Testamentu Berria - 20

Total number of words is 3747
Total number of unique words is 1244
28.0 of words are in the 2000 most common words
39.1 of words are in the 5000 most common words
45.7 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
ziren drauzkizue erran drauzkizuedan gauza
guziak
27 Bakea utziten drauzuet, neure bakea
emaiten drauzuet: eztrauzuet munduak emaiten
duen bezala, nik emaiten zuei. Eztadila trubla
zuen bihotza, eta eztadila izit.
28 Enzun duzue ezen erran drauzuedala,
Banoa, eta itzuliren naiz zuetara. Baldin on
bazindarizte, segur alegera zintezkete zeren
erran baitut, banoa Aitaganat: ezen Aita ni baino
handiago da.
29 Eta orain erran drauzuet egin dadin baino
lehen, egin datenean sinhets dezazuenzat.
30 Eznaiz gehiagorik zuekin anhitz minzaturen: ezen ethorri da mundu hunetako prinzea,
eta nitan eztu deus.
31 Baina haur egiten da, ezagut dezanzat
munduak: ezen on daritzadala Aitari: eta nola
manatu bainau Aitak, hala egiten dut. Iaiki zaitezte, goazen hemandik.

KAP. XV.
1, 5 Hesia, mahastizaina. 2
Xirmendua. 4 Fruktu ekarteko
moiena. 7 Othoizteak nola enzun
daitezkeen. 12 Batak berzea maite
ukaiteko. 14 Apostoluak Kristen
adiskideak eta elejituak. 18 Fidelak
gaitzesten munduak eta
persekutatzen. 26 Espiritu saindua
prometatu.
1 Ni naiz aihen egiazkoa, eta ene Aita da
mahastizaina
2 Nitan fruktu ekarten eztuen xirmendu
guzia, kenzen du: eta fruktu ekarten duen guzia,
xahutzen du, fruktu gehiago ekar dezanzat.
3 Ia zuek xahu zarete nik erran drauzuedan
hitzagatik.
4 Zaudete nitan eta ni zuetan: xirmenduak
berak frukturik bereganik ezin ekar dezakeen
bezala, baldin aihenean ezpadago: ezeta zuek
ere baldin nitan ezpazaudete.

5 Ni naiz aihena, zuek xirmenduak: nor baitago nitan, eta ni hartan, hark ekarten du fruktu
anhitz: ezen ni gabe deus ezin daidizue.
6 Baldin norbeit nitan ezpadago, egotzia da
kanpora xirmendua bezala, eta eihartzen da:
gero biltzen, eta sura egoizten, eta erratzen.
7 Baldin bazaudete nitan, eta ene hitzak zuetan badaude, zer ere nahi baituzue eska zaitezte, eta eginen zaizue.
8 Hunetan da glorifikatu ene Aita, fruktu
anhitz dakarrazuen: eta izanen zarete ene diszipulu.
9 Ni Aitak maite ukan nauen bezala, nik ere
maite ukan zaituztet zuek: zaudete ene karitatean.
10 Baldin ene manamenduak begira baditzazue, egonen zarete ene karitatean: nik ere neure
Aitaren manamenduak begiratu ditudan bezala,
eta egoiten bainaiz haren amorioan.
11 Gauza hauk erran drauzkizuet zuei, ene
alegranza zuetan dagoenzat, eta zuen alegranza
bethe dadinzat.

12 Haur da ene manamendua, batak berzea
maite duzuen, nik maite ukan zaituztedan bezala
13 Haur baino amorio handiagorik nehork
eztu, norbeitek bere arima bere adiskideakgatik
eman dezan.
14 Zuek ene adiskide izanen zarete, baldin
egin badezazue zer ere nik manatzen baitrauzuet
15 Gehiagorik etzaituztet zerbitzari deithuren, ezen zerbitzariak eztaki haren nabusiak zer
egiten duen: baina zuek deithu zaituztet adiskide, zeren neure Aitaganik enzun dudan guzia,
ezagut erazi baitrauzuet.
16 Eznauzue zuek ni elejitu, baina nik elejitu
zaituztet zuek, eta ordenatu zaituztet, ioan zaiteztenzat eta fruktu ekar dezazuen, eta zuen
fruktua dagoen: zer ere eska baitzakizkiote ene
Aitari ene izenean, eman diezazuenzat.
17 Gauza hauk manatzen drauzkizuet, elkar
maite duzuenzat.
18 Baldin munduak gaitzesten bazaituzte,
badakizue ezen ni zuek baino lehen gaitzetsi
ukan nauela.

