Testamentu Berria - 35

Total number of words is 3407
Total number of unique words is 1577
22.0 of words are in the 2000 most common words
30.9 of words are in the 5000 most common words
37.2 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
5 Ezen Iainko bat duk eta ararteko bat Iainkoaren eta gizonen artean, Iesus Krist gizon eginik:
6 Zeinek bere burua eman ukan baitu ranzoinetan guziakgatik: testimoniaje izateko bere
denboran:
7 Zeinen publikazale eta Apostolu ni ordenatu izan bainaiz (egia zioat Kristean etzioat gezurrik) Jentilen Doktor federekin eta egiarekin.
8 Nahi diat bada gizonek othoitz dagiten leku
orotan eskuak xahurik altxatzen dituztelarik hira
eta kestione gaberik.

9 Halaber emazteak ere abillamendu honestez ahalkerekin eta modestiarekin akotra ditezen, ez bilo izurtzez, edo urhez edo perlaz, edo
abillamendu soberanziatakoz:
10 Baina (emazte Iainkoaren zerbitzatzez
profesione egiten dutenei dagoten bezala) obra
onez.
11 Emazteak silentiorekin ikas beza suiektione guzirekin.
12 Ezen emazteari irakastea, eztiarokat permetitzen, ezeta gizonaren gainean authoritatez
usatzea, baina den silentiotan.
13 Ezen Adam lehenik formatu izan duk, gero
Eba.
14 Eta Adam eztuk seduzitu izan, baina
emaztea reduzitu izanik, transgresionearen
kausa izan duk.
15 Baina salbatua izanen duk haur enjendratzez, baldin egon badadi fedean, eta dilektionean, eta sanktifikationean modestiarekin.

KAP. III.
1 Ipizpikuen ofizioa. 11 Haien
emaztez. 12 diakrez. 15 Iainkoaren
etxea. 16 Pietatearen misterioa.
1 Hitz segura duk haur, Baldin nehork, Ipizpiku izatera desiratzen badu, obra exzellent bat
desiratzen dik:
2 Baina behar dik Ipizpikuak izan irreprehensible, emazte bakoitz baten senhar, bijilant,
sobre, modest, estranjeren ostatuz gogotik rezebizale, irakasteko karazko:
3 Ez mahatsarnoari emana, ez ukaldikari, ez
irabaizte deshonestaren guthizioso, baina benigno, ez reboltari, ez abaritioso:
4 Bere familia honestki gobernatzen duelarik,
bere haurrak suiektionetan edukiten dituelarik
honestate guzirekin:
5 (Ezen baldin edozeinek bere etxearen
gobernatzen ezpadaki, nolatan Iainkoaren Elizari gogoa emanen drauka?)
6 Ez aprendiz berri, urguluz hanturik deabruaren kondemnationera eror eztadinzat.

7 Behar dik are hark duen testimoniaje ona
kanpokoetarik ere: reprotxutara eta deabruen
lazora eror eztadinzat.
8 Diakrek halaber behar die izan honest, ez bi
hitzetako, ez mahatsarno anhitzari emanak, ez
irabaizte deshonestaren guthizioso:
9 Edukiten dutelarik fedearen misterioa konszientia xahurekin.
10 Eta hek ere foroga ditezen lehen, gero
zerbitza dezaten, baldin reprotxu gabetako badirade.
11 Halaber haien emazteak diraden honest,
ez gaitzerraile, baina sobre, leial gauza guzietan.
12 Diakreak diraden emazte bederaren senhar, gobernatzen dituztelarik honestki bere haurrak eta bere etxeak.
13 Ezen ungi zerbitzatu dukeitenek grado
ona akisitzen die beretzat, eta libertate handia
Iesus Krist baithango fedean.
14 Gauza hauk eskribatzen drauzkiat, esperanza dudalarik ezen sarri hiregana ethorriren
naizela:
15 Eta baldin beranzen badut, dakianzat nola
behar den Iainkoaren etxean konbersatu, zein

baita Iainko biziaren Eliza, egiaren habea eta
sustengua.
16 Eta duda gabe, handi duk pietatearen misterioa: ezen Iainkoa manifestatu izan dela haragian, iustifikatu dela Espirituan, ikusi izan dela
Aingeruez, predikatu izan zaiela Jentilei, sinhetsi
izan dela munduan, goiti rezebitu izan dela gloriara.

KAP. IIII.
1 Azken denborez. 2 Deabruen
doktrina. 3 Ezkonzaren eta bianden
defendatzeaz. 7 Elhe profanoei ihes
egiteko. 8 Pietatea. 10 Esperanza
Iainkoa baithan.
1 Bada Espirituak klaroki erraiten dik ezen
azkeneko denboretan reboltaturen diradela
batzu fedetik espiritu abusariei behatzen zaiztela, eta deabruen doktrinei,
2 Hipokrisiaz gezurrak irakasten dituztenen
doktrinei, zeinen konszientia kauterizatua baita,

