Testamentu Berria - 39

16 Ezen asto eme uztarriko batek boz humanoz minzaturik reprimi zezan Profetaren frenesia.
17 Hauk dirade ithurri ur gabeak, hodei haize
buhunbaz erabiliak, eta ilhunbezko lanhoa sekulakotz begiratzen zaie.

18 Ezen banitatezko propos guziz arrogantak
pronuntiatzen dituztela bazkatzen dituzte haragiaren guthiziez eta insolentiez, erroretan konbersatzen dutenetarik egiazki ihes egin zutenak:
19 Libertate haei prometatuz berak korruptionearen esklabo diradelarik, ezen norzaz nehor
benzutu izan baita, hura haren esklabo egin izan
da.
20 Ezen baldin munduko satsutasunetarik
retiratu diraden ondoan Iesus Krist Iaunaren eta
Salbadorearen ezagutzeaz, guziagatik ere berriz
hetan nahasirik benzut baditez, haien azken
konditionea lehena baino gaixtoago egin izan da.
21 Ezen hobe ukan zukeiten iustitiazko bidea
ez luten ezagutu, ezen ez ezaguturik hura, eman
izan zaien manamendu saindutik gibeleratzea:
22 Baina haei heldu izan zaie proberbio
egiazkoz erraiten ohi dena, Ora itzuli izan da
bere isurtze proprira: eta, Ahardi ikuziaitzuli izan
da istilera iraulzkatzera.

KAP. III.
3 Azken denboretako trufariez. 7
Zeruak suko reserbatu. 9 Iauna
patient. 12 Haren eguna. 13 Zeru
berriak eta lur berria. 15 S. Paulen
epistolez.
1 Maiteak, ia bigarren epistola haur eskribatzen drauzuet, zeinez iratzartzen baitut adbertimenduz zuen adimendu xahua.
2 Orhoit karetenkat Profeta sainduez aitzinetik erran izan diraden, hitzez, eta gure manamenduaz, zein baikara Iaunaren eta Salbadorearen Apostolu.
3 Haur lehenik dakizuelarik: ezen ethorriren
diradela azkeneko egunetan trufariak, bere guthizia proprien araura ebilten diradela.
4 Eta dioitela, Non da haren adbenimenduko
promesa? ezen Aitak lokartu izan diradenaz
geroztik, gauza guziek hunela kontinuatzen dute
kreationearen hatseandanik.
5 Ezen haur bere nahiz ignoratzen dute, nola
zeruek lehenagodanik bere izatea ukan duten,

eta lurrak konsistitzen zelarik ur barnean eta ur
artean, Iainkoaren hitzaz.
6 Halakotz orduko mundua ur dilubio batez
estali izanik galdu izan da.
7 Baina orain diraden zeruak eta lurra hitz
beraz reserbaturik suko begiratzen dirade iudizioaren eta gizon gaixtoen destruktionearen
eguneko.
8 Baina hunez etzaretela ignorant, maiteak,
ezen egun bat Iauna beithan milla urthe bezala,
eta milla urthe egun bat bezala diradela.
9 Eztu beranzen prometatu duen Iaunak
(batzuk beranze estimatzen duten bezala) baina
patient da guregana, ez nahiz nehor gal dadin,
baina guziak emendamendutara datozen.
10 Baina ethorriren da Iaunaren eguna, ohoina gauaz bezala, zeinetan zeruak habarrotsekin
iraganen baitirade: eta elementak beroz deseginen dirade, eta lurra, eta hartako obra guziak
xoil erreren dirade.
11 Beraz gauza hauk guziak desegin behar
diradenaren gainean, nolako behar duzue izan
konbersatione saindutan eta pietatezko obratan?

12 Begira zaudetela, eta lehiatzen zaretela
Iainkoaren egunaren adbenimendura, zeinetan
zeruak iraxekirik deseginen baitirade, eta elementak beroz urthuren?
13 Baina promesaren araura zeru berrien eta
lur berriaren begira gaude zeinetan iustitia habitatzen baita.
14 Halakotz, maiteak, gauza hauen begira
zaudetela, dilijentia ezarzue makula gabe eta
reprotxu gabe harzaz eriden zaitezten bakerekin.
15 Eta gure Iaunaren patientia salbamendu
estima ezazue: Paul gure anaie maiteak ere hari
eman izan zaion sapientiaren araura eskribatu
ukan drauzuen bezala:
16 Kuasi bere epistola guzietan nola punktu
hauzaz minzo baita: zeinetan baitirade batzu
aditzeko gaitzik, ignorantek eta fermetate gabek
makurtzen dituztenik, berze Eskripturak ere
bezala, bere buruen destruktionetan.
17 Zuek beraz, maiteak, engoitik adbertituak
zaretenaz geroztik, begirauzue abominablen
enganioz berzekin eraman izanik, zuen fermetatetik eror etzaitezten.

