Testamentu Berria - 25

Total number of words is 3632
Total number of unique words is 1490
25.5 of words are in the 2000 most common words
35.5 of words are in the 5000 most common words
41.9 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
zuen bat hartara iganik parti gentezen.
3 Gero Zipreren agerrira genenean, hura
utzirik ezker, Siria alderat bela egin genezan, eta
arriba gentezen Tirera: ezen han unziak behar
zuen karga deskargatu.
4 Eta diszipuluak eridenik egon gentezen han
zazpi egun: hek Pauli erraiten zeraukaten Espirituaz, ezledin igan Ierusalemera.
5 Baina egun hek konplitu ziradenean parti
gentezen, guziek emaztekin eta haurrekin lagunzen gentuztela hiri lekorerano: eta belhauriko
iarririk ur bazterrean othoitze egin genezan.

6 Gero elkar besarkaturik, unzira igan gentezen, eta berzeak beretarat itzul zitezen.
7 Eta gu biajea akabaturik arriba gentezen
Tiretik Ptolemaidara: eta anaieak salutaturik,
egon gentezen egun bat hekin.
8 Eta biharamunean ilkirik Paul eta harekin
genenak ethor gentezen Zesareara: eta sarthurik Filipe Ebanjelistaren etxean (zein baitzen zazpietarik bat) egon gentezen hura baithan.
9 Eta hunek zituen laur alaba birjina profetizatzen zutenik.
10 Eta han denbora ungisko egon genenean,
ethor zedin Iudeatik Agabus deitzen zen Profeta
bat.
11 Eta guregana ethorririk eta Paulen gerrikoa harturik eta harzaz bere oinak eta eskuak
estekaturik, erran zezan, Gauza hauk erraiten
ditu Espiritu sainduak, Gerriko hunen iabe den
gizona, hunela estekaturen dute Ierusalemen
Iuduek, eta liuraturen dute Jentilen eskuetara.
12 Eta gauza hauk enzun gentuenean,
othoitz egin genezon guk eta leku hartan ziradenek, ezledin igan Ierusalemera.

13 Orduan ihardets zezan Paulek, Zer ari
zarete nigarrez zaudetela, eta ene bihotza erdiratzen duzuela? Ezen ni ez estekatu izatera solament, baina Ierusalemen hiltzera ere prest naiz
Iesus Iaunaren izenagatik.
14 Bada, hari burutan ezin eman genezakeonaren gainean, utzi genezan, erraiten genduela,
Iaunaren borondatea egin dadila.
15 Eta zenbeit egunen buruan gure hatuak
harturik igan gentezen Ierusalemera.
16 Eta ethor zitezen diszipuluetarik ere batzu
Zesareatik gurekin zakarkeitela berekin Mnason
Zipriano iakin bat, diszipulu anzianoa, zein baithan ostatuz behar baikenen.
17 Bada ethorri genenean Ierusalemera,
gogotik rezebi genzaten anaiek.
18 Eta biharamunean sar zedin Paul gurekin
Iakes baithara, eta Anziano guziak hara bil zitezen.
19 Eta hek besarkaturik, konta zitzan punktuz punktu Iainkoak Jentilen artean haren ministerioz egin zituen gauzak.
20 Eta hek enzun zitzatenean, glorifika zezaten Iauna, eta erran ziezoten, Anaie, badakusak

zenbat milla diraden Iudu sinhetsi dutenak: eta
guziei baitaxete Iainkoaren zeloa.
21 Eta enzun die erraiten hizaz, ezen hik Moisesen utzitera irakasten dituala Jentilen artean
diraden Iudu guziak, erraiten duala, ezen eztituztela haurrak zirkonziditu behar, eta eztutela
ordenanzen araura ebili behar.
22 Zer egiteko da bada? osoki populuak bildu
behar dik: ezen enzunen die nola ethorri aizen.
23 Egik bada guk erraiten drauaguna. Laur
gizon zitiagu bot egin dutenik:
24 Hek harturik purifikadi hekin, eta kontribui
ezak hekin, buruak arrada ditzatenzat: eta dakiten guziek ezen hizaz enzun dituzten gauzetarik
deus eztela: baina euror ere Legea begiratuz abilala.
25 Baina Jentil sinhetsi dutenez den bezenbatean, guk eskribatu diagu, eta ordenatu deus
halakorik begira eztezaten, baina begira litezen
idolei sakrifikatuetarik, eta odoletik, eta ithoetarik, eta paillardizatarik.
26 Orduan Paul gizon hek berekin harturik,
eta biharamunean hekin purifikaturik sar zedin
tenplean denuntiatzen zuela purifikationeko