3 Defendatzen dutelarik ezkonzea eta biandetarik iatea, zein Iainkoak kreatu baitrauzte
usatzeko remerziamendurekin fidelei, eta egia
ezagutu ukan dutenei.
4 Ezen Iainkoaren kreatura guzia duk on, eta
deus ez iraizteko, baldin remerziamendurekin
rezebitzen bada.
5 Ezen kreatura sanktifikatu dihoak Iainkoaren hitzaz eta orationez.
6 Gauza hauk baldin proposa badietzek
anaiei Iesus Kristen ministre on aizate, hazi izanik fedearen, eta dilijentki iarreiki atzaion doktrina onaren hitzetan.
7 Baina iraizkik fable profanoak eta atsoenak
irudiak: eta exerzi ezak eure burua pietatean.
8 Ezen exerzitatione korporala probetxu gutitako duk: baina pietatea gauza guzietara probetxutako duk, presenteko bizitzearen eta ethortekoaren promesa duelarik.
9 Hitz segura duk haur, eta guziz rezebi dadin
dignea.
10 Ezen halakotz trabaillatzen ere gaituk, eta
eskarniatzen, zeren esperanza baitugu Iainko

bizian, zein baita gizon guzien Salbadore, eta
prinzipalki fidelen.
11 Gauza hauk denuntiaitzak eta irakats.
12 Nehork hire gaztetasuna eztezala menosprezia: baina aizen fidelen exenplu hitzean, konbersationean, karitatean, espirituan, fedean,
puritatean.
13 Ethor nadin artean, akio irakurtzeari,
exhortatzeari, doktrinari.
14 Eztezala menosprezia hitan den dohaina,
zein eman izan baitzaik profetiaz, Anzianoen
konpainiaren eskuen inpositionearekin.
15 Gauza hauk pratikaitzak, eta aizen gauza
hautan atento: hire abanzamendua ageri denzat
guzien artean.
16 Gogoa emok eure buruari eta doktrinari:
persebera ezak gauza hautan: ezen baldin haur
badagik, eure burua duk salbaturen eta hiri
behatzen zaizkianak.

KAP. V.
1 Batbedera bere kalitatearen
araura reprehenditzeko eta
admonestatzeko. 3 Alhargunez. 17
Anzianoez. 24 Bekatuez. 25 Obra
onez.
1 Gizon anzianoa eztezala dorpeki reprehendi, baina ezhorta ezak aita bezala: gazteak,
anaieak bezala:
2 Emazte zaharrak, amak bezala: gazteak,
arrebak bezala kastitate guzirekin.
3 Emazte alhargunak ohoraitzak, egiazki
alhargun diradenak.
4 Baina baldin zenbeit emazte alhargunek
haurrik, edo ilobasorik badu, ikas bezate lehenik
beren etxe proprira pietateren erakusten, eta
burhasoetara ordainaren rendatzen: ezen haur
duk on eta plazent Iainkoaren aitzinean.
5 Bada egiazki alhargun denak eta bera
azkendu izan denak esperanza dik Iainkoa baithan, eta perseberatzen dik othoitzetan eta orationetan gau eta egun.

6 Baina delizioski bizi dena, bizirik hila duk. 7
Gauza hauk bada denuntiaitzak, irreprehensible
diradenzat.
8 Eta baldin edozeinek berez eta prinzipalki
etxekoez artharik ezpadu, fedeaz ukatu dik, eta
duk infidela baino gaixtoago.
9 Emazte alharguna hauta bedi ez hirurogei
urthe baino gutiagotakoa, senhar baten emazte
izana:
10 Obra onetan testimoniaje duena: eia haurrak hazi dituenez, eia estranjerak alojeatu
dituenez, eia sainduen oinak ikuzi dituenez, eia
aflijituak aiutatu dituenez, eia obra on orori ardura iarreiki izan zaionez.
11 Baina alhargun gazteagoak refusaitzak:
ezen brida largatu dutenean Kristen kontra,
ezkondu nahi dituk:
12 Bere kondemnationea dutelarik, zeren
bere lehen fedea iraitzi ukan baitute.
13 Eta gehiago, alfer egoile ere diradelarik
ikasten die etxez etxe ebilten: eta eztituk solament alfer egoile, baina edasle ere, eta kurioso,
behar eztiraden gauzez dadasatelarik.

14 Nahi diat bada gazteak ezkon ditezen,
haur dagiten, etxea goberna dezaten, okasionerik batre etsaiari eztemoten gaizki erraiteko.
15 Ezen ia baztu itzuli izan dituk Satanen
ondoan.
16 Baldin edozein fidelek edo zenbeit fidelsak
baditu emazte alhargunak, aiuta bitza hek, eta
eztadin karga Eliza, egiazki alhargun diradenen
asko denzat.
17 Ungi presiditzen duten Anzianoak ohore
doblaren digne estima bitez: prinzipalki hitzean
eta doktrinan trabaillatzen diradenak.
18 Ezen Eskripturak erraiten dik, Idi bihitzen
ari denari eztraukak ahoa lothuren. Eta, Langilea
bere sariaren digne da.
19 Anzianoaren kontra akusationerik eztezala rezebi biga edo hirur testimonioren azpian baizen.
20 Bekatu egiten dutenak, guzien aitzinean
reprehenditzak, berzeak ere baldur diradenzat.
21 Rekeritzen aut Iainkoaren eta Iesus Krist
Iaunaren eta Aingeru elejituen aitzinean, gauza
hauk begira ditzan, bata berzeari preferitu gabe:
deus egiten eztuala alde batera makurtuz.

