Testamentu Berria - 29

Total number of words is 3575
Total number of unique words is 1364
24.7 of words are in the 2000 most common words
36.5 of words are in the 5000 most common words
43.4 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
zaharrez, ezeta malitiatako eta gaixtakeriatako
altxagarriz, baina altxagarri gaberiko ogiz, diot
puritatezkoz eta egiazkoz.
9 Eskribatu drauzuet epistolan, nahasta
etzaitezten paillartekin:
10 Eta ez guziz mundu hunetako paillartekin,
edo abaritiosoekin, edo harrapariekin, edo idolatrekin: ezpere segur behar zendukete mundutik
ilki.
11 Baina orain eskribatu drauzuet etzaitezten
nahasta, baldin zenbeit anaie deitzen denik paillard bada, edo abaritioso, edo idolatre, edo gaitzerraile, edo hordi, edo harrapari: halakoarekin
ian ere eztezazuen.

12 Ezen zer iudikatzeko dut nik kanpoko diradenez ere? eztuzue barneko diradenez zuek iudikatzen ?
13 Baina kanpokoak Iaunak iudikatzen ditu.
Ken ezazue bada gaixto hori zeuron artetik.

KAP. VI.
1 Auziez. 11 Ikuzi, sanktifikatu,
iustifikatu izatea. 13 Paillardizari
ihes egiteko. 15 Kristen menbro. 19
Espiritu sainduaren tenple.
1 Hauzu da zuetarik zenbeit, egitekorik duenean berze baten kontra, iujemendutara ioaitera
iniustoen aitzinera, eta ez sainduen aitzinera?
2 Eztakizue ezen sainduek mundua iujeaturen dutela? eta baldin zuezaz mundua iujeaturen
bada, indigne zarete gauza xipienen iujeatzeko?
3 Eztakizue ezen Aingeruak iujeaturen ditugula? zenbatez areago bizitze hunetako gauzak?

4 Halakotz bada baldin bizitze hunetako gauzez gorteak badituzue, Elizan estima xipitakoen
diradenak ezar itzazue iar-lekuan.
5 Zuen ahalketan, haur erraiten drauzuet.
Horrela da zuen artean zuhurrik ezten, ez are
bat, bere anaien artean iujea ahal dezakenik?
6 Baina anaieak anaiearen kontra auzi du,
eta are infidelen aitzinean.
7 Ia segur guziz falta da zuetan, zeren auzi
baituzue zeuron artean: zeren eztuzue lehen
iniuria sufritzen? zeren eztuzue lehen kalte rezebitzen?
8 Baina zuek iniuria egiten duzue eta kalte:
eta are anaiei.
9 Ala eztakizue ezen iniustoek eztutela Iainkoaren resuma heretaturen?
10 Etzaiteztela engana, ez paillartek, ez idolatrek, ez adulteroek, ez malguek, ez bugrek, ez
ohoinek, ez abaritiosoek, ez hordiek, ez gaitzerrailek, ez harrapariek, eztute Iainkoaren resuma
heretaturen.
11 Eta halako gauza zineten batzu: baina
ikuzi zarete, baina sanktifikatu zarete, baina ius-

tifikatu zarete, Iesus Iaunaren izenean, eta gure
Iainkoaren Espirituaz.
12 Gauza guziak permetitzen zaizkit, baina
guziak eztirade probetxutako: gauza guziak permetitzen zaizkit, baina ni eznaiz deusen botherearen suiektionerako.
13 biandak sabelaren, eta sabela bianden:
baina Iainkoak haur eta hek deseginen ditu:
baina gorputza ezta paillardizatako, baina Iaunarendako, eta Iauna gorputzarendako.
14 Eta Iainkoak gure Iauna ere resuszitatu
du, eta gu ere resuszitaturen gaitu bere bothereaz.
15 Eztakizue ezen zuen gorputzak Kristen
menbro diradela? edekirik beraz Kristen menbroak paillarda baten menbro eginen ditut? Gertha
eztadila.
16 Ala eztakizue ezen paillarda bati iunktatzen zaiona, gorputz bat harekin egiten dela?
Ezen eginen dirade, dio, biga haragi bat.
17 Baina Iaunari iunktatzen zaiona, espiritu
bat da.
18 Ihes egiozue paillardizari: ezen gizonak
dagian bekatu guzia gorputzetik kanpoan da,

baina paillardiza egiten duenak, bere gorputz
proprira bekatu egiten du.
19 Ala eztakizue ezen zuen gorputza tenple
dela zuetan den Espiritu sainduaren, zein baituzue Iainkoaganik, eta etzaretela zeuron buruen?
20 Ezen erosiak zarete prezioz: glorifika ezazue bada Iainkoa zuen gorputzean, eta zuen
espirituan, zein baitirade Iainkoarenak.

KAP. VII.
1 Ezkonduez. 8 Alhargunez. 12
Emazte infidelarekin ezkondua den
fidelaz. 17 Bere bokationean
batbedera ebilteko. 18
Zirkonzisionea. Preputioa. 21
Zerbitzariez. 25 Birjinez.
1 Eta eskribatu drautazuen gauzez den
bezenbatean, on da gizonaren emazterik ez hunkitzea.