l9 Baldin munduko bazinete, munduak bere
luena maite luke: ordea zeren ezpaitzarete munduko, baina nik elejitu baitzaituztet mundutik,
halakotz gaitz daritzue munduak.
20 Orhoit zaitezte nik erran drauzuedan
hitzaz Ezta zerbitzaria bere nabusia baino handiago: baldin ni persekutatu banaute, zuek ere
persekutaturen zaituzte: baldin ene hitza begiratu badute, zuena ere begiraturen dute.
21 Baina gauza hauk guziak eginen drauzkizue ene izenagatik, zeren ezpaitute ni igorri
nauena ezagutzen.
22 Baldin ethorri ezpaninz, eta berei minzatu
ezpaninzaie, bekaturik ezlukete: baina orain
exkusarik eztute bere bekatuaz.
23 Niri gaitz dariztanak, ene Aitari ere gaitz
daritza.
24 Baldin haien artean nehork berzek egin
eztituen obrak egin ezpanitu, bekaturik ezlukete:
baina orain ikusi dituzte, eta gaitz eritzi draukute niri eta ene Aitari.
25 Baina haur da haien Legean eskribatua
dagoen hitza konpli dadinzat, dioela, Hogen
gabe gaitz eritzi draudate.

26 Baina nik neure Aitaganik igorriren drauzuedan Konsolazalea dathorrenean, Espiritu
egiazkoa diot zein ene Aitaganik prozeditzen
baita, hark testifikaturen du nizaz.
27 Baina zuek ere testifikaturen duzue, ezen
hatseandanik enekin zarete.

KAP. XVI.
1 Afliktione fidelei asignatzen. 7, 13
Espiritu sainduaren ethorteaz. 9
Bekatuaz. 10 Iustitiaz. 11
Iujemenduaz. 23 Kristen izenean
eska bagaitez rezebituren. 27
Apostoluak Iainkoaren onhetsiak. 28
Kristen aszensionea. 33 Bakea
Kristez munduko hersturarekin.
1 Gauza hauk erran drauzkizuet eskandaliza
etzaiteztenzat:
2 Egotziren zaituzte sinagogetarik: baina
ethorriren da denbora non nork ere hilen baitzai-

tuzte uste ukanen baitu zerbitzu egiten draukala
Iainkoari.
3 Eta gauza hauk eginen drauzkizue, zeren
ezpaitute ezagutu Aita, ez ni.
4 Baina gauza hauk erran drauzkizuet kuei,
ordu hura ethorri datenean, orhoit zaiteztenzat
hezaz, ezen nik erran drauzkizuedala: badarik
ere gauza hauk hatseandanik eztrauzkizuet
erran, zeren zuekin baininzen.
5 Baina orain banoa ni igorri nauenaganat,
eta zuetarik nehork eznau interrogatzan, Norat
oha?
6 Baina zeren gauka hauk erran drauzkizuedan, tristitiak bethe du zuen bihotza,
7 Baina nik egia erraiten drauzuet, behar
duzue ni ioan nadin: ezen baldin ioan ezpanadi,
Konsolazalea ezta ethorriren zuetara: baina baldin ioan banadi, igorriren dut hura zuetara.
8 Eta dathorrenean hark benzuturen du mundua bekatuz eta iustitiaz eta iujemenduz.
9 Bekatuz diot, zeren ezpaitute ni baithan
sinhesten.
10 Eta iustitiaz, zeren neure Aitaganat ioaiten bainaiz, eta gehiagorik eznauzue ikusiren.

