Testamentu Berria - 26

Total number of words is 3499
Total number of unique words is 1602
23.9 of words are in the 2000 most common words
34.1 of words are in the 5000 most common words
41.8 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
29 Orduan Paulek erran zezan, Iainkoa baithan desir nikek bai hurrensu bai xoil, ez hi solament, baina ni egun enzuten nauten guziak ere
egin zindeizten halako, nolako ni bainaiz, estekaillu hauk salbu.
30 Eta gauza hauk hark erran zituenean, iaiki
zedin Rege, eta Gobernadorea, eta Bernize, eta
hekin iarri izan ziradenak.
31 Eta apartatu ziradenean bere artean
minzo ziraden, zioitela, Deus herio edo presoindegi merezi duen gauzarik eztu egiten gizon
hunek.
32 Eta Agripak Festusi erran ziezon, Larga
ahal zieitean gizon haur baldin apellatu izan
ezpaliz Zesargana.

KAP. XXVII.
1 Paul Romara eramaiten, 22 Eta
hark Iainkoaren aiutaren begira
egoitera bere lagunak exhortatzen.
25 Fedea. 33 Paulek refektione
hartzera konpainia inzitatzen. 35 Eta
Iainkoa guzien aitzinean
regratiaturik iaten. 41 Unzia eta
goitiko gauzak desegiten dirade eta
nehor ez galtzen.
1 Ordenatu izan zenean gu Italiarat enbarkaturen genela, eman zietzoten bai Paul bai berze
presoner batzu Iulio deitzen zen Zentener
Augustoren bandako bati.
2 Eta iganik Adramiteko unzi batetara, Asiako
komarketara ioaitera parti gentezen, eta gurekin
zen Aristarke Mazedo Thesalonizeanoa.
3 Eta ondoko egunean arriba gentezen Sidonera, eta Iuliok humanoki Paul traktaturik, permeti zezan adiskidetarat ioanik, hezaz trakta
ledin.

4 Gero handik partiturik Zipre beherera io
genezan, zeren haize kontreak baitziraden.
5 Eta Ziliziaren eta Panfiliaren aurkan den
itsasora iraganik, ethor gentezen Mira Liziako
hirira.
6 Eta han Zentenerak eridenik Alexandriako
unzi Italiarat ioaiten zen bat, hartara sar erazi
genzan
7 Eta anhitz egunez baratx ioaiten genela,
eta nekez Gnidako aurkara heldurik, haizeak
permetitzen etzeraukularik, iragan gentezen
Kreta beherera Salmonen aurkan.
8 Eta nekez hura iragaiten genduela, ethor
gentezen Portu-ederrak deitzen den leku batetara, zeinen aldean baitzen Laseako hiria.
9 Eta zeren anhitz denbora iragan baitzen,
eta ia urean ioaitea perilos, zeren ia barura ere
iragan baitzen, konseillatzen zituen Paulek,
10 Ziostela, Gizonak, badakusat ezen itsasoan ioaitea ez solament kargaren eta unziaren,
baina gure bizien ere peril eta kalte handirekin
izanen dela.

11 Baina Zentenerak sinhestenago zuen
gobernazalea eta pilotua, ezen ez Paulek erraiten zituen gauzak.
12 Eta zeren portua ezpaitzen leku onean
neguaren iragaiteko, gehiagoak opinionetako
ziraden handik ere partitzera, neholere Fenizera
arriba ahal litezkenez, han neguaren iragaiteko,
zein baita Afrikako eta Koroko haizeari dagokan
Kretako portu bat.
13 Orduan egu-erdi haizea emeki altxatzen
hasirik, bere intentionearen konplimenduan ziradela ustez, partiturik, kostabazterka zezaten
aldetsuaz Kreta.
14 Baina handik sarrisko altxa zedin harenganako aldetik haize tenpestatezu Euroklidon deitzen den bat.
15 Eta unzia haizeaz eraman izan zenean,
hala non kontra ezin ioan baitzaiten, haizeari
unzia abandonaturik eramaiten genen.
16 Eta Klauda deitzen den islato baten beherera iragan genenean, nekez batelaren iabe izan
ahal genen.
17 Hura tiraturik marinerek remedio guziak
bilhatzen zituzten, unzia beheretik hersturik: eta

Sirtera eror beldurrez, belak erautsirik, berahala
eramaiten ziraden.
18 Eta zeren tenpestate handiz tormentatzen
baikenen biharamunean egoizte egin zezaten
19 Gero hereneko egunean geurok gure
eskuz unziko aparaillua egotz genezan.
20 Eta nola ez iguzkirik ez izarrik anhitz egunez ezpaitzekigun ager, eta tenpestate handiak
hertsen baikentuen gehiagorik salba ahal gentezkelako esperanza guzia gal genezan.
21 Baina denbora luzez ian gaberik egon izan
ziradenean, orduan zutik Paulek haien artean,
erran zezan, O gizonak, behar zatekeen ni sinhetsirik Kretatik ezkinen partitu, eta ihes egin peril
eta kalte huni.
22 Baina orain exhortatzen zaituztet zareten
bihotz onetako, ezen zuetarik baten ere galtzerik
ezta izanen, unziarenik baizen.
23 Ezen presentatu izan da ene aitzinean gau
hunetan Iainkoaren Aingerua, zeinena bainaiz ni,
eta zein zerbitzatzen baitut,
24 Ziostala, Paul, eztuala beldurrik, Zesari
presentatu behar atzaio: eta horra, eman drauzkik Iainkoak hirekin unzian diraden guziak.