egunen konplimendua, hetarik batbederagatik
oblationea ofrenda ledin artean.
27 Eta nola zazpi egunak ia hurren iragan
baitziraden, Asiako Iudu batzuk hura ikusi zutenean tenplean, mobi zezaten populu guzia, eta
ezar zitzaten eskuak haren gainean:
28 Heiagoraz zeudela, Israeltar gizonak, hel
zakizkigute: haur da gizona populuaren eta
Legearen eta leku hunen kontra guziak leku
guzietan irakasten dituena: are gehiago Grekoak
ere erekarri ditu tenple barnera, eta profanatu
du leku saindu haur.
29 (Ezen lehen ikusi ukan zuten Trofime Efesianoa hirian harekin, zein uste baitzuten Paulek
tenple barnera eraman ukan zuela.)
30 Eta mobi zedin hiri guzia, eta oldar zedin
populua: eta Paul hatzamanik tenpletik kanpora
idokiten zuten: eta bertan borthak erts zitezen.
31 Baina hek hura hil nahiz zabiltzala, hel
zedin fama garnizoinaren bandako Kapitainagana, ezen Ierusaleme guzia nahasi zela.
32 Zeinek ordu berean jendarmesak eta Zentenerak harturik laster egin baitzezan hetara:

eta hek ikusi zituztenean Kapitaina eta jendarmesak geldi zitezen Paulen zehatzetik.
33 Orduan hurbildurik Kapitainak har zezan
hura, eta mana zezan esteka ledin bi kadenaz:
eta interroga zezan nor lizen, eta zer egin zuen.
34 Eta batzu bataz zeuden oihuz jendetzean
eta berzeak berzeaz: eta nahastekamenduaren
kausaz deus segurik ezin ezagutuz, mana zezan
fortalezara eraman ledin.
35 Eta ethorri zenean gradoetara, gertha
zedin jendarmesez eramaiten baitzen jendetzearen boaldaren kausaz.
36 Ezen iarreikiten zaion populuko jendetzea
heiagoraz, Ken ezak hori.
37 Eta Paulek fortalezan sartzerakoan diotsa
Kapitainari, Hauzu naiz hirekin minzatzera? Hark
erran ziezon, Grekik badakik?
38 Ezaiz hi Egiptiano iragan egun hautan
seditione bat biztu duana, eta laur milla gaixtagin desertura retiratu dituana?
39 Eta erran zezan Paulek, Ni segur gizon
Iudua nauk Tarsen, Ziliziako hiri famatuan burjes
iaioa: othoitz egiten drauat bada, permeti iezadak minza nakion populuari.

40 Eta hark permetitu zeraukanean, Paulek,
gradoetan zegoela, ixilzera eskuaz keinu egin
ziezon populuari, eta silentio handi egin izanik,
minza zedin Hebraikoen lengoajez, erraiten
zuela.

KAP. XXII.
1 Paulen defensa. 12 Ananias. 21
Paul Jentilen Apostolu. 22 Populuak
Paul hil erazi nahi. 24 Kapitainak
hura azota eraziten. 25 Paul Romako
burjes. 30 Estekaduretarik laxatu.
1 Gizon anaieak eta aitak, enzuzue orain
zuek baithan emaiten dudan defensa.
2 (Eta enzun ukan zutenean ezen Hebraikoen
lengoajez minzo litzaiela, hanbat silentio handiago egin zezaten: eta erran zezan,)
3 Ni naiz gizon Iudua, Tarse Ziliziakoan iaioa,
baina hazia hiri hunetan berean Gamalielen
oinetan, aiten Legearen perfektionean instrui-

tua, Iainkogana zelotako ninzela, egun zuek
guziak ere zareten bezala:
4 Doktrina haur persekutatu ukan dudana
heriorano, estekatuz eta presoindegietara ezarriz hanbat gizonak nola emazteak:
5 Sakrifikadore subiranoa ere testimonio
dudan bezala, eta Anzianoen konpainia guzia:
are hetarik guthunak anaietara harturik, Damaszerat ioaiten ninzen, han ziradenak estekaturik
Ierusalemera ekartera, puni litezenzat.
6 Eta gertha zedin bidean ioaiten eta Damaszera hurbiltzen ninzela egu-erdi irian, subitoki
zerutiko xistmist anzoko argi handi batek ingura
bainenzan:
7 Eta eror nendin lurrera, eta enzun nezan
boz bat, ziostala, Saul, Saul, zergatik ni persekutatzen nauk?
8 Eta nik ihardets nezan, Nor aiz Iauna? Eta
Iaunak erran ziezadan, Ni nauk Iesus Nazareno
hik persekutatzen duana.
9 Eta enekin ziradenek, argia ikus zezaten,
eta izit zitezen, baina enekin minzo zenaren
boza etzezaten enzun.

10 Orduan erran nezan, Zer eginen dut
Iauna? Eta Iaunak erran ziezadan, Iaikirik oha
Damaszera, eta han erranen zaizkik, egin ditzan
ordenatu zaizkian gauza guziak.
11 Eta zeren deus ezpainuen ikusten argi
haren klaretatearen kausaz, enekin ziradenez
eskutik eraman izanik Damaszera ethor nendin.
12 Geroztik Ananias Legearen araura Iainkoaren beldur zen gizon bat, han egoiten ziraden
Iudu guzietarik testimoniaje ona zuena, enegana
ethor zedin.
13 Eta ene aldean zegoela erran ziezadan,
Saul anaie, rezebi ezak ikustea. Eta nik ordu hartan berean harenganat beha nezan:
14 Eta hark erran zezan, Gure aiten Iainkoak
elejitu au hi bere borondatearen ezagutzeko eta
Iustoaren ikusteko, eta haren ahotik bozaren
enzuteko.
15 Ezen testimonio izanen atzaio gizon
guziak baithara, ikusi eta enzun dituan gauzez.
16 Orain bada zer beranzen duk? Iaiki adi eta
batheiadi, eta xahu itzak eure bekatuak, Iaunaren izena inbokaturik.