18 Baina abanza zaitezte Iesus Krist gure Iaunaren eta Salbadorearen gratian eta ezagutzean: zeini dela gloria orain eta eternitateko
egunerano. Amen.

S. IOAN APOSTOLUAREN
LEHEN EPISTOLA
KATHOLIKOA
KAP. I.
1 Bizitzeko hitza. 3 Komunione
Iainkoarekin eta Iesus Kristekin. 7
Argian ebiltea. Kristen odola. 8
Guziak bekatore.
1 Hatsean-danik zena, enzun ukan duguna,
gure begiez ikusi ukan duguna, kontenplatu
ukan duguna, eta gure eskuek hunki ukan dutena bizitzeko Hitzaz.
2 (Ezen bizitzea manifestatu izan da, eta ikusi
ukan dugu, eta testifikatzen dugu eta denuntiatzen drauzuegu bizitze eternala, zein baitzen
Aita baithan, eta agertu izan baitzaiku.)
3 Eta ikusi eta enzun ukan duguna, diot,
denuntiatzen drauzuegula, kuek ere komunione

duzuenzat gurekin, eta gure komunionea da
Aitarekin eta Iesus Krist haren Semearekin.
4 Eta gauza hauk eskribatzen drauzkizuegu
zuen bozkarioa konpli dadinzat.
5 Haur da bada harenganik enzun ukan
dugun mandatalgoa eta denuntiatzen drauzueguna, Ezen Iainkoa dela argia, eta ilhunberik
batre hura baithan eztela.
6 Baldin erran badezagu ezen komunione
dugula harekin, eta ilhunbean bagabiltza, gezurra erraiten dugu, eta eztugu egiten egia.
7 Baina baldin argian bagabiltza, hura argian
den bezala, komunione dugu elkarrekin harekin
batean, eta Iesus Krist haren Semearen odolak
purgatzen gaitu bekatu orotarik.
8 Baldin erran badezagu ezen bekaturik eztugula, gure buruak seduzitzen ditugu, eta egia
gutan ezta.
9 Baldin konfesa baditzagu gure bekatuak,
fidel da eta iusto, guri gure bekatuen barkatzeko, eta inikitate orotarik gure purgatzeko.
10 Baldin erran badezagu ezen eztugula
bekaturik egin: gezurti egiten dugu hura, eta
haren hitza ezta gutan.

KAP. II.
1 Gure adbokata Krist. 3 Iainkoaren
ezagutzea. 5 Haren hitzaren
begiratzea. 7 Manamendu zaharra
eta berria. 11 Bere anaieri gaitz
eritzitea. 12 Bekatuak nola
barkatzen. 15 Munduari ez on
eritziteko. 16 Guthizia. 17 Iainkoaren
borondatea. 18 Antekrist. 20
unktionea. 22 Gezurti nor. 23 Bizitze
eternala. 29 Iainkoagatik iaioa zein.
1 Ene haurtoak, gauza hauk eskribatzen
drauzkizuet, bekaturik eztagizuenzat: eta baldin
zenbeitek egin badu bekaturik, badugu adbokat
bat Aita baithara, Iesus Krist iustoa.
2 Eta hura da apoinktamendua gure bekatuakgatik, eta ez gureakgatik solament, baina
mundu guziarenakgatik ere

3 Eta hunetan dakigu ezen hura ezagutu
dugula, baldin haren manamenduak begira baditzagu.
4 Nork erraiten baitu, Ezagutu dut hura: eta
haren manamenduak ezpaititu begiratzen,
gezurti da, eta egia ezta hura baithan:
5 Baina nork begiratzen baitu haren hitza
egiazki hura baithan Iainkoaren amorioa konplitu da: hunezaz dakigu ezen hura baithan garela.
6 Nork erraiten baitu hura baithan dagoela,
behar du, nola hura ebili baita, hala hainak ere
ebili
7 Anaieak, eztrauzuet manamendu berri bat
eskribatzen, baina manamendu zahar hatseandanik ukan duzuena: manamendu zaharra
hatseandanik enzun ukan duzuen hitza da.
8 Berzalde manamendu berri bat eskribatzen
drauzuet, zein baita egiazko hartan eta zuetan:
zeren ilhunbea iragan baita, eta egiazko argiak
ia egiten baitu argi.
9 Nork erraiten baitu ezen argian dela, eta
bere anaieri gaitz baitaritza hura ilhunbean da
oraindrano .