22 Eskuak eztietzoala nehori bertan ezar, eta
eztezala komunika berzeren bekatuetan, eure
burua pur begirezak.
23 Hemendik harat eztezala urik edan, baina
mahatsarno guti batez usat ezak, eure estomakagatik, eta eure eritasun usuakgatik.
24 Gizon batzuen bekatuak aitzinean ageri
dituk, eta aitzinean dihoazak kondemnationetan:
eta batzuei ondoan ere iarreikiten ziaiztek.
25 Halaber obra onak ere aitzinean ageri
dituk: eta berzelako diraden obrak, ezin estal
daitezkek.

KAP. VI.
1 Zerbitzariez. 4. 20 Kestione banoei
ihes egiteko. 6 Pietatea. 8
Kontentamendua. 10 Abaritia. 11
Perseberanza. 13 Kristen
adbenimendua. 17 Munduko
abratsak.

1 Uztarriren azpian diraden zerbitzari guziek,
bere nabusiak ohore ororen digne estima bitzate: Iainkoaren izena eta doktrina blasfema eztitezenzat.
2 Eta nabusi fidelak dituztenek, eztitzatela
menosprezia zeren anaie diraden: baina aitzitik
zerbitza bitzate, zeren fidelak eta onhetsiak diraden, ontasunean partizipant diradelarik. Gauza
hauk irakats itzak eta exhorta.
3 Baldin nehork berze doktrinarik irakasten
badu, eta konsentitzen ezpadu Iesus Krist gure
Iaunaren hitz sanoetan, eta pietatearen arauezko doktrinan,
4 Hura hantua duk, deus eztakialarik, baina
erhotzen delarik kestionen eta hitzezko kontentionen ondoan, hetarik sortzen dituk inbidia,
gudua, iniuriak, suspizione gaixtoak,
5 Gizon adimenduz korrunpituen eta egiatik
pribatu diradenen disputatione banoak, estimatzen dutelarik pietatea irabazte dela: retiradi
halakoetarik.
6 Segur, irabazte handia duk pietatea kontentamendurekin.

7 Ezen deus eztiagu ekarri mundura: segura
duk eraman ere deus ezin dezakegula.
8 Baina bitanza dugularik eta zerzaz estal
ahal gaitezen, hezaz kontent izanen gaituk.
9 Ezen abrastu nahi diradenak, erorten dituk
tentationetara eta lazora, eta anhitz desir erhotara eta kaltetakotara, zeinek hundatzen baitituzte gizonak destruktionetara eta perditionetara.
10 Ezen gaitz guzien erroa abaritia duk, zein
desiratzen dutelarik batzu erauzi izan baitirade
fedetik, eta bere buruak anhitz doloretan nahaspilatu ukan baitituzte.
11 Baina hik, Iainkoaren gizona, gauza haei
ihes egiek, eta iarreiki akie iustitiari, pietateari,
fedeari, karitateari, patientiari, emetasunari.
12 Fedearen konbat ona konbati ezak, lot
akio bizitze eternalari, zeinetera deithu ere baitaiz, eta konfesione ona anhitz testimonioren
aitzinean egin ukan duk.
13 Denuntiatzen drauat gauza guziak bibifikatzen dituen Iainkoaren, eta Iesus Kristen aitzinean, zeinek testifikatu ukan baitu Pontio Pilateren azpian konfesione ona:

14 Manamendu haur begira dezan makula
eta reprotxu gabe, Iesus Krist gure Iaunaren
adbenimendurano:
15 Zein erakutsiren baitu bere denboran Prinze benedikatuak eta bakoitzak, regen Regeak
eta iaunen Iaunak:
16 Zeinek berak baitu inmortalitate, nehor
hurbil ezin daiten argian habitatzen delarik, zein
ezpaitu gizonek batek ere ikusi, ez ezin ikus baitezake: zeini ohore eta indar sekulakotz. Amen.
17 Mundu hunetan abrats diradenei denuntia
iezek, eztiraden arrogant, eta eztezaten bere
esperanza ezar fermutate gabeko abrastasunetan, baina Iainko bizian, zeinek emaiten baitrauzkigu abundoski gauza guziak, usatzeko:
18 Ungi egin dezaten, obra onez abrats diraden, emaile on eta konpuntkide onetako diraden.
19 Thesaurizatzen dutelarik beretako fundament on bat ethorkizunera, ardiets dezatenzat
bizitze eternala.
20 O Timotheo, deposita begirezak, ihes egiten drauealarik oihu banoei eta profanoei, eta

falsuki hala deitzen den eszientiako kontradiktionei:
21 Zein eszientiaz profesione egiten zutelarik
batzu fedetik erauzi izan baitirade. Gratia dela
hirekin. Amen.
Timotheoganatko lehena eskribatu
Laodizeatik, zein baita Frijia Pakatianoko hiri prinzipala.