17 Gero gertha zekidan, ni Ierusalemera
bihurtu ninzenean, eta tenplean othoitz egiten
nengoela transporta bainendin espirituz.
18 Eta ikus bainezan ziostana, Lehiadi eta ilki
adi fitetz Ierusalemetik, ezen eztie rezebituren
hik nizaz emanen drauean testimoniajea.
19 Eta nik erran nezan, Iauna, hek bazeakie
ezen ni presoindegira ezarten ari ninzela eta
azotatzen nituela sinagoga guzietan hi baithan
sinhesten zutenak.
20 Eta isurten zenean Esteben hire martiraren odola, ni ere present ninduan, eta konsentitzen nian haren hiltzean, eta begiratzen nitian
hura hiltzen zutenen arropak.
21 Eta hark erran ziezadan, Habil: ezen nik
Jentiletara urrun igorriren aut.
22 Eta enzuten zuten hura hitz hunetarano:
orduan altxa zezaten bere boza, erraiten zutela,
Ken ezak lurretik horrelakoa: ezen eztuk razoin
hori bizi den.
23 Eta hek heiagoraz zeudela, eta bere arropak iharrosten eta airerat erhautsa iraizten zutela.

24 Mana zezan Kapitainak hura fortalezara
eraman ledin, eta ordena zezan azoteaz examina ledin, iakin lezanzat zer kausagatik hala oihuz
leuden haren kontra.
25 Bada hedez estekatu zuten ondoan, erran
ziezon aldean zaion Kapitainari Paulek, Hauzu
zarete Romako den baten eta kondemnatu eztenaren azotatzera?
26 Eta haur enzun zuenean Zentenerak ioanik Kapitainagana, konta ziezon hari, zioela, Ikusak zer egiteko duan: ezen gizon haur Romako
burjes duk.
27 Eta kapitainak ethorririk harengana, erran
ziezon, Erran iezadak, eia hi Romako burjes aizenez. Eta hark erran zezan, Bai.
28 Eta ihardets zezan Kapitainak, Nik soma
handitan burjesia hori akisitu diat. Eta Paulek
dio, Eta ni iaio ere burjes nauk.
29 Bertan orduan retira zitezen harenganik
hura examinatu behar zutenak: eta Kapitaina
ere beldur zedin, ezaguturik ezen Romako burjes
zela, eta zeren estekatu baitzuen.
30 Eta biharamunean segura iakin nahiz zer
kausagatik akusatzen lizen Iuduez, laxa zezan

estekaduretarik: eta mana zezan, Sakrifikadore
prinzipalak bil litezen, eta haien konseillu guzia:
eta ekarririk Paul presenta zezan haien aitzinean.

KAP. XXIII.
1 Paul defendatzen. 2 Ananiasek
muthurrean eman eraziten. 5 Eta
Paulek haren iniuriatzeaz bere burua
desenkusatzen. 6 Paulek Fariseu
dela erraiten 8 Saduzeuen errora. 10
Paul fortalezara eramaiten. 11
Iaunak konsolatzen. 12 Iudu batzuk
bot egin haren kontra: 16 Paul
hunez adbertitu, 23 Gero Felixgana
eraman izan. 25 Felixi Kapitainak
eskribatzen.
1 Eta begiak konseillua baitharat xuxendurik
Paulek erran zezan, Gizon anaieak, nik konszientia on guzitan zerbitzatu ukan dut Iainkoa egun
hunetarano.

2 Orduan Ananias Sakrifikadore subiranoak
mana zitzan aldean zaizkonak, hura muthurrean
io lezaten.
3 Orduan Paulek erran ziezon, Zehaturen au
hi Iainkoak, paret xuritua: eta hi baihago Legearen arauez ene iujeatzeko, eta Legearen kontra
manatzen duk ni zeha nadin?
4 Eta present ziradenek erran zezaten, Iainkoaren Sakrifikadore subiranoa iniuriatzen duk?
6 Eta erran zezan Paulek, Anaieak, ez nakian
Sakrifikadore subirano zela: ezen eskribatua da,
Eure populuaren prinzeaz eztuk gaizki erranen.
6 Eta iakin zuenean Paulek ezen partida bata
zela Saduzeuetarik, eta berzea Fariseuetarik,
oihuz iar zedin konseilluan, Gizon anaieak, ni
Fariseu naiz, Fariseu seme: hilen esperanzaz eta
resurrektioneaz ni akusatzen naiz.
7 Eta haur erran zuenean, egin zedin seditione Fariseuen eta Saduzeuen artean: eta zathi
zedin biltzarrea.
8 Ezen Saduzeuek erraiten dute eztela resurrektionerik, ez Aingerurik ez espiriturik: baina
Fariseuek bata eta berzea aithor dituzte.