10 Bere anaieri on daritzana argian dago, eta
eskandalorik ezta hura baithan.
11 Baina bere anaieri gaitz daritzana, ilhunbean da, eta ilhunbean dabila, eta eztaki norat
ioaiten den: ezen ilhunbeak haren begiak itsutu
ukan ditu.
12 Eskribatzen drauzuet, haurtoak, zeren
zuen bekatuak barkatu baitzaizkizue haren izenagatik.
13 Eskribatzen drauzuet, aitak, zeren ezagutu baituzue hatsean-danik dena. Eskribatzen
drauzuet, gazteak, zeren gaixtoari garaithu baitzaizkiote. Eskribatzen drauzuet, haur xipiak,
zeren ezagutu ukan baituzue Aita.
14 Eskribatu ukan drauzuet, aitak, zeren ezagutu baituzue hatsean-danik dena. Eskribatu
drauzuet, gazteak, zeren borthitz baitzarete, eta
Iainkoaren hitza zuetan egoiten baita, eta gaixtoari garaithu baitzaizkiote.
15 Eztuzuela maite mundua, ez munduko
gauzak: baldin zenbeitek maite badu mundua,
ezta Aitaren amorioa hura baithan.
16 Ezen munduan den gauza guzia (hala
nola, haragiaren guthizia, eta begien guthizia,

eta bizitzearen arrogantia) ezta Aitaganik baina
da munduaganik.
17 Eta mundua iragaiten da, eta haren guthizia, baina Iainkoaren borondatea egiten duena
dago sekulakotz.
18 Haurtoak, azken denbora da: eta nola
enzun ukan baituzue ezen Antekrist ethorteko
dela, oraindanik ere Antekristak anhitz dirade:
nondik baitakigu ezen azken denbora dela.
19 Gure artetik ilki izan dirade baina etziraden gutarik: ezen baldin gutarik izan balirade,
gurekin egon ziratekeen: baina haur egin izan da
manifesta ledinzat ezen guziak eztiradela gutarik.
20 Baina zuek baduzue unktionea Sainduaganik, eta ezagutzen dituzue gauza guziak.
21 Eztrauzuet eskribatu ukan, egia ezagutzen eztuzuelakotz: aitzitik zeren hura ezagutzen
duzuen, eta gezurrik batre ezpaita egiatik.
22 Nor da gezurti, Iesus dela Krist ukatzen
duena baizen? hura da Antekrist, zeinek Aita eta
Semea ukatzen baititu.

23 Nork ere ukatzen baitu Semea, hark Aita
ere eztu: nork ere aithortzen baitu Semea, hark
Aita ere badu.
24 Beraz hatsean-danik enzun ukan duzuena
zuetan hego: ezen baldin zuetan badago
hatseandanik enzun ukan duzuena, zuek ere
Semea baithan eta Aita baithan egonen zarete.
25 Eta haur da berak guri prometatu draukun
promesa, baita, bizitze eternala.
26 Gauza hauk eskribatzen drauzkizuet, zuek
seduzitzen zaituztenez.
27 Baina harenganik rezebitu ukan duzuen
unktionea dago zuetan, eta eztuzue mengoarik
nehork irakats zaitzaten: baina unktione berak
gauza guziez irakasten zaituzten bezala, eta
egiati da, eta ezta gezurti: eta unktioneak irakatsi zaituzten bezala, hartan egonen zarete.
28 Orain bada, ene haurtoak, zaudete hartan: ager dadinean aseguranza dugunzat, eta
haren aitzinean konfus ezgarenzat haren adbenimenduan.
29 Baldin badakizue ezen hura iusto dela,
iakizue ezen nork ere iustitia egiten baitu, hura
harenganik iaio dela.

KAP. III.
1, 16 Iainkoaren eta Kristen
karitatea. 2 Iainkoaren haur. 3
Esperanza duena. 4 Bekatua. Iusto
nor. 9 Iainkoaren hazia. 10
Deabruaren haurrak. 11 Elkarganako
amorioa. 12 Kain. 15 Gizerhaile nor.
17 Hurkoaganako amorioa. 19
Bihotzeko seguranza. 23 Iainkoaren
manamendua eta Espiritua.
1 Ikusazue nolako karitatea guri eman draukun Aitak, baita, Iainkoaren haur deitha gaitezen: halakotz munduak ezgaitu ezagutzen, zeren
ezpaitu hura ezagutzen.
2 Maiteak, orain Iainkoaren haur gara, baina
oraino ezta agertu izanen garena: badakigu
ordea ezen hura ager dadinean, hura irudiko
dugula: ezen den bezala ikusiren dukegu hura.

