Testamentu Berria - 32

Total number of words is 3403
Total number of unique words is 1473
23.8 of words are in the 2000 most common words
34.3 of words are in the 5000 most common words
40.2 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
6 Eta eztut deus ikasi zerbait diradela irudi
dutenetarik (nolako noizpait izan diraden, etzait
deus hunkitzen: ezen Iainkoak eztu gizonaren
kanpoko aparentia hartzen) ezen estimatan diradenek eztraudate deus gehiagorik komunikatu.
7 Baina kontrariora, ikusi ukan zutenean
ezen Preputioko Ebanjelioaren predikationea niri

eman izan zaitadala, Zirkonzisionekoa Pierrisi
bezala:
8 (Ezen Pierris baithan obratu ukan duenak
Zirkonzisioneko Apostolutasunera, obratu ukan
du ni baithan ere Jentiletara.)
9 Eta ezagutu zutenean niri eman izan zaitadan gratia, Iakesek eta Zefasek eta Ioanesek
(habe diradela estimatuek) lagunzazko eskuinak
eman drauzkigute niri eta Barnabasi: gu Jentiletarat gendoazenzat eta hek Zirkonzisionekoetarat:
10 Solament abisatu gaituzte paubrez orhoit
gentezen: eta haren beraren egitera arthatsu
izan naiz.
11 Eta ethorri, izan zenean Pierris Antiokera,
bekokiz resisti niezon hari, zeren reprehenditzeko baitzen.
12 Ezen Iakesganik batzu ethor zitezen baino
lehen, Jentilekin batean iaten zuen: baina ethorri
izan ziradenean, retira eta separa zedin hetarik
Zirkonzisionekoen beldurrez.
13 Eta simulationez usatzen zuten harekin
batean berze Iuduek ere: hala non Barnabas ere
erekarri izan baitzen haien simulationera.

14 Baina ikusi ukan nuenean ezen etzabiltzala oin xuxenez, Ebanjelioko egiaren araura, erran
niezon Pierrisi guzien aitzinean, Baldin hi Iudu
aizelarik Jentil anzo bizi bahaiz, eta ez Iudu anzo,
zergatik Jentilak bortxatzen dituk iudaizatzera?
15 Gu baikara naturaz Iudu, eta ez Jentiletarik bekatore.
16 Dakigularik ezen eztela gizona iustifikatzen Legeko obrez, baina Iesus Kristen fedeaz:
guk ere Iesus Krist baithan sinhetsi ukan dugu,
iustifika gentezenzat Kristen fedeaz, eta ez
Legeko obrez: zeren haragirik batre ezpaita iustifikaturen Legeko obrez,
17 Eta baldin Kristez iustifikatu nahiz gabiltzalarik, erideiten bagara geuror ere bekatore,
Krist halakotz bekatuaren ministre da? Gertha
eztadila.
18 Ezen baldin desegin ditudan gauzak harzara edifikatzen baditut, transgresor neure
burua egiten dut.
19 Ezen ni Legeaz Legeari hil izan nazaio,
Iainkoari bizi nekionzat, Kristekin batean kruzifikatu izan naiz.

20 Bada bizi naiz, ez gehiagorik ni, baina bizi
da nitan Krist eta orain haragian bizi naizen bizitzeaz Iainkoaren Semearen fedeaz bizi naiz, zeinek onhetsi ukan bainau, eta eman ukan baitu
bere burua enegatik.
21 Eztut abolitzen Iainkoaren gratia: ezen
baldin iustitia Legeaz bada, beraz Krist mengoa
gabe hil izan da.

KAP. III.
1 Galatianoak reprotxatzen. 2.
Espiritu saindua. 3, 5 Legeko obrak.
8 Fedeak iustifikatzen. 9
Benedikatuak edo maradikatuak
zein. 16 Krist Abrahamen hazia, 19,
20. Eta gure arartekoa. 21 Legea. 22
Guzia bekatuaren azpian ertsi. 24
Legea pedagogo. 26 Fedeaz
Iainkoaren haur. 27 Kristen iaunztea.
1 O Galatiano zoroak, nork enkantatu zaituztez egia obedi eztezazuen? zeinei begien aitzi-

nean lehenetik representatu izan baitzaizue
Iesus Krist, zuen artean kruzifikatua?
2 Haur solament iakin nahi dut zuetarik,
Legeko obrez Espiritu saindua rezebitu ukan
duzue, ala fedearen predikationeaz?
3 Hain zoro zarete, Espirituaz hasirik, orain
haragiaz akaba dezazuen?
4 Alfer hanbat sufritu ukan duzue? baldin
alfer ere bada.
5 Bada, Espiritua zuei fornitzen drauzuenak,
eta berthuteak zuetan obratzen dituenak, Legeko obrez egiten du, ala fedearen predikationeaz?
6Baina aitzitik Abrahamek nola Iainkoa sinhetsi ukan baitu, eta hari iustitiatan inputatu izan
baitzaio:
7Hala badakizue ezen fedezkoak diradela
Abrahamen haur.
8 Eta Eskripturak aitzinetik ikusirik ezen
fedeaz Iainkoak iustifikatzen dituela Jentilak,
aitzinetik ebanjelizatu ukan drauka Abrahami,
zioela, Benedikatuak izanen dituk hitan Jende
guziak.
9 Bada, fedezkoak benedikatzen dirade Abraham fidelarekin.