2 Baina paillardizari ihes egiteagatik, batbederak bere emaztea biu, eta batbederak bere
senharra biu.
3 Emazteari senharrak zor draukan onheriztea renda biezo: eta halaber emazteak ere senharrari.
4 Emazteak bere gorputza eztu bere bothereko: baina senharrak: eta halaber senharrak ere
bere gorputza eztu bere bothereko, baina emazteak.
5 Eztezazuela defrauda batak berzea zenbeit
denboratakotz konsentimendu batez ezpada,
baruretan eta orationetan enplega zaiteztenzat:
eta harzara elkargana itzul zaitezte, Satanek
tenta etzaitzatenzat zuen inkontinentiagatik
6 Baina haur erraiten dut permisionez, ez
manamenduz.
7 Ezen nahi nuke gizon guziak liraden ni
bezala: baina batbederak bere dohain propria du
Iainkoaganik, batak hunela eta berzeak hala.
8 Bada erraiten drauet ezkondu-gabei eta
alhargunei, on dela haienzat, baldin badaudez ni
bezala.

9 Baina baldin kontinent ezpadirade, ezkon
bitez: ezen hobe da ezkonzea ezen ez erre izatea.
10 Eta ezkonduei denuntiatzen drauet, ez nik
baina Iaunak, Emaztea senharraganik eztadin
parti.
1l Eta baldin parti badadi bego ezkondu
gabe, edo senharrari rekonzilia bekio: senharrak
ere emaztea eztezala utzi.
12 Baina berzei nik erraiten drauet, ez Iaunak, Baldin zenbeit anaiek emazte infidela badu,
eta emazteak konsentitzen badu harekin habitatzera, eztezan hura utzi.
13 Eta baldin zenbeit emaztek senhar infidela badu, eta senharrak konsentitzen badu harekin habitatzera, eztezan hura utzi.
14 Ezen sanktifikatu da senhar infidela emazteaz, eta sanktifikatu da emazte infidela senharraz: berzela zuen haurrak satsu lirateke: baina
orain saindu dirade.
15 Eta baldin infidela partitzen bada, parti
dadin ezen ezta suiet anaiea edo arreba halako
gauzetan: baina bakera deithu gaithu Iainkoak.

16 Ezen zer dakin emaztea, eia senharra salbaturen dunanez? edo zer dakik senharra, eia
emaztea salbaturen duanez?
17 Baina nola batbederari dohaina partitu
baitrauka Iainkoak, nola batbedera deithu baitu
Iaunak, hala ebil bedi: eta hunela Eliza guzietan
ordenatzen dut.
18 Zirkonziditurik norbeit deithu izan da?
ezterakarran preputioa: preputioan norbeit deithu izan da? eztadila zirkonzidi.
19 Zirkonzisionea ezta deus, eta preputioa
ezta deus: baina Iainkoaren manamenduen begiratzea.
20 Batbedera zer bokationetan deithu izan
baita hartan bego.
21 Esklabo deithu aiz? eztuala arrangurarik:
baina baldin are libre egin ahal bahadi, harzaz
lehen usat ezak.
22 Ezen Iaunean deithu izan den esklaboa,
Iaunaren libre da: eta halaber libre dethua, Kristen esklabo da.
23 Prezioz erosiak zarete, etzaretela gizonen
esklabo.

24 Batbedera zertan deithu izan baita,
anaieak, hartan bego Iainkoa baithan.
25 Eta birjinez den bezenbatean Iaunaren
manamendurik eztut: baina koseillu emaiten
drauzuet, Iaunaganik fidel izatera miserikordia
ukan dudanak bezala.
26 Estimatzen dut bada haur on dela presenteko nezesitateagatik, ezen on dela gizonarendako hunela izatea.
27 Emazterekin lothua aiz? eztezala bilha
separationerik: emazteaganik laxatu aiz? eztezala bilha emazterik.
28 Bada baldin ezkon bahadi ere, eztuk bekaturik egin: eta baldin ezkon badadi birjina, eztu
bekaturik egin: baina halakoek tribulatione ukanen dute haragian: baina nik gupida zaituztet.
29 Baina haur erraiten drauzuet, anaieak,
ezen denbora labur dela hemendik harat, emaztedunak ere, emazterik ezpalute bezala diraden:
30 Eta nigarrez daudenak, nigarrez ezpalaude bezala: eta alegera diradenak, alegera ezpalirade bezala: eta erosten dutenak, poseditzen
ezpalute bezala:

