Testamentu Berria - 24

Total number of words is 3565
Total number of unique words is 1545
25.4 of words are in the 2000 most common words
37.1 of words are in the 5000 most common words
43.3 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
36 Eta zenbeit egunen buruan erran ziezon
Paulek Barnabasi, Itzulirik bisita ditzagun gure
anaieak Iaunaren hitza denuntiatu dugun hiri
guzietan, eia nola dauden.
37 Eta Barnabasek konseillatzen zuen berekin har lezaten Ioanes, Mark deitzen zena:

38 Baina Pauli etzaion bidezko iruditzen hetarik ia Panfiliatik berezi zena, eta obra hartara
lagundu etzituena berekin har lezaten
39 Hala iharduki zezaten bada, non bata berzeaganik separa baitzitezen: eta Barnabas Mark
harturik enbarka baitzedin Ziprerat.
40 Baina Paul Silas elejiturik parti zedin,
anaiez Iainkoaren gratiari gomendaturik.
41 Eta iragan zitzan Siria eta Zilizia, konfirmatzen zituela Elizak.

KAP. XVI.
3 Timotheo zirkonziditu. 6 Asian
predikatzea defendatu. 9 Bisione
Pauli agertu Mazedoniakoez. 14
Emaztei Ebanjelioa predikatzen. 18
Pithonen espiritua zuen neskatoa
sendatu. 23 Paul eta Silas azotaturik
presoinean ezarri. 26 Lurra ikaratu
presoinean. 30 Jeolerak bere familia
guziarekin sinhetsi. 37 Paulek bere
burua Romano egiten.

1 Gero arriba zedin Derbera eta Listrara: eta
huna, diszipulu bat zen han Timotheo deitzen
zenik, emazte fidel baten seme, baina, aita Grek
baten.
2 Huni testimoniaje on ekarten zeraukaten
Listran eta Ikonion ziraden anaiek.
3 Haur nahi ukan du Paulek harekin ioan
ledin, eta harturik zirkonzidi zezan hura leku
hetan ziraden Iuduakgatik: ezen bazakiten
guziek haren aita nola Grek zen.
4 Eta hirietan iragaiten ziradela irakasten
zituzten hetangoak Ierusalemen ziraden Apostoluez eta Anzianoez egin izan ziraden ordenanzen
begiratzen.
5 Bada Elizak fedean konfirmatzen ziraden,
eta kontua egun guziaz emendatzen zen.
6 Gero iraganik Frijia eta Galatiako komarka,
debetatu izan ziraden Espiritu sainduaz hitzaren
Asian predikatzetik:
7 Ethorri ziradenean Misiara, enseiatzen ziraden Bithiniara ioaiten: baina etziezen permeti
Espirituak.
8 Baina Misia iraganik iauts zitezen Troasera.

9 Eta bisione bat gauaz ager zekion Pauli,
baitzen hunela, Mazedoniako gizon bat presenta
zedin haren aitzinean othoitz egiten zeraukala
eta erraiten, Iragan adi Mazedoniarat eta aiuta
gaitzak.
10 Eta bisionea ikusi ukan zuenean, bertan
enseia gentezen Mazedoniara ioaiten, seguratzen genela ezen Iaunak deithu gentuela haei
ebanjelizatzera.
11 Partiturik bada Troastik, xuxen ethor gentezen Samothrazera, eta biharamunean Neapolisera.
12 Eta handik Filiposera, zein baita Mazedonia koartereko lehen hiria, eta da kolonia. Eta
egon gentezen hiri hartan zenbatrebeit egun
13 Eta Sabbath egunean ilki gentezen hiritik
kanpora flubio bazterrera, non izaten ohi baitzen
othoitza: eta iarririk minza genkinzten hara bildu
izan ziraden emaztei.
14 Eta Lidia deitzen zen Thiatira hiriko emazte eskarlata saltzale Iainkoa zerbitzatzen zuen
batek enzun genzan: zeinen bihotza Iaunak ireki
baitzezan, Paulez erraiten ziraden gauzen gogoatzeko:

15 Eta batheiatu izan zenean bera eta haren
familia, othoitz zegigun, zioela, Baldin estimatu
baduzue Iaunagana fidel naizela, sarthurik ene
etxean, zaudete. Eta bortxa genzan.
16 Eta gertha zedin gu othoitzara gendoazela, neskato Pithonen espiritua zuen bat aitzinera
ethor baitzekigun: zeinek irabazi handia emaiten
baitzerauen bere nabusiei, asmatzez.
17 Haur Pauli eta guri iarreikirik, oihuz zegoen, zioela, Gizon hauk Iainko subiranoaren zerbitzari dirade, zeinek salbamenduko bidea denuntiatzen baitraukute. 18 Eta haur egin zezan
anhitz egunez: baina gaitziturik Paulek, eta itzulirik erran ziezon espirituari, Manatzen aut Iesus
Kristen izenaren partez horrenganik ilki adin. Eta
ilki zedin ordu berean.
19 Orduan haren nabusiek zakusatenean
ezen haien irabazi esperanka galdu zela, hatzamanik Paul eta Silas, eraman zitzaten merkatuko
plazara Majistratuetara.
20 Eta hek presentaturik Gobernadorei, erran
zezaten, Jende hauk trublatzen dute gure hiria
Iudu diradelarik:

21 Eta denuntiatzen dituzte rezebi ez begira
ditzagun sori eztiraden ordenanzak, ikusirik ezen
Romano garela.
22 Eta oldar zedin komuna haien kontra: eta
Gobernadorek haien arropak zathiturik mana
zezaten, azota litezen.
23 Eta anhitz zauri egin zerauezenean ezar
zitzaten presoindegian, manamendu eginik jeolerari, segurki hek begira litzan:
24 Zeinek halako manamendua harturik ezar
baitzitzan presoindegi zolan, eta haien oinak
hers zitzan zepoaz.
25 Eta gauaren erdian Paulek eta Silasek
othoizten eta laudatzen zuten Iainkoa: eta enzuten zituzten estekaturik zeudenek.
26 Eta subitoki lur ikaratze handi bat egin
zedin, hala non iharros baitzitezen presoindegi
fundamentak: eta bertan ireki zitezen bortha
guziak, eta guzien estekailluak laxa zitezen.
27 Orduan iratzarturik jeolerak zakuskianean
presoindegi borthak irekiak, ezpata idokirik bere
burua hil nahi zuen, ustez presonerek ihes egin
zuten:

28 Baina Paulek oihu egin zezan ozengi, zioela, Eztagioala deus minik eure buruari: ezen
guziak hemen gaituk.
29 Orduan hura argi galdeginik oldar zedin
barnera, eta ikara zabilala egotz zezan bere
burua Paulen eta Silasen oinetara.
30 Eta hek kanpora idokirik dio, Iaunak, zer
egin behar dut salbatu izateko?
31 Eta hek erran ziezoten, Sinhets ezak Iesus
Krist Iauna baithan eta salbaturen aiz hi eta hire
etxea.
32 Eta minza zekizkion Iainkoaren hitzaz hari,
eta haren etxean ziraden guziei.
33 Eta hark hek harturik gauaren ordu hartan
berean ikuz zietzen zauriak: eta batheia zedin
hura eta harenak guziak bertan.
34 Eta bere etxera eramanik, mahaina ezar
ziezen: eta alegera zedin, zeren bere etxe guziarekin sinhetsi ukan baitzuen Iainkoa baithan.
35 Eta eguna ethorri izan zenean Gobernadorek igor zitzaten sarjeantak, erran lezaten, Eiek
konjit gizon horiei.
36 Orduan jeolerak konta zietzon hitz hauk
Pauli, zioela, Igorri die Gobernadorek erraitera,

konjit eman dakizuen: orain beraz ilkirik zoazte
bakerekin.
37 Baina Paulek erran ziezen, Publikoki azotatu gaituzten ondoan, iujemendu formarik
gabe, Romano garelarik, egotzi ukan gaituzte
presoindegira: eta orain ixilik kanpora egoizten
gaituzte? ez balinba: baina berek ethorririk idoki
gaitzate.
38 Eta reporta zietzen serjeantek Gobernadorei hitz hauk: eta beldur zitezen, enzunik ezen
Romano ziradela.
39 Eta ethorririk othoitz zitzaten, eta idokirik
suplika zekizten ilki litezen hiritik.
40 Orduan ilkirik presoindegitik sar zitezen
Lidia baithan: eta ikusirik anaieak, konsola zitzaten hek, eta parti zitezen.

KAP. XVII.
1 Paulek Thesalonizeanoei Krist
predikatzen. 4 Hetarik batzuk
sinhesten. 5 Iuduak Paulen eta
Silasen kontra: 6, 7 Baina Iasonek

hek rezebitzen, eta hezaz fiadore
iarten. 10 Presonerak largatu. 13
Iuduek Paul persekutatzen. 15 Paul
Atheneserat ioaiten: 17 eta han Krist
predikatzen. 23 Iainko ezagun
gabearen aldarea. 24 Iainkoaren
adoratzeko manera. 30 Penitentia.
31 Iujemendua. 34 Dionisiok eta
Damarisek sinhesten.
1 Gero iraganik Anfipolian eta Apollonian,
ethor zitezen Thesalonikara, non baitzen Iuduen
sinagoga bat.
2 Eta kostumatu zuen bezala Paul sar zedin
hetara, eta hirur Sabbathoz disputa zedin hekin
Eskripturetarik.
3 Deklaratzen eta proposatzen zerauela,
ezen behar izan dela Kristek sufri lezan eta
resuszita ledin hiletarik: eta ezen haur zela Iesus
Krist zein dio, nik predikatzen baitrauzuet.
4 Eta hetarik batzuk sinhets zezaten, eta Paulen eta Silasen konpainiako egin zitezen, eta
Iainkoa zerbitzatzen zuten Grekoetarik konpainia
handia, eta emazte ohoraturik ez guti.

