Testamentu Berria - 43

Total number of words is 3164
Total number of unique words is 1502
21.0 of words are in the 2000 most common words
31.8 of words are in the 5000 most common words
39.1 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
utzi ukan dugu kanbiatu gabe: zeren S. Ioanek
Grekez eskribatu badu ere, hitz Hebraikoa
expresuki eduki nahi ukan baitu.
Haragia, batzutan hartzen da sinpleki berze
konsiderationerik gabe, gikonagatik. Batzutan,
eta prinzipalki S. Paul baithan, guk gure lehen
aitaganik dugun natura korrunpituagatik, eta

signifikatione hunetan gizona guzia konprehenditzen da rejenera dadin baino lehen: baina rejeneratu ondoan, haren natura karnalaren relikiakgatik hartzen da.
Heresia, erran nahi da sekta. Heretikoa da
sekta berezirik apart egiten duena ezpa dadukana, Kristinoen unionetik eta batasunetik lekora.
Hira, hartzen da, Iainkoak bekatoreak punitzen dituen iujemenduagatik eta mendekioagatik: ez Iainkoak hisirik ahal dukeelakotz, baina
zeren gizonek, zehatzen diradenean, aserre baliz
bezala hura senditzen baitute.
Holokausta zen, halako sakrifizio, non guzia
erratzen baitzen, eta handik du izena ere: baina
hartzen da berzen gainetik exzellent eta singular
den sakrifizioagatik.
I
Idola, hanbat erran nahi da nola imajina, edo
zerbait representatzen duen figura: baina Eskripturan hitz haur hartzen da, debotionez egin izan
den eta nehork saindu edukiten duen imajinagatik. Idolatreak dirade, hek ohoratzen dituztenak.
Idolatria da nehork idoletara duen debotionea

eta reberentia. Eta idola hartzen den signifikatione berean, hartzen da imajina ere.
Ipizpikua, erran nahi da hanbat nola Surveillant, edo Superintendent: baina komuzki Elizaren gobernatzeko ordenatzen den Pastoragatik
hartzen da.
Itsasoa, ezta bethi guk lengoaje komunean
hartzen dugun bezala hartzen baina Iudeako
herrian zen Jenezaretheko lak-agatik ere bai.
Iustifikatzea, komunzki hartzen da iustotzat
edukiteagatik: eta S. Paulek erraiten duenean,
iustifikatzen dela gizona Iainkoaren aitzinean,
manera hunetara aditzen du, ezen erran nahi da,
iusto estimatzen dela: eta erraiten duenean
ezen fedez gizona iustifikatzen dela, erran nahi
da, ezen Iainkoaren gogarako dela, ez bere iustitia propriz, baina Iesus Kristen kausaz, zeinen
gratiaz bere bekatuen barkamendua fidelari egiten baitzaio, iusto baliz bezala ezagut eta rezebi
dadinzat. Iainkoaren, edo haren zuhurtziaren
iustifikatzea da, haren aprobatzea eta laudatzea,
gloria eman dakionzat. matt. 11. 19. eta luk 7
29. Legearen iustifikationeak edo ordenanzak.
luk. 1. 6: dirade, hark eman dituen manamen-

duak: zeren hura baita iustitiazko regla egiazkoa. S. Paulek razoin beragatik Legearen iustifikatione deitzen ditu: zeren hartan irakasten baitzaiku iustoki eta sainduki bizitzeko forma zein
den.
J
Jendarmeria. Zeruko jendarmeria, hartzen da
Aingeruen konpaniagatik, zeren baitirade Iainkoaren jendarmes bezala, eta haren puisanzaren
ministre bezala. Baina akt. 7. 42. hartzen da
zeruko iguzki, ilhargi eta izar guziakgatik: zeren
baitirade armada ordenanzan iarri bat bezala.
Jenerationea, signifikatione komunaz berzalde hartzen da, adinagatik eta mendeagatik.
matth. 24. 34. Luk 1. 48.
L
Lejionea, zen jendarmesezko banda bat, ordinarioki hamar milla oinezkoren eta borz ehun
zamarizkoren kontukorik: eta batzutan gutiago
edo gehiago: batzutan hartzen da, armada erraiten bagendu bezala.

Letra, hartzen da S. Paul baithan, bihotzerano hunkizten eztuen predikationeagatik, Iainkoak hura bere espirituaz balia eraziten eztuenean.
2. kor. 3. 6. Edo Sakramenduetako signo exterioragatik, egia signoarekin batean eztenean. rom.
2. 27. 29.
Lokartzea batzutan erran nahi da hiltzea: eta
lo daunzanak, hilak: baina haur gorputzaz aditu
behar da eta ez arimaz: zeren gorputz hil bat
baita higitzerik ez maneiurik batre gabe, lo
datzan bat bezala.
M
Mendekoste erran nahi da berrogei eta
hamargarrena, eta hura zen fruktuen primitien
ofrendatzeko besta bat, baieta Espiritu saindua
Apostoluen gainera iaitsi izan zen eguna.
Monument, hitz hunen signifikationea aitzinago latinaren araura hedatzen bada ere: sepulkreagatik hartzen da Eskripturan.
O
Ogi propositionekoak, ziraden, hamabi ogi
aste oroz tenplean hartakotzat ordenatu zen

