 14
Komunikatzeko sainduei, rom. 12. 13: eta 15.
26: heb. 13. 16
Komunikatzen dugunean Kristen afliktionetan, alegeratzeko, 1. pier. 4. 13
Komunione Iainkoaren Semearekin, 1. kor. 1.
9
Komunionean eta ogiaren haustean eta
othoitzan perseberatu Apostoluek,
akt. 2. 42
Konbersationeaz.
Gure
konbersationea
zeruan, filip. 3. 20. Jentilena nolako,
1. pier. 4. 3
Konbersatzeko bidezki Ebanjelioaren araura,
filip. 1. 27 1. thes 4, 12
Konbertitzea Iaunagana, luk. akt. 9. 35:
eta 11. 21: eta 14. 15: eta 26. 20

Kondemnatione eternalaren hogendun nor,
mark. 3. 29
Kondemnationerik ezta Kristekin dadukatenen, rom. 8. 1
Kondemnatuak zein diraden eta zein ez, ioan.
3. 18
Konditione onak propos gaixtoek korrunpitzen, 1. kor. 15. 33
Konfesatzea Iesus dela Krist, Iainkoaren
dohain emana, mat. 16. 17
Konfesatzen bekatuak, mat. 3. 6: mark. 1. 5:
akt. 19. 18: 1. ioan. 1. 9
Konfesione esperanzazkoa bariatu gabe edukiteko, heb. 4. 14: eta 10. 23
Konfidanza Iainkoa baithan ukaiteko eta ez
geurok baithan. 2. kor. 1. 9
Konfidanzarik haragian ez ukaiteko, filip. 3. 3
Konfirmatzeko anaieak, luk. 22. 32: akt. 14.
22: eta 15. 4l: eta 16. 5: kolos. 2. 7:
2. pier. 1. 12
Konfirmatzen Iaunak hitza, mark, 16. 20
Konparatione gabe etzaion Iesus populuari
minzo, mat. 13. 34

Konparituren guziek Kristen aitzinean, rom.
14. 10: 2. kor. 5. 10
Konparitzen Kristek guregatik Iainkoaren
aitzinean, heb. 9. 24
Konpasione du Kristek gure infirmitatez. heb.
4. 15
Konplitzen Paulek Kristen afliktioneak, haren
menbro bezala, bere haragian. kolos.
1. 24
Konseillu Kristen kontra, mat. 12. 14: eta 22.
15: eta 26. 4: eta 27. 1: mark, 15. 1:
ioan. 11. 47
Konsekratu sanktifikatuak, oblatione bakoitz
batez, heb. 10. 14
Konsentimendu batetako eta bakez izateko,
2. kor. 13. 11: 1. pier. 3. 8
Konsolatione Israelekoaren begira Simeon,
luk. 2: 25
Konsolatzeko elkar, 1. thes. 4. 18: eta 5. 14
Konsolatzen Iainkoak aflijituak, 2. kor. 1. 4:
eta 7. 6
Konsolazalea, ioan. 14. 16, eta 15. 26
Konszientiak nehor akusatzen edo exkusatzen, rom, 2 15: 2. kor. 1. 12

Kontent izateko gauza presentekoez, heb.
13. 5: filip. 4. 11
Kontent izateko zenbatez, 1. tim. 6. 8
Kontentione Apostoluen artean, luk. 22. 24:
akt. 15. 39
Kontentione Korinthianoen artean, 1. kor. 1.
11
Kontradiktione sufritu Kristek bere kontra,
heb. 12. 3
Kontrastatzea Espiritu sainduari, akt. 7. 51
Kontristatzeko ez Iainkoaren Espiritua, ef. 4.
30
Kontu rendaturen batbederak, mat, 12. 36 :
1. pier. 4. 5
Konzebitu Krist Espiritu sainduaganik, mat. 1.
20
Korboan, mark. 7. 11
Kornelio zentenera, akt. 10. 1
Koroa inkorruptiblea rezebituren, 1. pier. 5. 4
Koroa iustitiazkoa, 2. tim. 4. 8 apok. 2. 10
Koroatu Krist elhorriz pasionean, mat. 27. 29:
ioan. 19. 2: baina pasionatu ondoan
gloriaz eta ohorez, heb. 2. 9
Kreatu gauza guziak Kristez kolos. 1. 16