5 Baina bekaizteriaz mobiturik Iudu rebellek,
eta harturik hara huna zabiltzan gizon gaixto
batzu, eta populua bildurik, trubla zezaten hiria:
eta Iasonen etxea iaukirik, hek populura eraman
nahiz zabiltzan.
6 Eta eriden etzituztenean, tira zitzaten Iason
eta anaietarik batzu hiriko Gobernadoretara,
oihuz zeudela. Hauk mundu guzia erauzi ukan
duten ondoan, huna ere ethorri izan dirade:
7 Eta Iasonek beregana rezebitu ukan ditu:
eta guziek Zesaren ordenanzen kontra egiten
dute, dioitela berze Rege bat badela, Iesus.
8 Tharrita zezaten bada populua eta hiriko
Gobernadoreak gauza hauk zanzuzkitenean.
9 Baina fiadoregoa rezebiturik Iasonganik eta
goitikoetarik, utzi zitzaten ioaitera.
l0 Eta anaiek bertan gauaz idoki zitzaten kanpora Paul eta Silas Beroera ioan litezenzat: zein
hara ethorririk ioan baitzitezen Iuduen sinagogara.
11 Eta hauk ziraden Thesalonikako noblenetarik, zeinek hitza rezebi baitzezaten alegranza
guzirekin, egun oroz Eskripturak bilhatzen zituztela, eia gauza hauk hala liradenez.

12 Eta hetarik anhitzek behinzat sinhets
zezaten, eta emazte Grek honestetarik, eta gizonetarik ezgutik.
13 Baina iakin zezatenean Thesalonikako
Iuduek ezen Beroen ere Iainkoaren hitza Paulez
denuntiatu izan zela, ethor zitezen hara ere,
populua tharritatzen zutela.
14 Baina bertan Paul igor zezaten kanporat
anaiek, ioan ledinzat itsas alderat bezala: baina
Silas eta Timotheo egon zitezen han.
15 Eta Paulen salbura heltzeko kargua hartu
zutenek, eraman zezaten hura Atheneserano:
eta hek harenganik manamendu rezebiturik
Silasgana eta Timotheogana, guziz bertan ethor
litezen hura Baithara, parti zitezen.
16 Eta Paul Athenesen haien begira zegoela
keixatzen zen haren espiritua hura baithan,
zakusanean hiria idolatriari emana.
17 Disputatzen zen bada sinagogan Iuduekin,
eta Iainkoa zerbitzatzen zutenekin, eta merkatuko plazan egun oroz batzen zenekin
18 Orduan Epikuriano eta Estoiziano filosofo
batzu disputatzen ziraden harekin: eta batzuk
erraiten zuten, Zer erran nahi du edasle hunek?

Eta berzek zioiten, Iainko arrotzen erakusle dela
dirudi: zeren Iesus denuntiatzen baitzerauen eta
resurrektionea.
19 Eta hatzamanik hura eraman zezaten Marsen karrikara, zioitela, Iakin ahal dezakegu zerik
den hizaz erraiten den doktrina berri hori?
20 Ezen gauza arrotz batzu gure beharrietara ekarten dituk: nahi diagu bada iakin gauza
horiak zer erran nahi diraden.
21 (Ezen Atheniano guziak eta han egoiten
ziraden arrotzak ezeinere berze gauzatara etziraden aplikatzen, zenbeit berriren erraitera edo
enzutera baizen)
22 Orduan Paulek Marsen karrikaren erdian
zegoela, erran zezan, Athenesko gizonak, gauza
guzietan debotegi bezala ikusten zaituztet zuek.
23 Ezen iragaiten naizela eta zuen debotioneak kontenplatzen ditudala eriden ere badut
aldare bat, zeinetan eskribatua baitzen, Iainkoa
ezagun gabeari. Bada ezagutu gaberik ohoratzen duzuen hura nik denuntiatzen drauzuet:
24 Mundua eta hartan diraden gauza guziak
egin dituen Iainkoa, zeruaren eta lurraren Iaun
delarik, ezta eskuz egin tenpletan habitatzen.

25 Eta ezta gizonen eskuz zerbitzatzen deusen behar bezala, ikusirik ezen berak emaiten
drauztela guziei bizia eta respirationea eta
gauza guziak.
26 Eta egin ukan du natura humano guzia
odol batetarik: lurraren hedamen gauziaren gainean habita litezenzat, lehenetik sasoin ordenatuak determinaturik, eta haien habitationearen
mugarriak ezarririk:
27 Iauna bilha lezatenzat, agian haztatuz
hura eriden lezaketenez gure batbederaganik
urrun ezpadere.
28 Ezen harzaz bizitzen eta higitzen eta izaten gara: zuen poetetarik ere batzuk erran duten
bezala, Ezen haren leinu ere bagara.
29 Beraz Iainkoaren leinu garenaz geroz,
eztugu estimatu behar Dibinitateak urhea edo
zilharra edo harria gizonen artez edo inbentionez
moldatua irudi duela.
30 Iainkoak bada ignorantiazko denborak
disimulaturik, orain denuntiatzen draue gizon
guziei leku guzietan emenda ditezen.
31 Zeren ordenatu baitu mundua iustoki
iujeaturen duen eguna determinatu duen gizo-

naz, guziei ezagutzera emanik, hura hiletarik
resuszitaturik.
32 Eta enzun zutenean hilen resurrektionea,
batzu trufatzen ziraden, eta berzek erraiten
zuten, Enzunen augu berriz horren gainean.
33 Eta hunela Paul ilki zedin haien artetik.
34 Batzuk halere, hari iunktaturik, sinhets
zezaten: zeinetarik baitzen Dionisio Areopajita
ere, eta Damaris deitzen zen emazte bat, eta
berzerik hekin.

