Testamentu Berria - 42

Total number of words is 3572
Total number of unique words is 1693
22.6 of words are in the 2000 most common words
33.3 of words are in the 5000 most common words
40.0 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
4 Eta hogei eta laur Anzianoek eta laur animalek egotz zitzaten bere buruak bere begitharten gainera, eta adora zezaten throno gainean
iarririk dagoen Iainkoa, zioitela, Amen, Halleluia.
5 Eta boz bat thronotik ilki zedin, zioela,
Lauda ezazue gure Iainkoa haren zerbitzari
guziek, eta haren beldur zareten xipiek eta handiek.
6 Gero enzun nezan tropel handi baten hotsa
bezala, eta ur handien hotsa bezala, eta igorziri
handien hotsa bezala, zioitela, Halleluia, ezen
regnatu ukan du gure Iainko Iaun bothere guzitakoak.
7 Boz eta alegera gaitezen, eta demogun hari
gloria: ezen ethorri dirade Bildotsaren ezteiak,
eta haren emaztea apaindu da.
8 Eta eman izan zaio krespe purez eta argitzen duenez bezti ledin: ezen krespa, Sainduen
iustifikationeak dirade.

9 Orduan erran ziezadan, Eskriba ezak, Dohatsu dirade Bildotsaren ezteietako afarira deithuak. Erran ziezadan halaber, Iainkoaren hitz
hauk egiazko dituk.
10 Eta egotz nezan neure burua haren oinen
aitzinera hura adora nezanzat: eta erran ziezadan, Begirauk eztagian: hire zerbitzari kide nauk,
eta hire anaien, zeinek baitute Iesusen testimoniajea. Iainkoa adora ezak: ezen Iesusen testimoniajea duk profetiazko Espiritua.
11 Gero ikus nezan zerua irekirik, eta huna,
zaldi xuri bat, eta haren gainean iarririk zegoena
deitzen zen Fidela eta Egiatia, eta iustoki iudikatzen duena eta konbatitzen dena.
12 Eta haren begiak ziraden su-garra bezala,
eta haren buru gainean zen anhitz diadema, eta
zuen eskribuz izena hark berak baizen ezagutu
ukan eztuena:
13 Eta zen odolez tintatu arropa batez beztitua: eta haren izena deitzen da IAINKOAREN
HITZA.
14 Eta zeruan diraden armadak iarreikiten
zaizkion zaldi xuriz, beztiturik krespa xuriz eta
purez.

15 Eta haren ahotik ilkiten zen ezpata zorrotz
bat, harzaz io ditzanzat nationeak: ezen hark
gobernaturen ditu hek burdin berga batez: eta
hura da Iainko bothere guzitakoaren hisizko eta
hirazko mahatsarno lakoa aurizkiren duena.
16 Eta zuen bere beztiduran eta ixterrean
eskribuz izen haur, REGEN REGEA, ETA IAUNEN
IAUNA.
17 Gero ikus nezan Aingeru bat iguzkian
barna zegoela, zeinek oihu egin baitzezan ozengi, ziostela zeruaren arteaz hegaldatzen ziraden
xori guziei, Zatozte, eta bil zaitezte Iainko handiaren afarira,
18 Ian dezazuenzat regen haragia, eta kapitainen haragia, eta borthitzen haragia, eta zaldien haragia, eta haien gainean iarririk daudenena, eta libre eta esklabo, xipi eta handi guzien
haragia,
19 Gero ikus nitzan bestia eta lurreko regeak
eta haien armadak bildurik gerla egitera zaldi
gainean iarririk zegoenaren kontra eta haren
armadaren kontra.
20 Eta bestia hatzaman zedin, eta profeta
falsu haren aitzinean signoak egin zituena hare-

kin, zeinez seduzitu baitzituen bestiaren merka
hartu ukan zutenak, eta haren imajina adoratu
ukan zutenak: bizirik iraitzi izan dirade bi hauk
suzko estang sufrez zaxekan batetara:
21 Eta goitikoak hil izan ziraden zaldi gainean
iarririk zegoenaren ahotik ilkiten zen ezpataz:
eta xori guziak ase zitezen haien haragietarik.

KAP. XX.
1 Satan estekatu. 7 Gero laxatu. 4
Iainkoaren hitzagatik hil izan
diradenen arimak. 12 Bizitzeko
liburua. 13 Iudizioa.
1 Gero ikus nezan Aingeru bat iausten zela
zerutik abismeko gakoa zuela, eta kadena handi
bat bere eskuan.
2 Eta hatzaman zezan dragoina, suge zaharra, zein baita deabrua eta Satan, eta esteka
zezan hura milla urthetakotz.
3 Eta irion zezan hura abismera, eta erts
zezan hura, eta zigila zezan haren gainean, jen-