31 Eta mundu hunez usatzen dutenak, usatzen ezpalute bezala: ezen mundu hunen figura
iragan doa.
32 Eta nahi nuke zuek arrangura gabe zineten. Emazte gabe denak, artha du Iaunaren gauzez, nolatan Iaunaren gogarako daten:
33 Baina emaztedunak, artha du munduko
gauzez, nolatan emaztearen gogarako daten.
34 Dibers dirade emazte ezkondua eta birjina: emazte ezkondu gabeak, artha du Iaunaren
diraden gauzez, gorputzez eta espirituz sainda
denzat: baina emazte ezkonduak, artha du munduko gauzez, nolatan senharraren gogarako
daten.
35 Eta haur zuen probetxutan erraiten dut,
ez lazoa ezar diezazuedenzat: baina karazki eta
moldez Iaunari iunkta zakizkiotenzat enpatxurik
batre gabe.
36 Baina baldin edozeinek uste badu ezen
desohore duela haren birjinak bere adin florea
iragan dezan, eta hala egin behar dela: nahi
duena begi, eztu bekaturik egiten: ezkon bitez.
37 Baina bere bihotzean fermu dagoenak,
nezesitaterik eztuela, baina du bere borondate

propriaren gainean puisanza, eta haur deliberatu bere bihotzean, bere birjinaren begiratzera,
ungi egiten du.
38 Bada, bere birjina ezkonzen duenak, ungi
egiten du: baina ezkonzen eztuenak, hobeki egiten du.
39 Emaztea lothua da legeaz haren senharra
bizi den denbora guzian: baina haren senharra
hil badadi, libre da norekin nahi den ezkonzeko,
solament gure Iaunean.
40 Baina dohatsuago da baldin hala badago,
ene konseilluaren araura: eta estimatzen dut nik
ere Iainkoaren Espiritua badudala.

KAP. VIII.
1 Idolei sakrifikatu izan diraden
gauzez. Karitateaz. 4 Iainko bat
bera. 6 Iaun bat. 8, 10 biandezko
eskandaloaz.
1 Eta idolei sakrifikatzen diraden gauzez den
bezenbatean, badakigu ezen guziek ezagutze

badugula: ezagutzeak hanzen du, baina karitateak edifikatzen.
2 Eta baldin edozeinek uste badu zerbait
badakiala, eztu oraino ezagutu deus ezagutu
behar den bezala.
3 Baina baldin zenbeitek Iainkoari on badaritza, hura harzaz irakatsi izan da.
4 Bada idolei sakrifikatzen diraden gauzen
iateaz den bezenbatean, badakigu ezen deus
eztela idola munduan, eta eztela berze Iainkorik
bat baizen.
5 Ezen iainko deitzen diradenak badirade
ere, bada zeruan bada lurrean (nola anhitz iainko baita, eta anhitz iaun )
6 Baina guk Iainko Aita bat dugu, zeinaganik
baitirade gauza guziak, eta gu hartan: eta Iaun
bat, Iesus Krist, zeinez baitirade gauza guziak,
eta gu harzaz.
7 Baina ezta guzietan ezagutzea, ezen
batzuk idolaren konszientiarekin oraindrano, idolei sakrifikatutik bezala iaten dute: eta haien
konszientia nola ezpaita fermu, satsutzen da.

8 Bada biandak ezgaitu Iainkoaren gogarakotzenago: ezen ian badezagu ere, ezgara ukansuago: eta ian ezpadezagu ere, eztugu gutiago.
9 Baina begirauzue zuen puisanza hori infirmo diradenei nolazpait eskandalotan ezten.
10 Ezen baldin norbeitek ikus baheza hi ezagutze duanor, iarririk agoela idolen tenpleko
mahainean, infirmo denaren konszientia ezta
instruituren idolari sakrifikatu diraden gauzetarik
iatera?
11 Eta hire ezagutze horrezaz galduren da
anaie infirmo dena, zeinagatik Krist hil izan
baita?
12 Bada hunela anaien kontra bekatu egiten
duzuenean, eta haien konszientia infirmoa zaurtzen duzuenean, Kristen kontra bekatu egiten
duzue.
13 Halakotz, baldin biandak ene anaiea
eskandalizatzen badu, eztut ianen haragirik
sekulan, neure anaiea eskandaliza eztezadanzat.

KAP. IX.
1 Korinthianoak Paulen lana. 4
Ebanjelioa predikatzen dutenen
entretenimenduaz. 12 Sari gabe
zergatik Paulek predikatu duen. 19.
Zergatik guzien suiet egin izan den.
24. Lasterreko prezioa.
1 Eznaiz Apostolu? eznaiz libre? eztut Iesus
Krist gure Iauna ikusi? etzarete zuek ene lana
gure Iaunean?
2 Baldin berzen Apostolu ezpanaiz, zuen
berere banaiz: ezen ene Apostolutasunaren zigulua zuek zarete gure Iaunean.
3 Ene defensa examinatzen nautenak baithara, haur da:
4 Ala extugu bothere iateko eta edateko?
5 Ala eztugu bothere emazte arreba baten
guzietan erabilteko, berze Apostoluek, eta Iaunaren anaiek, eta Zefasek bezala?
6 Edo, nik neurorrek eta Barnabasek eztugu
bothere lanik ez egiteko?