KAP. XVIII.
1 Paul Korinthion langiten, 4
Disputatzen eta Kristen predikatzen
ari. 7 Handik partiturik Iustoa
deitzen zen batenean sartzen. 8
Krispek Iauna baithan sinhesten. 9
Bisione Pauli agertzen. 12 Gero da
Gallionen aitzinean akusatzen. 17
Sosthenes. 18 Paulek bere burua
arrada eraziten. 24 Apollos Iudua
Efesera ethorten

1 Gauza hauen ondoan Paul partiturik Athenestik, ethor zedin Korinthera.
2 Eta eridenik Akila deitzen zen Ponte nationeko Iudu bat, zein aitzinxetik ethorri baitzen Italiatik, eta Priszilla haren emaztea (zeren Klaudek
ordenatu baitzuen Iudu guziak Romarik parti litezen) retira zedin hetara.
3 Eta zeren ofizio bereko baitzen, hekin egoiten zen, eta langiten ari zen. Eta haien ofizioa
zen tabernakle egitea.
4 Eta disputatzen zen sinagogan Sabbath
guziaz, eta exhortatzen zituen hanbat Iuduak
nola Grekoak.
5 Eta ethorri ziradenean Mazedoniarik Silas
eta Timotheo, Paulek Espirituaz hersturik testifikatzen zerauen Iuduei Iesus zela Krist.
6 Eta hek kontrastatzen eta blasfematzen ari
ziradela, abillamenduak iharrosirik erran ziezen,
Zuen odola zuen burun gain: xahu naiz ni, oraindanik Jentiletarat ioanen naiz.
7 Eta handik partiturik sar zedin Iustoa deitzen zen eta Iainkoa zerbitzatzen zuen baten
etxean, zeinen etxea baitzatxekan sinagogari.

8 Eta Krispek sinagogako prinzipalak sinhets
zezan Iauna baithan bere etxe guziarekin:
Korinthianoetarik ere anhitzek enzunik sinhets
zezaten, eta batheia zitezen.
9 Orduan erran ziezon Iaunak gauaz bisionez
Pauli Ezaizela beldur, baina minzadi eta ezadila
ixil.
10 Ezen ni nauk hirekin, eta nehork eztrauk
eskurik ezarriren hiri gaizki egitera: ezen populu
handia diat hiri hunetan.
11 Eta egon zedin han urthe bat eta sei hilebethe, irakasten zuela haien artean Iainkoaren
hitza.
12 Baina Gallion Akaiako Prokonsul zenean,
altxa zitezen gogo batez Iuduak Paulen kontra,
eta eraman zezaten iudizioko iar lekura.
13 Erraiten zutela, Legearen kontra hunek
inzitatzen ditu gizonak Iainkoaren zerbitzatzera.
14 Eta Paulek ahoa ireki nahi zuen bezala,
erran ziezen Gallionek Iuduei, Baldin zenbeit
bidegabe, edo gaixtakeria baliz, o Iuduak, zuzenak emaiten duen lekurano sustenga zinzakeiztet:

15 Baina baldin kestione bada hitzaz eta izenez eta zuen Legeaz zeurok ikusiren duzue ezen
gauza horien iuje ni ez naiz nahi.
16 Eta ken zitzan hek iudizioko iar lekutik.
17 Orduan Grek guziek hatzamanik Sosthenes sinagogako prinzipala zehatzen kuten iudizioko iar leku aitzinean: eta Gallionek ansiarik
batre etzuen.
18 Baina Paul oraino denbora luzeskoz han
egonik, anaietarik konjit harturik, enbarka zedin
Siriarat (eta harekin Priszilla eta Akila) burua
arradaturik Zenkren: ezen bot zuen.
19 Gero arriba zedin Efesera, eta hek han utzi
zitzan: baina bera sinagogara sarthurik, disputa
zedin Iuduekin.
20 Eta hek othoiztez zaizkala denbora luziagoz hekin egon ledin, etziezen akorda.
21 Baina konjit har zezan hetarik, zioela,
Nezesarioki behar dut hurrenengo besta Ierusalemen egin: baina harzara itzuliren naiz zuetara,
Iainkoak plazer badu: eta parti zedin Efesetik.
22 Eta Zesareara iautsi zenean, igan zedin
Ierusalemera: eta Eliza salutaturik iauts zedin
Antiokera.

23 Eta zerbait denbora han egonik, ioan
zedin xuxen xuxena Galatiako eta Frijiako
komarka trebesaturik, konfirmatzen zituela diszipulu guziak.
24 Baina Iudu nationez Alexandriano Apollos
deitzen zen bat, gizon elokenta, Eskripturetan
botheretsua, ethor zedin Efesera.
25 Haur zen Iaunaren bidean instruitzen
hasia, eta espiritu beroz minzatzen zen, eta irakasten zituen dilijentki Iaunaren diraden gauzak,
ezagutzen zuela solament Ioanesen Baptismoa
26 Eta has zedin frangoki minzatzen sinagogan. Haur enzun zezatenean Priszillak eta Akilak
berekin har zezaten, eta aitzinago deklara ziezoten Iainkoaren bidea.
27 Eta Akaiarat iragan nahi zenean, hura
exhortaturik anaiek eskriba zezaten diszipuluetara rezebi lezaten hura: zeinek arribatu zenean
hara, probetxu handi egin baitziezen gratiaz sinhetsi ukan zutenei.
28 Ezen biziki garaitzen zaien Iuduei publikoki, Eskripturez erakusten zuela ezen Iesus zela
Krist.