deak gehiagorik seduzi eztitzanzat, milla urtheak
konpli daitezkeno: eta gero behar da laxa dadin
denbora guti batetakotz.
4 Gero ikus nitzan alkiak, eta iar zitezen
haien gainetan jendeak, eta iujemendua eman
zekien: eta Iesusen testimoniajeagatik, eta Iainkoaren hitzagatik buruak edeki izan zaiztenen
arimak, eta zeinek ezpaitzuten adoratu bestia ez
haren imajina, eta ezpaitzuten hartu ukan haren
merka bere belarretan edo bere eskuetan, eta
biziko dirade eta regnaturen dute Kristekin milla
urthez.
5 Baina goitiko hilak eztirade resuszitaturen
milla urthe konpli daitezkeno: haur da lehen
resurrektionea.
6 Dohatsu eta saindu da lehen resurrektionean parte duena, haien gainean bigarren herioak eztu bothererik: baina izanen dirade Iainkoaren eta Kristen sakrifikadore, eta regnaturen
dute harekin milla urthez.
7 Eta konplitu diratenean milla urtheak laxaturen date Satan bere presoindegitik.
8 Eta ilkiren date seduzi ditzanzat lurraren
laur korneretan diraden nationeak, Gog eta

Magog, hek kongrega ditzanzat bataillara: zeinen kontua baita itsasoko sablea bezala.
9 Eta igan zitezen lurraren zabaltasunera, eta
ingura zezaten Sainduen kanpoa, eta Zibitate
maitea: baina iauts zedin sua Iainkoaganik zerutik, eta irets zitzan hek.
10 Eta hek seduzitzen zituen deabrua, iraitz
zedin suzko eta sufrezko estagnera, non baitirade bestia eta profeta falsua: eta tormentaturen
baitirade egun eta gau sekula sekulakotz.
11 Gero ikus nezan throno handi xuri bat, eta
norbeit haren gainean iarria, zeinen aitzinetik
ihes egin baitzezaten lurrak eta zeruak, eta etzedin haiendako lekurik eriden.
12 Eta ikus nitzan hilak xipiak eta handiak
Iainkoaren aitzinean zeudela, eta liburuak ireki
zitezen: eta berze liburu bat ireki zedin, zein
baita bizitzeko liburua: eta iujea zitezen hilak
liburuetan eskribatuak ziraden gauzetarik, bere
obren araura.
13 Eta renda zitzan itsasoak hartan ziraden
hilak: herioak ere eta ifernuak renda zitzaten
hetan ziraden hilak: eta iujemendua egin zedin
batbederaren obren araura:

14 Eta ifernua eta herioa egotzi izan ziraden
suzko estagnera: haur da bigarren herioa.
15 Eta nor ere ezpaitzedin eriden bizitzeko
liburuan eskribaturik, suzko estagnera iraitz
zedin.

KAP. XXI.
3 Salbatuen dohainontasuna. 7
Fidelei egiten zaizten promesak. 8
Gaixtoei egiten zaien mehatxua. 9
Bildotsaren esposa. 11, 16 Zibitate
sainduaren deskriptionea eta
neurria: 22 Hartako tenplea, argia,
gloria eta habitantak.
1 Gero ikus nezan zeru berri bat eta lur berri
bat: ezen lehen zerua eta lehen lurra ioan izan
zen: eta itsasoa etzen gehiagorik.
2 Eta nik Ioanesek ikus nezan Ierusaleme
berriko Zibitate saindua iausten zela Iainkoaganik zerutik, apaindua esposa bere senharrarenzat apaindu bat bezala.

3 Eta enzun nezan boz handi bat zerutik, zioela, Huna, Iainkoaren tabernaklea gizonekin da,
eta habitaturen da hekin, eta hek haren populu
izanen dirade, eta Iainkoa bera hekin izanen da
haien Iainko.
4 Eta ixukaturen du Iainkoak nigar xorta
guzia haien begietarik: eta herioa gehiagorik
ezta izanen ez urthueriarik, ez heiagorarik, ez
nekerik: ezen leheneko gauzak iragan dirade.
5 Eta erran zezan throno gainean iarria
zenak, Huna, gauza guziak berri egiten ditut. Eta
erran ziezadan, Eskriba ezak: ezen hitz haue
fidelak dituk eta egiazkoak.
6 Eta erran ziezadan, Egin da: ni naiz a eta w,
hatsea eta fina. Nik egarri denari emanen draukat bizitzeko ithur uretik, dohainik.
7 Garaithuren duenak, heretaturen ditu
gauza guziak: eta izanen natzaio hari Iainko, eta
hura izanen zait niri seme.
8 Baina beldurtiei, eta inkredulei, eta exekrablei, eta giza-erhailei, eta paillartei, eta pozoazalei, eta idolatrei, eta gezurti guziei partea asignatua dagote suz eta sufrez daxekan estagnean,
zein baita bigarren herioa.

9 Orduan ethor zedin enegana zazpi anpola
azken zazpi plagez betheak ukan zituzten zazpi
Aingeruetarik bat, eta minza zedin enekin, zioela, Athor, erakutsiren drauat Bildotsaren emazte
esposa.
10 Eta eraman nenzan espiritutan mendi
handi eta gora batetara, eta erakuts ziezadan
Ierusalemeko Zibitate saindu handia, iausten
zela zerutik Iainkoaganik:
11 Iainkoaren gloria zuela: eta haren argia
zen harri guzizko preziatua irudi, iaspe harri kristalera tiratzen duena bezala.
12 Eta zuen murrailla handi bat eta gora bat,
zituela hamabi bortha, eta borthetan hamabi
Aingeru: eta izenak eskribatuak: zein baitirade
Israeleko hamabi leinuetako haurren izenak
13 Orient aldetik, hirur bortha: Akilonetik
hirur bortha: Egu-erditik hirur boltha: etaOkzidentetik, hirur bortha.
14 Eta Zibitatearen muraillak zituen hamabi
fundament, eta hetan Bildotsaren hamabi Apostoluen izenak.