25 Hunetakotz bihotz on auzue, gizonak:
ezen sinhesten dut Iainkoa, nola niri erran izan
baitzait hala izanen dela.
26 Baina zenbeit islatara egotzi behar gara.
27 Bada hamalaurgarren gaua ethor zedinean,
hara huna erabilten genela itsas Adriatikoan,
gauaren erditsuan, estima zezaten marinerek,
ezen hurbiltzen litzeiela zenbeit komarka.
28 Baina plomua hundarrera egotzirik, eriden
zezaten hogei braza, eta handik apur bat gibeleraturik, eta berriz plomua hundarrera egotzirik,
eriden zezaten hamaborz braza.
29 Eta beldurrez leku gaitzetara eror litezen
laur angura unzi gibeletik egotzirik, desiratzen
zuten eguna ethor ledin.
30 Eta marinerak unzitik ihes egin nahiz
zabiltzala, batela itsasora erautsirik, alegia hek
angurak unzi aitzinetik hedaturen.
31 Erran ziezen Paulek Zentenerari eta jendarmesei, Baldin hauk unzian ezpadaude, zuek
ezin salba zaitezkete.
32 Orduan jendarmesek ebaki zitzaten batelaren kordak, eta utzi zezaten beherera erortera.

33 Eta argiaren gainera exhortatzen zituen
Paulek guziak, ian lezaten, zioela, Egun haur da
hamalaurgarrena, barurik beha zaudetela eta
deus hartu eztuzuela.
34 Hunegatik exhortatzen zaituztet har dezazuen iatera: zeren haur zuen enparatzeari apertenitzen baitzaio: ezen zuetarik baten ere burutik bilo bat ezta galduren.
35 Eta gauza hauk erranik, eta ogia harturik
gratiak renda zietzon Iainkoari guzien aitzinean:
eta hautsirik, has zedin iaten.
36 Eta guziek bihotz harturik, har zezaten
hek ere iateko.
37 Eta baginen arima guziak unzian, berehun eta hirurogei eta hamasei.
38 Eta biandaz resasiaturik, arind zezaten
unzia, ogi-bihia itsasora egoizten lutela.
39 Eta eguna ethorri zenean, herria etzezaten ezagut: baina portu itsas adar zuen bati
ohart zekizkion, hartara, egin albalute, unzia
egotzi aiher ziraden.
40 Eta angurak altxaturik itsasoari unzia
abandona ziezoten, gobernaillen iunktadurak

ere laxaturik, eta haizeari bela altxaturik, tiratzen ari ziraden kostara.
41 Baina eroririk bi ur lasterrek enkontru egiten zuten leku batetara, trebuka zekien unzia:
eta unzi aitzinea landaturik tink zegoen: eta unzi
gibela hausten zen bagen botherez.
42 Orduan jendarmesen konseillua zen presoneren hiltzera, beldurrez zenbeit igeri salbaturik itzur ledin.
43 Baina Zentenerak Paul enparatu nahiz,
harzara zitzan konseillu hartarik, eta mana
zezan igeri ahal laiditenak, bere buruak egotzirik
lehenik, lurrera enpara litezen:
44 Eta berzeak, batzu taula gainetan, batzu
unzi zapoetan: eta halatan egin zedin guziak salburik enpara baitzitezen lurrera.

KAP. XXVIII.
3 Pauli bipera bat eskutik lotzen. 7
Malteko islan Publiusen aita eta
berze eririk Paulek sendatzen: 13
Eta Puzolen fideletarik batzu

erideiten. 14 Paul Romara
arribatzen. 16 Haren libertatea 17
Zergatik hara eraman izan den. 23
Han Iainkoaren resuma
denuntiatzen. 28 Salbamendua
Jentilei igorri. 39 Bi urthe Paul
Roman egon.
1 Eta salburik enparatu ziradenean, ezagut
zezaten orduan ezen isla Malte deitzen zela.
2 Eta Barbaroek humanitate handi egin ziezaguten: ezen sua bizturik rezebi genzaten gu
guziak, gaineanzen zaikun uriagatik, eta hotzagatik.
3 Bildu zuenean bada Paulek zenbeit sirmendu apur, eta ezarri zituenean sura, bipera bat
beroaren kausaz ilkirik lot zekion eskutik.
4 Eta ikusi ukan zutenean Barbaroek dilindoka bestia haren eskutik, elkarri ziotsaten, Falta
gabe gizon haur gizerhaile da, zein itsasotik,
enparaturik mendekioak ezpaitu permetitzen
bizi den.
5 Baina hark bestia sura iharrosirik etzezan
minik har.