S. PAUL APOSTOLUAREN
TIMOTHEOGANATKO
EPISTOLA BIGARRENA
KAP. I.
1 Paulek Iesus Kristen Apostolu Iainkoaren
borondatez denak, Iesus Krist baithan den bizitzearen promesaren araura,
2 Timotheo neure seme maiteari: gratia,
miserikordia eta bakea Iainko Aitaganik, eta
Iesus Krist gure Iaunaganik.
3 Esker diarokat Iainkoari, zein zerbitzatzen
baitut neure aitzinekoakdanik konszientia purekin, nola pausu gabe baitut memorio hizaz neure
orationetan gau eta egun:
4 Hire ikusteko desir dudalarik, hire nigar xortez orhoitik, bozkarioz bethe nadinzat:
5 Orhoitzen naizela hitan den fiktione gabeko
fedeaz, zein lehenik habitatu izan baita hire
amaso Loida baithan, eta hire ama Eunika bait-

han: eta segur nauk ezen hi baithan ere habitatzen dela.
6 Kausa hunegatik abisatzen aut bitz dezan
ene eskuen inpositionez hitan den Iainkoaren
dohaina.
7 Ezen eztiraukuk eman Iainkoak iziapenetako espiritu bat, baina berthutetako, eta dilektionetako, eta adimendu sanotako espiritu bat.
8 Ezaizela bada ahalke gure Iaunaren testimoniajeaz, ezeta nizaz, bainaiz haren presoner:
baina aizen partizipant Ebanjelioko afliktionetan,
Iainkoaren puisanzaren araura:
9 Zeinek salbatu ukan baikaitu, eta bere
bokatione sainduaz deithu: ez gure obren kausaz, baina bere ordenanzaren eta denbora eternalak baino lehen Iesus Krist baithan eman izan
zaikun gratiaren kausaz.
10 Eta manifestatu izan duk orain Iesus Krist
gure Salbadorearen ethorteaz, zeinek herioa ere
desegin ukan baitu, eta argira eman bizitzea eta
inmortalitatea Ebanjelioaz:
11 Zeinen publikazale ni ordenatu izan bainaiz, eta Apostolu eta Jentilen doktor.

12 Halakotz gauza hauk ere sufritzen zitiat:
guziagatik ere eznauk ahalke: ezen bazeakiat
nor sinhetsi dudan: eta segur nauk ezen hura
botheretsu dela ene depositaren begiratzeko
egun hartarano.
13 Edukak eneganik enzun ukan dituan hitz
sanoen egiazko forma, federekin eta Iesus Krist
baithan den karitaterekin.
14 Deposit ona begirezak Espiritu sainduaz,
zein habitatzen baita gutan.
15 Badakik haur, ezen aldaratu izan diradela
eneganik Asian diraden guziak: zeinetarik baitirade Fijello eta Hermojenes.
16 Iaunak miserikordia dagiola Onesiforen
etxeari: ezen anhitzetan rekreatu ukan nik, eta
ene kadenaz eztuk ahalketu izan:
17 Aitzitik Roman izan denean guziz afektionatuki bilhatu ukan niauk eta eriden:
18 Demola hari othoi Iaunak eriden dezan
miserikordia Iauna baithan egun hartan: eta zenbat anhitz zerbitzu Efesen ere egin drautan, hik
guziz ungi dakik.

KAP. II.
3 Kristen jendarmes. 9 Paulen
estekaduren kausa. 16 Oihu banoei
ihes egiteko. 20 Unzi ohoretakoak
eta desohoretakoak. 23 Kestione
erhoei ihes egiteko. 24 Ministrearen
eginbidea.
1 Hi bada, ene seme, fortifikadi Iesus Krist
baithan den gratian:
2 Eta anhitz testimonioren artean eneganik
enzun dituan gauzak, irakats ietzek jende fidelei,
zein berzen ere irakasteko sufizient izanen baitirade.
3 Hik bada trabaillu sufri ezak Iesus Kristen
jendarmes on anzo.
4 Eztuk nehor gerlan enpatxatzen bizitzeko
egitekoez, gerla egiteko hautatu duenaren gogarako denzat.
5 Halaber baldin nehork konbatik egiten
badu, eztuk koroatzen baldin bidezki konbatitu
ezpada.

6 Laborariak trabaillatu behar dik frukturik
rezebi dezan baino lehen.
7 Konsideraitzak erraiten ditudan gauzak:
Iaunak bada eman diezala adimendu gauza
guzietan.
8 Aizen orhoit Iesus Krist resuszitatu izan
dela hiletarik, Dabid-en hazitik zelarik, ene Ebanjelioaren araura:
9 Zeinetan, gaizkigile anzo, aflijitzen bainaiz
estekailluetarano: baina Iaunaren hitza eztuk
estekatua.
10 Halakotz gauza guziak sufritzen zitiat elejituakgatik, hek ere obteni dezatenzat Iesus Krist
Iaunean den salbamendua, gloria eternalarekin.
11 Hitz segura duk haur: Ezen baldin harekin
hil izan bagara, harekin biziko ere garela.
12 Baldin sufritzen badugu, regnaturen ere
harekin diagu: baldin ukatzen badugu, hark ere
gu ukaturen giaitik:
13 Baldin desleial bagara, hura ordea fidel
diagok, uka bere burua ezin zezakek.
14 Arranberritzak gauza hauk, protestatzen
dualarik Iaunaren aitzinean eztezan nehork
hitzez iharduki, baita probetxurik batre ekarten