9 Eta egin izan zen heiagora handi bat:
orduan Fariseuen alde ziraden Eskribak iaikirik
bazihardukaten, erraiten zutela, Eztugu deus
gaitzik eriden gizon hunetan, baina baldin espiritu bat edo Aingeru bat minzatu bazaio ezgaitezela Iainkoaren kontra batailla.
10 Eta seditione handi egin izanik, Kapitainak
beldurturik, hezaz Paul zathika ledin, mana
zezan jendarmesak iauts litezen haien artetik
haren harapatzera eta fortalezara eramaitera.
11 Eta ondoko gauean Iaunak, hari presentatzen zaiola, erran ziezon, Paul, auk bihotz on:
ezen nola testifikatu baituk nizaz Ierusalemen,
hala behar duk Roman ere testifikatu.
12 Eta argitu zenean, Iuduetarik batzuk eginik biltzarre eta bot malediktionerekin, lioitela,
ezlutela ianen ez edanen Paul hil lezaketeno.
13 Eta berrogei baino gehiago ziraden koniuratione haur egin zutenak.
14 Hek ethorririk Sakrifikadore prinzipaletara
eta Anzianoetara, erran zezaten, Bot egin dugu
malediktionerekin, deus eztugula dastaturen
Paul hil dukeguno.

15 Orain bada zuek iakin erazi iezozue Kapitainari, konseilluaren borondatetik bihar hura
erekar diezazuela, harzaz zerbait hobeki ezagutu nahi bazindute bezala: eta gu hura hurbil
dadin baino lehen, prest gara haren hiltzera.
16 Baina Paulen arrebaren semea enzunik
zelatak, ethor zedin, eta sarthurik fortalezara
konta ziezon Pauli.
17 Eta Paulek Zenteneretarik bat beregana
deithurik, erran ziezon, Gizon gazte haur eramak
Kapitainagana, ezen badik zerbait hari erran
beharrik.
18 Hark bada hura harturik eraman zezan
Kapitainagana, eta erran zezan, Paul presonerak
beregana deithurik othoitz egin dirautak, gizon
gazte haur hiregana ekar nezan, zeinek baitu
zerbait hiri erran beharrik.
19 Eta Kapitainak hura eskutik harturik, eta
apart retiraturik galde egin ziezon, Zer duk niri
erran beharrik?
20 Eta hark erran zezan, Iuduek ordenatu die
hiri othoitz egitera, bihar Paul konseillura igorri
dezan, hobekiago zerbaitez informatu nahi balirade bezala harzaz:

21 Baina hik eztiezeala akorda: ezen haien
artekorik berrogei gizon baino gehiago haren
zelata diaudek: bot eginik malediktionezko
penan, eztutela ianen ez edanen hura hil dukeiteno: eta orain prest diaudek, hik zer prometaturen drauean begira.
22 Kapitainak bada igor zezan gizon gaztea,
hari manaturik, nehori ezlerron nola gauza hauk
hari dklaratu zerauzkan.
23 Eta deithurik bi Zentener erran ziezen,
Edukitzazue prest ber-ehun jendarmes Zesarearano ioaiteko, eta hirurogei eta hamar zamaldun,
eta ber-ehun arxer, gauaren heren oreneko.
24 Eta den abre prestik, igan erazirik Paul
salburik eraman dezatenzat Felix gobernadore
handiagana.
25 Eta eskriba zietzon letra batzu tenor hunetakorik,
26 Klaude Lisiasek Felix gobernadore guzizko
exzellentari, salutatione.
27 Gizon haur Iuduez hatzamana, eta ia
hezaz hiltzeko zegoela, ethorririk garnizoinarekin edeki diraueat, ezaguturik ezen Romako burjes zela.

28 Eta iakin nahiz zer kausagatik akusatzen
luten, eraman ukan diat haien konseillura.
29 Zein eriden baitut akusatzen zela beren
Legeko kestionez, eta heriorik edo presoinik
merezi luen hogenik batre etzuela.
30 Eta adbertitu izanik gizon huni Iuduez egiten zaizkan zelatez, bertan igorri ukan diat hiregana: manamendu eginik akusazalei ere, hunen
kontretako dituzten gauzak hire aitzinean erran
ditzaten. Ungi aizela.
31 Jendarmesek bada haei manatu izan zaien
bezala, Paul harturik eraman zezaten gauaz
Antipatrisera.
32 Eta biharamunean utzirik zamaldunak
harekin loazenzat, itzul zitezen fortalezara.
33 Eta hek Zesareara ethorririk eta Gobernadore handiari letrak emanik, Paul ere haren aitzinera presenta zezaten.
34 Eta irakurri zituenean Gobernadore handiak letrak, eta zer probinziatako zen hura interrogatu zuenean, eta ezaguturik ezen Ziliziako
zela:

35 Enzunen aut dio, hire akusazaleak ere
ethorri diratenean. Eta mana zezan Herodesen
palatioan begira ledin.

KAP. XXIIII.
3 Tertullek Paulen kontra rekesta
egiten. 10 Paulek bere buruagatik
ihardesten, 14 eta bere bizitzeaz eta
fedeaz razoin emaiten. 24 Felix
gratioso Paulgana. 25 Paulek Felixi
eta haren emazteari Krist
predikatzen. 28 Festus Felixen
sukzesor.
1 Eta borz egunen buruan iauts zedin Ananias Sakrifikadore subiranoa Anzianoekin, eta
Tertulle deitzen zen orator batekin: hek konpari
zitezen Gobernadore handiaren aitzinean Paulen
kontra.
2 Eta Paul deithu izanik, Tertulle has zedin
akusatzen, zioela,