7 Nork gerlarik egiten du bere despendioz
behinere? nork landatzen du mahasti, eta haren
fruktutik eztu iaten? edo nork bazkatzen du arthaldea, eta arthaldearen eznetik eztu edaten ?
8 Ala gizonaren arauez gauza hauk erraiten
ditut? ala Legeak ere eztitu gauza hauk erraiten?
9 Ezen Moisesen Legean eskribatua da,
Eztraukak ahoa lothuren idi bihitzen ari denari.
Ala artha du idiez Iainkoak?
10 Ala haur guziz guregatik erraiten du?
segur haur guregatik eskribatua da: ezen esperanzatan behar du laboratzen duenak, laboratu:
eta bihitzen duenak partizipant izateko esperanzatan.
11 Baldin guk zuei gauza espiritualak erein
badrauzkizuegu, gauza handia da zuen karnalak
biltzen baditugu?
12 Baldin berzeak bothere hunetan zuen
artean partizipant badirade, zeren ez zinezago
gu? baina eztugu bothere hunez usatu ukan:
aitzitik gauza guziak sufritzen ditugu, Kristen
Ebanjelioari enpatxurik batre eztemogunzat.
13 Eztakizue ezen sakrifizioak egiten dituztenek, gauza sakrifikatuetarik iaten dutela? eta

aldarean enplegatzen diradenek, aldarearekin
pertizipatzen dutela?
14 Hala gure Iaunak ere ordenatu ukan draue
Ebanjelioa predikatzen dutenei, Ebanjeliotik bizi
diraden.
15 Badarik ere nik gauza hautarik batez ere
eztut usatu ukan. Eta gauza hauk eztitut eskribatu, hala niri egin dakidanzat: ezen hobe nuke hil
nendin ezen ez nehork ene glorifikamendua
ezdeusetara dezan.
16 Ezen Ebanjelizatzen badut ere, eztut
zeren gloria nadin: ezen nezesitateak eragiten
draut: eta malediktione niri-baldin ebanjeliza
ezpadezat.
17 Ezen baldin gogotik haur egiten badut,
sari dut: baina baldin gogoz garaitik egiten
badut, dispensationea eman izan zait.
18 Zer sari dut beraz? Ebanjelioa predikatzen
dudanean, Kristen Ebanjelioa deus hartu gabe
predika dezadan, eztezadan gaizki usat neure
bothereaz Ebanjelioan.
19 Ezen guzietarik libre banaiz ere, guzien
suiektioneko neure burua egin ukan dut, jende
gehiago irabaz dezadanzat.

20 Eta egin izan natzaie Iuduei Iudu bezala,
Iuduak irabaz ditzadanzat: Legearen azpiko diradenei, Legearen azpiko baninz bezala, Legearen
azpian diradenak irabaz ditzadanzat.
21 Lege gabei Lege gabe baninz bezala,
(Lege gabe ezpanaiz ere Iainkoagana, baina
Kristen Legearen azpiko) Lege gabeak irabaz
ditzadanzat.
22 Egin izan natzaie infirmoei infirmo bezala,
infirmoak irabaz ditzadanzat: guziei egin izan
natzaie gauza guzia, guziz batzu salba ditzadanzat.
23 Eta haur egiten dut Ebanjelioagatik, zuekin batean partizipant hartan egin nadinzat.
24 Eztakizue ezen estadioan laster egiten
dutenek, guziek laster egiten badutela, baina
batek prezioa hartzen duela? hala laster egizue
non har baitezakezue.
25 Eta konbatitzen den guzia, rejimenduz
gauza guzietan bizi da: eta hek egiten dute
koroa korrunpituren den baten ukaiteagatik:
baina guk korrunpituren eztenagatik.

26 Nik bada hala laster egiten dut, ez eztakidala nola: hala bataillatzen naiz, ez aireari baneraunsa bezala.
27 Baina gaztigatzen dut neure gorputza, eta
suiektionetara erekarten: ezeinere maneraz berzei, predikatu ondoan, neuror reprobatu eriden
eznadinzat.

KAP. X.
1 Aiten Baptismoa. 4. Krist harri
espiritual. 6. Guthizia. 7. Idolatria. 8.
Paillardika. 9. Kristen tentatzea. 10.
Murmuratzea. 13. Tentationea. 14
Idolatriari ihes egiteko. 25. bianden
usajea. 32. Eskandalizatzetik
begiratzeko.
1 Nahi dut bada dakizuen anaieak, ezen gure
Aitak oro hodei azpian izan diradela, eta guziak
itsasoaz iragan izan diradela:
2 Eta guziak Moisestan batheiatu izan diradela hodeiean eta itsasoan.

3 Eta guziek bianda espiritual ber batetarik
ian dutela.
4 Eta guziek edari espiritual-ber batetarik
edan dutela: ezen edaten zuten iarreikiten zaien
Harri espiritualetik: eta Harria zen Krist.
5 Baina hetarik anhitzen gainean eztu plazer
hartu ukan Iainkoak: ezen desegin izan dirade
desertuan.
6 Eta gauza hauk gure exenplutan izan dirade, guthizia eztitzagunzat gauza gaixtoak, nola
hek guthiziatu baitituzte.
7 Eta etzareten idolatre, hetarik batzu legez,
eskribatua den bezala, Iarri izan da populua iatera eta edatera, eta iaiki izan dirade dostetara.
8 Eta eztezagun paillarda, hetarik batzuk paillardatu ukan duten bezala, eta hil izan baitirade
egun batez hogei eta hirur milla.
9 Eta eztezagun tenta Krist, hetarik batzuk
tentatu ukan duten bezala, eta sugez desegin
izan baitirade.
10 Eta eztezazuen murmura, hetarik batzuk
murmuratu ukan duten bezala, eta desegin izan
baitirade desegileaz.