6 Eta hek beha zeuden noiz hant leiten, edo
subitoki hilik eror leiten: baina luzaki beha egon
izan ziradenean, eta zakusatenean kalterik batre
etzaiola ethorten, proposa kanbiaturik erraiten
zuten, Iainko zela hura.
7 Eta ziraden leku hartan islako prinzipal
Publio deitzen zenaren posesioneak, zeinek gu
rezebiturik, hirur egunez benignoki lojea baikenzan.
8 Eta gertha zedin Publioren aita baitzatzan
helgaitzek eta sabeldarzunak zadukatela: hura
baithara Paul sar zedin, eta othoitz eginik, eta
eskuak haren gainean ezarririk senda zezan.
9 Bada haur egin eta, islako berze eritasunik
zutenak ere ethorten ziraden eta sendatzen.
10 Hek ere ohore handi egin ziezaguten, eta
enbarkatzerakoan behar zenaz forni genzaten.
11 Eta hirur hilebetheren buruan enbarka
gentezen Alexandriako unzi islan negua iragan
zuen batetan, zeinek baitzituen enseignatzat
Kastor eta Polluk.
12 Eta Sirakusara arribaturik, han egon gentezen hirur egun.

13 Handik inguru eginik arriba gentezen Rhejera: eta egun baten buruan egu-erdi haizea iaikirik, bigarren egunean ethor gentezen Puzolera:
14 Han anaieak eridenik, othoiztu izan genen
egoitera hekin zazpi egun: eta hala ethor gentezen Romara.
15 Handik anaieak gure berriak enzunik bidera ilki zekizkigun Apioren merkaturano, eta Hirur
botigetarano: hek ikusi zituenean Paulek, Iainkoari eskerrak rendaturik kuraje har zezan.
16 Eta ethorri izan genenean Romara, Zentenerak eman zietzon kapitain jeneralari presonerak: baina permeti zekion Pauli bere gain egoitera, hura begiratzen zuen jendarmesarekin.
17 Hirur egunen buruan dei zitzan Paulek
Iudu prinzipalak: eta bildu ziradenean erran ziezen, Gizon anaieak, nik deus egin ezpadut ere
populuaren kontra edo aiten kostumen kontra,
Ierusalemen presoner egin izanik liuratu izan
naiz Romanoen eskuetara:
18 Zeinek examinatu nendutenean largatu
nahi ukan bainenduten, zeren heriotako hogenik
batre nitan etzen.

19 Baina Iuduak kontrastatzen ziradenaren
gainean, ezin berzez Zesargana apellatu izan
naiz: ez neure nationea zerzaz akusa dezadan
dudalakotz.
20 Kausa hunegatik bada deithu zaituztet,
ikus zinzatedan eta minza nengizuenzat: ezen
Israeleko esperanzaren kausaz kadena hunez
inguratua nago.
21 Eta hek erran ziezoten, Guk ez letrarik
rezebitu diagu hizaz Iudeatik: ez ethorririk anaietarik nehork denuntiatu dik edo erran deus hizaz
gaizkirik.
22 Baina nahi diagu hireganik enzun zer irudi
zeian: ezen sekta horrez den bezenbatean,
bazeakiagu ezen leku guzietan nehor kontrastatzen zaiola.
23 Eta asignatu ukan zeraukatenean eguna,
ethor zitezen harengana ostatura anhitz: eta testifikationerekin deklaratzen zerauen Iainkoaren
resuma, eta erakusten zerauzten Iesusez diraden gauzak, hanbat Moisesen Legetik nola Profetetarik goizetik arratserano.

24 Eta batzuk sinhesten zituzten erraiten
ziraden gauzak, baina berzek etzituzten sinhesten.
25 Eta elkarren artean akord etziradenaren
gainean, parti zitezen, Paulek hitz haur erran
eta, Segurki ungi Espiritu saindua minzatu izan
zaie Esaias profetaz gure Aitei,
26 Zioela, Habil populu horrengana, eta
errak, Enzutez enzunen duzue eta eztuzue adituren: eta dakusazuela ikusiren duzue eta etzaizkiote oharturen.
27 Ezen gizendu da populu hunen bihotza,
eta beharriez gothorki enzun ukan dute, eta bere
begiak ertsi ukan dituzte: begiez ikus, eta beharriez enzun, eta bihotzez adi eztezatenzat, eta
konberti eztitezen, eta senda eztitzadan.
28 Iakizue bada zuek ezen Jentilei igorri izan
zaiela salbagarri haur, eta hek enzunen dutela.
29 Eta gauza hauk erran zituenean, ilki zitezen Iuduak, bere artean disputa handi zutela.
30 Baina egon zedin Paul bi urthe konpliturik
bere ostatu alokatuan: eta rezebitzen zituen
harengana ethorten ziraden guziak:

31 Predikatzen zuela Iainkoaren resuma, eta
irakasten zituela Iesus Krist Iaunaz diraden gauzak, minzatzeko hardieza guzirekin, nehork
enpatxurik egin gabe.