15 Eta enekin minzo zenak zuen urhezko
kanabera bat, Zibitatearen eta haren borthen
eta haren murraillaren neurtzeko.
16 Eta Zibitatea bera zen karratua, eta haren
luzetasuna zen hanbat nola zabaltasuna: eta
neurt zezan Zibitatea urhezko kanaberaz, hamabi milla estadiotako, eta ziraden haren luzetasuna, eta zabaltasuna eta goratasuna bardin.
17 Gero neurt zezan haren murrailla ehun eta
berrogei eta laur besotako, gizonaren neurriz,
zein baita Aingeruarena.
18 Eta zen haren murraillako bastimendua
iaspez: baina Zibitatea bera zen urhe purez,
beira pura irudi.
19 Eta Zibitatearen murraillako fundamentak
ziraden harri preziatu guziaz ornatuak: lehen
fundamenta zen iaspez: bigarrena, sapfirez:
herena, xalzedonez: laurgarrena, esmaraudez:
20 Borzgarrena, sardonixez: seigarrena, sardoinez: zazpigarrena, krisolitez: zortzigarrena,
berillez: bedratzigarrena, topazez: hamargarrena, krisoprasez: hamekagarrena, hiazinthez:
hamabigarrena, amethistez.

21 Eta hamabi borthak ziraden, hamabi
perla, batbederatan bat: eta borthetarik batbedera zen perla bederaz. Eta Zibitateko plaza zen
urhe purez, beira guzizko argia bezala.
22 Eta eznezan tenplerik ikus hartan: ezen
Iainko Iaun bothere guzitakoa da hartako tenplea, eta Bildotsa.
23 Eta Zibitateak eztu iguzkiren edo ilhargiren beharrik, hartan argitzeko: ezen Iainkoaren
gloriak argitu du hura, eta haren argia da Bildotsa.
24 Eta salbatu izan diraten nationeak haren
argian ebiliren dirade: eta lurreko regek bere
gloria eta ohorea hartara ekarriren dute.
25 Eta hartako borthak eztirade ertsiren egunaz: ezen ezta gabik han izanen.
26 Eta ekarriren da Jentilen gloria eta ohorea
hartara.
27 Ezta sarthuren hartara gauza satsutzen
duenik batre, edo abominationerik eta falseriarik
egiten duenik: baina solament Bildotsaren bizitzeko liburuan eskribaturik daudenak.

KAP. XXII.
1 Ur bizizko flubioa. 2, 14 Bizitzeko
arborea. 8 Aingeruak adoratu izatea
refusatzen. 14 Fidelen
dohainontasuna, eta infidelen
iraiztea. 18 Profetia huni deus
eratxeki eztakion defendatzen.
1 Gero erakuts ziezadan ur bizizko flubio pur
bat, kristalak bezala argitzen zuenik, Iainkoaren
eta Bildotsaren thronotik heldu zela.
2 Eta haren plazaren erdian eta flubioaren
alde bietarik zen bizitzeko arborea ekarten zituela hamabi fruktu, hilebethe oroz emaiten zuela
bere fruktua, eta arborearen hostoak Jentilen
osasunetakotz.
3 Eta gauza maradikaturik batre ezta izanen
gehiagorik: baina Iainkoaren eta Bildotsaren
thronoa hartan izanen da, eta bere zerbitzariek
zerbitzaturen dute hura.
4 Eta ikusiren dute haren begithartea, eta
haren izena haien belarretan izanen da.

5 Eta gabik han ezta izanen, eta kandela argiren, ez iguzki argiren beharrik eztute: ezen Iainko Iaunak argitzen ditu hek: eta regnaturen dute
sekula sekulakotz.
6 Gero erran ziezadan, Hitz hauk fidelak dituk
eta egiazkoak: eta Profeta sainduen Iainko Iaunak igorri ukan dik bere Aingerua, bere zerbitzariei erakuts dietzenzat sarri egin behar diraden
gauzak.
7 Huna, heldu naiz sarri: dohatsu da liburu
hunetako profetiazko hitzak begiratzen dituena.
8 Eta ni naiz Ioanes gauza hauk enzun eta
ikusi ditudana. Eta enzun eta ikusi ondoan egotz
nezan neure burua gauza hauk erakusten
zerauzkidan Aingeruaren oinen aitzinera adora
nezanzat:
9 Eta erran ziezadan, Begirauk eztagian:
ezen zerbitzarikide nauk hire, eta hire anaie Profeten, eta liburu hunetako hitzak begiratzen
dituztenen: Iainkoa adora ezak.
10 Gero erran ziezadan, Eztitzala zigila liburu
hunetako profetiazko hitzak: ezen denbora hurbil duk.