KAP. XIX.
1 Paul Efesen irakasten ari. 4
Ioanesen Baptismoa 6 Eskuen
inpositionea. 11 Paulek mirakulu
egiten. 13 Deabruak ditu zehatzen
exorzistak. 19 Kuriositatezko
liburuak erre. 24 Demetriusek
seditione altxatzen. 27 Diana
Efesianoena. 29 Gaio eta Aristarke.
33 Alexandre.
1 Apollos Korinthen zela gertha zedin, Paul
garaiko bazter guziak iraganik ethor baitzedin
Efesera: eta han diszipulu batzu eridenik erran
ziezen,
2 Ala rezebitu duzue Espiritu saindua sinhetsi
ukan duzuenean? Eta hek erran ziezoten, Are
Espiritu saindua denez ere, eztiagu enzun.
3 Orduan dioste, Zertan bada batheiatu izan
zarete? Eta hek erran zezaten, Ioanesen Baptismoan.

4 Orduan Paulek erran zezan, Ioanesek batheiatu ukan du emendamenduko Baptismoaz,
ziotsala populuari, haren ondotik ethorteko zena
baithan sinhets lezaten, erran nahi baita, Iesus
Krist baithan.
5 Gauza hauk enzunik bada, batheia zitezen
Iesus Iaunaren izenean.
6 Eta eskuak gainean ezarri zerauztenean
Paulek, ethor zedin Espiritu saindua haien gainera, eta minzatzen ziraden lengoajez, eta profetizatzen zuten.
7 Eta gizon hauk guziok ziraden hamabitarano.
8 Gero bera sarthurik sinagogan, Frangoki
minzatzen zen, hirur hilebethez disputatzen eta
exhortatzen ari zela Iaunaren resumari dagozkan gauzez.
9 Eta nola batzu gogortzen baitziraden eta
ezpaitzuten obeditu nahi, gaizki Iaunaren bideaz
minzatzen ziradela populuaren aitzinean, hetarik
bera partiturik, separa zitzan diszipuluak, egun
oroz disputatzen ari zela Tirano baten eskolan.
10 Eta haur egin izan zen bi urthez: hala non
Asian habitatzen ziraden guziek, enzuten baitzu-

ten Iesus Iaunaren hitza, hanbat Iuduek nola
Grekoek.
11 Eta kostumatu etziraden berthuteak egiten zituen Iainkoak Paulen eskuz:
12 Hala non are erien gainera ekarten baitzituzten haren gorputz gainetik krobitxetak eta
konziertoak, eta ioaiten baitziraden hetarik eritasunak, eta espiritu gaixtoak hetarik ilkiten baitziraden.
13 Orduan enseia zitezen hara huna ebilten
ziraden Iudu exorzista batzu espiritu gaixtoak
zituztenen gainean Iesus Iaunaren izenaren
inbokatzen, erraiten zutela, Koniuratzen zaituztegu Paulek predikatzen duen Iesusen partez.
14 (Eta ziraden Eszeba Iudu Sakrifikadore
prinzipalarenik zazpi seme, haur egiten zutenak)
15 Baina ihardesten zuela espiritu gaixtoak,
erran zezan, Iesus ezagutzen diat, eta Paul
bazeakiat nor den: baina zuek nor zarete?
16 Eta oldarturik hetara espiritu gaixtoa zuen
gizonak, eta haei garaithurik, bortxa egin zezan
haien kontra: hala non biluzgorririk eta zaurthurik ihes egin baitzezaten etxe hartarik.

17 Eta haur ethor zedin guzien ezagutzera
hanbat Iuduen nola Greko Efesen habitatzen
ziradenenera: eta eror zedin beldurra haien
guzien gainera, eta magnifikatzen zen Iesus Iaunaren izena.
18 Eta sinhetsi zutenetarik anhitz ethorten
ziraden konfesatzen eta deklaratzen zituztela
bere eginak.
19 Arte kuriositatezkoz usatu ukan zutenek
ere, anhitzek bere liburuak ekarririk erre zitzaten
guzien aitzinean: eta haien balioa estimaturik
eriden zezaten berrogei eta hamar milla dinerorena.
20 Hala botheretsuki augmentatzen zen Iaunaren hitza eta konfirmatzen.
21 Gauza hauk hunela konplitu ziradenean
delibera zezan Paulek Espirituaz, Mazedonia eta
Akaia iraganik Ierusalemera ioaitera, zioela, Han
izan ondoan, Roma ere ikusi behar dut.
22 Eta igorririk Mazedoniara aiutatzen zutenetarik biga baitziraden Timotheo eta Erasto,
bera geldi zedin denbora batetakotz Asian.
23 Baina egin zedin denbora hartan truble
handi bat doktrinaren kausaz.