10 Ezen norere Legeko obretarik baitirade,
malediktionearen azpian dirade: ezen eskribatua
da, Maradikatua da norere ezpaita egonen Legeko liburan eskribatuak diraden gauza guzietan,
hek egin ditzanzat.
11 Eta Legeaz nehor eztela iustifikatzen Iainkoa baithan, gauza klaroa da: ezen iustoa fedez
biziko da.
12 Eta Legea ezta fedetik: baina gauza hek
eginen dituen gizona, biziko da hetan.
13 Baina Kristek redemitu ukan gaitu Legearen malediktionetik, bera guregatik malediktione
egin izanik: (ezen eskribatua da, Maradikatua da
zurean urkatua den guzia)
14 Abrahamen benediktionea Jentiletara hel
ledinzat Iesus Kristez, eta Espirituaren promesa
fedez rezebi dezagunzat.
15 Anaieak, gizonen anzora minzo naiz,
Apoinktamendu bat gizon batena badere, authoritatez konfirmatua bada, nehork eztu hausten
ez emendatzen.
16 Abrahami bada promesak erran izan zaizkio, eta haren haziari. Eztu erraiten, Eta haziei,

anhitzez minzo baliz bezala: baina batez bezala,
Eta hire haziari, zein baita Krist.
17 Haur bada diot, lehenetik Iainkoaz Kristen
respektuz konfirmatu izan den allianza, laurehun eta hogei eta hamar urtheren buruan ethorri izan den Legeak eztuela hausten, promesa
aboli dezanzat.
18 Ezen baldin heretajea Legetik bada, ez ia
promesetik: baina Abrahami promesetik eman
ukan drauka Iainkoak.
19 Zertako da beraz Legea? Transgresionen
kausaz eratxeki izan da, ethor leiteno hazi hura
zeini promesa egin izan baitzaio, eta Legea ordenatu izan da Aingeruez, Ararteko baten eskuz.
20 Eta Arartekoa ezta batena: baina Iainkoa
bat da.
21 Legea beraz Iainkoaren promesen kontra
eratxeki izan da? Gertha eztadila. Ezen eman
izan baliz Legea zeinek bibifika ahal lezan, segur
Legetik lizate iustitia.
22 Baina ertsi ukan du Eskripturak guzia
bekatuaren azpian, promesa Iesus Kristen
fedeaz eman lekienzat sinhesten dutenei.

23 Bada fedea ethor zedin baino lehen,
Legearen azpian begiratzen ginen ertsiak rebelatzeko zen federa heltzeko.
24 Bada, Legea gure pedagogo izan da Kristgana, fedez iustifika gentezenzat.
25 Baina fedea ethorriz geroztik, ezgara
gehiagorik pedagogoren azpian.
26 Ezen guziak Iainkoaren haur zarete Iesus
Krist baithango fedeaz.
27 Ezen batheiatu izan zareten guziek Krist
iaunzi ukan duzue.
28 Ezta Iudurik ez Grekik, ezta esklaborik ez
librerik, ezta arrik ez emerik: ezen zuek guziok
bat zarete Iesus Kristean.
29 Eta baldin zuek Kristenak bazarete, beraz
Abrahamen hazi zarete, eta promesaren arauez
heredero.

KAP. IIII.
1 Haur herederoa. 3, 9 Munduko
elementak. 5. Gure adoptionea
Kristez. 14 Paul nola Galatianoez

rezebitu. 22 Abrahamen bi semeak.
24. Agar. 25 Sina. 26 Ierusaleme. 28
Isaak. 30 Neskatoaren semeaz eta
librearenaz.
1 Eta haur erraiten dut, Herederoa haur
deno, ezta diferent deusetan zerbitzariaganik,
gauza guzien iabe badere:
2 Baina tutoren eta kuratoren azpiko da aitaz
ordenatu izan zaion denborarano
3 Hala gu ere haurrak ginenean munduko
elementen azpiratuak ginen suiektionetan:
4 Baina ethorri izan denean denboraren konplimendua, igorri ukan du Iainkoak bere Semea
emaztetik egina, eta Legearen azpiko egina:
5 Legearen azpiko ziradenak redemi litzanzat, haurren adoptionea rezebi genezanzat.
6 Eta zeren haur baitzarete, igorri ukan du
Iainkoak zuen bihotzetara bere Semearen Espiritua, oihuz dagoela, Abba, erran nahi baita, Aita.
7 Bada gehiagorik ezaiz esklabo, baina seme:
eta baldin seme bahaiz, Iainkoaren heredero ere
Kristez.