3 Eta nork ere esperanza haur baitu hura
baithan, purifikatzen du bere burua, hura ere pur
den bezala.
4 Nork ere bekatu egiten baitu, Legearen
kontra ere egiten du: eta bekatua da Legearen
kontra dena.
5 Eta badakizue ezen hura agertu izan dela
gure bekatuak ken litzanzat, eta bekaturik hura
baithan eztela.
6 Hura baithan egoiten denek eztu bekaturik
egiten: nork ere bekatu egiten baitu, eztu ikusi
hura, eta eztu ezagutu hura.
7 Haurtoak, nehork seduzi etzaitzatela: iustitia egiten duena, iusto da, hura iusto den bezala.
8 Bekatu egiten duena, deabruaganik da:
ezen hatseandanik deabruak bekatu egiten du:
hunetakotz agertu izan da Iainkoaren Semea,
desegin litzanzat deabruaren obrak.
9 Nor ere iaio izan baita Iainkoaganik, hark
bekaturik eztu egiten: ezen haren hazia haina
baithan dago, eta ezin daidi bekaturik, zeren
Iainkoaganik iaio izan baita.

10 Hunetan ageri dirade Iainkoaren haurrak
eta deabruaren haurrak: nork ere iustitia ezpaitu
egiten, eta ezpaitu bere anaiea onhesten hura
ezta Iainkoaganik.
11 Ezen haur da hatseandanik enzun ukan
duzuen mandatalgoa, Elkarri on eritzi diezogun.
12 Ez Kainek bezala, zein baitzen Gaixtoaganik, eta zeinek hil baitzuen bere anaiea. Eta zergatik hil ukan zuen? zeren haren obrak gaixto
baitziraden, eta haren anaiearenak iusto.
13 Ene anaieak, eztezazuela mirets baldin
zuei gaitz badaritzue munduak.
14 Guk badakigu ezen iragan garela heriotik
bizitzera, ezen on dariztegu anaiei: anaieari on
eztaritzana, herioan dago.
15 Nork ere gaitz baitaritza bere anaieri hura
gizerhaile da: eta badakizue gizerhailek batek
ere eztuela bizitze eternal bere baithan dagoena.
16 Hunetan ezagutu ukan dugu karitatea,
zeren hark bere bizia guregatik ezarri ukan
baitu, guk ere beraz gure biziak anaieakgatik
ezarri behar ditugu.

17 Bada nork ukanen baituke munduko onetarik, eta ikusiren baituke haren anaieak nezesitate dukeela eta ertsiren baitrautza bere halsarrak, nolatan Iainkoaren karitatea egoiten da
hura baithan?
18 Ene haurtoak, eztezagula on eritzi hitzez
ezeta mihiz, baina obraz eta egiaz:
19 Eta hunetan ezagutzen dugu ezen egiatik
garela, eta haren aitzinean seguraturen ditugu
gure bihotzak.
20 Ezen baldin kondemna bagitza gure bihotzak, handiago da Iainkoa gure bihotza baino,
eta ezagutzen ditu gauza guziak.
21 Maiteak, baldin gure bihotzak kondemnatzen ezpagaitu, seguranza dugu Iainkoa baithan.
22 Eta zeren ere eska bagaitez, rezebitzen
dugu harenganik: ezen haren manamenduak
begiratzen ditugu, eta haren aitzinean plazent
diraden gauzak egiten ditugu.
23 Eta haur da haren manamendua, Sinhets
dezagun Iesus Krist haren Semearen izenean,
eta elkarri on daritzogun, manamendu eman
drakun bezala.

24 Eta haren manamenduak begiratzen
dituena, hura baithan egoiten da, eta hura haina
baithan: eta hunezaz ezagutzen dugu ezen hura
egoiten dela gutan, da iakiteko, eman ukan
draukun Espirituaz.

KAP. IIII.
1 Espirituak nola ditugun
forogatzeko. 2 Iainkoaren Espiritua,
eta Antekristena: egiazkoa, eta
errorezkoa. 10 Iainkoaren
gureganako karitatea. 14 Krist
munduaren Salbadore. 15 Iainkoaren
Semea. 16 Iainkoa karitate. 20
Anaietasunezko onheriztea.
1 Maiteak, espiritu guzia eztezazuela sinhets,
baina forogaitzazue espirituak eia Iainkoaganik
diradenez: ezen anhitz profeta falsu ethorri izan
dirade mundura.