24 Ezen Demetrius deitzen zen zilhargile,
Dianaren zilharrezko tenpletxogile batek, anhitz
irabaz eraziten zerauen ofiziokoei:
25 Hek bildurik, eta halako gauzetako ofizier
ziradenak, erran zezan, Gizonak, badakizue ezen
ofizio hunetarik heldu diradela gure onak:
26 Eta badakusazue eta badanzuzue nola ez
Efesen solament, baina kuasi Asia guzian Paul
hunek sinhets erazirik itzuli duela populu handi,
erraiten duela, ezen eztiradela iainko eskuz egiten diradenak.
27 Eta peril da ez solament gure gauza deskrida dadin, baina are Diana handiaren tenplea
gehiagorik deus estima eztadin, eta desegin
eztadin haren maiestate Asia guziak eta munduak ohoratzen dutena.
28 Eta gauza hauk enzunik, eta hiraz betherik oihuz iar zitezen, Efesianoen Diana handia!
29 Eta bethe zedin hiri guzia konfusionez, eta
oldar zitezen gogo batez theatrera, harturik Gaio
eta Aristarke Mazedonianoak, Paulen bideko
lagunak.
30 Eta Paul populua baithara sarthu nahi
zenean, etzezaten utzi diszipuluek.

31 Baina Asiako prinzipaletarik batzuk ere,
nola baitziraden haren adiskide, harengana igorririk othoitz zegioten, ez ledin theatrera presenta.
32 Bada batzu bataz oihuz zeuden, eta berzeak berzeaz: ezen konfus zen konpainia, eta
anhitzek etzakiten zergatik bildu izan ziraden.
33 Orduan jendetzetik kanpora abanza zezaten Alexandre, Iuduek hura bulkatzen zutela. Eta
Alexandrek, ixil litezen eskuaz keinu eginik, nahi
zeraukan kausa allegatu populuari.
34 Baina ezagutu zutenean ezen hura Iudu
zela, altxa zedin guzietarik boz bat, kuasi bi orenez oihu egiten zutela, Efesianoen Diana handia!
35 Orduan eskribariak jendetzea apazegaturik, erran zezan, Efeseko gizonak, zein da gizona
eztakiana ezen Efeseko hiria dedikatua dela
Diana handiaren, eta Iupiterganik iautsi izan den
imajinaren zerbitzura?
36 Nehor bada gauza hautan kontrasta ezin
daitenaren gainean, apazega zaitezten beharda,
eta deus desordenatuki eztagizuen.

37 Ezen ekarri ukan dituzue gizon hauk
ezpaitirade ez sakrileje, ez ezpaitute zuen iainkosa difamatzen.
38 Beraz baldin Demetriusek eta harekin
diraden ofizierek egitekorik badute zenbeiten
kontra, gorte edukiten da, eta badirade Prokonsulak, elkar akusa bezate.
39 Eta baldin berze gauzaz deus galdegiten
baduzue, kongregatione bidezki bilduan konkludi ahal daite.
40 Ezen peril da seditionez akusa ezgaitezen,
egungo egunagatik, truble hunezaz razoin eman
ahal dezakegun kausarik eztenaz geroz. Eta
gauza hauk erran zituenean biltzarreari konjit
eman ziezon.

KAP. XX.
1 Paul Mazedonian, Grezian, eta
Sirian. 9 Eutike hila resuszitatu. 16
Mendekoste eguna. 18 Efeseko
Anzianoak Paulek exhortatzen. 22
Heldu behar zaizkion afliktioneak

aitzinetik erraiten. 26 Paulen hogen
gabea. 29 Doktor falsuak nola
izanen diraden aitzinetik Paulek
deklaratzen. 31 Beillatzera
exhortatzen. 34 Bere eskuez Paul
trabaillatu. 36 Othoitza. 37 Paulen
partitzeagatik fidelak nigarrez egon.
1 Bada tumultoa apazegatu zenean, Paul diszipuluak beregana deithurik eta besarkaturik,
parti zedin Mazedoniarat ioaiteko.
2 Eta komarka hetan ebili zenean, eta exhortatu zituenean hitz anhitzez, ethor zedin Greziara.
3 Eta han hirur hilebethe eginik, zeren Iuduek
zelata egiten baitzeraukaten Siriarat enbarkatu
izan baliz: haren abisua izan zen Mazedonian
gaindi itzultzera.
4 Eta lagund zezan hura Sopater Beroenesak
Asiarano: eta Thesalonizeanoetarik, Aristarkek
eta Sekondek, eta Gaio Derbianoak, eta Timotheok: eta Asianoetarik, Tikikek eta Trofimek.
5 Hauk aitzinerat ioanik iguriki genzaten Troasen.

6 Eta gu enbarka gentezen altxagarri gaberiko ogien egunen ondoan Filipestik, eta ethor
gentezen hetara Troasera, borz egunen buruan:
non egon baikentezen zazpi egun.
7 Eta asteko lehen egunean ogiaren haustera diszipuluak bilduak izan eta, Paul minzo zen
hekin (zeren biharamunean partitzeko baitzen)
eta iraun zezan haren proposak gauherdi arterano.
8 Eta zen anhitz lanpa ganbera goran, non
bilduak baikinaden.
9 Eta iarririk zegoela gizon gazte bat Eutike
deitzen zenik leiho gainean, logale handi batek
harturik, Paul luzaki minzo zela, loa garaithurik
eror zedin hirurgarren soillerutik beherera, eta
hila altxa zezaten.
10 Baina iautsirik Paul behera zedin haren
gainera, eta besarkaturik erran zezan, Etzaiteztela trubla ezen hunen arima haur baithan da.
11 Gero iganik eta ogia hautsirik eta ianik,
eta luzaki minzaturik argirano, hala parti zedin.
12 Eta gizon gazteor bizirik ekar zezaten, eta
hagitz konsola zitezen.