taula gain batetara presentatzen ziradenik, eta
han utziten ziraden ondoko astean nehork ezar
lezakeno berzerik: nola baita eskribatua. Lebitik.
24. 5.
Orena ezta Eskripturan orain usatzen dugun
manerara hartzen, ezen lehenago eguna luze
bazen labur bazen, iguzkiaren ilkitetik sartzerano partitzen zen hamabi orenetara, eta orenak
luze-laburrean ziraden egunaren araura.
Osanna, edo (hobeki eskribatzera) Hosiahna, Hebraikozko sententia bat da, eta hanbat
erran nahi da nola, Othoi, salba, begira eta mainteni ezak: eta othoitzte bat da. psal. 118 25 hartua, eta populuaz aplikatu izan zaio Iesus Iaunari, bere azken Ierusalemen egin zuen sartzean,
nola respektu hartara Dabid-ez egin ere izan baitzen.
P
Patriarka, erran nahi da, aiten artean prinzipal. Eta halakotz Iakob-en hamabi haurrak, (zein
izan baitirade populuko hamabi ondoak ezpa
erroak bezala) Patriarka deitzen dirade, eta prinzipalki Dabid.

Persona Eskripturan maiz erran nahi da,
nehor munduaren arauez ohora edo menosprezia eraziten duen kanpotiko aparentia, hala nola,
abrats edo paubre: noble edo bilaun, nabusi edo
muthil, Iudu edo Jentil, edo zerbait berzerik izatea. ma. 22. 16: akt. 10. 34
Premitiak ziraden, hetarik ian gabe, Iainkoari
ofrendatzen zaizkion lehen fruktuak, eta hura
zen sanktifikatione mota bat, geroko usajea
saindu eta pur lizenzat. Hitz haur lehen hatseagatik ere hartzen da batzutan, hala nola. rom. 8.
22.
Preputioa da, Zirkonziditzean edekiten zen
larru xapoa, baina hartzen da Zirkonzisionearen
kontrarioagatik ere, hala nola erraiten denean
ezen gizona preputioan dela, zirkonziditu gabea
dela erran nahi da. Batzutan Jentilakgatik ere
hartzen da, hala nola. rom. 2. 27.
Pretorioa, erran nahi zen lehenago, hanbat
prinzearen edo Gobernadorearen palatioa, nola
iudikatzeko lekua: eta Testamentu berrian hartzen da hanbat signifikatione batean nola berzean.

Profeta, da propriki hura, zeini Iainkoak
ethorteko diraden gauza estalien rebelationea
deklaratzeko bothererekin eta kargurekin eman
baitrauka: baina S. Paul baithan hartzen da berzetarik abantail Ianinkoaren borondatearen
deklaratzeko dohain singulara duena: eta Profetia da hala egiteko gratia eta ofizioa.
Prokonsul, erran nahi da Probinziako gobernadore dignitate prinzipalean den bat, eta da
Romako enparadoregoaren ordenanzatik eta
kostumatik hartua den izen bat.
Propitiatorioa, Legean zen bi Kerubinen hegalez estalia zen arkaren baldia: eta zeren baitzen
Iainkoaren presentiaren signoa, propitio, amatigatu eta aserre gabe, bere populua baithara erakusteko, hura zen Iesus Kristen figura. Eta Halakotz deitzen da Propitiatorio. rom. 3. 25. zeinen
amorekatik Iainkoa amatigatu izan baita, eta
fabore bere fidelei ekarten baitraue.
Proselitoa, hanbat erran nahi da nola nobitioa
edo berrizki konpainia bati eratxekia: baina hartzen da Iuduen relijionera konbertitu berri ziradenakgatik.

R
Raka, da hitz bat signifikatione berezirik
eztuenik faskeria edo menosprezio erakusteko
baizen, nehor hurkoaren kontra despitatzen edo
aserretzen denean.
Redemitzea erran nahi da ranzoinaren prezioz berzeren eskuan zenaren derdemiatzea,
idokitea eta delibratzea.
Repos, ikus Sabbathoa
Resuma, Zeruetako resuma da Iainkoak bere
populuaren gainean duen gobernamendu espirituala, zeinez hatsen baita bizitze zelestiala Espiritu sainduaz arranberritu diradenetan. Eta zeren
Iainkoak bere Semearen personan regnatu nahi
baitu, eta hura mundu hunetara igorri ukan baitu
gauza guziak haren suiektioneko egin litezenzat:
kausa hunegatik Iesus Kristen ethortea eta
haren mundurako manifestationea deitzen da
zeruetako Resuma. matt. 3. 2. Eta zeren Iesus
Kristek bere Resuma dispausatzen eta gobernatzen baitu bere Ebanjelioaren predikationearen
moienez, maiz zeruetako resuma hartzen da
Ebanjelioaren predikationeagatik. matt. 13. 24.
Batzutan resurrektionearen ondoan izanen den

Iainkoaren Resumaren konplimenduagatik eta
perfektioneagatik. matt. 7. 21.
S
Sabbathoa, erran nahi da reposa, eta berehala hitz bera eduki ukan dugu, zeren Ebanjelistek
Grekez eskribatzean, lengoaje hartako ezpazen
ere ezpaitute kanbiatu uka. Eta hura zen asteko
zazpigarren eta azken eguna, orain batek laranbate, berzek egiakoitz eta berzek nesken egun
deitzen duguna: baina batzutan hartzen da aste
guziagatik ere, eta halakotz erraiten da Sabbathoaren lehena, bigarrena, herena.
Saindu, erran nahi da Iainkoari dedikatua,
konsekratua eta sakrifikatua: eta hunen kontrarioa da profano. Baina fidel guziak saindu deitzen dirade, zeren Iainkoak bere Espirituaz sanktifikatu baititu, mundu hunetako satsutasunetarik eta korruptionetik retiratzeko. Iainkoa bera
ere Saindu deitzen da baieta haren Aingeruak:
eta erran nahi da Exzellent, guzizko estimatione
handitan eduki behar den gauza bat bezala.
Sakrifikadorea, erran nahi da, Iainkoaren
populuaren rekonziliagarri sakrifizio ofrendatze-