8 Baina Iainkoa ezagutzen etzendutenean
zerbitzatzen zentuzten naturaz iainko eztiradenak.
9 Baina orain Iainkoa ezagutzen duzuenaz
geroz, baina aitzitik Iainkoaz ezagutu zaretenaz
geroz, nola konbertitzen zarete harzara element
infirmoetara eta paubretara, zein ohi bezala zerbitzatu nahi baitituzue?
10 Egunak begiratzen dituzue eta hilebetheak, eta denborak eta urtheak.
11 Beldurra dut zuezaz, alfer trabaillatu naizen zuek baithan.
12 Zareten ni bezala: ezen ni ere zuek bezala naiz: anaieak, othoitz egiten drauzuet: ni deusetan eznauzue iniuriatu ukan.
13 Eta badakizue nola haragiaren infirmitaterekin ebanjelizatu ukan drauzuedan lehen.
14 Eta nizaz ene haragian egiten zen experientia eztuzue menospreziatu ez arbuiatu ukan,
aitzitik Iainkoaren Aingeru bat bezala rezebitu
ukan nauzue, baieta Iesus Krist bezala.
15 Zerik zen bada zuen dohainontasuna?
ezen testifikatzen drauzuet, baldin posible izan

albaliz, zuen begiak idokirik eman zendrauzkedetela.
16 Etsai egin natzaizue egia erraiten drauzuedanean?
17 Zuezaz ielosi dirade, ez onetakotz baina
aitzitik idoki nahi zaituztez berak desira ditzazuenzat.
18 Baina on da anhitz onhestea gauza onean
bethiere, eta ez solament zuek baithan present
naizenean.
19 Neure haurtoak, zeinez berriz ertzeko
penatan bainaiz, Krist forma daiteno zuetan.
20 Nahi nuke orain zuekin izan, eta kanbiatu
neure boza: ezen dudatan naiz zuezaz.
21 Erradazue Legearen azpiko izan nahi zaretenek, Legea eztuzue enzuten?
21 Ezen eskribatua da Abrahamek bi seme
ukan zituela: bat neskatoaganik, eta bat libreaganik.
23 Baina neskatoaganikoa haragiaren arauez
iaio izan zen, eta libreaganikoa, promesaren partez.
24 Gauza hauk konparationez erraiten dirade. Ezen hauk dirade bi allianzak, bata da Sina-

ko menditik Agar, suiektionetara enjendratzen
duena:
25 (Ezen Sina mendi bat da Arabian Ierusaleme oraingoari ihardesten draukanik) eta bere
haurrekin zerbitzutan dena:
26 Baina Ierusaleme gora, libre da, zein baita
gure guzion ama.
27 Ezen eskribatua da, Alegeradi esteril
ertzen ezaizena: dendadi eta heiagora egin
ertzeko penan ezaizena: ezen gehiago ditun
utziaren haurrak ezen ez senhardunarenak.
28 Gu bada, anaieak, Isaak bezala promesezko haur gara.
29 Baina nola orduan haragiaren arauez sorthuak persekutatzen baitzuen Espirituaren
arauez sorthua, hala orain ere.
30 Baina zer dio Eskripturak? Egotzkik kanpora neskatoa eta haren semea: ezen eztik heretaturen neskatoaren semeak librearen semearekin.
31 Bada, anaieak, ezgara neskatoaren haur
baina librearen.

KAP. V.
1, 13 Libertatea. Suiektionea. 2.
Zirkonzisionea. 4 Fedeaz, iustitia. 14
Legearen somarioa. 15 Espirituaren
arauez ebiltea. 19 Haragiaren obrak.
22 Espirituaren fruktuak.
1 Beraz Kristek libre egin gaituen libertatean,
zaudete fermu, eta berriz etzaiteztela eduki
suiektionezko uztarriaz.
2 Huna, nik Paulek erraiten drauzuet ezen
baldin zirkonzidi bazaiteztez Krist etzaizuela
deus probetxaturen.
3 Eta testifikatzen draukat berriz zirkonziditzen den gizon guziari, ezen hura Lege guziaren
begiratzera zordun dela.
4 Kristez gabetu zarete Legeaz iustifikatu
nahi zareten guziok: eta gratiatik erori zarete.
5 Ezen gu fedetik den Espirituaz iustitiazko
esperanzaren begira gaude:
6 Ezen Iesus Kristean ez zirkonzisioneak du
deus balio, ezeta preputioak: baina karitatez
obratzen duen fedeak.

7 Ungi laster egiten zenduten, nork enpatxatu zaituztez, egia obedi etzenezaten?
8 Persuasione hori ezta zuek deitzen zaituztenaganik.
9 Altxagarri apur batek orhe guzia minzen du
10 Ni seguratzen naiz zuezaz gure Iaunean,
ezen eztuzuela berze sendimendurik ukanen:
baina zuek trublatzen zaituztenak, ekarriren du
kondemnationea, norere baita hura.
11 Bada nizaz den bezenbatean, anaieak,
baldin are zirkonzisionea predikatzen badut, zergatik are persekutatzen naiz? beraz abolitu da
krutzeazko eskandaloa.
12 Ailitez trenka zuek trublatzen zaituztenak.
13 Ezen, anaieak, zuek libertatera deithu izan
zarete: solament begirauzue, libertatea ezten
haragiari okasionetan: baina elkar karitatez zerbitza ezazue.
14 Ezen Lege guzia hitz batetan konplitzen
da, zein baita, Onhetsiren duk eure hurkoa eure
burua bezala.
15 Baldineta elkar ausikiten eta iresten baduzue: begirauzue bata berzeaz konsumi etzaitezten.