eztuen gauza, aitzitik enzuleak erautzen dituena.
15 Dilijentadi eure buruaren Iainkoari aprobatu presentatzera, konfusione gabeko obrero,
artezki egiaren hitza ebakiten duala.
16 Oihu banoak eta profanoak reprimitzak:
zeren inpietate handiagotara abanzaturen baitirade.
17 Eta haien hitza gangrena bezala alhako
duk, zeinetarik baitirade Himeneo eta Fileto:
18 Zein egiatik erauzi izan baitirade, erraiten
dutela ia resurrektionea egin izan dela, eta erautzen die edozein batzuen fedea.
19 Alabaina Iainkoaren fundamenta fermu
diagok, zigulu haur duelarik, Ezagutzen ditu Iaunak zein diraden harenak: eta, Retira bedi iniustitiatarik Kristen izena inbokatzen duen guzia.
20 Eta etxe handi batetan eztuk solament
urhezko eta zilharrezko unzirik, baina zurezkorik
eta lurrezkorik ere: eta batzu ohoretakotz, eta
berzeak desohoretakotz.
21 Bada nehork baldin bere burua hautarik
xahu badeza, izanen duk unzi ohoretakotz sank-

tifikatua, eta Iaunaren usejetakotz karazkoa, eta
Iaunaren obra on orotara apaindua.
22 Gaztetasunaren guthiziei ere ihes egiek,
eta iarreiki akio iustitiari, fedeari, karitateari,
bakeari bihotz purez Iauna inbokatzen dutenekin.
23 Eta kestione erhoak, eta instruktione
gabetakoak iraizkik, dakialarik ezen hek gudu
enjendratzen dutela.
24 Bada Iaunaren zerbitzariak eztik reboltari
izan behar, baina eme guzietara, irakasteko
karazko, patientki gaixtoak suportatzen dituelarik:
25 Emetasunekin irakasten dituelarik opinione kontrariotako diradenak: eia noizpait Iainkoak
urrikimendu eman diezakeenez egiaren ezagutzeko,
26 Eta emenda ditezen, haren borondatearen
egiteko, itzuririk deabruaren lazotik, zeinez
hatzamanak baitaude.

KAP. III.
1 Azken denborez. 10 Paulen
persekutionea. 14 Doktrinan
perseberatzeko. 16 Eskripturez den
probetxua.
1 Haur bada iakik, ezen azken egunetan izanen dela denbora perilosik.
2 Ezen izanen dituk gizonak bere buruentar,
abaritioso, bantari, urgulutsu, disfamazale, aitaametara desobedient, ingrat, Iainkoaren menospreziazale,
3 Afektione natural gabe, leialtate gabe,
kalumniazale, moderamendu gabe, krudel, on
diradenen gaitzetsle,
4 Traidore, temerario, hantuak, Iainkoari
baino boluptatei hobe erizle.
5 Pietatearen irudia dutelarik, baina haren
berthutea ukatzen dutelarik: aparta adi bada
hetarik.
6 Ezen hautarik dituk etxetara forratzen diradenak, eta gathibu dadutzatenak emazteto
bekatuz kargatuak, guthizia dibersez erabiliak,

7 Bethiere ikasten dutelarik, eta behinere
egiaren ezagutzera hel ezin daitezkelarik.
8 Eta hala nola Ianesek eta Ianbresek resistitu baitraukate Moisesi: halaber hauk ere egiari
resistitzen diraukoe: gizon adimenduz korrunpituak, fedeaz den bezenbatean reproboak.
9 Baina eztie gehiagorik abanzaturen: ezen
hauen erhogoa klaro izanen duk guzietara, haiena ere izan den bezala.
10 Baina hik konplituki ezagutu ukan duk ene
doktrina, gobernua, intentionea, fedea, emetasuna, karitatea, patientia:
11 Persekutioneak, afliktioneak, zein niri
heldu izan baitzaizkit Antiokian, Ikonian, Listrian:
nolako persekutioneak sufritu ukan ditudan
zioat, eta guzietarik idoki ukan niauk Iaunak.
12 Eta Iainkoaren beldurrean Iesus Kristean
bizi nahi diraden guziek ere persekutione sufrituren die.
13 Baina gizon gaixtoak eta abusariak abanzaturen ditut gaizkiagora seduzitzen dutelarik
eta seduzituak diradelarik.

14 Bada hi egon adi ikasi dituan eta eman
izan zaizkian gauzetan, dakialarik norenganik
ikasi ukan dituan:
15 Eta nola haurra-danik letra sainduak ezagutu ukan dituan, zeinek zuhur ahal baihezakete
salbamendutakotz Iesus Krist baithan den
fedeaz.
16 Eskriptura guzia duk dibinoki inspiratua,
eta probetxable doktrinatzeko, redargitzeko,
korrejitzeko eta instruitzeko iustitiatan:
17 Konpli dadinzat Iainkoaren gizona, obra on
orotara konplituki instruiturik.