11 Eta iujemenduz, zeren mundu hunetako
prinzea kondemnatu baita.
12 Oraino anhitz gauza dut zuei erraiteko,
baina ezin egar ditzakezue orain.
13 Baina dathorrenean hura, Espiritu egiazkoa diot, hark gidaturen zaituzte egia guzitara:
ezen ezta minzaturen bere buruz, baina zer ere
enzun baituke erranen du: eta ethorteko diraden
gauzak deklaraturen drauzkizue.
14 Hark nau glorifikaturen: ezen enetik harturen du, eta deklaraturen drauzue.
15 Aitak dituen gauza guziak, ene dirade:
halakotz erran drauzuet ezen enetik harturen
duela eta deklaraturen drauzuela.
16 Denbora guti bat, eta eznauzue ikusiren:
eta berriz denbora guti bat, eta ikusiren nauzue:
ezen ni banoa Aitaganat.
17 Erran zezaten bada haren diszipuluetarik
batzuk elkarren artean, Zer da erraiten draukun
haur, Denbora guti bat, eta eznauzue ikusiren:
eta berriz denbora guti bat, eta ikusiren nauzue:
eta, Ezen ni banoa Aitaganat.

18 Erraiten zuten bada, Zer da erraiten duen
haur denbora guti bat? eztakigu zer erraiten
duen
19 Ezagut zezan bada Iesusek ezen interrogatu nahi zutela, eta erran ziezen, Elkarren
artean hunezaz galdez zaudete, zeren erran baitut, Denbora guti bat eta eznauzue ikusiren: eta
berriz denbora guti bat eta ikusiren nauzue.
20 Egiaz egiaz erraiten drauzuet, nigar eta
lamentatione eginen duzue zuek, eta mundua
bozturen da: eta zuek triste izanen zarete, baina
zuen tristitia konbertituren da bozkariotara.
21 Emazteak, ertzen denean dolore du, zeren
haren ordua ethorri baita: baina erdi denean
haurtxo batez, gehiagorik ezta doloreaz orhoit,
bozkarioz zeren gizon bat mundura iaio daten.
22 Zuek ere bada orain tristitia duzue: baina
harzara ikusiren zaituztet, eta zuen bihotza alegeraturen da, eta zuen alegranza eztu nehork
edekiren zuetarik.
23 Eta egun hartan eznauzue deusez interrogaturen. Egiaz egiaz erraiten drauzuet ezen zer
ere eskaturen baitzaizkiote ene Aitari ene izenean, emanen drauzuela.

24 Oraindrano etzarete deus eskatu ene izenean: eska zaitezte, eta rezebituren duzue, zuen
alegranza konplitua denzat.
25 Gauza hauk konparationez erran drauzkizuet: baina ethorten da ordua ezpainaitzaizue
gehiagorik konparationez minzaturen, baina klaroki neure Aitaz minzaturen bainaitzaizue.
26 Egun hartan ene izenean eskaturen zarete, eta eztrauzuet erraiten ezen nik othoitz eginen draukadala Aitari zuengatik.
27 Ezen Aitak berak maite zaituzte, zeren
zuek ni maite ukan bainauzue, eta sinhetsi baituzue ezen Iainkoaganik ilki naizela.
28 Ilki naiz Aitaganik, eta ethorri naiz mundura: harzara utziten dut mundua, eta banoa Aitaganat.
29 Diotsate bere diszipuluek, Huna, orain klaroki minzo aiz, eta konparationerik batre eztuk
erraiten.
30 Orain bazeakiagu ezen badakizkiala gauza
guziak, eta eztuk mengoa nehork interroga
azan: hunezaz diagu sinhesten ezen Iainkoaganik ilki aizela.

31 Ihardets ziezen Iesusek, Orain sinhesten
duzue?
32 Huna, ethorten da ordua, eta ia ethorri da,
barreiaturen baitzarete batbedera zein zuenetarat, eta ni neuror utziren bainauzue: baina
eznaiz neuror: ezen Aita enekin da.
33 Gauza hauk erran drauzkizuet, nitan bake
duzuenzat: munduan afliktione ukanen duzue:
baina auzue bihotz on, ni munduari garaithu
natzaio.