16 Eta haur erraiten drauzuet, Espirituaren
araura ebil zaiteztez: eta haragiaren guthiziak
eztitzazuela konpli.
17 Ezen haragiak guthiziatzen du Espirituaren kontra, eta Espirituak haragiaren kontra: eta
gauza hauk elkarren kontra dirade: hala non
nahi dituzuen gauza guziak ezpaitituzue egiten.
18 Baldineta Espirituaz gidatzen bazarete,
etzarete Legearen azpiko.
19 Bada, zogeriak dirade haragiaren obrak,
zein baitirade, adulterioa, paillardiza, satsutasuna, insolentia,
20 Idolatria, pozoinkeria, etsaigoak, bekaizteriak, aserretasunak, liskarrak, dibisioneak, heresiak,
21 Inbidiak, giza-erhaitekak, hordikeriak, gormandizak, eta hauk irudiak, gauza hauk aitzinetik erraiten drauzkizuet, lehen ere erran dudan
bezala: ezen halako gauzak egiten dituztenek
Iainkoaren resuma heretaturen eztutela.
22 Bailla Espirituaren fruktua da karitatea,
alegranza, bakea, espiritu patienta, benignitatea, ontasuna, fedea, emetasuna, tenperantia.
23 Hunelakoen kontra legerik ezta.

24 Ezen Kristen diradenek haragia kruzifikatu
dute afektionekin eta guthiziekin.
25 Baldin bizi bagara Espirituz, Espirituz ebil
ere gaitezen.
26 Ezgaitezela bana-gloria guthizioso egin,
elkar tharritatuz, elkargana inbidia ukanez.

KAP. VI.
1 Faltatan erorten diradenak nola
reprehenditzeko. 6. Ministren
entretenitzeaz. 10 Fedearen
domestikoak. 12 Zirkonzisionea. 15
Kristinoen regla. 17 Iesus Iaunaren
merkak.
1 Anaieak, baldineta erori izan bada gizon
bat zenbeit faltatan, zuek espiritual zaretenok
goiti ezazue haina emetasunetako espiriturekin:
konsideratzen dualarik eure burua, hi ere tenta
ezadin .
2 Elkarren kargak egar itzazue: eta halaz
konpli ezazue Kristen Legea.

3 Ezen baldin norbeitek uste badu zerbait
dela, deus eztelarik, hark bere fantasiaz bere
burua enganatzen du.
4 Bada bere obra experimenta beza batbederak: eta orduan bere baithan gloria ukanen du,
eta ez berzerik baithan.
5 Ezen batbederak bere karga ekarriren du.
6 Bada komunika biezo hitzean irakasten
denak, bere irakasleari, on guzietarik.
7 Etzaiteztela engana: Iainkoa ezin eskarnia
daite: ezen zer ere ereinen baitu gizonak, hura
bilduren ere du.
8 Ezen bere haragiaren ereiten duenak, haragitik bilduren du korruptione: baina Espirituaren
ereiten duenak, Espiritutik bilduren du bizitze
eternala.
9 Bada ungigitez ezgaitezela enoia: ezen
bere sasoinean bilduren dugu, baldin laxo bilha
ezpagaitez.
10 Bada denbora duguno, dagiegun ungi
guziei, baina prinzipalki fedeko domestikoei.
11 Badakusazue zein letra luzez eskribatu
drauzuedan neure eskuz.

12 Nor ere nahi baitirade aparent erakutsi
haragian, hek bortxatzen zaituztez zirkonziditu
izatera: solament Kristen krutzeagatik persekutionerik sufri eztezatenzat.
13 Ezen zirkonziditzen diradenek berek ere
eztute Legea begiratzen: baina nahi dute zuek
zirkonzidi zaitezten, zuen haragian gloria ditezenkat.
14 Baina niri gertha eztakidala gloria nadin
Iesus Krist gure Iaunaren krutzean baizen: zeinez mundua niri kruzifikatu baitzait, eta ni munduari.
15 Ezen Iesus Kristean ez zirkonzisioneak du
deusbalio, ez preputioak, baina kreatura berriak
16 Eta nor ere regla hunen araura ebilten baitirade, bakea izanen da haien gainean eta miserikordia, eta Iainkoaren Israelen gainean.
17 Hemendik harat nehork enoiurik eztidala:
ezen nik Iesus Iaunaren merkak dakazket neure
gorputzean.
18 Anaieak, Iesus Krist gure Iaunaren gratia
dela, zuen espirituarekin. Amen.
Galatianoei Romarik eskribatua.

S. PAUL APOSTOLUAREN
EFESIANOETARATKO
EPISTOLA
KAP. I.
3. 16 Iainkoa laudatzen eta
regratiatzen. 4 Elektionea eternal,
eta zertara elejitu. 5, 11
Predestinationea eta adoptionea. 7
Redenptionea. 9 Iainkoaren sekretua
13 Ebanjelioa. 14 Erresa. 15
Efesianoen fedea eta karitatea. 17
Sapientiatako espiritua. 22 Krist
Elizaren buru.
1 Paul Iainkoaren borondatez Iesus Kristen
Apostoluak Iesus Krist Iaunean Efesen diraden
sainduei eta fidelei:
2 Gratia dela zuekin eta bakea Iainko gure
Aitaganik, eta Iesus Krist Iaunaganik.