2 Hunetan ezagut ezazue Iainkoaren Espiritua. Iesus Krist haragitara ethorri dela konfesatzen duen espiritu guzia, Iainkoaganik da.
3 Eta zein ere espirituk ezpaitu konfesatzen
Iesus Krist haragitara ethorri izan dela hura ezta
Iainkoaganik: eta halako espiritua Antekristena
da, zeinez minzatzen enzun ukan baituzue, ezen
ethorteko dela, eta ia orain munduan da.
4 Haurtoak, zuek Iainkoaganik zarete, eta
garaithu zaizte haei: ezen handiago da zuetan
dena, ezen ez munduan dena.
5 Hek mundutik dirade, halakotz munduaz
minzo dirade, eta mundua haei behatzen zaie.
6 Gu Iainkoaganik gara: Iainkoa ezagutzen
duena, guri behatzen zaiku: Iainkoaganik eztena
guri etzaiku behatzen: hunetan ezagutzen dugu
egiazko Espiritua, eta errorezko espiritua.
7 Maiteak, elkarri on eritzi diezogun: ezen
karitatea Iainkoaganik da: eta nork ere onhesten
baitu, hura Iainkoagaoik iaio da, eta ezagutzen
du Iainkoa.
8 Onhesten eztuenak, eztu ezagutzen Iainkoa: ezen Iainkoa karitate da.

9 Hunetan manifestatu izan da Iainkoaren
gureganako karitatea, zeren bere Seme bakoitza
igorri ukan baitu Iainkoak mundura, harzaz bizi
garenzat.
10 Hunetan da karitatea, ez zeren guk onhetsi dugun Iainkoa, baina zeren hark onhetsi baikaitu gu, eta igorri ukan baitu bere Semea gure
bekatuakgatik apoinktamendu lizenzat.
11 Maiteak, baldin hunela Iainkoak onhetsi
baikaitu, guk ere behar dugu elkar onhetsi.
12 Iainkoa eztu nehork ikusi egundano: baldin elkar maite badugu Iainkoa gutan dago, eta
haren karitatea konplitu da gutan.
13 Hunetan ezagutzen dugu ezen hartan
egoiten garela, eta hura gutan, zeren bere Espiritutik eman baitrauku.
14 Eta guk ikusi ukan dugu, eta testifikatzen
dugu ezen Aitak igorri ukan duela Semea munduaren Salbadore izateko.
15 Nork ere konfesaturen baitu ezen Iesus
dela Iainkoaren Semea, Iainkoa hura baithan
dago, eta hura Iainkoa baithan.
16 Eta guk ezagutu eta sinhetsi dugu Iainkoak guregana duen karitatea. Iainkoa karitate da:

eta karitatean egoiten dena, Iainko baithan egoiten da, eta Iainkoa hura baithan.
17 Hunezaz konplitu izan da karitatea guregana, iudizioko egunean seguranza dugunzat,
zeren hura den bezalako baikara gu ere mundu
hunetan.
18 Beldurrik ezta karitatean: aitzitik karitate
perfektoak kanpora egoizten du beldurra: ezen
beldurrak tormenta du: eta beldur dena ezta
konplitua karitatean.
19 Guk hari on daritzagu, zeren hark lehenik
onhetsi baikaitu gu.
20 Baldin nehork erran badeza, Maite dut
Iainkoa: eta bere anaieari gaitz badaritza: gezurti da: ezen bere anaie dakusana maite eztuenak,
ikusten eztuen Iainkoa nola maite ahal duke?
21 Eta manamendu haur dugu harenganik,
Iainkoa maite duenak, maite duen bere anaiea
ere.

KAP. V.
1 Iainkoaganik iaioa zein. 3
Iainkoaren manamenduak. 4
Biktoria. 5 Fedea. 7 Iainkoaren
testifikationea eta gizonena. 10
Iainkoaren Semea baithan sinhestea.
11 Bizitze eternala Iainkoaren
Semean. 14 Fedezko othoitza. 16
Heriotara den bekatua. 18 Bekaturik
egiten eztuena zein. 20 Krist Iainko
egiazko. 21 Idolak.
1 Nork ere sinhesten baitu ezen Iesus dela
Krist hura Iainkoaganik iaioa da: eta nork ere on
baitaritza enjendratu duenari, on daritza harenganik enjendratu izan denari ere.
2 Hunetan ezagutzen dugu ezen on dariztegula Iainkoaren haurrei, Iainkoari on daritzagunean, eta haren manamenduak begiratzen ditugunean.
3 Ezen haur da Iainkoaren karitatea, haren
manamenduak begira ditzagun, eta haren
manamenduak gaitzak eztirade.