KAP. XVII.
1, 10 Kristen othoitza. 2 Bizitze
eternala. 4 Kristek Iainkoaren obra
konplitu. 9 Kristek Apostoluakgatik
othoitz egiten. 13 Kristen bozkarioa.
14 Apostoluak munduaz gaitzetsi. 25
Iainkoa munduak ez ezagutu.
1 Gauza hauk erran zitzan Iesusek, eta goiti
zitzan begiak zerurat, eta erran zezan, Aita,

ethorri duk orena, glorifika ezak eure Semea,
eure Semeak ere hi glorifika ezanzat.
2 Nola eman baitraukak bothere haragi
guziaren gainean, hari eman drauzkioan guziei,
bizitze eternala eman diezenzat.
3 Eta haur duk bizitze eternala, hi euror ezagut ezaten Iainko egiazko, eta Iesus Krist hik igorri duana.
4 Nik glorifikatu aut lurraren gainean: akabatu diat egiteko eman drautan obra.
5 Eta orain glorifika nezak hik Aita, euror baithan, gloria harzaz zein ukan baitut hirekin
mundu haur egin zedin baino lehen.
6 Manifestatu diraueat hire izena hik niri
mundutik eman drauztan gizonei: hireak zituan,
eta niri hek eman drauzkidak, eta hire hitza begiratu die.
7 Orain ezagutu die, ezen niri eman drauzkidan gauza guziak hireganik diradela.
8 Ezen niri eman drauzkidan hitzak haei
eman dirauzteat: eta hek rezebitu zitie, eta ezagutu die egiazki ezen ni hireganik ilki naizela, eta
sinhetsi die ezen hik igorri nauala.

9 Nik hekgatik othoitz egiten diat: eztiat
munduagatik othoitz egiten, baina hik niri eman
drauzkidanakgatik, ezen hiriak dituk.
10 Eta ene gauza guziak hire dituk, eta
hireak ene, eta glorifikatu izan nauk hetan.
11 Eta gehiagorik eznauk munduan, baina
hauk munduan dituk, eta ni hiregana ethorten
nauk. Aita saindua, begiraitzak eure izenean, niri
eman drauzkidanak, bat diradenzat, gu bezala.
12 Hekin munduan ninzenean, nik begiratzen
nitian hek hire izenean: niri eman drauzkidanak,
nik begiratu zitiat, eta hetarik batre eztuk galdu
izan, perditionezko semea baizen: Eskriptura
konpli ledinzat.
13 Eta orain hiregana ethorten nauk, eta
gauza hauk erraiten zitiat munduan, dutenzat
ene alegranza konplitua berak baithan.
14 Nik eman diraueat haei hire hitza, eta
munduak hek gaitzetsi ukan zitik, zeren ezpaitirade mundutik, nola ni ere ezpainaiz mundutik.
15 Eztiat othoitz egiten ken ditzan hek mundutik, baina begira ditzan gaixtotik.
16 Eztituk mundutik, nola ni ere ezpainaiz
mundutik.

17 Sanktifikaitzak hek eure egiaz: hire hitza
duk egia.
18 Nola ni igorri bainauk mundura, nik ere
igorri zitiat hek mundura.
19 Eta hekgatik sanktifikatu diat neure burua
hek ere sanktifikatuak diradenzat egiaz.
20 Eta eztiat hekgatik solament othoitz egiten, baina haien hitzaz ni baithan sinhetsiren
dutenakgatik ere bai:
21 Guziak bat diradenzat, nola hi Aita baitaiz
nitan, eta ni hitan, hek ere gutan bat diraden:
sinhets dezanzat munduak ezen hik ni igorri
nauala.
22 Hik niri eman drautan gloria, nik ere eman
diraueat haei: bat diradenzat gu ere bat garen
bezala.
23 Ni nauk hetan, eta hi nitan, perfekto diradenzat bat berean, eta ezagut dezan munduak
ezen hik ni igorri nauala, eta maite dituala hek ni
maite ukan nauan bezala.
24 Aita, niri eman drauzkidanak, nahi diat
non bainaiz ni, hek ere diraden enekin: kontenpla dezatenzat ene gloria hik niri eman drauta-

na, ezen maite ukan nauk mundua funda zedin
baino lehendanik.
25 Aita iustoa, munduak hi ezau ezagutu,
baina nik hi ezagutu aut, eta hauk ezagutu die
ezen hik ni igorri nauala.
26 Eta ezagut erazi diraueat hire izena, eta
ezagut eraziren: hik niri on eritzi drautan onheriztea, hetan denzat, eta ni hetan.