3 Laudatu dela Iainkoa zein baita Iesus Krist
gure Iaunaren Aita, zeinek benedikatu baikaitu
benedizoin espiritual guzian, zeruetan Krist baithan:
4 Nola elejitu ukan baikaitu hartan mundua
funda zedin baino lehen, saindu ginenzat eta
irreprehensible haren aitzinean karitatez:
5 Zeinek predestinatu ukan baikaitu bere
baithan adopta genzanzat Iesus Kristez, bere
borondatearen plazer onaren araura,
6 Bere gratiazko gloriaren laudoriotan, zeinez
bere gogarako egin baikaitu bere maitean.
7 Zeinetan baitugu redenptionea haren odolaz, zein baita bekatuen barkamendua haren
gratiazko abrastasunaren araura:
8 Zeinetarik gaindi eragin baitu abundoski
gure gainera sapientia eta intellijentia guzitan:
9 Guri ezagut erazirik bere borondatearen
misterioa, bere plazer onaren araura, zein lehendanik ordenatu baitzuen bere baithan:
10 Denboren konplimenduaren dispensationean guzien elkargana biltzera Kristean, hanbat
zeruetan diradenen nola lurrean, hura bera baithan:

11 Zeinetan egin ere baikara haren heretaje,
predestinatu izanik, haren ordenanzaren araura,
zeinek gauza guziak egiten baititu bere borondateko konseilluaren araura.
12 Haren gloriaren laudoriotako garenzat,
lehenetarik Krist baithan esperanza ukan dugunok.
13 Zeinetan zuek ere esperanza ukan baituzue egiazko hitza enzun ukanik, zein baita, zuen
salbamendutako Ebanjelioa: zeinetan sinhetsi
ere ukanik, zigilatu izan baitzarete promesaren
Espiritu sainduaz:
14 Zein baita gure heretajearen erresa,
haren posesione konkestatuaren redenptionerano haren gloriaren laudoriotan.
15 Halakotz ni ere enzunik Iesus Iaunean
duzuen fedea, eta saindu guzietarako karitatea,
16 Eznaiz gelditzen zuengatik gratien rendatzetik, mentione zuezaz egiten dudala neure
othoitzetan.
17 Iesus Krist gure Iaunaren Iainkoak, Aita
gloriazkoak dizuenzat sapientiatako eta rebelationetako Espiritua, haren ezagutzearen ukaiteko:

18 Zuen adimenduko begiak illuminaturik:
dakizuenzat zerik den haren bokationearen
esperanza, eta zerik den haren heretajeko gloriaren abrastasuna sainduetan:
19 Eta zerik den haren botherearen handitasun exzellenta sinhesten dugunotara, haren bothere borthitzaren operationez,
20 Zein erakutsi ukan baitu Krist baithan,
hura hiletarik resuszitaturik eta iar erazirik bere
eskuinean zeruetan,
21 Prinzipaltasun, eta puisanza, eta berthute,
eta dominatione ororen garaian, eta ez solament
sekula hunetan baina ethortekoan ere aipatzen
den izen ororen garaian.
22 Eta gauza guziak haren oinen azpiko suiet
egin ukan ditu, eta bera ezarri ukan du gauza
ororen garaian Elizaren buru izateko:
23 Zein baita haren gorputz, eta gauza
guziak guzietan konplitzen dituenaren konplimendu.

KAP. II.
1 Jentilen bekatuez. 4 Delibranza
Kristez. 6 Resuszitatu gaitu Iainkoak
eta iar erazi Kristekin. 8 Salbatu
fedez. 17 Ebanjelizatu bakea Iuduei
eta Jentilei. 19 Jentilak sainduen
burjeskide. 21, 22 Iainkoaren tenple
eta tabernakle.
1 Eta zuek bibifikatu zaituzte hilak zinetelarik
faltetan eta bekatuetan:
2 Zeinetan noizpait ebili izan baitzarete
mundu hunen kursuaren araura, airearen bothereko prinzearen araura, zein baita desobedientiazko haurretan orain obratzen duen espiritua:
3 Zeinen artean guk guziek ere noizpait konbersatu ukan baitugu gure haragiaren guthizietan egiten gentuela, haragiaren eta gure pensamenduen desirak: eta naturaz hiraren haur
ginen berzeak ere bezala.
4 Baina Iainko miserikordiaz abratsak bere
karitate handi gu onhetsi gaituenagatik,

5 Eta bekatuz hilak ginelarik, elkarrekin, Kristez bibifikatu ukan gaitu, zeinen gratiaz salbatu
izan baitzarete:
6 Eta resuszitatu ukan gaitu elkarrekin eta iar
erazi zeruetan Iesus Kristean.
7 Erakuts lezanzat ethorteko diraden sekuletan bere gratiaren abrastasun abundanta bere
gureganako benignitateaz Iesus Kristean.
8 Ezen gratiaz salbatu izan zarete fedearen
moienez: eta hori ez zuetarik: Iainkoaren dohaina da:
9 Ezobrez, nehor gloria eztadinzat.
10 Ezen haren obra gara Iesus Kristean kreatuak obra onetara, zein preparatu baititu Iainkoak hetan ebil gentezenzat.
11 Halakotz, orhoit zaitezte nola zuek noizpait Jentilak haragian, Preputio deitzen baitzineten, haragian Zirkonzisione deitzen denaz eta
eskuz egiten denaz,
12 Baitzineten denbora hartan Krist gabe,
Israeleko republikarekin deus komunik etzindutelarik, eta promesaren allianzetarik estranjer,
esperanzarik etzindutelarik, eta Iainko gabe
munduan zinetelarik:

13 Baina orain Iesus Kristean, zuek noizpait
baitzineten urrun, hurbildu izan zarete Kristen
odolaz.
14 Ezen hura da gure bakea, biak bat egin
dituena, eta bien arteko paretaren zerraillua
hautsi duena:
15 Bere haragiaz aboliturik etsaigoa, zein
baita, manamenduetako legea, ordenanzetan
konsistitzen dena, biez bere baithan gizon berri
bat egin lezanzat, bakea egiten luela.
16 Eta biak gorputz batetan rekonzilia lietzonzat, Iainkoari krutzeaz, hartan etsaigoa
deseginik.
17 Eta ethorririk ebanjelizatu ukan drauzue
bakea, zuei urrungoei, eta haei hurbilekoei. 18
Ezen harzaz dugu biek Espiritu batetan sartze
Aitagana.
19 Etzarete beraz gehiagorik estranjer eta
kanpoko, baina sainduen burjeskide, eta Iainkoaren domestiko:
20 Apostoluen eta Profeten fundament gainean edifikatuak, zeinen har kantoin prinzipala
baita Iesus Krist bera:

21 Zeinetan edifizio guzia elkarri eratxekirik,
handitzen baita, tenple saindu izateko Iaunean:
22 Zeinetan zuek ere elkarrekin edifikatzen
baitzarete Iainkoaren tabernakle zaretenzat,
Espirituaz.

KAP. III.
1 Paul Jentiletara enbaxadore. 8
Iainkoaren abrastasun Kristezkoaz. 9
Iainkoaren misterioa eta sapientia.
12 Libertate eta konfidanza noren
moienez dugun. 13 Paulen othoitza
Jentilakgatik. 20 Esker eta laudorio
emaite.
1 Kausa hunegatik ni Paul Iesus Kristen presoner naiz zuengatik, baitzarete Jentil.
2 Baldin behinzat enzun ukan baduzue zuek
baithara eman izan zaitadan Iainkoaren gratiaren dispensationea.

3 Nola Iainkoak rebelationez ezagut erazi
drautan misterioa (lehen hitz gutitan eskribatu
drauzuedan bezala:
4 Haren irakurtzetik ezagut ahal dezakezue
zerik den ene ezagutzea Kristen misterioan.)
5 Zein ezpaita ezagutu izan gizonen semez
iragan jenerationetan, orain rebelatu izan zaien
bezala haren Apostolu eta Profeta sainduei Espirituaz:
6 Ezen Jentilak diradela herederokide eta gorputz batetako bereko eta haren promesean partizipant Kristean Ebanjelioaz.
7 Zeinen ministre egin izan bainaiz Iainkoaren gratiaren dohainaren arauez, zein eman izan
baitzait haren botherearen operationearen
arauez.
8 Niri bada saindu guzietako xipienari eman
izan zait gratia haur, Jentilen artean Kristen
abrastasun konprehendi ezin daitenaren ebanjelizatzeko,
9 Eta guziei manifestatzeko zerik den misterio bethidanik Iainkoa baithan estalia zenaren
komunionea, zeinek gauza guziak kreatu baithitu Iesus Kristez:

10 Orain maniferta dakienzat Elizaz zeruetako prinzipaltasunei eta botherei Iainkoaren
sapientia anhitz maneraz dibersa:
11 Iesus Krist gure Iaunean egin ukan duen
ordenanza eternalaren araura:
12 Zeinez baitugu libertate eta sartze konfidanzarekin, hura baithan dugun fedeaz.
13 Halakotz, nago rekerimenduz etzaitezten
enoia ene zuengatiko afliktioneakgatik, zein
baita zuen gloria.
14 Kausa hunegatik gurtzen ditut neure belhaunak Iesus Krist gure Iaunaren Aitagana,
15 Zeinaganik ahaidetasun guzia zeruetan
eta lurrean deitzen baita,
16 Eman diezazuenzat, bere gloriaren abrastasunaren arauez, indarrez fortifika zaitezten
haren Espirituaz barneko gizonean:
17 Eta habita dadin Krist fedez zuen bihotzetan:
18 Karitatean erro eginik eta fundaturik, konprehendi ahal dezazuen saindu guziekin zerik
den zabaltasuna eta luzetasuna, barnatasuna
eta goratasuna:

19 Eta ezagut dezazuen Kristen amorio ezagutze guzia iragaiten duena: konpli zaiteztenzat
Iainkoaren konplimendu guzian.
20 Bada gutan obratzen duen bothereaz
gauza guzien egitera, eskatzen garen edo pensatzen dugun baino abundantkiago botheretsu
denari,
21 Dela gloria Elizan Iesus Kristez, jeneratione guzietan sekula sekulakotz. Amen.