Kreatura berri gara Iesus Krist Iaunean, 2.
kor. 5, 17: gala. 6. 15
Kreatura orori Ebanjelioa predikatu, kolos. 1.
23. Iainkoaren kreatura guzia on, 1.
tim, 4. 4
Krist abandonatu bere Aitaz, mat. 27. 46
Krist Abraham baino lehen ioan. 8. 58
Krist Apostolu eta Sakrifikadore, heb. 3. 1
Krist baithan sinhetsiz, bekatuak barkatzen,
akt. 10. 43
Krist dabid-en Seme, mat. 9. 27: eta, 12. 23:
dabid-en eta Abrahamen, mat. 1. 1
Krist ezagutzen duenak Iainkoa ezagutzen
ioan. 14. 7
Krist falsuak. mat. 24. 24: mark. 13. 22: luk,
21. 8
Krist gauza sainduen administrazale, heb. 8.
2
Krist gure Bazkoa. 1. kor. 5. 7: eta gure aldarea, heb 13. 10
Krist heiagorarekin eta nigarrekin ofrendatu
izan, heb. 5. 7
Krist hersturatan izan, mark. 14. 33: luk. 22.
44

Krist Iainko eternal, ioan. 1. 1, rom. 9, 5: eta
Iainko egiazko, 1. ioan. 5. 20
Krist Iainkoaren eskuinean iarria, mark.
heb. 1. 3: eta, 8. 1: eta. 12. 2
Krist Iainkoaren puisanza eta sapientia, 1.
kor. 1. 14
Krist Iainkoaren Seme, mat. 8. 29: eta 14. 33:
luk. 22. 70: ioan: eta
rom. 1. 4: Seme maitea, mat. 3. 17.
eta 17. 5: mark. 1. 11: eta 9. 7: 2.
pier. 1. 17: Seme lehen iaioa, heb. 1.
5
Krist ikusten duenak Aita ikusten, Ioan, 14. 9
Krist Iuduen salbatzera igorri, mat. 15. 24
Krist iusto eta bekatu gabe, 1. pier. 2. 22
Krist Majistrua eta Iauna, ioan, 13. 13
Krist nor den, ioan. 8. 25
Krist zertara ethorri, mat. 18. 11: luk. 19. 10:
1. tim. 1. 15
Kristek bere ama Ioanesi gomendatu, ioan.
19. 27
Kristek bere burua ezdeus egin, filip: 2. 7
Kristek bere burua zergatik gure kausaz
eman, gala. 1. 4. tit. 2. 14

Kristek igorten duena enzuten eta rezebitzen
duenak, Krist enzuten eta rezebitzen,
mat. 10. 40: luk. 10. 16. ioan. 13. 20
Kristen adbenimendua eta ethortea iudiziora,
mat. 24. 3: luk. 21. 27: 23:
2. thes. 2. 8
Kristen aithortzera ez ahalke izateko, 2. tim.
1, 8
Kristen haragia, bianda, ioan. 6. 55.
Kristen hitza ez faltaturen, mat. 24. 35: mark.
13. 31: luk. 21. 33
Kristen izenean biltzeaz, 1. kor. 5. 3
Kristen izenean eskatzeko, ioan. 14. 14: eta
16. 23
Kristen izenean iniuriatzen dena dohatsu,
mat. 5, 10: 1. pier. 4. 14
Kristen Resuma, luk. 1, 33: 1. kor. 15. 25
Kristen suiet egin izan gauza guziak, 1. kor.
15. 27. ef. 1. 22: heb. 2. 8: 1. pier. 3.
22
Kristez baizen nehor Aitagana ezin ioan, ioan.
14. 6
Kristgana ioaitekotz zer konditioneak behar
ditugun, heb. 10. 22