KAP. XVIII.
1 Krist baratzean, 2 Iudasez
traditzen. 13 Anasgana eta
Kaifasgana eramaiten. 15 Pierrisek
iarreikirik, 17, 25 harzaz ukatzen. 19
Kaifasek Krist interrogatzen, 28 gero
Pilatgana dute eramaiten. 31, 37
Kristek Iuduen Rege dela
konfesatzen. 37 Zertara ethorri den
Krist mundura. 40 Barabbas largatu.
1 Gauza hauk erran zituenean, ilki zedin
Iesus bere diszipuluekin Zedrongo torrentaz

berze aldera, non baitzen baratze bat, zeinetan
sar baitzedin hura eta haren diszipuluak
2 Eta bazakian leku hura Iudasek ere, zeinek
traditzen baitzuen hura: ezen anhitzetan Iesus
bildu izan zen hara bere diszipuluekin.
3 Iudas bada harturik soldadozko banda bat,
eta Sakrifikadore prinzipaletarik eta Fariseuetarik ofizierak, ethor zedin hara lanternekin eta
torxoekin eta harmekin.
4 Iesusek bada zakizkialarik haren gainera
ethorteko ziradenen gauza guziak, aitzinaraturik
erran ziezen, Noren bilha zabiltzate?
5 Ihardets ziezoten, Iesus Nazarenoren. Dioste Iesusek, Ni naiz. Eta hekin zegoen Iudas ere
zeinek traditzen baitzuen hura.
6 Bada erran zerauenean, Ni naiz, gibelerat
zitezen, eta eror zitezen lurrera.
7 Orduan berriz interroga zitzan, Noren bilha
zabiltzate? Eta hek erran zezaten, Iesus Nazarenoren.
8 Ihardets zezan Iesusek, Erran drauzuet
ezen ni naizela: bada baldin ene bilha bazabiltzate, utzitzazue hauk ioaitera.

9 Erran zuen hitza konpli ledinzat, Niri hik
eman drauzkidanetarik, eztiat galdu batre.
10 Eta Simon Pierrisek nola baitzuen ezpata,
idoki zezan hura, eta io zezan Sakrifikadore subiranoaren zerbitzaria, eta ebaki ziezon eskuineko
beharria: eta zerbitzariaren izena zen Malkus.
11 Erran ziezon bada Iesusek Pierrisi, Ezarrak
eure ezpata maginan: ala eztut edanen Aitak niri
eman drautan kopa?
12 Orduan bandak eta kapitainak eta Iuduen
ofizierek elkarrekin hatzaman zezaten Iesus, eta
esteka zezaten.
13 Eta eraman zezaten lehenik Anasgana:
(ezen Kaifasen ginharreba zen, zein baitzen
urthe hartako Sakrifikadore subirano) eta hark
igor zezan hura estekaturik Kaifas Sakrifikadore
subiranoagana.
14 Eta Kaifas zen konseillu eman zerauena
Iuduei ezen probetxu zela gizon bat hil ledin
populuagatik.
15 Eta iarreikiten zaion Iesusi Simon Pierris,
eta berze diszipulu bat, eta diszipulu hura zen
Sakrifikadore subiranoaren ezaguna, eta sar