3 Felix guzizko exzellentea ezagutzen diagu
esker guzirekin gauza guzietan eta leku guzietan, ezen guk ardietsi dugula bake handia hizaz,
eta eure probidentiaz populu hunetan egin
dituan ordenanza onez.
4 Baina luzakiago eduki ezezadan, othoitz
egiten drauat enzun gaitzan guti bat eure ontasunagatik.
5 Ezen eriden diagu gizon pestilentioso haur
seditione altxatzen drauela Iudu guziei mundu
orotan, eta Nazarenoen sektaren buru dela:
6 Zein tenplearen profanatzen ere enseiatu
izan baita, eta hatzamanik nahi ukan diagu gure
Legearen arauez iujeatu.
7 Baina ethorririk Lisias kapitainak bortxa
handirekin edeki ukan diraukuk gure eskuetarik.
8 Haren akusazaleak hiregana ethor litezen
manaturik: beraganik eurorrek informatione eginik iakin ahal ditzakek gauza guziak, zeinezaz
guk hori akusatzen baitugu.
9 Eta konsenti zezaten Iuduek ere, erraiten
zutela, gauza hauk hala liradela.
10 Baina ihardets zezan Paulek, Gobernadore
handiak minza ledin hari keinu eginik, Zeren bai-

takit anhitz urthe duela natione hunen iuje aizela, gogotikago neure buruaz ihardesten diat:
11 Ikusirik ezen hik ezagut ahal dekakeala
nola hamabi egun baino gehiago eztiraden, igan
minzenetik Ierusalemera, adoratzera.
12 Eta eznie tenplean eriden nehorekin disputatzen ari naizela, edo jende biltzen, ez sinagogetan, ez hirian:
13 Eta ezin foroga zitzakee ni orain akusatzen nauten gauzak.
14 Baina haur aithortzen drauat, ezen sekta
deitzen duten bide haren arauez, hunela dudala
neure aiten Iainkoa zerbitzatzen, sinhesten ditudalarik Legean eta Profetetan eskribatuak diraden gauza guziak.
15 Eta esperanza dudalarik Iainkoa baithan,
izanen dela hilen resurrektionea, hanbat iustoena nola iniustoena, zeinen begira berak ere baitaude.
16 Halakotz pena ere ezarten diat, konszientia dudan Iainkoagana eta gizonetara trebuku
gabe bethiere.

17 Eta anhitz urtheren buruan, ethorri izan
nauk neure nationera elemosina eta oblatione
egitera.
18 Ordu hartan eriden nie purifikatua tenplean, ez ordea jendetzerekin, ezeta tumulturekin, Asiako Iudu batzuk.
19 Zeinek behar baitzuten hire aitzinean konparitu, eta ni akusatu, baldin deus ene kontra
bazuten.
20 Edo hauk berok erran bezate baldin zerbait gaixtakeria eriden badute nitan, ni konseilluan presentatu izan naizenean.
21 Haien artean nengoela oihu egin nueneko
boz bakoitz haur baizen, Hilen resurrektioneaz ni
akusatzan naiz egun zuezaz.
22 Gauza hauk enzunik, Felixek igor zitzan
hek berze aldi batetarano, zioela, Sekta horrez
zer den dilijentkiago ezagutu dukedanean, Lisias
kapitaina iautsi datenean, osoki ezaguturen
duket zuen egitekoa.
23 Eta mana zezan Zentener bat, begira ledin
Paul eta largoan ezar ledin, eta nehor ez lezan
enpatxa haren ezagunetarik haren zerbitzatzetik
edo harengana ioaitetik.

24 Eta zenbaitrabeit egunean buruan, Felixek
ethorririk Drusilla bere emaztearekin, zein baitzen Iudaka, erekar zezan Paul, eta enzun zezan
hura minzatzen Krist baithango fedeaz.
25 Eta nola hura disputatzen baitzen iustitiaz, eta tenperantiaz, eta izateko den iudizioaz,
espantaturik Felixek ihardets zezan, Oraingotz
habil, eta aizinarik dudanean deithuren aut.
26 Berahala eskun gainean esperanza zuelarik ezen Paulek zerbait diru emanen zeraukala,
larga lezanzat halakotz ere maiz erekarten zuen
eta minzatzen zen harekin.
27 Eta bi urtheak konplitu ziradenean, har
zezan sukzesor Felixek Porzius Festus: eta plazer
egin nahiz Iuduei Felixek utzi zezan Paul presoner.