S. PAUL APOSTOLUAREN
ROMANOETARATKO EPISTOLA
KAP. I.
1 Ebanjelioa Apostolu izateko elejitu.
3 Krist. 8 Romanoen fedea. 11, 14
Guzietara zordun Paul. 16
Ebanjelioa. 18 Iainkoaren hira
infidelitatearen gainean. 21 Gizonen
Iainkoagana ingrat izatea. 23
Idolatria. 24 Iainkoaren egiaren
menosprezazalen punitionea. 26
Iainkoaz abandonatu izan diradenen
fruktuak.
1 Paulek Iesus Kristen zerbitzariak Apostolu
izatera deithuak, Iainkoaren Ebanjelioaren predikatzeko bereziak.
2 (Zein lehendanik bere Profetez Eskriptura
sainduetan Iainkoak prometatu ukan baitzuen)

3 Bere Seme haragiaz den bezenbatean
Dabid-en hazitik eginaz,
4 Sanktifikationetako Espirituaz den bezenbatean hiletariko resuszitatzez Iainkoaren Seme
botheretsuki deklaratuaz, Iesus Krist gure Iaunaz:
5 Zeinaganik rezebitu baitugu gratia eta
Apostolutasuna fedea obedi dadinzat, Jentil
guziak baithan haren izenean:
6 Zeinen artean zuek ere deithu izan baitzarete Iesus Kristgana.
7 Roman zareten guziei, Iainkoaren onhetsiei, saindu izatera deithuei: Grazia dela zuekin
eta bakea gure Iainko Aitaganik, eta Iesus Krist
Iaunaganik.
8 Lehenik behinzat esker draukat neure Iainkoari Iesus Kristez zuen guziokgatik, zeren zuen
fedea famatzen baita mundu orotan.
9 Ezen Iainkoa dut testimonio (zein zerbitzatzen baitut neure espirituan bere Semearen
Ebanjelioan) ezen pausu gabe zuezaz memorio
egiten dudala:
10 Bethiere neure orationetan othoitz eginez,
baldin zerbait maneraz noizpait ere bide moldez-

korik eman badakit Iainkoaren borondatez, zuetara ethor nadin.
11 Ezen zuen ikusteko desir handia dut, zenbeit dohain espiritual parti diezazuedanzat, zuen
konfirmatzeko:
12 Erran nahi dut, zuen eta ene elkarrekilako
fedeaz konsola nadinzat.
13 Eztut bada nahi ignora dezazuen, anaieak,
ezen anhitzetan zuetara ethortera deliberatu
dudala (baina enpatxatu izan naiz oraindrano)
zenbeit fruktu nuenzat zuetan ere, berze Jentiletan ere bezala.
14 Zordun naiz hanbat Grekoetara nola Barbaroetara, hanbat zuhurretara nola ignorantetara.
15 Bada, nitan den bezenbatean prest naiz
zuei Roman zaretenoi ere ebanjelizatzera.
16 Ezen eznaiz ahalke Kristen Ebanjelioaz:
zeren Iainkoaren botherea baita, sinhesten duen
guziaren salbamendutan, Iuduaren lehenik eta
gero Grekoaren.
17 Ezen Iainkoaren iustitia hartan erakusten
da fedetik federa: eskribatua den bezala, Iustoa
fedez biziko da.

18 Ezen Iainkoaren hira klaroki erakusten da
zerutik, egia iniustitiatan dadukaten gizonen infidelitate eta iniustitia ororen kontra:
19 Zeren Iainkoaz ezagut ahal daitena manifest baita hetan: ezen Iainkoak haei manifestatu
ukan draue.
20 Ezen haren gauza inbisibleak (hala nola
haren bothere eternala eta dibinitatea) munduaren kreationetik ikusten dirade, gauza kreatu
hautarik konsideratzen diradenean: exkusa gabe
diradenzat.
21 Zeren Iainkoa ezagutu ukan dutenaren
gainean, ezpaitute Iainko bezala glorifikatu, ez
regratiatu: baina bano egin izan dirade bere diskursuetan, eta haien bihotz adimendu gabea
ilhunbez bethe izan da.
22 Bere buruak zuhur egiten zituztelarik erho
egin izan dirade.
23 Ezen kanbiatu ukan dute Iainko inkorruptiblearen gloria, gizon korruptiblearen imajinatara, eta hegaztinen, eta laur oinetako bestien, eta
herrestez ebilten diradenen imajinatara.
24 Halakotz Iainkoak ere abandonatu ukan
ditu hek beren bihotzetako guthizietara, satsuta-

sunera, bere gorputz propriei itsusgoa egitera
elkarren artean:
25 Nola Iainkoaren egia gezurretara kanbiatu
ukan baitute, eta adoratu baitituzte eta zerbitzatu kreaturak, utzirik Kreazalea zein baita eternalki benedikatua, Amen.
26 Halakotz bada abandonatu ukan ditu Iainkoak itsusgoatako afektionetara: ezen haien
emaztek ere kanbiatu ukan dute usanza naturala natura kontra denera:
27 Eta halaber arrak ere, utzirik emazten
usanza naturala, berotu izan dirade bere guthizian bata berzeagana, arrak arrarekin infamiatako gauzak egiten zituztela, eta berak baithan
rezebitzen lutela bere hogenaren rekonpensa
behar zen bezalakoa.
28 Eta nola ezpaitute konturik egin Iainkoaren ezagutzetan edukitera: hala abandonatu
ukan ditu Iainkoak iujemendu guziren falta den
espiritu batetara: bide eztiraden gauzen egitera:
29 Iniustitia guziaz betheak, paillardizaz,
gaixtakeriaz, abaritiaz, malitiaz: inbidiaz betheak, gizerhaitekaz, guduz, enganioz, konditione
gaixtoz:

30 Raportari, gaitzerraile, Iainkoaren gaitzesle, iniuriazale, urgulutsu, bantari, gaitz-erideile,
aitamen desobedient:
31 Adimendu gabe, paktoen hautsle, afektione natural gabe, apazega ezin daitezken bezalako, miserikordia gabe.
32 Zeinek Iainkoaren zuzena ezagutu badute
ere (nola halako gauzak egiten dituztenek, herio
merezi duten) eztituzte egiten solament, baina
are halakorik egiten dutenak faboratzen dituzte.