zedin Iesusekin batean Sakrifikadore subiranoaren salan
16 Baina Pierris borthaldean kanpotik zegoen. Ilki zedin bada berze diszipulu Sakrifikadore
subiranoaren ezaguna, eta minza zekion neskato borthalzainari, eta sar erazi zezan Pierris.
17 Eta erran ziezon Pierrisi neskato borthalzainak. Ez othe aiz hi ere gizon hunen diszipuluetarik? Dio hark, Ez naun.
18 Eta zeuden han zerbitzariak eta ofizierak
ikatz kanborra eginik, ezen hotz ari zen, eta
berotzen ziraden: eta zen hekin Pierris ere eta
berotzen zegoen.
19 Sakrifikadore subiranoak bada interroga
zezan Iesus bere diszipuluez eta bere doktrinaz.
20 Ihardets ziezon Iesusek, Ni publikoki minzatu izan natzaiok munduari, nik bethiere irakatsi ukan diat sinagogan eta tenplean, nora
Iuduak alde guzietarik biltzen baitirade, eta
sekretuan eznauk minzatu deus.
21 Zergatik interrogatzen nauk ni? interrogaitzak ni zer minzatu natzaien enzun dutenak:
hara, hek ziakie zer erran dudan nik.

22 Eta gauza hauk hark erran zituenean, present ziraden ofizieretarik batek zihor kolpe bat
eman ziezon Iesusi, zioela, Horrela ihardesten
draukak Sakrifikadore subiranoari?
23 Ihardets ziezon Iesusek, baldin gaizki minzatu banaiz, testifika ezak gaizkiaz: eta baldin
ungi erran badut, zergatik ioiten nauk?
24 Orduan igor zezan hura Anasek estekaturik Kaifas Sakrifikadore subiranoagana.
25 Eta zegoen han Simon Pierris, eta berotzen zen: erran ziezoten bada hari, Ez othe aiz hi
ere haren diszipuluetarik? uka zezan hark, eta
erran zezan, Ez naiz.
26 Diotsa hari Sakrifikadore subiranoaren
zerbitzarietarik zenbeitek, Pierrisek beharria
ebaki zeraukanaren ahaide batek, Ez aut nik hi
ikusi baratzean harekin?
27 Orduan berriz uka zezan Pierrisek, eta
bertan oillarrak io zezan.
28 Gero eraman zezaten Iesus Kaifasganik
Pretoriora: eta zen goiza, eta berak etzitezen sar
Pretoriora, satsu ezlitezenzat, baina Bazkoa ian
lezatenzat.

29 Ilki zedin bada Pilate hetara kanpora, eta
erran zezan, Zer akusatione dakarkezue gizon
hunen kontra?
30 Ihardets zezaten eta erran ziezoten, Baldin hori gaizki-egile ezpaliz, ezkindraukean hiri
liuratu.
31 Dioste orduan Pilatek, Har ezazue haur
zuek, eta zuen Legearen arauez kondemna ezazue. Orduan erran ziezoten Iuduek, Eztuk sori
guretzat nehoren hiltzea.
32 Haur zen Iesusen hitza konpli ledinzat,
zein erran baitzezan aditzera emaiten zuela zer
herioz hil behar luen.
33 Sar zedin bada berriz Pretoriora Pilate, eta
dei zezan Iesus, eta erran ziezon, Hi aiz Iuduen
Regea?
34 Ihardets ziezon Iesusek, Eurorren burutik
hik hori erraiten duk, ala berzek erran draue
nizaz?
35 Ihardets zezan Pilatek, Ala ni Iudu naiz?
eure nationeak eta Sakrifikadore prinzipalek liuratu araute: zer egin duk?
36 Ihardets zezan Iesusek, Ene resuma eztuk
mundu hunetarik: baldin mundu hunetarik baliz

ene resuma, ene jendeak konbati litezkek Iuduei
liura eznendinzat: baina orain ene resuma eztuk
hemengo.
37 Erran ziezon orduan Pilatek, Rege aiz
bada hi? Ihardets zezan Iesusek, Hik diok ezen
Rege naizela ni. Ni hunetakotzat iaio izan nauk,
eta hunetakotzat ethorri izan nauk mundura,
testimoniaje demodanzat egiari. Egiatik den
guziak, enzuten dik ene boza.
38 Diotsa Pilatek, Zer da egia? Eta haur erran
zuenean, berriz ilki zedin Iuduetara, eta dioste,
Nik eztut erideiten haur baithan kausarik batre.
39 Eta kostuma bat baituzue bat larga diezazuedan Bazkoz: nahi duzue bada larga diezazuedan Iuduen Regea?
40 Oihuz iar zitezen bada berriz guziak, zioitela, Ez hori, baina Barabbas: eta zen Barabbas
gaixtagin bat.