KAP. IIII.
1, 5 Paulek exhortatze, 6 Bere
herioa aitzinetik erraiten. 8 Fidelen
iustitiazko koroa. 16 Paul guziez
abandonatu, 17 Eta Iainkoaz aiutatu.
1 Rekeritzen aut bada nik Iainkoaren eta
Iesus Krist Iaunaren aitzinean, zeinek bere adbe-

nimenduan eta resuman biziak eta hilak iujeaturen baititu:
2 Predika ezak hitza, persebera ezak orduz
eta orduz lekora: ari adi redargitzen, mehatxatzen, exhortatzen, emetasun eta doktrina guzirekin:
3 Ezen izanen duk denbora bat ezpaitute
doktrina sanoa sufrituren: baina beharri killikorrak dituztelarik, berek bere desiren arauezko
irakastunak bilduren baitituzte:
4 Eta egiatik beharriak itzuliren baitituzte,
eta fabletara emanak izanen baitirade.
5 Baina hik beilla ezak gauza guzietan, sufritzak afliktioneak, egin ezak ebanjelistaren obra,
egik hire administrationea aprobatua den.
6 Ezen ni ia sakrifikatu izatera nihoak, eta
ene partitzeko denbora hulbil duk.
7 Konbat ona konbatitu diat, neure kursua
akabatu diat, fedea begiratu diat.
8 Gainerakoaz, begiratua diagotak iustitiazko
koroa, zein rendaturen baitraut Iaunak egun hartan, iuje iusto hark: eta ez niri solament, baina
haren adbenimendua desiratu ukan dukeiten
guziei ere bai.

9 Dilijentadi enegana ethortera sarri.
10 Ezen Demasek abandonatu niauk, presenteko sekula haur onhetsirik, eta Thesalonizerat
ioan izan duk: Kreszens Galatiarat, Tite Dalmatiarat.
11 Luk bera duk enekin. Mark harturik erekarrak eurekin: ezen probetxable diat zerbitzukotz.
12 Tikike ere igorri diat Efesera.
13 Troasen Karpo baithan utzi ukan dudan
mantelina, ethor adinean ekarrak eurekin, eta
liburuak, baina prinzipalki pergamioak.
14 Alexandre kobre-arotzak anhitz gaitz egin
dirautak: Iaunak bere eginen arauez renda diezola.
15 Harenganik hi ere begiradi: ezen hagitz
gure hitzei resistitu ukan dirauek.
16 Nehor etziaitadak asistitu, neure lehen
defensan, aitzitik guziek abandonatu ukan
niaue: inputa eztakiela.
17 Baina Iauna asistitu izan ziaitadak, eta fortifikatu ukan niauk, nizaz predikationea konpli
dadinzat, eta hura enzun dezatenzat Jentil
guziek: eta delibratu izan nauk lehoinaren ahotik.

18 Eta delibraturen niauk Iaunak obra gaixto
guzitarik eta enparaturen bere resuma zelestialeko: hari dela gloria sekula sekulakotz. Amen.
19 Salutaitzak Priska eta Akila, eta Onesifororen familia.
20 Erasto gelditu izan duk Korinthen: eta Trofimo Mileten utzi diat eria.
21 Dilijentadi negu aitzinean ethortera. Salutatzen aute Eubulok eta Pudensek eta Linok eta
Klaudiak eta anaie guziek.
22 Iesus Krist Iauna dela hire espirituarekin.
Haren gratia dela zuekin. Amen.
Timotheo Efeseko Elizako lehen Ipizpiku ordenatuaganatko bigarrena
Romarik eskribatu, Paul berriz Zesar
Neronen aitzinean presentatu izan
zenean.

S. PAUL APOSTOLUAREN
TITEGANATKO EPISTOLA
KAP. I.
1 Egiaren ezagutzea. 2 Esperanza. 3
Predikationea. 5 Tite zergatik Kretan
utzi. 7 Ipizpiku egiazkoaren ofizioa.
10 Zirkonzisionekoez. 11
Irabaziagatik, behar eztiraden
gauzak irakasten dituztenez. 15
Deus ez satsurik xahuendako. 16.
Obrak gaberiko fedea.
1 Paulek Iainkoaren zerbitzari eta Iesus Kristen Apostolu denak, Iainkoaren elejituen fedearen eta pietatearen tenorez den egiaren araura,
2 Bizitze eternalaren esperanzakotzat, zein
prometatu ukan baitu Iainko gezurti eztenak
denbora eternalen altzinetik, eta manifestatu
bere denboretan:

3 Diot bere hitza, Iainko gure Salbadorearen
ordenanzaren tenorez niri kargutan eman izan
zaitadan predikationeaz: Tite neure seme egiazkoari gure artean komun den fedearen arauez.
4 Gratia dela hirekin miserikordia eta bakea
Iainko Aitaganik, eta Iesus Krist Iaun gure Salbadoreaganik.
5 Kausa hunegatik utzi ukan aut Kretan goitiko diraden gauzen korrijitzen kontinua dezanzat,
eta ordena ditzan hiriz hiri Anzianoak, nik ordenatu drauadan bezala:
6 Baldin zenbeit bada irreprehensiblerik
emazte bakoitz baten senhar, haur fidelak dituelarik, ez disolutionez akusatuak, edo ranjea ezin
daitezkenak.
7 Ezen Ipizpikuak behar dik izan irreprehensible, Iainkoaren etxearen gobernari anzo, ezten
porfidioso, ez kolerik, ez mahatsarnoari emana,
ez ukaldikari, ez irabazte deshonestaren guthizioso:
8 Baina estranjeren ostatuz gogotik rezebizale, onen onhetsle, zuhur, iusto, saindu, moderatu:

9 Instruktionearen araura den hitz fidelaren
edukile, doktrina sanoz exhorta ere ahal dezanzat, eta kontrastatzen diradenak benzut.
10 Ezen baduk anhitz ranjea ezin daitenik eta
banoki minzazalerik, eta adimenduen seduzizalerik, prinzipalki Zirkonzisionetik diradenak: haei
ahoa bozatu behar ziaiek:
11 Hek etxeak osoki erautzen zitie, behar
eztiraden gauzak irakasten dituztela irabazte
deshonestaren kausaz.
12 Erran dik haien arteko zenbeitek, haien
profeta propriak, Kretatarrak bethi gezurti, bestia gaitzak, sabel nagiak.
13 Testimoniaje haur egiazkoa duk: kausa
hunegatik reprehenditzak hek biziki, fedean
sano diradenzat:
14 Behatzen eztutelarik Iuduen fabletara, eta
egiatik aldaratzen diraden gizonen manuetara.
15 Gauza guziak xahuendako xahu dituk
baina satsuendako eta infidelendako eztuk deus,
xahurik, aitzitik dituk satsu haien adimendua eta
konszientia.
16 Profesione egiten die Iainkoa ezagutzen
dutela, baina obraz ukatzen die, abominable

diradelarik eta desobedient eta obra on orotara
reprobatuak.

KAP. II.
2 Zaharrez. 6 Gaztez. 7 Exenplu
ona. 9 Zerbitzariez. 11 Iainkoaren
gratiaz. 13 Esperanzaz. 14 Zer
finetara Iesus Kristek guregatik bere
burua eman.
1 Baina hik denuntiaitzak doktrina sainduari
dagozkan gauzak.
2 Gizon zaharrak sobre diraden, graue,
moderatu, sano fedean, karitatean eta patientian.
3 Emazte zaharrak halaber diraden saindutasunari dagokan kontinentiatako, ez gaitzerraile,
ez mahatsarno anhitzari emanak, gauza honesten irakatsle:
4 Emazte gazteak instrui ditzatenzat moderatu izaten, bere senharren onhetsten, bere haurren maite ukaiten:

5 Zuhur izaten, xahu, etxean egoile, on, bere
senharren suiet: Iainkoaren hitza blasfema eztadinzat.
6 Gizon gazteak halaber exhortaitzak moderatu diraden.
7 Gauza guzietan erakusten dualarik eure
burua obra onen exenplu, doktrinan erakusten
dualarik integritate, grabitate,
8 Hitza sano, eta kondemna ezin daiten bezalako: kontrastatzen dena konfundi dadinzat, zuezaz gaizkirik zer erran ez ukanez.
9 Zerbitzariak bere nabusien suiet diraden,
gauza guzietan haien gogara egiten dutelarik,
kontradizale eztiradelarik:
10 Deus apartatzen eztutelarik, baina leialtate on guzia erakusten dutelarik, gauza guzietan
Iainko gure Salbadorearen doktrina orna dezatenzat.
11 Ezen agertu izan ziaiek gizon guziei Iainkoaren gratia salbagarria.
12 Irakasten gaituela, infidelitateaz eta munduko desirez renuntiaturik, sobreki, iustoki, eta
relijioski bizi garen presenteko sekula hunetan:

13 Dohain onetako esperanzaren eta gure
Iainko handi eta Salbadore Iesus Kristen gloriatako adbenimendu exzellentaren begira gaudelarik:
14 Zeinek eman baitu bere burua guregatik,
gu redemi genzanzat inikitate guzitarik, eta purifika genzanzat bere populu partikular, obra onetara afektionatu izateko.
15 Gauza hauk denuntiaitzak, eta ari adi
exhortatzen eta reprehenditzen authoritate guzirekin: nehork ezezala hi menosprezia.

KAP. III.
2 Prinziei eta gehientasuna dutenei
obedientia ekarteko. 4, 5 Iainkoaren
miserikordiaz salbatzen. 7. Gratiaz
iustifikatzen. 9 Kestionei ihes
egiteko. 10 Heretiko denaz. 14 Obra
onez.
1 Admonestaitzak Prinzipaltasunen eta
Potestaten suiet diraden, Gobernadoreak obedi