11 Eta gauza hauk guziok exenplutan heltzen
zaizten haeir: eta eskribatu izan dirade gure
admonitionetan, zeinetara denboren finak heldu
izan baitirade.
12 Hunegatik bada zutik dagoela uste duenak, begira biu error eztadin.
13 Tentationek etzaituztez hartu humanok
baizen: eta fidal da Iainkoa, zeinek ezpaitu permetituren tenta zaitezten egar ahal dezake zuen
baino gehiagoz: baina emanen du tentationearekin batean ilkitbidea ere sustenga ahal dezazuenzat.
14 Hunegatik, ene maiteak, ihes egizue idolatriatik.
15 Adituei bezala minzo natzaizue: zeurok
iujea ezazue erraiten dudanaz.
16 Benediktionezko kopa benedikatzen
duguna, ezta Kristen odolaren komunionea? eta
hausten dugun ogia ezta Kristen gorputzaren
komunionea?
17 Ezen gu baikara anhitz, ogi bat gara eta
gorputz bat: zeren guziak ogi batetan partizipant
baikara.

18 Ikusazue Israel haragiaren arauez dena:
sakrifizioak iaten dituztenak, eztirade aldarean
partizipant?
19 Zer erraiten dut beraz? idola zerbait dela?
edo idolari sakrifikatu zaiona, zerbait dela? ez.
20 Aitzitik diot, ezen Jentilek sakrifikatzen
ditutzen gauzak, deabruei sakrifikatzen drauztela, eta ez Iainkoari: eztut bada nahi zuek partizipant zareten deabruen.
21 Ezin Iaunaren kopa edan dezakezue, eta
deabruaren kopa: ezin Iaunaren mahainean partizipant zaratezte: eta deabruen mahainean.
22 Ala nahi dugu aserre erazi Iauna? ala hura
baino borthitzago gara?
23 Gauza guziak permetitzen zaizkit, baina
guziak eztirade probetxutako: gauza guziak permetitzen zaizkit, baina gauza guziek eztute edifikatzen.
24 Nehork eztezala bere propria bilha, baina
batbederak berzerena.
25 Harakinzan saltzen den orotarik, ianagazue: deus galdegin gabe konszientiagatik.
26 Ezen Iaunarena da lurra eta hartango konplimendua.

27 Eta baldin infideletarik zenbeitek gomitatzen bazaituztez, eta ioan nahi bazarete: aitzinera ezarten zaizuen orotarik ianagazue, deus galdegin gabe konszientiagatik.
28 Baina baldin zenbeitek erran badiezazue,
Haur idolei sakrifikatua da, eztezazuela ian,
abertitu zaituztenagatik, eta konszientiagatik:
ezen Iaunarena da lurra eta hartango konplimendua.
29 Baina konszientia erraiten diat, ez hirea,
baina berzearena: ezen zergatik ene libertatea
iudikatzen da berzeren konszientiaz?
30 Eta baldin nik gratiaz biandan partizipatzen badut, zergatik gaixto iudikatzen naiz nik
eskerrak emaiten ditudan gauzagatik?
31 Bada, edo iaten baduzue, edo edaten
baduzue. edo zerbait berzerik egiten baduzue,
guzia Iainkoaren gloriatan egizue.
32 Zareten eskandalo gabe eta Iuduetara eta
Grekoetara eta Iainkoaren Elizagana.
33 Ni ere gauza guzietan guzien gogarako
naizen bezala, bilhatzen eztudala neure probetxu propria: baina anhitzena, salba ditezenzat.

KAP. XI.
1 Krist eta Apostoluak imitatzeko. 4.
Nola nehor Elizan perportatzeko. 17.
Nola biltzeko. 20 Iaunaren Zenaz,
eta nola Korinthianoek abusatzen
zuten harzaz. 31. Nork bere burua
iujeatzeko. 32. Iaunaz iujeatu izatea.
1 Zareten ene imitazale, ni ere Kristen bezala.
2 Bada laudatzen zaituztet, anaieak, zeren
ene gauza guziez orhoit baitzarete, eta zeren
eman drauzkizuedan bezala, ordenanzak edukiten baitituzue.
3 Baina nahi dut dakizuen, ezen gizon guziaren burua Krist dela: eta emaztearen burua,
gizona: eta Kristen burua, Iainkoa.
4 Gizon burua estalirik othoitz egiten, edo
profetizatzen duen guziak, desohoratzen du bere
burua.
5 Baina emazte burua estali gaberik othoitz
egiten edo profetizatzen duen guziak, desohora-

tzen du bere burua: ezen hanbat da nola arradatua baliz.
6 Ezen baldin estaltzen ezpada emaztea,
motz ere bedi: eta baldin deshonest bada emaztearen moztu edo arradatu izatea, estal bedi.
7 Ezen gizonak eztu estali behar burua, Iainkoaren imajina eta gloria denaz geroz: baina
emaztea, gizonaren gloria da.
8 Ezen gizona ezta emaztetik, baina emaztea
gizonetik.
9 Ezen are ezta gizona kreatu izan emazteagatik, baina emaztea gizonagatik.
10 Hunegatik ukaiteko du emazteak buruan
seignalea suiektionetan dela, Aingeruakgatik.
11 Guziagatik ere ez gizona emaztea gabe,
ezeta emaztea gizona gabe, gure Iaunean.
12 Ezen nola emaztea gizonetik, baita, hala
gizona ere emazteaz: baina gauza guziak Iainkoaganik.
13 Zeurok baithan iujea ezazue, Honest da
emazteak estali gaberik Iainkoari othoitz dagion?
14 Ala naturak berak ere etzaituztez irakasten ezen gizonak adatsdun izatea desohore
duela?