13 Eta gu unzira ethorririk enbarka gentezen
Asoserat, handik hartzeko genduen Paul: ezen
hala ordenatu zuen, berak bide hura oinez egin
gogoz.
14 Bada Ason gurekin bathu zenean, hura
harturik ethor gentezen Mitilenera.
15 Eta handik enbarkaturik, biharamunean
ethor gentezen Kiosen aurkara: eta hurrenengo
egunean arriba gentezen Samosera: eta Trojillen
egonik, ondoko egunean ethor gentezen Miletera.
16 Ezen deliberatu zuen Paulek Efesez aitzinago iragaitera, denborarik gal ezlezanzat Asian:
ezen lehiatzen zen baldin posible balitzaio Mendekoste egunean Ierusalemen izatera.
17 Eta Miletetik mezu igorririk Efesera, dei
zitzan Elizako Anzianoak.
18 Eta harengana ethorri ziradenean erran
ziezen, Zuek badakizue, Asian sar nendin lehen
egunaz geroztik, nola zuekin denbora guzian
izan naizen:
19 Iauna zerbitzatzen nuela humilitate guzirekin eta anhitz nigar xortarekin, eta Iuduen

zelata egoitetarik ethorri izan zaizkidan tentationekin:
20 Nola zuen probetxutako gauzetarik
eztrauzuedan deus estali, zuei deklaratu eta irakatsi gabe publikoki eta etxez etxe:
21 Testifikatzen nerauela hanbat Iuduei nola
Grekoei Iainkoa baitharatko emendamendua,
eta Iesus gure Iauna baitharatko fedea.
22 Eta orain huna, ni Espirituaz estekatua,
banoa Ierusalemera, hartan heltzeko zaizkidan
gauzak eztakizkidalarik:
23 Salbu Espiritu sainduak hiriz hiri testifikatzen baitraut, dioela ezen estekadurak eta tribulationeak ene begira daudela.
24 Baina eztut deusen ansiarik, eta neure
bizia etzait prezioso, akaba dezadanzat neure
kursua bozkariorekin, Iesus Iaunaganik rezebitu
dudan kargua, Iainkoaren gratiaren Ebanjelioa
testifika dadinzat.
25 Eta orain huna, nik badakit ezen gehiagorik eztuzuela ikusiren ene begithartea zuetarik
batek ere, zeinen artetik iragan bainaiz Iainkoaren resuma predikatzen nuela.

26 Halakotz testifikatzen drauzuet egungo
egunean, ezen xahu naizela ni guzien odoletik.
27 Ezen eztut disimulatu zuei denuntia ezniezazuen Iaunaren konseillu guzia.
28 Gogoa eiezue bada zuen buruei, eta arthalde guziari, zeinetan Espiritu sainduak ezarri
baitzaituzte Ipizpiku, Iainkoaren Elizaren bazkatzeko, zein konkestatu baitu bere odol propriaz.
29 Ezen nik badakit haur, sarthuren diradela
ene ioan ondoan otso dorpeak zuen artera, gupida eztutelarik arthaldea.
30 Eta zeuron artetik iaikiren dirade gizonak
denuntiatzen dituztela gauza gaixtoak, diszipuluak bere ondoan erekar ditzatenzat.
31 Halakotz beillezazue, orhoit zaretelarik
ezen hirur urthez gau eta egun eznaizela zesatu
nigar xortarekin zuetarik batbederaren adbertitzetik.
32 Eta orain ere, anaieak, gomendatzen
zerauzkiotet Iainkoari eta haren gratiaren hitzarik, zein baita botheretsu zuen edifikatzen akabatzeko, eta zuei saindu guziekin heretajearen
emaiteko.

33 Berzeren urhea ez zilharra ez arropa eztut
guthiziatu.
34 Baina zeurok badakizue nola ene, eta enekin ziradenen behar ziraden gauzak fornitu ukan
dituzten esku hauek.
35 Guzietan erakutsi drauzuet ezen hunela
trabaillatuz behar diradela flakuak suportatu, eta
Iesus Iaunaren hitzez orhoit izan: ezen berak
erran du, Gauza dohatsuagoa dela emaitea ezen
ez hartzea.
36 Eta hitz hauk erran zituenean belhauriko
iarririk egin zezan othoitze hekin guziekin.
37 Orduan nigar handi guziez egin zedin: eta
Paulen lepora bere buruak egotziz pot egiten
zeraukaten:
38 Triste ziradelarik prinzipalki erran ukan
zuen hitzagatik, ezen gehiagorik haren begithartea ezlutela ikusiren. Eta unzira lagundu zaizkan.