KAP. IIII.
1, 17 Obra onetara exhortatzen. 4
Gorputz bat eta espiritu bat. 6 Bat
guzien Aita. 7 Dono dibersak eta
ministerioak Elizan, zein baita haren
gorputz. 22 Gizon zaharra eta berria.
25 Egia eta gezurra. 26 Aserretzea.
28 Ez ebaisteko, baina
trabaillatzeko. 29 Hitz ona. 31
kristinoen bizitzea nolako izateko.

1 Othoitz egiten drauzuet bada nik, bainaiz
presoner gure Iaunean, ebil zaitezten deithu izan
zareten bokationeari dagokan bezala,
2 Humilitate eta emetasun guzirekin, espiritu
patient batekin, elkar suportatzen duzuelarik
karitatez:
3 Arthatsu zaretelarik Espirituaren unitatearen begiratzera bakezko lotgarriaz.
4 Gorputz bat da eta Espiritu bat, deithu ere
izan zareten bezala zuen bokationearen esperanza batetara:
5 Iaun bat, Fede bat, Baptismo bat:
6 Guzien Iainko eta Aita bat, zein baita guzien
gainean, eta guzien artean, eta zuetan guziotan.
7 Baina gutarik batbederari gratia eman izan
zaio Kristen dohainaren neurriaren araura.
8 Halakotz dio, Goiti iganik kaptibo eraman
ukan du kaptibitatea, eta eman drauzte dohainak gizonei.
9 Eta igaite hura zer da, lehen lurreko parte
behera hautara iautsi ere dela baizen?
10 Iautsi izan den hura bera da igan ere dena
zeru guzien garaira, gauza guziak bethe litzanzat.

11 Hark bada eman ditu batzu, Apostolu izateko: eta berzeak, Profeta: eta berzeak, Ebanjelista: eta berzeak, Pastor eta Doktor izateko,
12 Sainduen elkarganatzeagatik, ministerioaren obrakotzat, Kristen gorputzaren edifikationetan.
13 Guziak renkontra gaitezkeno fedearen,
eta Iainkoaren Semearen ezagutzearen unitatean, gizon perfektotan, Kristen adin perfekteko
neurrira:
14 Gehiagorik haur ezgarenzat balenzan ebilteko, eta doktrinatako haize oroz hara huna gizonen enganioz, eta haien finezia kauteloski enganagarrizkoz erabili izateko.
15 Baina egiari garreitzalarik karitaterekin,
guzietan handi gaitezen hartan, zein baita
burua, Krist:
16 Zeinetarik gorputz guziak ungi iunktaturik, eta forniduraren iunktura guziez elkarrekin
iosirik, menbroetarik batbederaren neurriko
indarraren araura hartzen baitu gorputzeko hazitze, bere buruaren edifikationetan karitatez.
17 Haur bada erraiten dut, eta Iaunaz rekeritzen zaituztet, gehiagorik etzaitezten ebil berze

Jentilak dabiltzan bezala beren adimenduko
banitatean,
18 Adimenduz ilhunduak diradelarik eta Iainkoaren bizitzetik apartatuak, hetan beren bihotzeko gogortasunetik den ignorantiaren kausaz:
19 Eta sendimendu gabeturik, bere buruak
abandonatu ukan dituzte disolutionetara, zithalkeria ororen egitera, apetitu desordenaturekin.
20 Baina zuek eztuzue hala ikasi ukan Krist:
21 Baldin behinzat hura enzun ukan baduzue, eta harzaz irakatsiak bazarete, egia Iesus
baithan den bezala:
22 Ken dezazuen leheneko konbersationeaz
den bezenbatean gizon zaharra, enganagarrizko
guthizien araura korrunpitzen dena:
23 Eta arranberri zaitezten zuen adimenduko
espirituan:
24 Eta iaunz dezazuen gizon berria, zein Iainkoaren araura kreatu izan baita iustitiatan eta
egiazko saindutasunetan.
20 Halakotz, gezurra kendurik, minza zaiteztez egiaz batbedera zein zuen hurkoarekin: ezen
elkarren menbro gara.

26 Aserre zaiteztez, eta bekaturik eztagizuela: iguzkia eztadila etzin zuen aserretasunaren
gainean:
27 Eta lekurik eztemozuela deabruari.
28 Ebaisten zuenak eztezala gehiagorik
ebats: baina aitzitik trabailla bedi on daten gauzarik egiten duela, beharra duenari emaiteko
duenzat.
29 Hitz korrunpiturik batre zuen ahotik ilki
eztadila, baina zenbeit bada, edifikationearen
usanzako on datenik, enzuten dutenei gratia
eman diezenzat.
30 Eta eztezazuela kontrista Iainkoaren Espiritu saindua, zeinez zigilatuak baitzarete redenptioneko egunekotzat.
31 Samindura eta kolera, eta hira, eta oihu,
eta gaitzerraite guzia zuetarik ken bedi, malitia
guzirekin.
32 Baina zareten elkargana benigno, miserikordioso eta elkarri barkazale, Iainkoak Kristez
barkatu ukan drauzuen bezala.