11 Iniusto dena biz iniusto oraino: eta satsu
dena satsu biz oraino: eta iusto dena iustifika
bedi oraino: eta saindu dena sanktifika bedi oraino.
12 Eta huna, ethorten naiz sarri: eta ene alokairua enekin da, renda diezodanzat batbederari haren obra izanen den bezala.
13 Ni naiz a eta w, hatsea eta fina, lehena eta
azkena,
14Dohatsu dirade haren manamenduak begiratzen dituztenak: zuzen dutenzat bizitzeko
arborean, eta borthetarik sar ditezenzat Zibitatera.
15 Baina kanpoan izanen dirade orak, eta
pozoazaleak, eta paillartak, eta giza-erhaileak,
eta idolatreak, eta nork ere maite baitu eta egiten falseria.
16 Nik Iesusek igorri ukan dut neure Aingerua
gauza haur testifika lietzazuenzat Elizetan. Ni
naiz Dabid-en zaina eta jenerationea, Izar argitzen duena eta goizekoa.
17 Eta Espirituak eta Esposak erraiten dute,
Athor. Eta enzuten duenak, erran beza, Athor.

Eta egarri dena, bethor: eta nahi duenak har
beza, bizitzeko uretik dohainik.
18 Ezen protestatzen draukat liburu hunetako profetiaren hitzak enzuten dituen guziari, Baldin nehork gauza hauei eratxeki badieze, eratxekiren drautza hari Iainkoak liburu hunetan eskribatuak diraden plagak.
19 Eta baldin nehork ken badeza deus profetia hunen liburuko hitzetarik, kenduren du Iainkoak haren partea bizitzeko liburutik, eta Zibitate saindutik, eta liburu hunetan eskribatuak diraden gauzetarik.
20 Gauza hauzaz testifikatzen duenak dio,
Segur banatorke sarri: Amen. Bai, athor Iesus
Iauna.
21 Iesus Krist gure Iaunaren gratia dela zuekin guziokin. Amen.
Testamentu berriaren fina.

TESTAMENTU BERRIAN
diraden izen propri Hebraiko eta Greko
batzuen deklarationea
A
Aaron, mendia, edo mendiko gizona.
Abel, he, duenean, Adamen semea, banitatea.
Abraham, anhitzen aita.
Adam, gizona, edo lurrezkoa, edo kanabera.
Agabus, othia.
Agar, estranjer.
Alexandre, aiutazale, berthutetsu.
Amen, halabiz, den, edo egin dadila.
Ananias, Iaunaren hodeia.
Andriu, guzizko borthitza.
Ana, gratiatsua, miserikordiosoa.
Apostolua, igorria, enbaxadorea.
Areopajita, mendiko dena, Marsen kosta.
Athenes, mola gabea.
B
Baal, Idola, seignoriazalea.

Bar-iona, kolunba-semea.
Barnabas, konsolationezko semea.
Barsabas, konbertimenduko semea.
Bartholome, urak hartzen dituenaren semea.
Bartimeo, seme itsua.
Ben-iamin eskuinaren semea.
Beth-ania, obedientiazko edo afliktionezko
semea.
Beth-lehem, ogi-etxe.
Beth-faje, haran ahoko etxea.
Beth-saida, fruktu-etxea.
Boanerjes, igorziri semea.
Booz, indarrez.
D
Dabid, maitea.
Deabrua, hogen emailea, kalumniazalea.
Dekapolis, hamar hiritako frontera.
E
Eba, bizi dena.
Egipte, herstura, tribulatione.
Eleazar, Iainkoaren aiuta.
Elias, Iainkoa, Iauna.

Elizabeth, iuramenduzko Iainkoa.
Emmanuel, Iainkoa gurekin
Emmaus, konseillu beldur.
Eneas, laudatua.
Enok, jigant, kadena.
Esau, egilea, obrazalea.
Esaie, Iainkoaren salbamendua.
Esteben, koroa.
F
Fanuel, Iainkoaren ikuslea.
Farao, disipazalea.
Fares, dibisionea, Iudako semea.
Fariseuak, zathituak.
Filemon, pot-gilea.
G
Gabriel, gizon Iainkoa edo Iainkoarena.
Gad, dohatsu, prest.
Galatia, eznezkoa.
Galilea, ingurazalea.
Gehenna, miseriazko harana.
Gog, atharbea.
Golgota, bur-hezur lekua.

Gomorra, populu desobedienta.
Grekoak, dezebizaleak.
H
Hebraikoa, iragaiten dena.
I
Iakob, enganadora.
Iason, sendazalea.
Iekonias, Iaunaren preparationea.
Ieriko, ilhargia, hilebethea.
Ierusaleme, bakezko bisionea, bisione perfektoa.
Iese, delarik izateko dena.
Iesus, Salbazalea.
Ioakim, Iaunaren preparationea.
Ioazim, Iaunaren resurrektionea.
Ioanes, gratiatsu, saindu, miserikordioso.
Ionas, kolonba.
Ioram, altxatua.
Iordana, iujemenduzko flubioa.
Iosef, abanzamendua, augmentationea.
Isaak, irria.
Iskariot, heriotako gizona.