4 Ezen zer ere Iainkoaganik iaio baita, garaitzen zaio munduari: eta haur da biktoria munduari garaithu zaiona, gure fedea.
5 Nor da munduari garaitzen zaiona, Iesus
dela Iainkoaren Semea sinhesten duena baizen?
6 Haur da Iesus Krist urez eta odolez ethorri
izan dena: ez urez solalnent, baina urez eta odolez: eta Espiritua da testifikatzen duena ezen
Espiritua egia dela.
7 Ezen hirur dirade testifikatzen dutenak
zeruan, Aita, Hitza, eta Espiritu saindua: eta
hauk hirurak bat dirade.
8 Eta hirur dirade testifikatzen dutenak
lurrean, Espiritua eta ura eta odola: eta hirur
hauk batetan dirade.
9 Baldin gizonen testifikationea rezebitzen
badugu Iainkoaren testifikationea handiago da:
ezen haur da Iainkoaren testifikationea, zein testifikatu ukan baitu bere Semeaz.
10 Iainkoaren Semea baithan sinhesten duenak, badu Iainkoaren testifikationea bere baithan: Iainkoa sinhesten eztuenak, gezurti egiten
du hura: ezen eztu sinhetsi ukan. Iainkoak bere
Semeaz testifikatu ukan duen testifikationea.

11 Eta haur da testifikationea, ezen bizitze
eternala eman draukula Iainkoak: eta bizitze
haur haren Semean da.
12 Semea duenak, badu bizitzea: Iainkoaren
Semea eztuenak, eztu bizitzea.
13 Gauza hauk eskribatu ukan drauzkizuet
zuei, Iainkoaren Semearen izena baithan sinhesten duzuenoi: dakizuenzat ezen baduzuela bizitze eternala, eta sinhets dezazuenzat Iainkoaren
Semearen izena baithan.
14 Eta haur da Iainkoa baithan dugun konfidanza, ezen baldin zerbait eska bagaitez haren
borondatearen araura, enzuten gaituela.
15 Eta baldin badakigu ezen hark enzuten
gaituela, zer ere eska bagaitez: badakigu ezen
baditugula galdegiten drauzkiogun eskeak.
16 Baldin zenbeitek ikusten badu bere anaie
bekatu egiten duela heriora ezten bekatuz, eskaturen zaio Iainkoari, eta emanen drauka hari
bizitze: bekatu egiten dutenei diot ez heriora.
Bekatua denean heriora, eztiat erraiten harengatik othoitz dagian.
17 Inikitate guzia bekatu da: baina bada
bekatu heriora eztenik.

18 Badakigu ezen nor ere Iainkoaganik iaio
baita, hark eztuela bekaturik egiten: baina Iainkoaganik enjendratu izan denak, begiratzen du
bere burua, eta Gaixtoak eztu hunkitzen hura.
19 Badakigu ezen Iainkoaganik garela: eta
mundu guzia gaixtoan datzala.
20 Baina badakigu ezen Iainkoaren Semea
ethorri izan dela, eta eman draukula adimendu
egiati denaren ezagutzeko: eta gara egiatian,
Iesus Krist haren Semean: haur da egiazko Iainkoa, eta bizitze eternala.
21 Haurtoak, begira zaitezte idoletarik.
Amen.

S. IOANEN
BIGARREN EPISTOLA
5 Elkarganako amorioa. 6 Iainkoaren
manamendua. 7 Antekrist. 9 Kristen
doktrina. 10 Heretikoekin ez
komunizatzeko.
1 Anzianoak andre elejituari, eta haren haurrei, zein nik egiaz maite baititut, eta ez nik neurorrek solament, baina egia ezagutu ukan duten
guziek ere:
2 Gutan dagoen eta sekulakotz gurekin izanen den egiaren kausaz:
3 Gratia, miserikordia, bakea dela zuekin
Iainko Aitaganik, eta Aitaren Seme Iesus Krist
Iaunaganik, egiarekin eta karitaterekin.
4 Alegeratu izan naun hagitz, zeren eriden
dudan hire haurretarik egian dabiltzala, manamendu rezebitu ukan dugun bezala Aitaganik.
5 Eta orain othoitz egiten draunat, andrea, ez
manamendu berririk eskribatzen banaraun beza-