KAP. XXV.
2 Sakrifikadore subiranoa eta Iudu
prinzipalak Paulen kontra fabore
eskez egon. 10 Paulek bere burua
Festusen aitzinean defendatzen, 11

gero Zesargana apellatzen. 13
Festusek Agriparekin eta
Bernizerekin Paullen egitekoa
aipatzen. 24 Zergatik eztuen
Festusek Paul kondemnatu.
1 Festus bada probinzian sarthurik hirur egunen buruan ioan zedin Ierusalemera Zesarearik.
2 Eta konpari zitezen haren aitzinean Sakrifikadore subiranoa eta Iuduen arteko prinzipalenak Paulen kontra, eta othoitz egiten zeraukaten.
3 Fabore eskez zeudela haren kontra, hura
erekar lezanzat Ierusalemera: zelata zaizkolarik
hura bidean hil lezatenzat.
4 Eta Festusek ihardets zezan, ungi begiratua
izanen zela Paul Zesarean, eta bera sarri harako
lizela.
5 Bada zuetarik (dio) ahal ditezenak, elkarrekin iauts bitez, eta baldin zenbeit hogen gizon
haur baithan bada akusa bezate.
6 Eta hamar egun baizen haien artean egon
gaberik, iauts zedin Zesareara: eta biharamu-

nean iarririk iudizioko alkian, mana zezan Paul
erekar ledin.
7 Hura hara ethorri zenean ingura zezaten
Ierusalemetik iautsi izan ziraden Iuduek akusatione anhitz eta pizurik ekarten zutela Paulen
kontra, zein ezin foroga baitzitzakeizten:
8 Ihardesten zuelarik Paulek, ezen deusetan
ezluela faltatu Iuduen Legearen kontra, ez tenplearen kontra, ez Zesaren kontra.
9 Baina Festusek atsegin egin nahiz Iuduei,
ihardesten zeraukala Pauli, erran zezan, Nahi aiz
Ierusalemera igan eta han gauza hauzaz iujeatu
ene aitzinean?
10 Eta erran zezan Paulek Zesaren iudizioko
alki aitzinean niagok, non behar bainaiz iujeatu.
Iuduei deusetan eztiraueat iniuriarik egin, hik
ere ungi dakian bezala.
11 Ezen baldin gaizkirik egin badut, edo deus
herio merezi duenik akometitu badut, eztiat hiltzera refusatzen: baina baldin horiek akusatzen
nautenetarik deus ezpada, nehork horiei ezin
eman niezakeek: Zesargana apellatzen nauk.

12 Orduan Festusek konseilluarekin minzaturik, ihardets zezan, Zesargana apellatu aiz?
Zesargana ioanen aiz.
13 Eta zenbeit egunen buruan Agripa regea
eta Bernize iauts eitezen Zesareara Festusen
salutatzera.
14 Eta anhitz egun han egonik Festusek
Regeri aipa ziezon Paulen egitekoa, erraiten
zuela, Gizon bat utzi izan duk Felixez presoner:
15 Zeinen kausaz, ethorri ninzenean Ierusalemera, konpari baitzitezen Sakrifikadore prinzipalak eta Iuduen Anzianoak, haren kontra kondemnatione rekeritzen zutela.
16 Eta ihardetsi diraueat, eztutela Romanoek
kostuma nehoren heriotara liuratzeko, akusatzen denak bere akusazaleak aitzinean ditukeeno, eta defendatzeko leku har dezakeeno hogenaz.
17 Bada huna ethorri ziradenean, luzamendurik batre gabe, biharamunean iudizioko alkian
iarririk, mana niezan ekar ledin gizona.
18 Haren akusazaleak han present ziradela,
etzezatean hogenik batre ekar, nik uste nuenaren gainean.

19 Baina kestione batzu zitiztean haren kontra beren superstitioneaz, eta edozein Iesus hilik
bizi lizela Paulek seguratzen zuen batez.
20 Eta nik, halako kestioneaz egitekotan izanez, erran niezoan, eia nahi lizenez Ierusalemera ioan, eta han iujea ledin gauza hauzaz.
21 Baina zeren apella baitzedin reserba
ledinzat Augustoren ezagutzera, mana niezan
begira ledin hura igor nezakeno Zesargana.
22 Agripak orduan erran ziezon Festusi, Nahi
nikek neurorrek ere gizona enzun. Eta hark,
Bihar, dio, enzunen duk.
23 Bada biharamunean ethorri ziradenean
Agripa eta Bernize ponpa handirekin, eta sarthu
ziradenean audienzian kapitainekin eta hiriko
jende authoritatezkoekin: Festusen manamenduz erekar zedin Paul.
24 Eta Festusek dio, Rege Agripa, eta hemen
gurekin zareten guziak, badakusazue gizon haur,
hunez Iuduen konpainia guzia minzatu izan zait
hanbat Ierusalemen nola hemen, heiagoraz,
hunek eztuela gehiagorik bizi behar.
25 Baina nik eriden dut, deus hunek eztuela
egin herio merezi duenik: badarik ere bera

Augustogana apellatu denaz geroz, deliberatu
dut harengana igortera.
26 Hunezaz zer segurik eskriba diezodan iaunari eztut. Halakotz ekarri ukan dut zuetara, eta
prinzipalki hiregana, rege Agripa, informatione
eginik zer eskriba dudanzat.
27 Ezen eztela razoinik irudi daut, presoner
baten igortea, eta haren kontratako hogenak
eztitezen notifika.