15 Baina emazteari adatsdun izatea gloria
zaiola? zeren adatsa estalgitzat eman izan baitzaio.
16 Eta baldin zenbeitek ihardukizale dela
irudi badu, guk halako kostumarik eztugu, ez
Iainkoaren Elizek ere.
17 Bada haur hala deklaratzen drauzuet non
ezpaitzaituztet, laudatzen, zeren ezpaitzarete
emendiotan biltzen, baina desemendiotan.
18 Ezen lehenik, biltzen zaretenean Elizan,
enzuten dut dibisione dela zuen artean: eta
parte sinhesten dut.
19 Ezen behar da heresiak ere zuen artean
diraden, forogatuak manifest egin ditezenzat
zuen artean.
20 Bada elkargana biltzen zaretenean, ezta
hori Iaunaren Zenaren iatea.
21 Ezen batbedera abanzatzen da bere afariaren hartzera iaterakoan: eta bata da gose, eta
berzea da hordi.
22 Ala eztituzue etxeak hetan iateko eta edateko? ala Iainkoaren Eliza menospreziatzen
duzue, eta ahalketzen dituzue eztutenak? Zer

erranen drauzuet? Laudaturen zaituztet hunetan? etzaituztet laudatzen.
23 Ezen nik rezebitu ukan dut Iaunaganik
eman ere drauzuedana: nola Iesus Iaunak, traditu izan zen gauean, hartu zuen ogia:
24 Eta gratiak rendaturik, hauts zezan, eta
erran zezan, Har ezazue, ian ezazue: haur da
ene gorputza zuengatik hausten dena: haur egizue ene memoriotan.
25 Halaber kopa ere har zezan afaldu
zenean, zioela, Kopa haur da Testamentu berria
ene odolean: haur egizue, noiz ere edanen baituzue, ene memoriotan.
26 Ezen noiz ere ianen baituzue ogi haur, eta
kopa haur edanen, Iaunaren herioa denuntiaturen duzue, dathorreno.
27 Halakotz, nork ere ianen baitu ogi haur,
edo edanen Iaunaren kopa indignoki, hogendun
izanen da Iaunaren gorputzaren eta odolaren
28 Foroga beza bada batbederak bere burua,
eta hunela ogi hartarik ian beza, eta kopa hartarik edan.

29 Ezen iaten eta edaten duenak indignoki,
bere kondemnationea iaten eta edaten du, diszernitzen eztuelarik Iaunaren gorputza.
30 Halakotz da zuen artean anhitz infirmorik,
eta eririk, eta lo daunza anhitz.
31 Ezen segur baldin gure buruak iujea
baginza, ezgintezke puni.
32 Baina punitzen garenean, Iaunaz instruitzen gara: munduarekin kondemna ezgaitezenzat.
33 Bada, ene anaieak, biltzen zaretenean
iatera batak berzea iguriki ezazue.
34 Eta baldin nehor gose bada, etxean ian
beza: kondemnationetan bil etzaiteztenzat. Eta
garaitiko gauzez, nathorrenean ordonaturen
duket.

KAP. XII.
1 Dohain espiritualez. 12 Anhitz
menbro gorputz batetan. 27 Eliza,
Kristen gorputz.

1 Dohain espiritualez den bezenbatean,
anaieak, eztut nahi ignora dezazuen.
2 Badakizue ezen Jentil izan zaretela, eta
idola mutuen onduan gidatzen zineten bezala
lasterka zinabiltzatela.
3 Halakotz iakin eraziten drauzuet, ezen Iainkoaren Espirituaz minzo denek batek ere, eztuela erraiten Iesus malediktione dela: eta nehork
ezin derrakeela Iesus dela Iaun, Espiritu sainduaz baizen.
4 Eta dohainen diferentiak badirade, baina
Espiritu ber bat da:
5 Administrationen diferentiak ere badirade:
baina Iaun ber bat:
6 Operationen diferentiak ere badirade:
baina Iainko ber bat da, zeinek egiten baitu
guzia guzietan.
7 Baina batbederari emaiten zaio espirituaren manifestationea probetxatzeko.
8 Ezen batari espirituaz emaiten zaio sapientiatako hitza, eta berzeari ezagutzetako hitza,
espiritu beraren arauez:

9 Eta berzeari fedea, Espiritu harzaz beraz:
eta berzeari sendatzeko dohainak Espiritu harzaz beraz.
10 Eta berzeari, berthuten operationeak: eta
berzeari profetia: eta berzeari, espirituen diskretioneak: eta berzeari, lengoajen dibersitateak:
eta berzeari, lengoajen interpretationea.
11 Baina gauza hauk guziak egiten ditu, Espiritu bat hark eta berak, distribuituz hek partikularki batbederari, nahi duen bezala.
12 Ezen gorputza bat den bezala, eta baitu
anhitz menbro, baina gorputz batetako menbro
guziak, anhitz diradelarik, gorputz bat dirade:
hala da Krist ere.
13 Ezen Espiritu batez gu guziok batheiatu
izan gara gorputz bat izateko, bada Iudurik, bada
Grekorik, bada esklaborik, bada librerik: eta
guziak edaran izan gara Espiritu ber batez.
14 Ezen gorputza ere ezta menbro bat, baina
anhitz.
15 Baldin erran badeza oinak, Eznaiz eskua,
eznaiz gorputzeko: ezta halakotz gorputzeko?

16 Eta baldin erran badeza beharriak, Eznaiz
begia, eznaiz gorputzeko: ezta halakotz gorputzeko?
17 Baldin gorputz guzia begia bada, non izanen da enzutea? baldin guzia enzutea bada, non
izanen da senditzea?
18 Baina orain ezarri ukan du Iainkoak menbroetarik batbedera gorputzean, nahi ukan duen
bezala.
19 Ezen baldin guziak menbro bat balirade
non lizateke gorputza?
20 Baina orain anhitz dirade menbroak,
badarik ere gorputz bat.
21 Eta ezin begiak derrakeo eskuari, Hire
beharrik eztiat: edo berriz buruak oinei, Zuen
beharrik eztut.
22 Baina are gehiago dena gorputzeko menbro infirmoen irudi dutenak, nezesarioenak dirade.
23 Eta gorputzeko menbro deshonesten diradela uste dugunak, ohoratukienik estaltzen ditugu: eta gure menbro deshonestenek, ornamendu gehienik dute.

24 Eta gutan honest diraden partek ornamendu beharrik eztute: baina Iainkoak moderatu ukan du gorputza batean, falta zuenari ohore
gehienik emanez:
25 Gorputzean dibisionerik eztenzat, baina
menbroek batak berzeagatik ansia ber bat
duten.
26 Eta den menbro batek zerbait sufritzen
duen, menbro guziek harekin sufritzen dute: edo
den menbro bat ohoratzen den, menbro guziak
alegeratzen dirade elkarrekin.
27 Bada zuek zarete Kristen gorputz, eta
menbro partez.
28 Eta batzu ezarri ukan ditu Iainkoak Elizan,
lehenik Apostoluak, gero Profetak, herenean
Doktorak: eta gero berthuteak: gero sendatzeko
dohainak, aiutak, gobernamenduak, lengoajen
dibersitateak.
29 Ala guziak dirade Apostolu? ala guziak
Profeta? ala guziak doktor? ala guziak berthutedun?
30 Ala guziek badute sendatzeko dohaina?
ala guziak lengoaje dibersez minzo dirade? ala
guziek interpretatzen dute?

31 Baina zareten dohain exzellentenen guthizioso: eta oraino bide exzellentago bat erakutsiren drauzuet.

KAP. XIII.
1 Karitatea gabe deus probetxurik
ez. 4 Karitatearen fruktuak eta
eginbidea. 11 Gizonaren eta
haurraren iujemendua. 12 Ikustea
mirailean, eta begithartez
begitharte.
1 Baldin gizonen eta Aingeruen lengoajez
minza banadi, eta karitaterik eztudan, egin naiz
kobre soinu egiten duenaren, edo zinbala dindatzen duenaren pare.
2 Eta baldin banu profetiazko dohaina, eta
nakizkian misterio guziak eta eszientia guzia: eta
nuen fede guzia, hanbat non mendiak transporta nitzan, eta karitaterik eztudan, deus eznaiz.
3 Eta baldin distribui baditzat neure on
guziak paubren hatzeko, eta baldin eman bade-

zat neure gorputza erre izateko, eta karitaterik
eztudan, etzait deus probetxatzen.
4 Karitatea patient da, benigno da, karitatea
ezta inbidioso: karitateak eztu insolentiarik, eta
ezta hanzen:
5 Eztu deshonestaterik egiten, eztabila bere
probetxuen ondoan, ezta despitatzen: eztu gaitzik pensatzen:
6 Ezta bidegabeaz alegeratzen, baina alegeratzen da egiaz.
7 Gauza guziak pairatzen ditu, gauza guziak
sinhesten ditu, gauza guziak esperatzen ditu,
gauza guziak sufritzen ditu.
8 Karitatea nehoiz ere ezta erorten: baina are
profetiak abolituren dirade, eta lengoajek fin
harturen dute, eta eszientia abolituren da.
9 Ezen partez ezagutzen dugu eta partez profetizatzen.
10 Eta perfektionea ethorri datenean, orduan
partez dena abolituren date.
11 Haurra ninzenean, haur anzo minzo ninzen, haur anzo iujeatzen nuen, haur anzo pensatzen nuen: baina gizon egin naizenean, abolitu
ukan ditut haurtasuneko manerak.