ko ofizioa. Eta ofizio haur zen populu Iudaikoan
Iesus Krist ethor zedin baino lehen: baina hark
ethorri izan denean fin eman ukan draue Moisesen Legeko figura guziei. Eta Sakrifikadoretan
batetik berzera bazen diferentia, ezen batzu
aldarera hurbiltzen ziraden Iainkoari ofrendatzera, eta hek deitzen ziraden prinzipal, Lebiten respektuz: eta Lebitak ziraden mendreago eta zerbitzu beheragotara deithuak. Baina bazen
guzien gaineko gehien bat, zein subirano deitzen
baitzen, eta hunek representatzen zuen Iesus
Krist berzek baino espezialkiago.
Sandaleak, ziraden abarka edo berze oinetako arin eta aisit batzu.
Semea, Gizonaren Semea hartzen da Kristgatik, haren natura humanoaren egia expresukiago
erakuts dadinzat.
Signoak, hitz haur maiz hartzen da mirakuluakgatik, zeren hezaz erakusten baitu Iainkoak
bere puisanza mirakuluzkoa, irakatsi nahi duenaren aditzera gizonak iratzar ditzanzat. Zenbeit
orduz hartzen da zerbait signifikatione ekarten
duen gauza usatu ezten batagatik ere.

Sinagoga erran nahi da hanbat nola kongregationea: baina hartzen da partikularki Iuduen
konpainiagatik, guk Kristinoen artean Eliza hartzen dugun bezala.
T
Talenta, zen pizu mota bat, eta hirien eta
lekuen araura anhitz moldetakorik zen, baina
gehien balio zuena zen sei milla drakmatako,
baitirade Franziako kontura hamekatan ehun
liberaren ingurua.
Testamentua, komunzki hartzen da allianza
solenelagatik, hala nola, Iainkoak lehenik Abrahamekin eta gero Israeleko populuarekin egin
zuenagatik, zein gero konfirmatu ukan baitu
guregatik Iesus Krist gure Iaunarekin. Baina
zeren Allianza haur bethiere sakrifiziotako odolekin egin izan baita, Apostoluak erraiten du, ezen
hura dela, egiten duenaren herioaz baizen ratifikatzen eta konfirmatzen ezten Testamentu bat.
Heb. 9. 16.
Thesaureria, zen Ierusalemeko tenplean
ofrendak egiten eta ezarten ziraden lekua, erra-

na zen usajeko begira litezenzat: komunzki deitzen da Elizako Tronkoa.
U
Ungentua, ezta erran nahi orain nehork unktatzeko usatzen duen ungentu mota: baina olio
klaroa edo ur usain onetakoak: eta harienez
anzianoki usatzen zuten, orain nehork perfumez
edo ur usain onetakoz usatzen balu bezala.
Unzia, ezta solament komunzki kostumatzen
den bezala hartzen: baina nehor deusetan instrument bezala zerbitzatzen den guziagatik ere
bai.
Z
Zesar, hartzen da enperadore Romano guziagatik, hala nola, akt. 25. 12, Klaudegatik, eta
Filip. 4. 22. Nerongatik.
Zeta, hitz hunez usatu ukan dugu zenbeitorduz, Grek-ez Bisos erraiten denaren signifikatzeko, zein erran nahi baita liho fin krespa irudi
duen bat: eta harzaz usatzen zuten, orain tafetasaz usatzen den bezala.

Zigilatzea hartzen da aprobatzeagatik eta
laudatzeagatik. ioan. 3. 33: eta 6. 27.

ZUBEROAKO HERRIAN
USANZATAN EZTIRADEN
hitz bakoitz batzu hango anzora itzuliak
A
Abolitzea kenzia.
Arbuiatzea, refusatzia.
arraxki ihiki
artha, ansia, axola, arrangura.
aserretzea, samurtzia, azkanzia.
auhena, marraska,
aurkan, artezean, heinean, eretzian.
azkendu, zupertu.
azpian, pian.
B
Behazuna, gibelmina.
babazuza, xixerra
behatzea, so egitia.
berariaz expresuki
E
Elemosina, aumoina.

errota, eihera.
eskobatzea ekortzia
eskobakinak, ekorkinak.
ei, er, datibo singularian ari, erraiten dena,
Kuberoan eta aldirietan pluralean erraiten da, er,
eta berzetan guzietan ei: hala nola batez minzatzera erraiten da heuskalerri guzian, gizonari,
emazteari, haurrari: eta anhitzez minzatzera,
Kuberoan eta aldirietan gizoner, emazter, haurer, eta berzetan, guk heuskarazko translatione
hunetan usatu ukan dugun bezala gizonei,
emaztei, haurrei, &k.
F
Fiadorea, bermea.
fitsa, buska.
florea, lilia.
G
Gaixtagina, briganta.
gakoa, giltza.
garastia, kario.
guthiziatzea, desiratzea.