KAP. XXVI.
2 Paulek bere bizitzeaz eta fedeaz
razoin emaiten. 5 Fariseu dela
erraiten. 8 Resurrektionea. 18
Bekatuen barkamendua. Penitentia,
konbertitzea, obrak. 24 Festusek
Paul sobera iakinez erho estimatzen.
1 Agripak orduan Pauli erran ziezon, Permetitzen zaik eure buruagatik minzatzea. Orduan
Paul eskua hedaturik has zedin razoin emaiten,
zioela,

2 Rege Agripa, dohatsu neure burua estimatzen diat zeren egun hire aitzinean ihardetsi
behar baitut, Iuduez akusatzen naizen gauka
guziez
3 Prinzipalki zeren baitakit ezagutzen dituala
Iuduen artean diraden kostuma eta kestione
guziak: halakotz othoitz egiten drauat, patientki
enzun nezan.
4 Bada ene bizitze gaztetasunetik eraman
dudanaz den bezenbatean, eta zerik lehen
hatsetik izan den ene nationean Ierusalemen,
badakite Iudu guziek:
5 Lehendanik ezaguturik (baldin testifikatu
nahi badute) nola neure aitzinekoakdanik gure
relijioneko sekta guzizko exzellentaren arauez
bizi izan naizen Fariseu.
6 Eta orain Iainkoaz gure aitei egin izan zaien
promeseko esperanzaren kausaz, iudizioan akusaturik nago.
7 Promes hartara gure hamabi leinuek ardura gau eta egun Iainkoa zerbitzatzen dutela helduren diradela esperanza dute, zein esperanzaz
(o Rege Agripa) Iuduek ni akusatzen bainaute.

8 Zer? sinhets ezin daitenetan dadukazue
zuek baithan, Iainkoak hilak resuszitatzen dituela?
9 Eta nizaz den bezenbatean irudi izan zait
ezen Iesus Nazarenoren izenaren kontra resistentia handi egin behar nuela:
10 Eta egin ere badut Ierusalemen: eta
anhitz saindu nik presoindegietan enserratu
ukan dut, Sakrifikadore prinzipaletarik bothere
ukanik: eta nehork hiltzen zituenean neure sententia emaiten nuen.
11 Eta sinagoga guzietan maiz punitzen
nituela bortxatzen nituen blasfematzera: eta
sobera minthurik haien kontra, persekutatzen
nituen hiri arrotzetarano.
12 Denbora hartan Damaszerat ere ioaiten
ninzela Sakrifikadore prinzipalen botherearekin
eta komisionearekin.
13 Egunaren erdian, o Rege, bidean ikus niezan zerutiko argi bat iguzkiarena baino klaroagorik, argitzen gentuela ni eta enekin bidean ioaiten ziradenak.
14 Eta gu guziak eroririk lurrera, enzun niezan boz bat niri minzo zaitadala, eta ziostala

Hebraikoen lengoajez, Saul, Saul, zergatik ni persekutatzen nauk? gogor duk hiretako akuloen
kontra ostiko egitea.
15 Nik orduan erran niezan, Nor aiz Iauna?
Eta hark erran ziezadan, Ni nauk Iesus hik persekutatzen duana.
16 Baina iaiki adi, eta ago zutik eure oinen
gainean: ezen hunegatik agertu natzaik, ordena
enzadanzat ministre eta ikusi dituan eta agerturen natzaian gauzen testimonio:
17 Idokiten audalarik populu horretarik eta
Jentiletarik, zeinetara orain igorten baihaut, 18
Ireki ditzanzat haien begiak, konberti ditezenzat
ilhunbetik argira, eta Satanen botheretik Iainkoagana, rezebi dezatenzat bekatuen barkamendua, eta zorthea sanktifikatuen artean, ni baithango fedeaz.
19 Hunegatik, o Rege Agripa, eznitzaiok
desobedient izan zerutiko bisioneari.
20 Baina Damaszen ziradenei lehenik, eta
Ierusalemen, eta Iudeako komarka guzian ziradenei, gero Jentilei ere predikatu diraueat emenda litezen eta konberti Iainkoagana, obrak egiten lituztelarik emendamendutako digneak.

21 Kausa hunegatik Iuduak ni tenplean
hatzamanik enseiatu izan dituk ene hiltzen:
22 Baina Iainkoaren aiutaz aiutatu izanik
iraun diat egungo egunerano, testifikatzen
drauedala hanbat xipiei nola handiei, eta deus
erraiten eznuela Profetek eta Moisesek ethorteko ziradela aitzinetik erran duten gauzarik baizen:
23 Ezen behar zela Kristek sufri lezan, eta
hilen resurrektioneko lehena lizen, zeinek populu huni eta Jentilei argia denuntiatu behar baitzerauen.
24 Eta gauza hauk bere defensatan erraiten
zituela Festusek ozengi erran zezan, Zoratu aiz
Paul, letretako iakin handiak zoratzen au.
25 Eta Paulek, Eznauk zoratzen, dio, Festus
guzizko exzellentea, baina egiazko eta adimendu onetako hitzak erraiten zitiat.
26 Ezen bazeakizkik gauza hauk Regek, zeinen aitzinean minzo ere bainaiz frangoki: zeren
estimatzen baitut gauza hautarik eztela deus
hark eztakianik: ezen gauza haur eztuk zokoan
egin izan.