Israel, Iainkoak garaita.
Iudas, laudorio.
K
Kana, zeloa, inbia.
Kananeano, kana Galilea hirikoa.
Kapernaum, penitentiazko landa.
Kanaam, marxand, trafikari.
Kerubin, kuasi nabusi.
Kleofas, gloria guzia.
Kolosianoak, herioaz punituak.
Korazin, huna misterioa.
L
Lazaro, Iainkoaren aiuta.
Lithostratos, bide harriz pabatua.
M
Madian, iujemendua, debatizalea.
Magdalena, magnifikoa.
Malkus, rege.
Mamona, dirua, abrastasuna.
Maria, exaltatua, karmintasunezko itsasoa.
Martha, inzitazalea, probokazalea.

Mattheu, emana.
Melkisedek, iustitiazko regea.
Mesopotamia, inguratua zeren hala inguratua baita Eufratesez eta Tigroaz.
Moises, retiratua uretarik.
N
Nazareth, sanktifikatua, separatua.
Nazareno, halaber.
Neftali, konparationea.
Niniba, ederra.
O
Onesimo, probetxutako.
P
Palestina, ereina, edo estalia hautsez.
Pierris, harria.
Probatika, ardi-plaza.
R
Roma, altxatua, gora.
S

Salem, bakea.
Salmon, bakezkoa.
Salomon, halaber.
Samaria, diamant, goarda.
Sara, andrea, Abrahamen emaztea.
Satan, adbersarioa.
Saul, galdegina, prestatua
Simeon, beha egoilea.
Simon, obedizalea.
T
Tarse, hegal edo luma-duna.
Thabor, elektionea, pura.
Thadee, laudazalea.
Thamar, palma, daktiera.
Thomas, abismea, biritxia.
Timeo, itsua edo itsutasuna.
Timotheo, Iainkoaren ohorea.
Tite, honorablea.
Z
Zabulon, egoitza.
Zakarias, Iaunaren memorioa.
Zakee, pur.

Zebedeo, dotatua, dotea.
Zedron, beltztua, tristea.
Zipre, ederra.
Zorobabel, konfusioneari kontrastazalea.

TESTAMENTU BERRIKO HITZ
ETA MINZATZEKO MANERA
difizil bakoitz batzu
bere deklarationekin.
ADBERTIMENDUA
Zeren baitirade Testamentu berrian zenbeit
hitz eta minzatzeko manera, usanzatan komunzki ez izanez, guziez adi ezlitakenik, hetango difizilenetarik batzu bildu ukan ditugu, eta hemen
zein bere deklarationerekin ezarri: ez jende
iakinsuen artean trakta ahal litezken punktuen
goraki deklaratzeko, ez luzaki erran ahal litezken
razoin guzien emaiteko intentionez: baina hek
aditu faltaz irakurtzean enpatxu ahal lukeitenek
adi ditzatenzat.
A
Abba, da hitz bat, Iesus Kristen denboran
populu Hebraikoaren artean lengoaje komunean
usanzatan zenik, eta heldu da Hebraikoen egiaz-

ko lengoajetik, zein erran nahi baita hanbat nola,
Aita.
Adarra, hartzen da indarragatik eta berthuteagatik. Luk 1. 69.
Aingerua, erran nahi da hanbat nola, Mandataria: baina komunzki hartzen da espiritu zelestialakgatik, zeinek Iainkoa bere borondatearen
egitera eta exekutatzera zerbitzatzen baitute.
Anaie, deitzen dirade Hebraikoz, ez haurride
diradenak solament, baina ahaide guziak ere:
eta jeneralki hartzen denean, erran nahi da hanbat anaie nola arreba, eta ez mundu hunetako,
aita-amen respektuz, baina Iainkoaren respektuz.
Anzianoa, zaharra erran nahi da, baina Anziano deitzen dirade Elizako administrationearen
kargua dutenak. 1. Tim. 5. 17. eta berzetan ageri
den bezala.
Ametsak, erran nahi dirade Iainkoak bere
Profetei eta berze plazer zuenei lo zeunzala egiten zerauzten rebelationeak. akt. 2. 17. eta berzetan.
Arima, hartzen da batzutan biziagatik, hala
nola, math. 2. 20. ioan. 13. 37 eta Batzu-

tan, hats hartzeagatik, hala nola. akt. 20. 10.
Batzutan, gogoagatik edo afektioneagatik, hala
nola, matth. 26. 38. mark. 14. 34. ioan. 12. 27.
luk. 1. 46, eta. 2. 35. Batzutan, nehor bizi den
espirituagatik, hala nola, mat. 10. 28. akt. 15.
24: 2. kor. 1. 23: 1 pier. 1. 9, 22. Batzutan, adimenduarekin den borondateagatik eta orduan
espirituaz signifikatzen eta deklaratzen da.
Arkanjelua, da hitz konpausatu bat, eta erran
nahi da prinzipal, edo exzellent Aingeruen
artean.
Arnoa, hartzen da hordi ahal dezaken edari
guziagatik.
Augusto, hartzen da ez solament lehen enperadore hala deitzen zenagatik, baina haren
ondoan enperadoregoan sukzeditu dutenakgatik
ere bai. akt. 25 21.
B
Baptista da, batheiatzen ari denaren ofizioaren izena, eta atribuitzen zaio izen haur Zakariasen seme Ioanesi, zeren hura lehenik batheiatzen hasi izan baitzen.