KAP. II.
1 Iainkoaren iujemendua hipokriten
gainean. 4 Iainkoaren benignitatea.
6 Obren arauez batbederari
rendaturen. 11 Iainkoa baithan
personen akzeptionerik ezta. 13
Iuduak eta Jentilak zergatik
reprehenditzen diraden. 17 Iuduen
urgulua. 25 Zirkonzisionea. 26
Preputioa.

1 Halakotz exkusa gabe aiz o gizona, nor ere
baitaiz berzeak iujeatzen dituana: ezen hunez
beraz zeren iujeatzen baituk berzea, eure burua
kondemnatzen duk: ikusirik ezen iujeatzen ari
aizenorrek, gauza berak egiten dituala.
2 Eta badakigu ezen Iainkoaren iujemendua
egiaren araura dela halako gauzak egiten dituztenen gainean.
3 Eta uste duk, o gizon halako gauzak egiten
dituztenak iujeatzen dituana, eta eurorrek hek
egiten, ezen hi itzuriren atzaiola Iainkoaren iujemenduari?
4 Ala haren benignitatearen eta patientiaren
eta igurikite luzearen abrastasuna menospreziatzen duk: ezagutzen eztualarik ezen Iainkoaren
benignitateak emendamendutara deitzen auela
?
5 Baina eure gogortasunaren eta bihotz urrikimendu gabearen araura, hiraz thesaur egiten
draukak eure buruari hiraren eta Iainkoaren iujemendu iustoaren deklarationeko egunekotzat.
6 Zeinek rendaturen baitrauka, batbederari
zeini bere obren araura:

7 Hala nola, ungi egitezko irauterekin gloria
eta ohore eta inmortalitate bilhatzen dutenei,
bizitze eternala:
8 Baina reboltari diradenei, eta egiari behatzen etzaizkonei, baina iniustitia obeditzen dutenei, rendaturen zaie indignatione eta hira.
9 Tribulatione eta herstura gaixtakeria egiten
duen gizon guziaren arimaren gainera, Iuduarenera lehenik, gero Grekoarenera ere.
10 Baina gloria eta ohore eta bake ungi egiten duen guziari, Iuduari lehenik, gero Grekoari
ere.
11 Ezen ezta personen akzeptionerik Iainkoa
baithan.
12 Ezen Legea gabe bekatu egin duten
guziak, Legea gabe galduren ere dirade: eta
Legean bekatu egin duten guziak, Legeaz iujeaturen dirade.
13 (Ezen eztirade Legea enzuten dutenak
iusto Iainkoa baithan: baina Legea egiten dutenak iustifikaturen dirade.
14 Ezen ikusirik ezen Jentilek Legea eztutelarik, naturalki Legeari dagozkan gauzak egiten

dituztela, hek Legea eztutelarik, bere buruenzat
berak dirade Lege:
15 Zeinek erakusten baitute Legearen obra
eskribatua bere bihotzetan, beren konszientiak
halaber testimoniaje rendatzen drauelarik, eta
haien pensamenduek elkar akusatzen dutelarik,
edo exkusatzen ere.)
16 Iainkoak gizonen sekretuak iujeaturen
dituen egunean, ene Ebanjelioaren araura, Iesus
Kristez.
17 Huna, hi izen goitikoz deitzen aiz Iudu, eta
reposatzen aiz Legean, eta gloriatzen aiz Iainko
Iaunean.
18 Eta ezagutzen duk haren borondatea, eta
badakik kontrario denaren beretzen, Legeaz instruitu izanik.
19 Eta fida aiz itsuen gidari aizela, ilhunbean
diradenen argi,
20 Ignoranten instruizale, haurren irakasle,
zeren baituk ezagutzearen eta egiaren forma
Legean.
21 Hik bada berzea irakasten duanorrek,
eure burua eztuk irakasten: predikatzen baituk
eztela ebatsi behar, ebaisten duk:

22 Erraiten baituk eztela adulteriorik iauki
behar, adulterio iaukiten duk: idolak abominationetan baitadutzak, eurorrek sakrilejio egiten
duk.
23 Eta Legean gloriatzen baitaiz, Legea hautsiz Iainkoa desohoratzen duk.
24 Ezen Iainkoaren izena zuen kausaz blasfematzen da Jentilen artean: eskribatua den bezala.
25 Ezen egia duk, zirkonzisionea probetxable
dela, baldin Legea begira badezak: baina baldin
Legearen hautsle bahaiz, hire zirkonzisionea preputio bilhatzen duk.
26 Bada baldin preputioak Legearen ordenanzak begira baditza, haren preputioa ezta zirkonzisionetan estimaturen?
27 Eta naturaz den preputioak baldin Legea
begira badeza, ezau iujeaturen hi, letraz eta zirkonzisionez Legearen hautsle aizenor?
28 Ezen ezta hura Iudu, gainetik dena: ezeta
gainetik haragian egiten dena zirkonzisione.
29 Baina hura da Iudu, barnetik dena: eta zirkonzisionea da, bihotzetik dena, espirituan ez

letran: zein Iuduren laudorioa ezpaitatorke gizonetarik baina Iainkoaganik.