H
Hagitz, guziz, xit.
haguna, grama.
harana, sakana.
hotsa, azanza,
hurbil, hurren.
hurkoa, proximoa.
I
Iaio, sorthu.
igorziria, durunda.
iguzkia, ekia.
ihardukitea, debatitzia.
ilhargia, argizagia.
iraulzkatzea, itzulerauzkatzia.
iraungitea, erhaitia.
ixterra, azpia.
K
Kadena, kathina.
karmin, mingatz.
kaltea, damuia.

L
Lazoa, laxera.
landa, elgia.
larraina, ezkaratza.
lekorea, elgoria.
libre, franko.
lotzea, estekatzia.
M
Maiz, naharo.
mendematzea, berunatzia.
mugarria, zedarria.
N
Neurria, izaria.
neurtzea, izartzia.
nokua, edo hebaina, zenbeit menbroz. inpotenta.
O
Ordaina, ordaria.
othoranza apairuia
P

Pedazua, bethatxuia.
peskadore, arranzale. Gehienzi lekuetan
arranzale erraitenagatik, heuskaldun anhitzi,
ma. 4. 19 eta mark, 1. 17. Nik eginen zaituztet
giza peskadore hobeki itzeukiz, ezen-ez. Nik eginen zaituztet gizarranzale: hala usatu ukan
dugu.
pitina, ahugna.
R
Resuma, retatuia.
reboltari, kereillos
U
Umunzia, haurhoia.
urriki, dolu.
X
Xarthatzea, enpeldatzia.
xistmista, xasta.
xitoa, xitxa.
Z
Zama, karga, haxia.

zerua, zeluia.
zigilatzea, sajeratzia.
zigulua, sajeta.
zikotza, xekena.

TESTAMENTU BERRIKO
MATERIEN ERIDEITEKO TAULA
Lehen kontuak kapitulua
erakusten du, eta berzeak
berseta
A
Aaron Sakrifikadore izatera nola deithu. heb.
5. 4.
Abandonatzeko aita eta ama Kristgatik.
matth. 19. 29.
Abandonatzen ez Iainkoak bereak. heb. 13. 5.
Abaritia gaitz guziaren erroa 1. tim. 6. 10, eta
aipatzeko ere eztena, ef. 5. 3
Abaritia idolatria, kolos. 3. 5
Abaritiari ihes egiteko, luk 12. 15: heb. 13. 5
Abba, aita. mark. 14. 36, rom. 8. 15: gal. 4, 6.
Abelek fedez ofrandatu sakrifizioa. heb. 11.
4.
Abiathar. mark. 2. 26.
Abillamendu zaharra. matth. 9. 16: mark. 2.
21: luk. 5. 36. Kristen abillamenduez.
mark. 15. 24, ioan, 19: 23.

Abominableak. 2. pier. 3. 17.
Abominatione desolationezkoa. matt. 14. 15.
mark 13. 14
Abortoin bat bezala Paul, 1. kor. 15. 8, eta
Apostoluetako mendrena, 1. kor. 15.
9: ef. 3. 8
Abraham deitzen sinhesten dutenen aita.
rom, 4, 11.
Abrahamek fedez Isaak ofrendatu. heb. 11.
17.
Abrahamen haur, zein. rom. 9, 7: gala. 3. 7
Abrastasunen enganioak Iainkoaren hitza
ithotzen. matt 13. 22: mark 4. 19.
Abrastasunetan esperanzarik ez ezarteko. 1.
tim. 6. 17: iak. 5. 2.
Abrats gaixtoa ifernuan, luk 16. 23.
Abrats izatea Iainkoa baithan luk. 12. 21.
Abratsa nekez Resuman sarthuren, matth.
19. 23.
Abratsak, nigar egizue. iak. 5. 1.
Abratsaren konparationea. luk. 12. 16: eta
16. 19.
Abratsei egiten zaien exhortationea. 1. tim.
6. 17,

Abratsei malediktione. luk 6. 24.
Absent haragiz, present espirituz. kol. 2. 5.
Absent Iaunaganik. 2. kor. 5. 6.
Adam Kristen figura, rom. 5. 14.
Adam lehena, Adam azkena 1. kor. 15. 45.
Adam lehenik formatu, eta gero Eba, 1. tim.
2. 23.
Adam-etan guziak hiltzen, 1. kor. 15. 22.
Adar salbamendutakoa, luk. 1. 69.
Adarrak saindu, rom. 11. 16.
Adbenimendua azken iudiziora, matt. 24. 5:
mark. 13. 26 1. thes 5, 1: 2. pier. 3.
12.
Adbenimenduaren aitzineko signoak, luk- 21.
8. 25: 2. thes. 2. 3. 8.
Adbersarioa, Antekrist eta Deabrua, 2. thes.
2. 4: 1. pier 5. 8.
Adbokata eta Arartekoa, Iesus Krist, gala. 3.
19: 1. tim. 2. 5: heb, 7. 25, eta 8. 6:
1. ioan. 2. 1.
Adimendu ber-batetako izateko, 1. kor. 1, 10.
Adimendu gabe Krist bere ahaidek estimatzen, mark. 3. 21.