KAP. XXI.
5 Othoitza itsas kostan. 8 Filipe
Ebanjelista, 9 Haren laur alabak. 10

Agabus profeta. 16 Mnason
diszipulu. 24, 26 Paul, bere burua
purifikatzen zuela, hatzaman. 29
Trofime. 30 Seditione Paulen kausaz
33 Armadako kapitainak Paul
kadenaz estekatzen.
1 Eta enbarkatu genenean, hetarik separaturik, xuxen-xuxena ethor gentezen Kosera, eta
biharamunean Rhodesera, eta handik Patrasera.
2 Eta han eridenik unzi Fenizerat trebesatzen
You have read 1 text from Basque literature.
Next - Testamentu Berria - 25
 • Parts
 • Testamentu Berria - 01
  Total number of words is 3938
  Total number of unique words is 1911
  19.8 of words are in the 2000 most common words
  27.3 of words are in the 5000 most common words
  32.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 02
  Total number of words is 3745
  Total number of unique words is 1652
  23.5 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 03
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1565
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.1 of words are in the 5000 most common words
  42.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 04
  Total number of words is 3678
  Total number of unique words is 1490
  26.3 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 05
  Total number of words is 3700
  Total number of unique words is 1421
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  48.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 06
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1406
  26.7 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 07
  Total number of words is 3620
  Total number of unique words is 1416
  26.8 of words are in the 2000 most common words
  37.6 of words are in the 5000 most common words
  44.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 08
  Total number of words is 3657
  Total number of unique words is 1426
  28.4 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  47.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 09
  Total number of words is 3728
  Total number of unique words is 1397
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 10
  Total number of words is 3694
  Total number of unique words is 1436
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.3 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 11
  Total number of words is 3642
  Total number of unique words is 1463
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.9 of words are in the 5000 most common words
  46.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 12
  Total number of words is 3598
  Total number of unique words is 1605
  25.8 of words are in the 2000 most common words
  35.8 of words are in the 5000 most common words
  42.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 13
  Total number of words is 3758
  Total number of unique words is 1435
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  39.7 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 14
  Total number of words is 3692
  Total number of unique words is 1528
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 15
  Total number of words is 3753
  Total number of unique words is 1433
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  40.3 of words are in the 5000 most common words
  47.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 16
  Total number of words is 3645
  Total number of unique words is 1467
  27.8 of words are in the 2000 most common words
  38.7 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 17
  Total number of words is 3755
  Total number of unique words is 1243
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  51.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 18
  Total number of words is 3795
  Total number of unique words is 1148
  32.0 of words are in the 2000 most common words
  44.9 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 19
  Total number of words is 3777
  Total number of unique words is 1238
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 20
  Total number of words is 3747
  Total number of unique words is 1244
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.1 of words are in the 5000 most common words
  45.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 21
  Total number of words is 3640
  Total number of unique words is 1488
  26.9 of words are in the 2000 most common words
  39.2 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 22
  Total number of words is 3662
  Total number of unique words is 1461
  27.1 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 23
  Total number of words is 3601
  Total number of unique words is 1461
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 24
  Total number of words is 3565
  Total number of unique words is 1545
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.1 of words are in the 5000 most common words
  43.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 25
  Total number of words is 3632
  Total number of unique words is 1490
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  41.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 26
  Total number of words is 3499
  Total number of unique words is 1602
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  34.1 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 27
  Total number of words is 3528
  Total number of unique words is 1378
  24.0 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 28
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1455
  23.4 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 29
  Total number of words is 3575
  Total number of unique words is 1364
  24.7 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 30
  Total number of words is 3525
  Total number of unique words is 1404
  24.9 of words are in the 2000 most common words
  36.2 of words are in the 5000 most common words
  43.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 31
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1498
  24.5 of words are in the 2000 most common words
  34.7 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 32
  Total number of words is 3403
  Total number of unique words is 1473
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  34.3 of words are in the 5000 most common words
  40.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 33
  Total number of words is 3447
  Total number of unique words is 1485
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  41.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 34
  Total number of words is 3389
  Total number of unique words is 1467
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 35
  Total number of words is 3407
  Total number of unique words is 1577
  22.0 of words are in the 2000 most common words
  30.9 of words are in the 5000 most common words
  37.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 36
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1549
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  37.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 37
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1684
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.6 of words are in the 5000 most common words
  41.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 38
  Total number of words is 3338
  Total number of unique words is 1610
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 39
  Total number of words is 3585
  Total number of unique words is 1276
  29.7 of words are in the 2000 most common words
  42.0 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 40
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1330
  25.9 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 41
  Total number of words is 3774
  Total number of unique words is 1371
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  44.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 42
  Total number of words is 3572
  Total number of unique words is 1693
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  33.3 of words are in the 5000 most common words
  40.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 43
  Total number of words is 3164
  Total number of unique words is 1502
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  31.8 of words are in the 5000 most common words
  39.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 44
  Total number of words is 2796
  Total number of unique words is 1103
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  35.4 of words are in the 5000 most common words
  42.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 45
  Total number of words is 2827
  Total number of unique words is 1155
  22.3 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 46
  Total number of words is 2760
  Total number of unique words is 1126
  23.2 of words are in the 2000 most common words
  33.0 of words are in the 5000 most common words
  39.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 47
  Total number of words is 1251
  Total number of unique words is 593
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.0 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.