KAP. III.
1 Iuduaren eta Jentilaren diferentia.
9, 22 Guziak bekatore. 20 Legeko
obrek nehor ez iustifikatzen, Legeak
bekatua ezagut eraziten. 23 Kristez
iustifikatzen. 24 Bekatuen
barkamendua. Fedea. 27 Fedez
iustifikatzen Legea gabe, 28 Iainkoa
Iuduen eta Jentilen Iainko.
1 Zerik da bada Iuduaren abantailla, edo
zerik da zirkonzisionearen probetxua?
2 Handia manera orotara: eta guzien gainetik
zeren Iainkoaren deklarationeak kargutan eman
baitzaizte.
3 Ezen zer da baldin batzuk sinhetsi ezpadute? ala haien inkredulitateak Iainkoaren fedea
ezdeusturen du?

4 Gertha eztadila: aitzitik biz Iainkoa
egiati,eta gizon guzia gezurti, eskribatua den
bezala, Eure hitzetan iusto eriden adinzat, eta
hizaz iujemendu egiten denean garaita duanzat.
5 Eta baldin gure iniustitiak Iainkoaren iustitia lauda eraziten badu, zer erranen dugu? ala
iniusto da Iainkoa punitzen duenean? (gizon
bezala minzo naiz)
6 Gertha eztadila: berzela, nola iujeaturen du
Iainkoak mundua?
7 Ezen baldin Iainkoaren egia abundosago
bada ene gezurraz haren gloriatan, zergatik ni
goitirik bekatore bezala kondemnatzen naiz?
8 Eta (guzaz gaizki minzo diraden bezala, eta
batzuk guk erraiten dugula dioiten bezala) zeren
eztugu gaizki egiten, ungia ethor dadinzat? zeinen damnationea iusto baita.
9 Zer bada? exzellentago gara? Ezeinere
maneraz: ezen aitzinetik razoinak emanik erakutsi dugu, ezen giziak hanbat Iuduak nola Grekoak, bekatuaren azpian diradela.
10 Eskribatua den bezala, Ezta iustorik, ezeta
bakoitzik.

11 Ezta aditzen duenik ezta Iainkoa bilhatzen
duenik.
12 Guziak aldaratu izan dirade, eta guziak
elkarrekin inutil egin izan dirade: ezta ontasunik
egiten duenik, ez batetarano.
13 Sepulkre ireki bat da haien eztarria: bere
mihiez enganiotara usatu ukan dute: suge aspikaren pozoina da haien ezpainetan.
14 Haien ahoa malediktionez eta karminduraz bethea da.
15 Arin dirade haien oinak odol isurtera.
16 Destruktione eta miseria haien bidetan.
17 Eta bide bakezkoa eztute ezagutu ukan.
18 Ezta Iainkoaren beldurra haien begien aitzinean.
19 Eta badakigu ezen zerere Legeak erraiten
baitu, Legean diradenei erraiten drauela: aho
guzia boza dadinzat, eta mundu guzia hogendun
denzat Iainkoaren aitzinean.
20 Hunegatik Legearen obrez ezta iustifikaturen haragirik batre haren aitzinean: ezen Legeaz
da bekatuaren ezagutzea.

21 Baina orain Legea gabe Iainkoaren iustitia
manifestatu izan da, Legearen eta Profeten testimoniajea duela.
22 Bada Iainkoaren iustitia, Iesus Kristen
fedez sinhesten duten guzietara eta guzien gainera: ezen ezta diferentiarik batre: ikusirik ezen
guziek bekatu egin dutela, eta Iainkoaren gloriaren falta diradela.
23 Eta iustifikatzen dirade dohainik haren
gratiaz, Iesus Krist Iaunean egin izan den
redenptioneaz:
24 Zein ordenatu baitu Iainkoak fedeazko
apazegagarri haren odolean, bere iustitiaren
deklaratzeko, aitzineko bekatuen barkamenduagatik, Iainkoaren patientiaz:
25 Diot bere iustitiaren deklaratzeko denbora
hunetan: bera iusto denkat, eta Iesusen fedeko
denaren iustifikazale.
26 Non da beraz bantationea? iraitzi izan da.
Zein legez? obrenaz? Ez: baina fedearen legeaz.
27 Konkluditzen dugu beraz, fedez iustifikatzen dela gizona Legearen obrak gabe.
28 Ala Iuduen ber da Iainkoa? ala ez Jentilen
ere? gerthuki Jentilen ere.