27 O rege Agripa, sinhesten dituk Profetak?
bazeakiat ezen sinhesten dituala.
28 Eta Agripak erran ziezon Pauli, Hurrensu
gogatzen nauk Kristino egin nadin.
You have read 1 text from Basque literature.
Next - Testamentu Berria - 26
 • Parts
 • Testamentu Berria - 01
  Total number of words is 3938
  Total number of unique words is 1911
  19.8 of words are in the 2000 most common words
  27.3 of words are in the 5000 most common words
  32.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 02
  Total number of words is 3745
  Total number of unique words is 1652
  23.5 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 03
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1565
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.1 of words are in the 5000 most common words
  42.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 04
  Total number of words is 3678
  Total number of unique words is 1490
  26.3 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 05
  Total number of words is 3700
  Total number of unique words is 1421
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  48.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 06
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1406
  26.7 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 07
  Total number of words is 3620
  Total number of unique words is 1416
  26.8 of words are in the 2000 most common words
  37.6 of words are in the 5000 most common words
  44.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 08
  Total number of words is 3657
  Total number of unique words is 1426
  28.4 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  47.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 09
  Total number of words is 3728
  Total number of unique words is 1397
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 10
  Total number of words is 3694
  Total number of unique words is 1436
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.3 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 11
  Total number of words is 3642
  Total number of unique words is 1463
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.9 of words are in the 5000 most common words
  46.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 12
  Total number of words is 3598
  Total number of unique words is 1605
  25.8 of words are in the 2000 most common words
  35.8 of words are in the 5000 most common words
  42.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 13
  Total number of words is 3758
  Total number of unique words is 1435
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  39.7 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 14
  Total number of words is 3692
  Total number of unique words is 1528
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 15
  Total number of words is 3753
  Total number of unique words is 1433
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  40.3 of words are in the 5000 most common words
  47.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 16
  Total number of words is 3645
  Total number of unique words is 1467
  27.8 of words are in the 2000 most common words
  38.7 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 17
  Total number of words is 3755
  Total number of unique words is 1243
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  51.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 18
  Total number of words is 3795
  Total number of unique words is 1148
  32.0 of words are in the 2000 most common words
  44.9 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 19
  Total number of words is 3777
  Total number of unique words is 1238
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 20
  Total number of words is 3747
  Total number of unique words is 1244
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.1 of words are in the 5000 most common words
  45.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 21
  Total number of words is 3640
  Total number of unique words is 1488
  26.9 of words are in the 2000 most common words
  39.2 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 22
  Total number of words is 3662
  Total number of unique words is 1461
  27.1 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 23
  Total number of words is 3601
  Total number of unique words is 1461
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 24
  Total number of words is 3565
  Total number of unique words is 1545
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.1 of words are in the 5000 most common words
  43.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 25
  Total number of words is 3632
  Total number of unique words is 1490
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  41.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 26
  Total number of words is 3499
  Total number of unique words is 1602
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  34.1 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 27
  Total number of words is 3528
  Total number of unique words is 1378
  24.0 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 28
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1455
  23.4 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 29
  Total number of words is 3575
  Total number of unique words is 1364
  24.7 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 30
  Total number of words is 3525
  Total number of unique words is 1404
  24.9 of words are in the 2000 most common words
  36.2 of words are in the 5000 most common words
  43.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 31
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1498
  24.5 of words are in the 2000 most common words
  34.7 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 32
  Total number of words is 3403
  Total number of unique words is 1473
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  34.3 of words are in the 5000 most common words
  40.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 33
  Total number of words is 3447
  Total number of unique words is 1485
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  41.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 34
  Total number of words is 3389
  Total number of unique words is 1467
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 35
  Total number of words is 3407
  Total number of unique words is 1577
  22.0 of words are in the 2000 most common words
  30.9 of words are in the 5000 most common words
  37.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 36
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1549
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  37.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 37
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1684
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.6 of words are in the 5000 most common words
  41.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 38
  Total number of words is 3338
  Total number of unique words is 1610
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 39
  Total number of words is 3585
  Total number of unique words is 1276
  29.7 of words are in the 2000 most common words
  42.0 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 40
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1330
  25.9 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 41
  Total number of words is 3774
  Total number of unique words is 1371
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  44.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 42
  Total number of words is 3572
  Total number of unique words is 1693
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  33.3 of words are in the 5000 most common words
  40.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 43
  Total number of words is 3164
  Total number of unique words is 1502
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  31.8 of words are in the 5000 most common words
  39.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 44
  Total number of words is 2796
  Total number of unique words is 1103
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  35.4 of words are in the 5000 most common words
  42.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 45
  Total number of words is 2827
  Total number of unique words is 1155
  22.3 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 46
  Total number of words is 2760
  Total number of unique words is 1126
  23.2 of words are in the 2000 most common words
  33.0 of words are in the 5000 most common words
  39.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 47
  Total number of words is 1251
  Total number of unique words is 593
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.0 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.