12 Ezen orain mirail batez ikusten dugu
ilhunki: baina orduan begithartez begitharte ikusiren dugu: orain ezagutzen dut partez, baina
orduan ezaguturen dut ezagutu ere naizen bezala.
13 Bada orain badaude hirur gauza hauk,
fedea, esperanza, karitatea: baina hautariko
You have read 1 text from Basque literature.
Next - Testamentu Berria - 30
 • Parts
 • Testamentu Berria - 01
  Total number of words is 3938
  Total number of unique words is 1911
  19.8 of words are in the 2000 most common words
  27.3 of words are in the 5000 most common words
  32.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 02
  Total number of words is 3745
  Total number of unique words is 1652
  23.5 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 03
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1565
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.1 of words are in the 5000 most common words
  42.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 04
  Total number of words is 3678
  Total number of unique words is 1490
  26.3 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 05
  Total number of words is 3700
  Total number of unique words is 1421
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  48.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 06
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1406
  26.7 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 07
  Total number of words is 3620
  Total number of unique words is 1416
  26.8 of words are in the 2000 most common words
  37.6 of words are in the 5000 most common words
  44.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 08
  Total number of words is 3657
  Total number of unique words is 1426
  28.4 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  47.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 09
  Total number of words is 3728
  Total number of unique words is 1397
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 10
  Total number of words is 3694
  Total number of unique words is 1436
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.3 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 11
  Total number of words is 3642
  Total number of unique words is 1463
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.9 of words are in the 5000 most common words
  46.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 12
  Total number of words is 3598
  Total number of unique words is 1605
  25.8 of words are in the 2000 most common words
  35.8 of words are in the 5000 most common words
  42.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 13
  Total number of words is 3758
  Total number of unique words is 1435
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  39.7 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 14
  Total number of words is 3692
  Total number of unique words is 1528
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 15
  Total number of words is 3753
  Total number of unique words is 1433
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  40.3 of words are in the 5000 most common words
  47.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 16
  Total number of words is 3645
  Total number of unique words is 1467
  27.8 of words are in the 2000 most common words
  38.7 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 17
  Total number of words is 3755
  Total number of unique words is 1243
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  51.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 18
  Total number of words is 3795
  Total number of unique words is 1148
  32.0 of words are in the 2000 most common words
  44.9 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 19
  Total number of words is 3777
  Total number of unique words is 1238
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 20
  Total number of words is 3747
  Total number of unique words is 1244
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.1 of words are in the 5000 most common words
  45.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 21
  Total number of words is 3640
  Total number of unique words is 1488
  26.9 of words are in the 2000 most common words
  39.2 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 22
  Total number of words is 3662
  Total number of unique words is 1461
  27.1 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 23
  Total number of words is 3601
  Total number of unique words is 1461
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 24
  Total number of words is 3565
  Total number of unique words is 1545
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.1 of words are in the 5000 most common words
  43.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 25
  Total number of words is 3632
  Total number of unique words is 1490
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  41.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 26
  Total number of words is 3499
  Total number of unique words is 1602
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  34.1 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 27
  Total number of words is 3528
  Total number of unique words is 1378
  24.0 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 28
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1455
  23.4 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 29
  Total number of words is 3575
  Total number of unique words is 1364
  24.7 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 30
  Total number of words is 3525
  Total number of unique words is 1404
  24.9 of words are in the 2000 most common words
  36.2 of words are in the 5000 most common words
  43.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 31
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1498
  24.5 of words are in the 2000 most common words
  34.7 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 32
  Total number of words is 3403
  Total number of unique words is 1473
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  34.3 of words are in the 5000 most common words
  40.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 33
  Total number of words is 3447
  Total number of unique words is 1485
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  41.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 34
  Total number of words is 3389
  Total number of unique words is 1467
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 35
  Total number of words is 3407
  Total number of unique words is 1577
  22.0 of words are in the 2000 most common words
  30.9 of words are in the 5000 most common words
  37.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 36
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1549
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  37.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 37
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1684
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.6 of words are in the 5000 most common words
  41.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 38
  Total number of words is 3338
  Total number of unique words is 1610
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 39
  Total number of words is 3585
  Total number of unique words is 1276
  29.7 of words are in the 2000 most common words
  42.0 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 40
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1330
  25.9 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 41
  Total number of words is 3774
  Total number of unique words is 1371
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  44.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 42
  Total number of words is 3572
  Total number of unique words is 1693
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  33.3 of words are in the 5000 most common words
  40.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 43
  Total number of words is 3164
  Total number of unique words is 1502
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  31.8 of words are in the 5000 most common words
  39.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 44
  Total number of words is 2796
  Total number of unique words is 1103
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  35.4 of words are in the 5000 most common words
  42.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 45
  Total number of words is 2827
  Total number of unique words is 1155
  22.3 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 46
  Total number of words is 2760
  Total number of unique words is 1126
  23.2 of words are in the 2000 most common words
  33.0 of words are in the 5000 most common words
  39.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 47
  Total number of words is 1251
  Total number of unique words is 593
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.0 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.