29 Ezen bat da Iainkoa, zeinek iustifikaturen
baitu zirkonzisionea fedetik, eta preputioa
fedeaz.
30 Legea bada ez deus bilhatzen dugu
fedeaz? Gertha eztadila: aitzitik Legea konfirmatzen dugu.

KAP. IIII.
3 Abraham fedez iustifikatu. 4
Obrak. 5 Fedea 6 Gizonaren dohainontasuna. 9 Zirkonzisionea. 11
Abraham, sinhesten dutenen aita.
15 Legeak hira enjendratzen. 18
Abrahamen fedea. 25 Kristen herioa
eta resurrektionea.
1 Zer beraz erranen dugu gure aita Abrahamek eriden duela haragiaren arauez?
2 Ezen baldin Abraham obrez iustifikatu izan
bada, badu zerzaz gloria dadin, baina ez Iainkoa
baithan.

3 Baina zer dio Eskripturak? Sinhetsi ukan du
Abrahamek Iainkoa, eta inputatu izan zaio iustitiatara.
4 Baina obratzen duenari alokairua etzaio
gratiatan kontatzen baina hartzetan:
5 Ordea obratzen eztuenari, baina gaixtoa
iustifikatzen duena baithan sinhesten duenari,
bere fedea iustitiatan kontatzen zaio.
6 Nola Dabidek ere deklaratzen baitu Iainkoak obrak gabe iustitia inputatzen draukan gizonaren dohain-ontasuna, dioela,
7 Dohatsu dirade zeinen inikitateak kitatu
izan baitirade eta zeinen bekatuak estali izan
baitirade.
8 Dohatsu da Iaunak bekatua inputatu
eztraukeon gizona.
9 Bada dohain-ontasun haur, zirkonzisionean
da solament ala bai preputioan ere? Ezen erraiten dugu inputatu izan zaiola Abrahami fedea
iustitiatan.
10 Nola bada inputatu izan zaio? zirkonzisionean zela, ala preputioan? ez zirkonzisionean,
baina preputioan.

11 Gero rezebi zezan zirkonzisionearen seignalea, fedealen iustitiatako zigulutan zein baitzen preputioan: preputioan diradela sinhesten
duten guzien aita lizenzat, haei ere iustitia inputa lekienzat:
12 Eta zirkonsionearen aita, erran nahi da, ez
zirkonzisionekoen solament, baina gure aita
Abrahamen fede preputioan zuenaren hatzari
darreizkonen ere.
13 Ezen promesa etzaio Legeaz heldu izan
Abrahami, edo haren haziari, munduaren heredero izateko, baina fedeazko iustitiaz.
14 Ezen baldin Legetik diradenak, heredero
badirade ezdeus bilhatu da fedea, eta iraungi da
promesa.
15 Zeren Legeak hira enjendratzen baitu:
ezen non ezpaita legerik, han ezta transgresionerik
16 Harren fedez da heretajea, gratiaz denzat,
promesa hazi guziaren fermu denzat: ez Legetik
den haziaren solament, baina Abrahamen fedetik denaren ere, zein baita gure guzion aita,
17 (Skribatua den bezala, Anhitz nationeren
aita ordenatu ukan aut) Iainkoaren aitzinean,

zein sinhetsi ukan baitu: zeinek hilei bizitze
emaiten baitraue, eta deitzen baititu eztiraden
gauzak balirade bezala.
18 Zeinek esperanzaren kontra esperanzaz
sinhets baitzezan, anhitz nationeren aita izanen
zela: erran izan zaionaren araura, Hala izanen
duk hire hazia.
19 Eta fedean flaku ez izanez, etzezan beha
bere gorputz ia hilera, ehun urtheren ingurua
bazuen ere: ezeta Sararen umunzi ia hilera.
20 Eta Iainkoaren promesaren gainean etzezan duda inkredulitatez: baina fortifika zedin
fedez Iainkoari gloria emanik:
21 Eta frangoki seguraturik, ezen hari promes egin zeraukana, botheretsu zela egiteko
ere.
22 Halakotz haur ere iustitiatan inputatu izan
zaio.
23 Eta ezta eskribatu izan harengatik solament, ezen haur iustitiatan inputatu izan zaiola:
24 Baina guregatik ere, zeini inputaturen baitzaiku, Iesus gure Iauna hiletarik resuszitatu
duena baithan sinhesten dugunoi,

25 Zein heriotara liuratu izan baita gure
bekatuakgatik, eta resuszitatu gure iustifikationeagatik.

KAP. V.
1 Fedea. Bakea. 2 Gratia. Gloria. 4
Patientia. Experientia. 5 Esperanza.
Iainkoaren amorioa. 12 Adam eta
Krist. 14, 17 Herioaren eta
bizitzearen regnatzea. 18 Gure
iustifikationea. 21 Bekatuaren eta
Gratiaren regnatzea.
1 Iustifikaturik bada Fedez, dugu bake Iainkoa baithara Iesus Krist gure Iaunaz.
2 Zeinez are ukan baitugu sartze haur fedez
gratia hunetara, zeinetan fermu baikaude, eta
gloriatzen baikara Iainkoaren gloriaren esperanzan.
3 Eta ez haur solament, baina are gloriatzen
gara tribulationetan, dakigularik ezen tribulationeak patientia ekarten duela.