KAP. XIX.
1 Krist azotatu. 2 Elhorriz koroatu.
10 Pilaten puisanza Kristen gainean.

16 Krist eman izan kruzifika ledinzat.
19 Haren krutzeko eskribua. 27
Ioanesi bere ama gomendatzen
Kristek, 30 Espiritua rendatzen. 34
Haren seihetsazulhatu. 38 Iosef
Arimatheakoa. 39 Nikodemo. 40
Krist ohortze.
1 Orduan bada har zezan Pilatek Iesus, eta
azota zezan.
2 Eta jendarmesek plegaturik koroa bat elhorriz ezar zezaten haren buru gainean, eta eskarlatazko abillamendu batez bezti zezaten.
3 Eta erraiten zuten, Ungi hel dakiala Iuduen
Regea. Eta zihor ukaldiz zeraunsaten.
4 Ilki zedin bada berriz Pilate kanpora, eta
erran ziezen, Huna, ekarten drauzuet kanpora,
ezagut dezazuenzat ezen eztudala hunetan
hogenik batre erideiten.
5 Ilki zedin bada Iesus kanpora, elhorrizko
koroa zakarkela, eta eskarlatazko abillamendua.
Eta dioste Pilatek, Huna gizona.
6 Baina ikusi zutenean hura Sakrifikadore
prinzipalek eta ofizierek, oihu egin zezaten, zioi-

tela, Kruzifika ezak, kruzifika ezak. Dioste Pilatek, Har ezazue zeurok, eta kruzifika ezazue:
ezen nik eztut erideiten haur baithan hogenik.
7 Ihardets ziezoten Iuduek, Guk Legea diagu,
eta gure Legearen arauez hil behar dik, ezen
Iainkoaren Seme bere burua egin dik.
8 Enzun zuenean bada Pilatek hitz haur, beldurrago zedin.
9 Eta sar zedin Pretoriora berriz, eta erran
ziezon Iesusi, Nongo aiz hi? Eta Iesusek repostarik etziezon eman.
10 Diotsa bada Pilatek, Niri ezatzait minzo?
Eztakik ezen bothere dudala hire kruzifikatzeko,
eta bothere dudala hire largatzeko?
11 Ihardets zezan Iesusek, Ezuke bothererik
batre ene kontra, baldin eman ezpalitzaik gainetik: halakotz, ni hiri liuratu narauanak, bekatu
handiagoa dik.
12 Handik harat bazabilan Pilate hura largatu
nahiz: baina Iuduak heiagoraz zeuden, Baldin
hori larga badezak, ezaiz Zesaren adiskide: ezen
bere burua rege egiten duen guzia kontrastatzen
ziaiok Zesari.

13 Pilatek bada enzunik hitz haur, eraman
zezan kanpora Iesus, eta iar zedin alki iudizialean, Pabadura, eta Hebraikoz Gabbatha deitzen
den lekuan.
14 Eta zen orduan Bazkoko preparationea,
eta sei orenen ingurua: orduan dioste Pilatek
Iuduei, Huna zuen Regea.
15 Baina hek oihu zegiten, Ken, ken, kruzifika ezak. Dioste Pilatek, zuen Regea kruzifikaturen dut? Ihardets zazaten Sakrifikadore prinzipalek, Eztiagu regerik Zesar baizen.
16 Orduan bada eman ziezen kruzifika ledinzat. Eta har zezaten Iesus, eta eraman zezaten.
17 Eta hura bere krutzea zakarkela ethor
zedin Bur-hezur plaza deitzen denera, eta
Hebraikoz Golgotha.
18 Non kruzifika baitzezaten hura, eta harekin berzerik biga, alde batetik eta berzetik, eta
Iesus artean.
19 Eta eskriba zezan titulu bat Pilatek, eta
ezar zezan haren krutze gainean: eta zen eskribatua, IESUS NAZARENO IUDUEN REGEA.
20 Titulu haur bada Iuduetarik anhitzek irakurt zezaten: ezen zibitate aldean zen Iesus kru-