Adimendu reprobatutara abandonatuen merkak. rom 1. 28.
Adimenduaren irekitea. luk 24. 45.
Adimenduz ez haur izateko baina malitiaz, 1.
kor. 14. 20.
Adiskidetasun mundukoa Iainkoaren etsaitasun. iak 4. 4.
Administrationetako zorthea akt. 1. 25.
Adoptionea, rom. 8. 15: eta 9. 4. galat. 4. 5:
efes 1. 5.
Adoratu Kuhurrek Krist. matth. 2. 11.
Adoratzeko eta zerbitzatzeko Iainko bat bera,
matth. 4 10: luk 4. 8: apok. eta
14 7: eta 22. 9.
Adoratzeko manera, ioan. 4. 24: akt. 17. 24.
Adoratzeko nehor ez, Iainkoa baizen, akt, 10.
26: apok. 9. 20.
Adulterioaz, matth. 5. 27, 28, 32: eta 19. 9:
mark rom 7. 3, eta 13. 9: heb.
13. 4: iak, 4. 4.
Afektione satsuak, rom, 1. 26. bekatutakoak,
rom. 7. 5. haragiaren afektionea,
herio: eta Espirituarena, bizitze, rom,
8. 6.

Aflijituak garen ungi eginez. 1. pier. 3. 17, eta
Kristino bezala, 1. pier. 4. 15.
Aflijituak othoitz begi, iak. 5. 13.
Aflijituak rezebitzeko, 3. ioan. 1. 8.
Aflijituei pausu asignatzen, 2. thes. 1. 7.
Afliktione iragaiteko ordenatuak gara, 1.
thes. 3. 3, eta hartara exhortatzen,
heb. 12. 1.
Afliktione ukanen afliktione emaiten dutenek,
2. thes. 1. 6.
Afliktione ukanen munduan, ioan. 16. 33: 1
kor. 4. 11.
Agabusek profetizatzen goseteaz, akt. 11.
28.
Agar, galat. 4. 25.
Ahaide egiazkoak nor Kristek, matt, 12. 48:
mark 3, 35: luk 8. 21.
Ahaidei gibela emaiteko Kristgatik, luk 14.
26.
Ahaidetasun guzia Iainko Aitaganik, efes 3.
15.
Ahalke ez izateko Ebanjelioaz, rom. 1. 16: 2.
tim. 1. 8.
Ahalke izatea Kristez, mark 8. 38: luk 9 26.

Ahoa, luk 21. 15: tit. 1. 10: iak 3. 10.
Aingeru haurrenak, matth. 18. 10: Deabruenak, matth, 25. 41: apok. 12. 9.
Aingeru uztabiltzaleak, mat. 13. 39.
Aingerua ezta adoratu nahi, apok. 19. 10. eta
22. 9.
Aingeruak eta haien kreationea, kolos. 1. 16.
Aingeruak guk iujeaturen, 1. kor. 6. 3.
Aingeruak Krist konfortatzen, luk 22. 43.
Aingeruek zerbitzatzen Krist, matt. 4. 11:
mark 1. 13
Aingeruekin Krist ethorriren. mat. 16. 27, eta
25, 31.
Aita bat, mat. 23. 9.
Aita deitzen gure lehenagokoak, rom. 9. 5.
Aita familia Krist, mat. 10. 25
Aita Krist baithan eta Krist Aita baithan, ioan.
10. 38: Kristen Aita gure Aita, ioan.
20. 17
Aita saindua, Iainko Aita, ioan 17. 11.
Aita, Iainkoa, 1. kor. 8. 6: fidel guzien. 2. kor,
6. 18.
Aitafamiliaren konparationea, matt, 20. 1: luk
13, 25.

Aitak baizen Semea ez ezagutzen, matt. 11.
27: luk 10. 22
Aitaren probidentia, luk 12. 6. 24.
Aitek biltzen haurrendako, 2. kor. l2. 14.
Aithorturen edo ukaturen dutenek Krist, zer
ukanen, mat. 10. 32: luk 12. 8: filip,
2. 11
Aitzinaramendua Iainkoaganik heldu, 1. kor.
3. 6
Aizkora arboren errora, mat. 3. 10: luk 3. 9
Aker deitzen gaixtoak, mat. 25. 32.
Akerrak ezkerreko aldean, eta ardiak eskuinekoan, mat. 25. 33
Akisitione salbamendutakoa. 1. thes. 5. 9 gloriazkoa, 2. thes.
Akuloaren kontra ostiko egitea gogor, akt. 9.
5
Akusazalea iraitzi. ap. 12. 10.
Akzeptione personezkorik ez Iainkoa baithan.
akt. 10. 34: rom. 2. 11: galat. 2. 6: l.
pier. 1. 17.
Alaba. Siongo Alaba, mat. 21. 5. Abrahamen
alaba deitzen etxea luk 19, 9. Kananearen alaba sendatu, matt. 15. 28.

mark. 7. 29. Sararen alabak zein eta
nola, 1. pier. 3. 6
Aldaratu eta alfertu guziak, rom. 3. 12.
Aldarea. Kristinoen aldarea Krist, heb. 13. 10.
Enzensamenduko aldarea, luk 1. 11
Aldarean partizipatzea, 1. kor 9. 13, eta 10.
18.
Alegera Apostoluak azotatu izanaz, akt. 5. 40
Alegera dena alegera ezpaliz bezala izateko,
1. kor. 7. 30
Alegera izateko esperanzaz, rom. 12. 12 :1.
thes 5. 16
Alegranza zeruan bekatore baten konbertituaz, luk 15. 7
Alegurea izanen mundua Iainkoaren haurren
tristitiaz, ioan. 16. 20
Alhargun delizioski bizi dena, bizi dela da
hila, 1. tim. 5. 6
Alhargun gazteak, 1. tim. 5. 11
Alhargun ohoratzekoak zein 1. tim. 5. 3
Alhargun paubreak gehiago emaiten, ezen ez
abratsek, luk. 21. 2
Alhargun Sarepthakoa, luk 4. 26.
Alhargunaren semea resuszitatu, luk 7. 14