la, baina hatseandanik ukan duguna, elkarri on
daritzogun.
6 Eta haur da karitatea, ebil gaitezen haren
manamenduen araura: haur da manamendua
hatseandanik enzun ukan duzuen bezala, hartan
ebil zaitezten.
7 Ezen anhitz abusari sarthu izan da mundura, zeinek ezpaitute konfesatzen Iesus Krist
haragitan ethorri izan dela: halakoa abusari da
eta Antekrist.
8 Gogoauzue zuen buruetara, gal eztitzagunkat egin ditugun gauzak, baina sari bethea rezebi dezagunzat.
9 Nork ere iragaiten baitu, eta ezpaita egoiten Kristen doktrinan, Iainkoa eztu: Kristen doktrinan egoiten denak Aita eta Semea baditu.
10 Baldin zenbeit ethorten bada zuetara, eta
doktrina haur ezpaitu ekarten, hura eztezazuela
rezebi etxera, ezeta saluta.
11 Ezen hura salutatzen duenak komunikatzen du haren obra gaixtoekin.
12 Anhitz gauza banuen ere zuei eskribatzekorik, eztitut paperez eta tintaz eskribatu nahi
ukan, baina esperanza dut ethorriren naizela

zuetara eta ahoz aho minzaturen, gure bozkarioa konplitua denzat. 13 Hire ahizpa elejituaren
haurrek salutatzen aute.

S. IOANEN
HIRURGARREN EPISTOLA
4 Integroki ebiltea. 8 Aflijituak
rezebitzeko. 9 Diotrefes. 11 Ungi
egiten duena Iainkoaganik. 12
Demetrius.
1 Anzianoak Gaio maite nik egiazki on daritzadanari.
2 Maitea, desiratzen diat gauza guzietan
prospera dezan, eta sendo aizen, hire arima
prospero den bezala.
3 Ezen alegeratu izan nauk hagitz ethorri izan
diradenean anaieak eta testifikatu ukan dutenean hire integritateaz, nola integroki ebilten
baitaiz.
4 Haur baino bozkario handiagorik eztiat,
zein baita, enzuten dudanean ene haurrak integroki dabiltzala.
5 Maitea, fidelki egiten duk zer ere egiten
baituk anaietara eta estranjeretara.

6 Zeinek testifikatu ukan baitute hire karitateaz Elizaren presentian: hek baldin gida baditzak Iainkoari dagokan bezala, ungi daidikek.
7 Ezen haren izenagatik partitu izan dituk,
deus hartzen etzutela Jentiletarik.
8 Guk beraz behar zitiagu rezebitu halakoak,
egia aiuta dezagunzat.
9 Eskribatu diarokat Elizari: baina haien
artean lehen izan aiher denak, Diotrefesek
ezgiaitik rezebitzen.
10 Halakotz, baldin ethor banadi aipaturen
zitiat hark egiten dituen obrak, elhe gaixtoz
dadasala gure kontra: eta hauzaz ez kontentez,
eztitik berak anaieak rezebitzen, eta rezebitu
nahi dituztenak enpatxatzen zitik eta Elizatik
egoizten.
11 Maitea, eztezala imita gaitza, baina ona:
ungi egiten duena, Iainkoaganik duk: baina gaizki egiten duenak eztik ikusi Iainkoa.
12 Demetrioz guziek testifikatzen die, eta
egiak berak ere: baina guk ere testifikatzen
diagu, eta ezagutu ukan duzue ezen gure testifikationea egiazko dela.

13 Banian anhitz gauza eskribatzekorik,
baina eztrauat tintaz eta hegatsez eskribatu
nahi.
14 Baina esperanza diat sarri ikusiren audala, eta ahoz aho minzaturen garela.
15 Bakea dela hirekin. Salutatzen aute adiskidek. Salutaitzak adiskideak izengilatuki.

S. IUDA APOSTOLUAREN
EPISTOLA KATHOLIKOA
1 Sanktifikatuak Iainko Aita Iaunean.
3 Bihotz hartzeko fedeagatik. 4
Iainkoa eta Krist renuntiatzen
dituztenak. 11 Kain, Balaam, Kore.
17 Apostoluen hitzez orhoit izateko.
20 fedea eta orationea. 23 Gaizki
doazenak harrapatzeko.
1 Iuda Iesus Kristen zerbitzari eta Iakesen
anaieak, Iainko Aitaz sanktifikatu, eta Iesus Kristez konserbatu diraden deithuei,
2 Miserikordia eta bake eta karitate multiplika dakizuela.
3 Maiteak, artha handi dudalarik zuei eskribatzera salbamendu komunaz, nezesario izan zait
zuei eskribatzera, exhorta zaitzatedanzat bihotz
hartzera behin sainduei eman izan zaien fedeagatik.
4 Ezen ixilik sarthu izan dirade gizon batzu,
lehen ia aspaldian damnatione hunetakotz enro-