ditzaten, obra on orotara prest diraden: 2 Nehorzaz gaizkirik ezterraten, diraden gudu gabe,
moderatu, emetasun guzia erakusten dutelarik
gizon guzietara.
3 Ezen gu ere noizpait adimendu gabe gentuan, desobedient, abusatuak, anhitz moldetako
desirak eta boluptateak zerbitzatzen gentuela,
malitiatan eta inbidiatan bizi ginela, gaitzetsiak
ginela: eta elkarri gaitz erizle.
4 Baina Iainko gure Salbadorearen benignitatea eta gizonetarako amorioa agertu izan
denean,
5 Ez egin ukan ditugun obra iustoez, baina
bere miserikordiaz salbatu ukan giaitik rejenerationezko garbitzez, eta Espiritu sainduazko
arranberritzez:
6 Zein eraitsi ukan baitu gutara abundoski
Iesus Krist gure Salbadoreaz:
7 Haren gratiaz iustifikaturik heredero egin
gentezenzat bizitze eternalerako esperanzaren
You have read 1 text from Basque literature.
Next - Testamentu Berria - 36
 • Parts
 • Testamentu Berria - 01
  Total number of words is 3938
  Total number of unique words is 1911
  19.8 of words are in the 2000 most common words
  27.3 of words are in the 5000 most common words
  32.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 02
  Total number of words is 3745
  Total number of unique words is 1652
  23.5 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 03
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1565
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.1 of words are in the 5000 most common words
  42.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 04
  Total number of words is 3678
  Total number of unique words is 1490
  26.3 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 05
  Total number of words is 3700
  Total number of unique words is 1421
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  48.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 06
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1406
  26.7 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 07
  Total number of words is 3620
  Total number of unique words is 1416
  26.8 of words are in the 2000 most common words
  37.6 of words are in the 5000 most common words
  44.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 08
  Total number of words is 3657
  Total number of unique words is 1426
  28.4 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  47.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 09
  Total number of words is 3728
  Total number of unique words is 1397
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 10
  Total number of words is 3694
  Total number of unique words is 1436
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.3 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 11
  Total number of words is 3642
  Total number of unique words is 1463
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.9 of words are in the 5000 most common words
  46.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 12
  Total number of words is 3598
  Total number of unique words is 1605
  25.8 of words are in the 2000 most common words
  35.8 of words are in the 5000 most common words
  42.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 13
  Total number of words is 3758
  Total number of unique words is 1435
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  39.7 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 14
  Total number of words is 3692
  Total number of unique words is 1528
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 15
  Total number of words is 3753
  Total number of unique words is 1433
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  40.3 of words are in the 5000 most common words
  47.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 16
  Total number of words is 3645
  Total number of unique words is 1467
  27.8 of words are in the 2000 most common words
  38.7 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 17
  Total number of words is 3755
  Total number of unique words is 1243
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  51.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 18
  Total number of words is 3795
  Total number of unique words is 1148
  32.0 of words are in the 2000 most common words
  44.9 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 19
  Total number of words is 3777
  Total number of unique words is 1238
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 20
  Total number of words is 3747
  Total number of unique words is 1244
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.1 of words are in the 5000 most common words
  45.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 21
  Total number of words is 3640
  Total number of unique words is 1488
  26.9 of words are in the 2000 most common words
  39.2 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 22
  Total number of words is 3662
  Total number of unique words is 1461
  27.1 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 23
  Total number of words is 3601
  Total number of unique words is 1461
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 24
  Total number of words is 3565
  Total number of unique words is 1545
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.1 of words are in the 5000 most common words
  43.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 25
  Total number of words is 3632
  Total number of unique words is 1490
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  41.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 26
  Total number of words is 3499
  Total number of unique words is 1602
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  34.1 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 27
  Total number of words is 3528
  Total number of unique words is 1378
  24.0 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 28
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1455
  23.4 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 29
  Total number of words is 3575
  Total number of unique words is 1364
  24.7 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 30
  Total number of words is 3525
  Total number of unique words is 1404
  24.9 of words are in the 2000 most common words
  36.2 of words are in the 5000 most common words
  43.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 31
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1498
  24.5 of words are in the 2000 most common words
  34.7 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 32
  Total number of words is 3403
  Total number of unique words is 1473
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  34.3 of words are in the 5000 most common words
  40.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 33
  Total number of words is 3447
  Total number of unique words is 1485
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  41.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 34
  Total number of words is 3389
  Total number of unique words is 1467
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 35
  Total number of words is 3407
  Total number of unique words is 1577
  22.0 of words are in the 2000 most common words
  30.9 of words are in the 5000 most common words
  37.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 36
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1549
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  37.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 37
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1684
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.6 of words are in the 5000 most common words
  41.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 38
  Total number of words is 3338
  Total number of unique words is 1610
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 39
  Total number of words is 3585
  Total number of unique words is 1276
  29.7 of words are in the 2000 most common words
  42.0 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 40
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1330
  25.9 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 41
  Total number of words is 3774
  Total number of unique words is 1371
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  44.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 42
  Total number of words is 3572
  Total number of unique words is 1693
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  33.3 of words are in the 5000 most common words
  40.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 43
  Total number of words is 3164
  Total number of unique words is 1502
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  31.8 of words are in the 5000 most common words
  39.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 44
  Total number of words is 2796
  Total number of unique words is 1103
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  35.4 of words are in the 5000 most common words
  42.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 45
  Total number of words is 2827
  Total number of unique words is 1155
  22.3 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 46
  Total number of words is 2760
  Total number of unique words is 1126
  23.2 of words are in the 2000 most common words
  33.0 of words are in the 5000 most common words
  39.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 47
  Total number of words is 1251
  Total number of unique words is 593
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.0 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.