Allianza Zirkonzisionezkoa, akt, 3. 25, eta 7.
8. Iainkoaren allianza, luk 1. 72: rom.
11. 27.
Alokairu inikitatezkoa, akt, 1. 18
Alokairua da zor den gaukaz rom. 4, 4
Alokairua lanaren arauez, 1. kor. 3. 8
Alokairua mahastizainei emaiten, mat. 20. 8
Altxagarri guti batek orhe guzia korrunpitzen,
1. kor. 5. 6: galat. 5. 9
Altxagarri zaharra purgatu behar, 1. kor. 5. 7
Altxagarriaren konparationea, mat. 13. 33:
luk l3. 21
Amen, 1. kor. 2. kor. 1. 20
Anaie falsuak, galat. 2. 4
Anaie gara guziak, mat. 23. 8
Anaieak anaiea tradituren, mat. 10. 21: mark
13. 12: luk 21. 16
Anaieari gaitz daritzana, gizerhaile, 1. ioan.
3. 15
Ananias diszipulua. akt. 9. 10.
Ananias eta Safira haren emaztea gezurragatik subitoki hiltzen: akt. 5. 5. 10
Ananias sakrifikadorea, akt. 24. 1
Andriu Pierrisen anaie, matt. 4. 18, eta 10. 2

Ansia kenzeko, matth. 6. 25: luk 12. 22, eta
21. 34, eta Iainkoa baithan ezarteko
eta humiliatzeko, 1. pier. 5. 6
Ansia mundukoak zer egiten, mat. 13. 22
Antekrist anhitz eta zein, 2. thes. 2. 3: 1.
ioan. 2. 18. 22, eta 4. 3
Antekrist eta seduzizale, 2. ioan. 1. 7
Anzianoak ordenatu Elizan. akt. 14. 23, eta
20. 17: 1. tim. 5. 17: tit. 1. 5
Anzianoek ez seignoriatzeko fidelen gainean,
1. pier. 5. 3
Anzianoek nolako izan behar duten, tit. 1. 6
Anzianoen eskuen inpositioneaz, 1. tim. 4. 14
Anzianoen kontretako akusationea. 1. tim. 5.
19
Apoinktamendua Krist, 1. ioan, 2. 2, eta 4. 10
Apoinktatzeko nor bere partidarekin, matth.
5. 24: luk 12. 58
Apostoluak Kristen testimonio, akt. 1. 8, eta
10, 42
Apostoluak zehatu izan eta azotatu, akt. 5.
40, eta 6. 22: 2. korin. 11. 25

Apostoluak, mat. 10. 2: luk 6. 13: 1. kor. 12.
28: efes. 4. 11, Krist gure konfesionearen Apostolu, heb. 3. 1
Apostoluek iharduki zein gehien izanen den:
matth. 18. 1: mark 9. 33: luk 9. 46
Apostoluen eta Profeten fundamenta, ef. 2,
20
Apostoluen hitzez orhoit izateko, iud. 1. 17
Arartekoa bat, I. tim. 2. 5
Ardi erauzia, mat, 18, 12
Ardi eroria, mat. 12. 11
Ardi harakinzakoen pare Iainkoaren zerbitzariak, rom. 8. 35
Ardiak ezpa bildotsak otsoen artera bezala
igorri Apostoluak, matt. 10. 16; luk
10. 3
Ardien Artzaina Iesus Krist ioan. 10. 11. 14:
heb. 13. 20, eta haren ardiek haren
boza enzuten, ioan. 10. 27
Argi egiten dute fidelek kandelen anzora,
filip. 2. 15
Argi egiten Iainkoak bihotzetan, 2. kor. 4. 6
Argi Jentilei emana Krist luk 2, 32: akt. 13. 47

Argi munduarena Krist, ioan. 1. 5. 9, eta ,
eta 9. 5 eta 12. 35. 46
Argiaren haurrak, ioan. 12. 36
Arima, Kristen arima triste, matt. 26. 38:
mark 14. 34. Nehorzaz hil izan diradenen arimak, apo. 6. 9, eta 20. 4
Arka allianzazkoa, heb. 9 4: apok. 11. 19,
Noeren arka, heb. 11. 7.: 1. pier. 3.
20
Armada zelestialak, luk 2. 13
Armada zerukoen Iauna, rom. 9. 29: apok.
19. l4
Arnegatu Pierrisek Kristez matth. 26. 70:
mark 14. 68: luk 22. 58: ioan. 8. 25
Arranberritu behar gara Espirituaz, ef. 4. 23:
tit, 3. 5
Arranoak gorputza izanen den lekura bilduren, mat. 24. 28 luk 17. 37
Arrogantiari ihes egiteko, rom. 12. 3: heb. 13,
2: 1. pier. 4. 9
Artha du Iainkoak guzaz, 1 pi. 5. 7
Artharik eztuena bere familiaz, infidela baino
gaixtoago, 1. tim. 5. 8

Artharik haragiaren guthizietara ez ukaiteko,
rom. 13. 14
Artzain eta Ipizpiku gure arimen Krist, l. pier.
2. 25
Artzain ona, ioan. 10. 2: heb. 13 20: 1. pier.
2. 25, eta 5. 4
Artzainak Bethlemera. luk 2. 15
Aseak diradenei malediktio- luk 6. 25
Aserrea, Gizon aserrea, iak. 1. 20
Aserretu Krist, mark 3. 5
Aserretzea, matt. 5. 22
Aserretzeko bekaturik egin gabe, ef. 4. 26
Asmatzeko espiritua zuen neskatoa, akt. l6.
16
Astoa eta asto umea, mat, 21. 2: ioan. 12. 14
Atsegin bekatutakoez zein guti kontu egiteko, heb. 11. 25
Atzo eta egun zena da Krist eternalki, heb.
13. 8
Augmenta iezaguk fedea, luk 17. 5
Authoritate deabruen gainean Apostoluek,
mat. 10. 1. mark 3. 15: luk 9. 1
Authoritaterekin Kristek irakasten, mat: 7.
29: mark. 1. 22: luk: 4. 32.