4 Eta patientiak experientia, eta experientiak
esperanza.
5 Eta esperanzak eztu konfunditzen, zeren
Iainkoaren amorioa eraitsia baita gure bihotzetan eman izan zaikun Espiritu sainduaz.
6 Ezen Krist, oraino indar gabe ginela, bere
denboran infidelakgatik hil izan da.
You have read 1 text from Basque literature.
Next - Testamentu Berria - 27
 • Parts
 • Testamentu Berria - 01
  Total number of words is 3938
  Total number of unique words is 1911
  19.8 of words are in the 2000 most common words
  27.3 of words are in the 5000 most common words
  32.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 02
  Total number of words is 3745
  Total number of unique words is 1652
  23.5 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 03
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1565
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.1 of words are in the 5000 most common words
  42.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 04
  Total number of words is 3678
  Total number of unique words is 1490
  26.3 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 05
  Total number of words is 3700
  Total number of unique words is 1421
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  48.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 06
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1406
  26.7 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 07
  Total number of words is 3620
  Total number of unique words is 1416
  26.8 of words are in the 2000 most common words
  37.6 of words are in the 5000 most common words
  44.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 08
  Total number of words is 3657
  Total number of unique words is 1426
  28.4 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  47.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 09
  Total number of words is 3728
  Total number of unique words is 1397
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 10
  Total number of words is 3694
  Total number of unique words is 1436
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.3 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 11
  Total number of words is 3642
  Total number of unique words is 1463
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.9 of words are in the 5000 most common words
  46.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 12
  Total number of words is 3598
  Total number of unique words is 1605
  25.8 of words are in the 2000 most common words
  35.8 of words are in the 5000 most common words
  42.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 13
  Total number of words is 3758
  Total number of unique words is 1435
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  39.7 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 14
  Total number of words is 3692
  Total number of unique words is 1528
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 15
  Total number of words is 3753
  Total number of unique words is 1433
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  40.3 of words are in the 5000 most common words
  47.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 16
  Total number of words is 3645
  Total number of unique words is 1467
  27.8 of words are in the 2000 most common words
  38.7 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 17
  Total number of words is 3755
  Total number of unique words is 1243
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  51.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 18
  Total number of words is 3795
  Total number of unique words is 1148
  32.0 of words are in the 2000 most common words
  44.9 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 19
  Total number of words is 3777
  Total number of unique words is 1238
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 20
  Total number of words is 3747
  Total number of unique words is 1244
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.1 of words are in the 5000 most common words
  45.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 21
  Total number of words is 3640
  Total number of unique words is 1488
  26.9 of words are in the 2000 most common words
  39.2 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 22
  Total number of words is 3662
  Total number of unique words is 1461
  27.1 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 23
  Total number of words is 3601
  Total number of unique words is 1461
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 24
  Total number of words is 3565
  Total number of unique words is 1545
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.1 of words are in the 5000 most common words
  43.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 25
  Total number of words is 3632
  Total number of unique words is 1490
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  41.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 26
  Total number of words is 3499
  Total number of unique words is 1602
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  34.1 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 27
  Total number of words is 3528
  Total number of unique words is 1378
  24.0 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 28
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1455
  23.4 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 29
  Total number of words is 3575
  Total number of unique words is 1364
  24.7 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 30
  Total number of words is 3525
  Total number of unique words is 1404
  24.9 of words are in the 2000 most common words
  36.2 of words are in the 5000 most common words
  43.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 31
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1498
  24.5 of words are in the 2000 most common words
  34.7 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 32
  Total number of words is 3403
  Total number of unique words is 1473
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  34.3 of words are in the 5000 most common words
  40.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 33
  Total number of words is 3447
  Total number of unique words is 1485
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  41.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 34
  Total number of words is 3389
  Total number of unique words is 1467
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 35
  Total number of words is 3407
  Total number of unique words is 1577
  22.0 of words are in the 2000 most common words
  30.9 of words are in the 5000 most common words
  37.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 36
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1549
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  37.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 37
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1684
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.6 of words are in the 5000 most common words
  41.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 38
  Total number of words is 3338
  Total number of unique words is 1610
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 39
  Total number of words is 3585
  Total number of unique words is 1276
  29.7 of words are in the 2000 most common words
  42.0 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 40
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1330
  25.9 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 41
  Total number of words is 3774
  Total number of unique words is 1371
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  44.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 42
  Total number of words is 3572
  Total number of unique words is 1693
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  33.3 of words are in the 5000 most common words
  40.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 43
  Total number of words is 3164
  Total number of unique words is 1502
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  31.8 of words are in the 5000 most common words
  39.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 44
  Total number of words is 2796
  Total number of unique words is 1103
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  35.4 of words are in the 5000 most common words
  42.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 45
  Total number of words is 2827
  Total number of unique words is 1155
  22.3 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 46
  Total number of words is 2760
  Total number of unique words is 1126
  23.2 of words are in the 2000 most common words
  33.0 of words are in the 5000 most common words
  39.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 47
  Total number of words is 1251
  Total number of unique words is 593
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.0 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.