KAP. V.
1 Kristen araura ebilteko. 3 Hitz
sainduz minzatzeko. 8 Argizko
obretara exhortatzen. 13
Ilhunbearen manifestationea. 18 Ez
horditzeko. 19 Kantu eta laudorio
Iainkoari. 21 Elkarren suiet izateko.
22, 25 Senhar emazten
instruktionea. 30 Kristen gorputzeko
menbro.
1 Zareten bada Iainkoaren imitazale haur
maite anzo:
2 Eta ebil zaitezte karitatean Kristek ere
You have read 1 text from Basque literature.
Next - Testamentu Berria - 33
 • Parts
 • Testamentu Berria - 01
  Total number of words is 3938
  Total number of unique words is 1911
  19.8 of words are in the 2000 most common words
  27.3 of words are in the 5000 most common words
  32.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 02
  Total number of words is 3745
  Total number of unique words is 1652
  23.5 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 03
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1565
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.1 of words are in the 5000 most common words
  42.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 04
  Total number of words is 3678
  Total number of unique words is 1490
  26.3 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 05
  Total number of words is 3700
  Total number of unique words is 1421
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  48.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 06
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1406
  26.7 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 07
  Total number of words is 3620
  Total number of unique words is 1416
  26.8 of words are in the 2000 most common words
  37.6 of words are in the 5000 most common words
  44.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 08
  Total number of words is 3657
  Total number of unique words is 1426
  28.4 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  47.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 09
  Total number of words is 3728
  Total number of unique words is 1397
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 10
  Total number of words is 3694
  Total number of unique words is 1436
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.3 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 11
  Total number of words is 3642
  Total number of unique words is 1463
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.9 of words are in the 5000 most common words
  46.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 12
  Total number of words is 3598
  Total number of unique words is 1605
  25.8 of words are in the 2000 most common words
  35.8 of words are in the 5000 most common words
  42.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 13
  Total number of words is 3758
  Total number of unique words is 1435
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  39.7 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 14
  Total number of words is 3692
  Total number of unique words is 1528
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 15
  Total number of words is 3753
  Total number of unique words is 1433
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  40.3 of words are in the 5000 most common words
  47.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 16
  Total number of words is 3645
  Total number of unique words is 1467
  27.8 of words are in the 2000 most common words
  38.7 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 17
  Total number of words is 3755
  Total number of unique words is 1243
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  51.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 18
  Total number of words is 3795
  Total number of unique words is 1148
  32.0 of words are in the 2000 most common words
  44.9 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 19
  Total number of words is 3777
  Total number of unique words is 1238
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 20
  Total number of words is 3747
  Total number of unique words is 1244
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.1 of words are in the 5000 most common words
  45.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 21
  Total number of words is 3640
  Total number of unique words is 1488
  26.9 of words are in the 2000 most common words
  39.2 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 22
  Total number of words is 3662
  Total number of unique words is 1461
  27.1 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 23
  Total number of words is 3601
  Total number of unique words is 1461
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 24
  Total number of words is 3565
  Total number of unique words is 1545
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.1 of words are in the 5000 most common words
  43.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 25
  Total number of words is 3632
  Total number of unique words is 1490
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  41.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 26
  Total number of words is 3499
  Total number of unique words is 1602
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  34.1 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 27
  Total number of words is 3528
  Total number of unique words is 1378
  24.0 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 28
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1455
  23.4 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 29
  Total number of words is 3575
  Total number of unique words is 1364
  24.7 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 30
  Total number of words is 3525
  Total number of unique words is 1404
  24.9 of words are in the 2000 most common words
  36.2 of words are in the 5000 most common words
  43.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 31
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1498
  24.5 of words are in the 2000 most common words
  34.7 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 32
  Total number of words is 3403
  Total number of unique words is 1473
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  34.3 of words are in the 5000 most common words
  40.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 33
  Total number of words is 3447
  Total number of unique words is 1485
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  41.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 34
  Total number of words is 3389
  Total number of unique words is 1467
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 35
  Total number of words is 3407
  Total number of unique words is 1577
  22.0 of words are in the 2000 most common words
  30.9 of words are in the 5000 most common words
  37.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 36
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1549
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  37.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 37
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1684
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.6 of words are in the 5000 most common words
  41.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 38
  Total number of words is 3338
  Total number of unique words is 1610
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 39
  Total number of words is 3585
  Total number of unique words is 1276
  29.7 of words are in the 2000 most common words
  42.0 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 40
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1330
  25.9 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 41
  Total number of words is 3774
  Total number of unique words is 1371
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  44.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 42
  Total number of words is 3572
  Total number of unique words is 1693
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  33.3 of words are in the 5000 most common words
  40.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 43
  Total number of words is 3164
  Total number of unique words is 1502
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  31.8 of words are in the 5000 most common words
  39.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 44
  Total number of words is 2796
  Total number of unique words is 1103
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  35.4 of words are in the 5000 most common words
  42.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 45
  Total number of words is 2827
  Total number of unique words is 1155
  22.3 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 46
  Total number of words is 2760
  Total number of unique words is 1126
  23.2 of words are in the 2000 most common words
  33.0 of words are in the 5000 most common words
  39.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 47
  Total number of words is 1251
  Total number of unique words is 593
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.0 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.