Bazkoa da, hitz Hebraiko bat, eta erran nahi
da pasajea edo iragaitzea: baina hartzen da hanbat Israeleko populuari Iainkoak Egipteko kaptibitatetik retiratuz egin ukan zeraukan delibranzaren konmemorationetan iaten zen Bazko-bildotsagatik, nola urthe orozko besta solenellagatik.
Beelzebub Idola izen bat da, eta bere fundamenta ulietarik du, razoina zergatik, ezta orain
zegai luzakiago hemen erran dadin. Baina zeren
fama handitako idola bat baitzen, deabruagatik
hartzen da idolazko hastioaren handiz.
Beilla, hartzen da kostuma anzianoaren araura: ezen lehenago, iguzkia sar zedinetik ilki arterano, gaua laur parte bardinetara partitzen
zuten.
Bekatore, hitz hunen lekuan ezarri ukan dugu
anhitzaten, bizitze gaixtotako, nehor engana
eztadinzat, integroki iusto eztiradenakgatik hartuz: eta orduan hartzen da gaixtakeria orotara
emanak diraden jendeakgatik.
Bekatua, signifikatione komunaz berzalde,
hartzen da gizonaren naturan regnatzen duen
gaixtakeriaren erroagatik: eta sensu hunetara

aditu behar da Rom. seigarrenean eta zazpigarrenean. Batzutan hartzen da halaber, bekatuen
satisfaktionetan ofrendatzen zen sakrifizioagatik, zeren Iainkoaren iujemenduaren malediktionea hartan ezarten baitzen, bekatorea xahu
lizenzat. Eta halakotz Iesus Krist, zeren molde
hartara guregatik ofrendatu izan baita, deitzen
da bekatu. Rom. 8, 3: 2. kor. 5. 21.
Benedikatzea, erran nahi da laudatzea, hala
nola erraiten dugunean, Benedika dezagun Iainkoa. Batzutan, hartzen da esker eta remerziamendu emaiteagatik. Eta batzutan sanktifikatzeagatik edo konsekratzeagatik. 1. kor. 10. 16
Berthuteak edo puisanzak, mirakuluakgatik
hartzen dirade: zeren hezaz Iainkoak extraordinarioki deklaratzenago baitu bere berthutea,
ezen ez naturaren kursuaren araura egiten diraden gauzez: matt. 13. 58.
Bide Sabbathokoa, zen Sabbathoan ioaitera
sori zen bezenbat, baitzen bi milla urhets, Franziako lekoatxo bat baino gutixiago.
Blasfemioa, da hitz Grek bat, eta erran nahi
da, iniuria edo gaitzerraitea. Baina partikularki

hartzen da Iainkoari egiten zaion iniuria eta
oprobrioagatik.
Borthak, ifernuko borthak hartzen dirade fortalezakgatik edo munitioneakgatik: zeren hirietako fortaleza baita borthetan prinzipalki.
Bur-hezur edo Kalbaria hartzen da hilaren
burhezur haragirik eztuenagatik. Eta halakotz
Iesus Iaunaren kruzifika lekua deitzen zen burhezur, edo bur-hezur Kalbaria, edo Kalbaria,
zeren hilen hezur anhitz baitzen leku hartan.
K
Krist, erran nahi da hanbat nola unktatua,
baina haur da Iesus Krist Iaunaren titre propria,
zeren unktione espiritualez, erran nahi baita,
Espiritu sainduaren gratiaz konsekratu izan baita
bere Aita Iainko Iaunaz, Sakrifikadore subirano,
Rege, eta Profeta izateko.
Kolonia, akt. 16. 12. mentione egiten den
bezala, lehenago deitzen zen hala zenbeit hiri
konkestatu berririk, eta hartara igorten zen habitatzera, edozein hiri handitarik idokiriko jendalde
bat, eta hek bethiere usatzen zuten bere lehen
zeuden hiriko legez, zuzenez eta pribilejioez.

Komun, erran nahi da polluitua edo satsua,
zeren satsutze baitzen Iuduen Jentilekin nahastekatzea eta hekin komunikatzea.
Kopa, hartzen da zer ere formatako nahi den
edal unziagatik, zeren hitz Grekoek ezpaitute
forma berezirik exprimitzen.
Batzutan hartzen da krutze edo tribulationeagatik zeren Iainkoak bere fidelei, zeini bere afliktione partea, edal unziaz bezala distribuitzen eta
partitzen baitraue, behar dela dakusanaren
araura.
D
Deskriptionea, hartzen da personen kontuagatik, hala nola prinze batek bere suieten kontua
iakin nahiz, hek enrolla eraziten balitu.
Dineroa zen moneda mota bat hamalaur
ardit Franziakorik balio zituenik: baina batzutan
hartzen da dinero tornes batagatik ere.
Drakma zen dineroak bezenbat balio zuen
peza bat, eta didrakmak, doblea.