latuak, jende Iainkoaren beldur gabeak, gure
Iainkoaren gratia kanbiatzen dutela disolutionetara, eta Iainko Iabe bakoitza, eta Iesus Krist
gure Iauna renuntiatzen dituztela.
5 Bada gauza hauk aipatu nahi drauzkizuet,
ikusirik ezen haur behin badakizuela, ezen Iaunak populua Egiptetik delibratu zuenean, sinhetsi ukan etzutenak gero desegin ukan zituela.
6 Eta Aingeru bere hatsea begiratu ukan
etzutenak, baina bere prinzipaltasuna utzi ukan
zutenak, ilhunbe azpian sekulako estekaduretan
egun handiko iudiziorano reserbatu ukan dituela.
7 Sodoma eta Gomorha, eta haien aldirietako
hiri haien moldera paillardatu zutenak, eta berze
haragiaren ondoan ioan ziradenak, exenplutan
proposatu izan diraden bezala, su eternaleko
pena sufritzen dutela.
8 Halaber ordea hauk ere lokarturik bere
haragia satsutzen dute eta seignoria menospreziatzen eta dignitatez gaizki erraiten dute.
9 Guziagatik ere Mikel Arkanjelua, deabruaren kontra zihardukanean disputatzen zela Moisesen gorputzaz, etzedin bentura malediktionez-

ko sententiaren emaitera, baina erran zezan,
Iaunak mehatxazala.
10 Baina hauk, aditzen eztituzten gauza
guziez gaizki erraiten ari dirade, eta naturalki
abre brutalek bezala ezagutzen dituzten gauza
guzietan korrunpitzen dirade.
11 Malediktione haien gainean: ezen Kainen
bideari iarreiki izan zaizkio, eta Balaam enganatu izan den alokairuaren enganioz abandonnatu
izan dirade, eta Kore eren kontradiktionearen
araura desegin izan dirade
12 Hauk dirade zuen karitatezko othorenzetako makulak, zuekin banketatuz, nehoren beldur gabe bere buruak bazkatzen dituztela: hodei
ur gabe haizez hara huna erabiliak: arbore zumel
fruktu gabeak, bigetan hilak, erroetarik ilkiak:
13 Itsasoko baga dorpeak, bere bileniez
hagun egiten dutela, izar errebelatuak, zeinei
aprestatua baitaie tenebretako ilhumhea eternalki.
14 Eta profetizatu ukan du hauzaz ere Adamen ondoko zazpigarren gizonak, Enok-ek, zioela,

15 Huna, ethorri izan da Iauna bere millionezko sainduekin, guzien kontra iujemendu emaitera, eta haien arteko gaixto guzien benzutzera
obra gaixto gaixtoki egin dituzten guziez, eta
bekatore gaixtoek haren kontra erran dituzten
hitz gogor guziez.
16 Hauk dirade murmurazale, reboltari, bere
guthizietan dabiltzanak, eta haien ahoa propos
guzizko hantuz minzo da, personak admirationetan dituztela bere probetxuagatik.
17 Baina zuek, maiteak, zareten orhoit Iesus
Krist gure Iaunaren Apostoluez aitzinetik erran
izan diraden hitzez:
18 Ezen erran ukan drauzuela, nola azken
denboretan izanen diraden abusariak, bere gaixtakerietako guthizien araura ebiliren diradenak.
19 Hauk dirade bere buruak separatzen
dituztenak, jende animalak, Espiritua eztutenak.
20 Baina zuek, maiteak zuen fede guzizko
sainduaren gainera zuen buruak edifikatzen
dituzuela, eta Espiritu sainduaz othoitz egiten
duzuela,

21 Elkar Iainkoaren karitatean konserba ezazue, Iesus Krist gure Iaunaren miserikordiaren
begira zaudetela bizitze eternalekotzat.
22 Eta auzue batzuez pietate, diskretionez
usatzen duzuela.
23 Eta berzeak iziduraz salbaitzazue, sutik
arrapatzen dituzuela, haragiaz makulatu arropari ere gaitz daritzozuela.
24 Gainerakoaz, trebukatu gabe begira, eta
bozkariorekin irreprehensible bere gloria aitzinera eraman ahal zaitzaizketen Iainko zuhur bakoitzari, eta gure Salbadoreari, dela gloria eta magnifizentia eta indar eta puisanza, eta orain eta
sekula guzietakotz. Amen.

IOANES THEOLOJIANOAREN
APOKALIPSEA EDO
REBELATIONEA
KAP. I.
4 Ioanesek zazpi Elizei eskribatzen.
5, 8, 11, 17 Krist da hatsea eta fina.
16 Bi ahotako ezpata. 18 Ifernuaren
eta herioaren gakoak.
1 Iesus Kristen Apokalipsea, zein eman ukan
baitrauka hari Iainkoak, deklara dietzenzat bere