Auzi egitea edo replikatzea Iainkoaren kontra, rom, 9. 20
Auzirik ez ukaiteko fidelek, 1 kor. 6. 7
Azeri deitzen Kristek Herodes. luk. 13. 32.
Azeriek zulhuak ukan eta xoriek ohatzeak.
matth. 8. 20: luk. 9. 58.
Azkenak lehen eta lehenak azken, mat. 19.
30, eta 20. 16: mark. 10. 31: luk 13.
30.
Azkeneko denborez, 1. tim. 1 pier, 1. 5:
1. ioan. 2. 18: iud. 18.
Azotatu izanaz Apostoluak alegera. akt. 5.
40.
Azotatu Krist. matth. 27. 26: mark 15. 15:
ioan. 19. 1.
B
Babiloneko Eliza, 1 pier. 5.
Babilonetik ilkitea, apok. 17: 5. eta 18. 4
Bai eta amen Kristez, 2. kor 1. 20
Bai, bai: ez, ez, mat. 5. 37
Bake eta seguranza dela erran dadinean,
destruktione. heldu, 1. thes. 5. 3
Bake ukaiteko guziekin, rom. 12. 18

Bakea Elizetan, akt. 9. 31
Bakea Krist baithan, hura munduari garaithurik, ioan 16, 33
Bakea lurrekoei denuntiatzen, luk. 2. 14
Bakea, Krist, ef. 2. 14
Bakea. Apostoluen rezebizalen, mat. 10. 13
Bakeari iarreikiteko, rom. 12. 18: heb: 12. 14
Bakez izateko elkarrekin, mark 9. 50: 2. kor.
13. 11
Bakezkoak dohatsu, mat. 5. 9
Balaamen bidea, alokairua eta doktrina, 2
pier. 2. 15: iud. 11: apok. 2. 4
Banitatera kreatura suiet, rom. 8. 20
Banotu pensamenduetan, rom 1. 21: 1. kor.
3. 20
Bantatzea ez on, iak. 4. 16
Baptismo bat, ef. 4. 5: 1 pier 3. 21
Barabbas, matt. 27. 21: mark. 15 7: luk. 23.
18: ioan. 18, 40
Barkamendurik ez odol isurtze gabe, heb. 9.
22
Barkatzeko batak berzeari, matth. 6. 14:
mark. 11. 25

Barkatzeko gogotik, matth. 18, 35: ef. 4. 32:
kolos. eta zenbatetan, matth. 18
22. luk: 17. 4
Barkatzen Kristek bekatuak mat. 9. 2: mark.
2. 5: luk. 5. 20
Barnabas populuak deitzen Iupiter, eta Paul
Merkurio, akt. 14. 12
Barne harrapakeriaz betheak. matth. 23. 25:
luk. 11. 39
Barur eta oratione, mat 17. 21 mar. 9. 29:
luk. 2. 37: akt. 13. 3. 1. kor. 7. 5
Barura: matth. 6. 16
Basa olibatzea, rom. 11. 24
Bastard, zein. heb.
Bat nola izateko garen, ef. 4. 3
Bataillatzea Ebanjelioan, filip. 4. 3: 2 tim. 4. 7
Batak berzea gogoatzeko obra onetara inzitatzeagatik heb. 10. 24
Batheiatu diradenak Kristen herioan, rom. 6.
3: Kristez beztitu: gala. 3. 27
Batheiatuak Moisestan, 1. kor 10. 2
Batheiatzea Iesusen izenean akt. 2. 38, eta.
8. 16, eta 19. 4.

Batheiatzen ari Ioanes penitentiatara eta
emendamendutara, mat. 3. 2: mark.
1. 4 luk. 3. 3: ioan. 1. 26: akt. 1. 5, eta
19. 3
Batheiatzen Iesus bera etzen ari, ioan. 4. 2.
Batheiatzen Kristek Espiritu sainduan eta
suan, mat. 3 11: ioan. 1. 33: akt. 1. 5
Bazko, mat. 26. 2: mark. 14. 12 luk: 22. 7.
Beelzebub, mat. 10. 25, eta 12. 24: luk. 11.
15
Begi eskuinekoaren idokitea, mat. 5. 29
Begi ona edo gaixtoa, mat. 6. 22: luk. 11. 34
Begia gorputzaren argia, mat. 6. 22
Begithartez begitharte ikusiren, 1 kor. 13. 12
Beharrari aiuta egiten draukanak, Kristi egiten, mat. 25. 35, eta 36
Beharri enzute gabeak eta begi ikusten eztutenak, rom 11. 8
Beharri eta begi dohatsuak mat. 13. 16
Beharri killikorrak, 2. tim. 4. 3
Beharriak prest Iaunak iustoen othoitzetara,
1. pier. 3. 12
Behatzera Kristi manatuak gara, mat. 17. 5:
mark. 9. 7: luk. 9. 35: akt. 3. 22