E
Ebanjelioa, hitz haur erran nahi da hanbat
nola berri ona: baina espezialki hitz hunez signifikatzen da Iesus Kristez manifestatu izan zaikun
gratiaren eta miserikordiaren predikationea.
Ebanjelioaren sakrifikatzea, da Ebanjelioaren
predikationez sakrifizio egitea, arimak Iainkoari
ofrendatuz. Rom. 15. 16.
Eliza, hitzez hitz erran nahi da kongregationea, edo biltzarrea: baina Testamentu berrian
hartzen da Iesus Kristen izenean, berak ordenatu duen ordenanzaren araura biltzen diraden
fidelen konpainiagatik.
Erhia, Iainkoaren erhia erran nahi da, Iainkoaren berthutea zeinez obratzen baitu.
Eskandaloa, erran nahi da trebukamendua
edo behaztopea, nehor bidean edo zerbait berze
gauzatan trebukatzen baliz bezala.
Eskandalizatzea, erran nahi da trebukatzeko
edo behaztobatzeko okasione norbeiti emaitea.
Eta zeren Iainkoaren hitza bide bat bezala baita,
eskandalizatze hitz haur hartzen da, hartan bide

bezala ioaitetik nehor enpatxa ahal lezakeen
gauzaren ezarteagatik.
Eskarlata hitz haur batzutan hartzen da purprearen lekuan, zeren purprearen usajea gure
artean ezpaita komun, batetik berzera diferentia
handia bada ere.
Eskriba erran nahi da hanbat nola doktor,
ezen hala deitzen ziraden Iuduen artean iakinsu
estimatzen ziraden guziak.
Eskua, batzutan hitz haur hartzen da indarragatik: baina signifikatzen du halaber ministerioa
eta zerbitzua, hala nola, erraiten denean ezen
Iainkoak delibratu duela bere populua, eta eman
duela bere Legea Moisesen eskuz.
Espiritua, batzutan erran nahi da gizonaren
arima, batzutan berze kreatura inbisiblerik eta
gorputz gaberik, hala nola, Aingeruak, Deabruak. Batzutan esentia espirituala sinpleki, hala
nola, ioan. 4. 24. Batzutan Iainkoaren Espiritu
saindua, zein baita Iainkoaren berthute esentiala, hura baithan residitzen delarik. Batzutan hartzen da harenganik prozeditzen diraden gratiakgatik, eta espezialki fidelek rezebitzen duten
rejenerationezko dohainagatik: eta manera

hunetan, espiritua haragiarekin konparatzen
denean, gizonaren parte rejeneratuaz hartu
behar da hala nola. rom. 7. 6: eta 8. 4 Gal. 5. 16.
Batzutan adimenduagatik edo razoinagatik ere
bai. 1. Thes: 5. 23.
Estadioa, zen espatio lasterkako xedatu bat:
orain nehork barran artzeko egin baleza bezala:
eta espatio hura zen luze seiogei eta borz
urhets, baitirade 625 oin.
Exorzista, erran nahi da deabruen koniurazalea, nola lehenago baitzen hautarik populu Iudaikoan. akt. 19. 13.
F
Fedea, hartzen da ordinarioki, fidelek Iainkoa
baithan duten sinhesteagatik, edo haren miserikordiaz eta egiaz duten persuasioneagatik eta
seguranzagatik: eta singularki Ebanjelioko promesaren araura Kristinoek Iesus Kristen gratiaz
eta egiaz behar duten seguranzagatik. Iainkoaren fedea erraiten denean, batzutan erran nahi
da egia bera, edo Iainkoak bere erranen konplitzez begiratzen duen fidelitatea, hala nola, Rom.
3. 3. Batzutan fedea hartzen da gaixtoek eta

menospreziazalek Iainkoaz duten ezagutze arin
batagatik. iak. 3. 17. Baieta mirakulu egiteko
dohainagatik. 1. kor. 12. 9. eta 13. 2.
G
Gertha zedin, ezarri dugun lekuan, Grekak
emaiten du, egin zedin: baina minzatzeko manera hunez usatu ukan dugu, ez hala erraiten
dugunean, ignorantak minzo diraden bezala,
benturazko edo tropuzko gauza dela erran nahi
dugulakotz, baina lengoajean moldezkoago
itzeukiz, eta Franzesari iarreikiz.
Gertha eztadila erraiten denean, hartzeko da,
ez gauzak hala heltzeko perilik balu bezala,
baina neholere ezin hel daitelako repostatan.
Gizona, Eskripturan hartzen da, gizon eta
emazte, xipi eta handi guziakgatik.
Gizon zaharra, erran nahi da gutarik eta gure
naturatik heldu den konditionea, zeren guk
Adamganik dugun guzia korruptionetara ari
baita. Ezen arima kotsatu eta pozoatu izan da
bekatu orijinalaz: eta halakotz da gorputza herioaren eta usteldu izatearen suiet. Eta kontrariora,
Gizon berria erran nahi da, Espiritu sainduaren