Beillatu Kistek gau guzian orationetan, luk 6.
12
Beillatzeko denbora guzian, luk. 21. 36: ef. 6.
18
Beillatzeko eta fedean fermu egoiteko, 1. kor.
16. 13
Beillatzeko eta othoitz egiteko, mat. 26. 41:
mark 13. 33 eta 14. 38: kolos. 4. 2: 1.
pier. 4. 7
Beillatzeko, ezen nehork eztaki eguna ez
orena, mat. 24. 42, eta 26. 13: 1.
pier. 5. 8
Bekatore gara guziak, 1. ioan.
Bekatore konbertitzen denaz zer bozkario
zeruan, luk. 15. 7
Bekatoreak kaptibo, rom. 7. 23
Bekatorek Krist enzuten, luk 15. 1
You have read 1 text from Basque literature.
Next - Testamentu Berria - 44
 • Parts
 • Testamentu Berria - 01
  Total number of words is 3938
  Total number of unique words is 1911
  19.8 of words are in the 2000 most common words
  27.3 of words are in the 5000 most common words
  32.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 02
  Total number of words is 3745
  Total number of unique words is 1652
  23.5 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 03
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1565
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.1 of words are in the 5000 most common words
  42.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 04
  Total number of words is 3678
  Total number of unique words is 1490
  26.3 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 05
  Total number of words is 3700
  Total number of unique words is 1421
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  48.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 06
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1406
  26.7 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 07
  Total number of words is 3620
  Total number of unique words is 1416
  26.8 of words are in the 2000 most common words
  37.6 of words are in the 5000 most common words
  44.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 08
  Total number of words is 3657
  Total number of unique words is 1426
  28.4 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  47.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 09
  Total number of words is 3728
  Total number of unique words is 1397
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 10
  Total number of words is 3694
  Total number of unique words is 1436
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.3 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 11
  Total number of words is 3642
  Total number of unique words is 1463
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.9 of words are in the 5000 most common words
  46.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 12
  Total number of words is 3598
  Total number of unique words is 1605
  25.8 of words are in the 2000 most common words
  35.8 of words are in the 5000 most common words
  42.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 13
  Total number of words is 3758
  Total number of unique words is 1435
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  39.7 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 14
  Total number of words is 3692
  Total number of unique words is 1528
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 15
  Total number of words is 3753
  Total number of unique words is 1433
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  40.3 of words are in the 5000 most common words
  47.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 16
  Total number of words is 3645
  Total number of unique words is 1467
  27.8 of words are in the 2000 most common words
  38.7 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 17
  Total number of words is 3755
  Total number of unique words is 1243
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  51.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 18
  Total number of words is 3795
  Total number of unique words is 1148
  32.0 of words are in the 2000 most common words
  44.9 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 19
  Total number of words is 3777
  Total number of unique words is 1238
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 20
  Total number of words is 3747
  Total number of unique words is 1244
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.1 of words are in the 5000 most common words
  45.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 21
  Total number of words is 3640
  Total number of unique words is 1488
  26.9 of words are in the 2000 most common words
  39.2 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 22
  Total number of words is 3662
  Total number of unique words is 1461
  27.1 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 23
  Total number of words is 3601
  Total number of unique words is 1461
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 24
  Total number of words is 3565
  Total number of unique words is 1545
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.1 of words are in the 5000 most common words
  43.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 25
  Total number of words is 3632
  Total number of unique words is 1490
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  41.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 26
  Total number of words is 3499
  Total number of unique words is 1602
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  34.1 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 27
  Total number of words is 3528
  Total number of unique words is 1378
  24.0 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 28
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1455
  23.4 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 29
  Total number of words is 3575
  Total number of unique words is 1364
  24.7 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 30
  Total number of words is 3525
  Total number of unique words is 1404
  24.9 of words are in the 2000 most common words
  36.2 of words are in the 5000 most common words
  43.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 31
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1498
  24.5 of words are in the 2000 most common words
  34.7 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 32
  Total number of words is 3403
  Total number of unique words is 1473
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  34.3 of words are in the 5000 most common words
  40.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 33
  Total number of words is 3447
  Total number of unique words is 1485
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  41.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 34
  Total number of words is 3389
  Total number of unique words is 1467
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 35
  Total number of words is 3407
  Total number of unique words is 1577
  22.0 of words are in the 2000 most common words
  30.9 of words are in the 5000 most common words
  37.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 36
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1549
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  37.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 37
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1684
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.6 of words are in the 5000 most common words
  41.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 38
  Total number of words is 3338
  Total number of unique words is 1610
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 39
  Total number of words is 3585
  Total number of unique words is 1276
  29.7 of words are in the 2000 most common words
  42.0 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 40
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1330
  25.9 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 41
  Total number of words is 3774
  Total number of unique words is 1371
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  44.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 42
  Total number of words is 3572
  Total number of unique words is 1693
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  33.3 of words are in the 5000 most common words
  40.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 43
  Total number of words is 3164
  Total number of unique words is 1502
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  31.8 of words are in the 5000 most common words
  39.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 44
  Total number of words is 2796
  Total number of unique words is 1103
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  35.4 of words are in the 5000 most common words
  42.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 45
  Total number of words is 2827
  Total number of unique words is 1155
  22.3 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 46
  Total number of words is 2760
  Total number of unique words is 1126
  23.2 of words are in the 2000 most common words
  33.0 of words are in the 5000 most common words
  39.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 47
  Total number of words is 1251
  Total number of unique words is 593
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.0 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.