gratiaz rejeneratu eta arranberritu dena. Kanpoko gizona, edo exteriora S. Paul baithan hartzen
da munduari apertenitzen zaion gauza guziagatik, hala nola, ohore, osasun, abrastasun, kredit
guziagatik. Eta barneko gizona edo interiora,
erran nahi da, Iainkoaren resuman sekulakotz
bizitzeko guk dugun arranberrimendua: eta
labur erraitera, arimari hunkitzen zaion gauza
guzia.
Grek, bere gaineko populu bat hala deitzen
denik izanagatik, S. Paulen epistoletan hartzen
da jeneralki Jentilakgatik, zeren natione haur baitzen famatuena Iuduen artean.
H
Hallelu-ia, bi hitz Hebraiko dirade, eta hanbat
balio dute nola, Lauda ezazue Iainkoa: berehala
You have read 1 text from Basque literature.
Next - Testamentu Berria - 43
 • Parts
 • Testamentu Berria - 01
  Total number of words is 3938
  Total number of unique words is 1911
  19.8 of words are in the 2000 most common words
  27.3 of words are in the 5000 most common words
  32.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 02
  Total number of words is 3745
  Total number of unique words is 1652
  23.5 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 03
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1565
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.1 of words are in the 5000 most common words
  42.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 04
  Total number of words is 3678
  Total number of unique words is 1490
  26.3 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 05
  Total number of words is 3700
  Total number of unique words is 1421
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  48.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 06
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1406
  26.7 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 07
  Total number of words is 3620
  Total number of unique words is 1416
  26.8 of words are in the 2000 most common words
  37.6 of words are in the 5000 most common words
  44.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 08
  Total number of words is 3657
  Total number of unique words is 1426
  28.4 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  47.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 09
  Total number of words is 3728
  Total number of unique words is 1397
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 10
  Total number of words is 3694
  Total number of unique words is 1436
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.3 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 11
  Total number of words is 3642
  Total number of unique words is 1463
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.9 of words are in the 5000 most common words
  46.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 12
  Total number of words is 3598
  Total number of unique words is 1605
  25.8 of words are in the 2000 most common words
  35.8 of words are in the 5000 most common words
  42.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 13
  Total number of words is 3758
  Total number of unique words is 1435
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  39.7 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 14
  Total number of words is 3692
  Total number of unique words is 1528
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 15
  Total number of words is 3753
  Total number of unique words is 1433
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  40.3 of words are in the 5000 most common words
  47.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 16
  Total number of words is 3645
  Total number of unique words is 1467
  27.8 of words are in the 2000 most common words
  38.7 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 17
  Total number of words is 3755
  Total number of unique words is 1243
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  51.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 18
  Total number of words is 3795
  Total number of unique words is 1148
  32.0 of words are in the 2000 most common words
  44.9 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 19
  Total number of words is 3777
  Total number of unique words is 1238
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 20
  Total number of words is 3747
  Total number of unique words is 1244
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.1 of words are in the 5000 most common words
  45.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 21
  Total number of words is 3640
  Total number of unique words is 1488
  26.9 of words are in the 2000 most common words
  39.2 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 22
  Total number of words is 3662
  Total number of unique words is 1461
  27.1 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 23
  Total number of words is 3601
  Total number of unique words is 1461
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 24
  Total number of words is 3565
  Total number of unique words is 1545
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.1 of words are in the 5000 most common words
  43.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 25
  Total number of words is 3632
  Total number of unique words is 1490
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  41.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 26
  Total number of words is 3499
  Total number of unique words is 1602
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  34.1 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 27
  Total number of words is 3528
  Total number of unique words is 1378
  24.0 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 28
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1455
  23.4 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 29
  Total number of words is 3575
  Total number of unique words is 1364
  24.7 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 30
  Total number of words is 3525
  Total number of unique words is 1404
  24.9 of words are in the 2000 most common words
  36.2 of words are in the 5000 most common words
  43.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 31
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1498
  24.5 of words are in the 2000 most common words
  34.7 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 32
  Total number of words is 3403
  Total number of unique words is 1473
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  34.3 of words are in the 5000 most common words
  40.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 33
  Total number of words is 3447
  Total number of unique words is 1485
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  41.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 34
  Total number of words is 3389
  Total number of unique words is 1467
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 35
  Total number of words is 3407
  Total number of unique words is 1577
  22.0 of words are in the 2000 most common words
  30.9 of words are in the 5000 most common words
  37.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 36
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1549
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  37.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 37
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1684
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.6 of words are in the 5000 most common words
  41.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 38
  Total number of words is 3338
  Total number of unique words is 1610
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 39
  Total number of words is 3585
  Total number of unique words is 1276
  29.7 of words are in the 2000 most common words
  42.0 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 40
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1330
  25.9 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 41
  Total number of words is 3774
  Total number of unique words is 1371
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  44.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 42
  Total number of words is 3572
  Total number of unique words is 1693
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  33.3 of words are in the 5000 most common words
  40.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 43
  Total number of words is 3164
  Total number of unique words is 1502
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  31.8 of words are in the 5000 most common words
  39.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 44
  Total number of words is 2796
  Total number of unique words is 1103
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  35.4 of words are in the 5000 most common words
  42.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 45
  Total number of words is 2827
  Total number of unique words is 1155
  22.3 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 46
  Total number of words is 2760
  Total number of unique words is 1126
  23.2 of words are in the 2000 most common words
  33.0 of words are in the 5000 most common words
  39.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 47
  Total number of words is 1251
  Total number of unique words is 593
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.0 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.