zifikatu zen lekua: eta zen eskribatua Hebraikoz,
Grekez, eta Latinez.
21 Ziotsaten bada Pilati Iuduen Sakrifikadore
prinzipalek, Eztezala eskriba Iuduen Rege: baina
berak erran duela, Iuduen Regea naiz.
22 Ihardets zezan Pilatek, Eskribatu dudana,
eskribatu dut.
23 Bada jendarmesek Iesus kruzifikatu zutenean har zitzaten haren abillamenduak, (eta
egin zitzaten laur parte, jendarmesetarik batbederari zeini bere partea) iaka ere har zezaten:
eta iaka zen iostura gabe gainetik guzia ehoa.
24 Erran zezaten bada bere artean, Eztezagula hura erdira, baina dagigun harzaz zorthe
zeinen izanen den: eta haur, Eskriptura konpli
ledinzat, dioela, Ene abillamenduak partitu ukan
dituzte bere artean, eta ene abillamenduaren
gainean zorthe egotzi ukan dute. Bada jendarmesek gauza hauk egin zitzaten.
25 Eta zeuden Iesusen krutzearen aldean,
haren ama eta haren amaren ahizpa, Maria Kleopasena eta Maria Magdalena.

26 Ikus zitzanean bada Iesusek bere ama, eta
maite zuen diszipulua han zegoela, diotsa bere
amari, Emaztea, horra hire semea.
27 Gero diotsa diszipuluari, Horra hire ama.
Eta orduandanik rezebi zezan hura diszipuluak
beregana.
28 Gero nola baitzakian Iesusek ezen berze
gauza guziak ia konplitu ziradela, konpli ledinzat
Eskriptura, erran zezan, Egarri naiz.
29 Eta unzi bat zen han binagrez betherik
ezarria. Eta hek bethe zezaten esponjia bat binagrez, eta hisopoaren inguruan ezarririk, presenta ziezoten ahora.
30 Eta hartu zuenean Iesusek binagrea, erran
zezan, Guzia konplitu da: eta burua beheraturik
renda zezan espiritua.
31 Orduan Iuduek ezlaudenzat krutzean gorputzak Sabbathoan, zeren orduan baitzen preparationeko eguna: (ezen Sabbath hartako egun
handia zen) othoitz zegioten Pilati hauts litezen
haien zangoak, eta ken litezen.
32 Ethor zitezen bada jendarmesak, eta
hauts zitzaten lehenaren zangoak, eta berze
harekin kruzifikatu zenarenak.

33 Baina Iesusgana ethor zitezenean, ikusirik
ia hura hil zela etzitzaten hauts haren zangoak.
34 Baina jendarmesetarik batek dardoaz
haren seihetsa iragan zezan, eta bertan ilki zedin
odol eta ur.
35 Eta ikusi duenak testifikatu ukan du, eta
egiazkoa da haren testimoniajea: hark badaki
ezen egiak erraiten dituela, zuek ere sinhets
dezazuenzat.
36 Ezen gauza hauk egin izan dirade Eskriptura konpli ledinzat, Ezta hautsiren haren hezurrik.
37 Eta berriz berze Eskriptura batek erraiten
du, Ikusiren dute nor zulhatu duten.
38 Gauza hauen ondoan othoitz egin ziezon
Pilati Iosef Arimatheakoak (zein baitzen Iesusen
diszipulu, baina ixilizko, Iuduen beldurrez) ken
lezan Iesusen gorputza: eta permeti ziezon Pilatek. Ethor zedin bada eta ken zezan Iesusen gorputza.
39 Eta ethor zedin Nikodemo ere (ethorri izan
zena Iesusgana gauaz lehenik) ekarten zuela
mirhazko eta aloesezko kuasi ehun liberatako
mixtione bat.

40 Har zezaten orduan Iesusen gorputza, eta
lot zezaten hura mihistoihalez aromatezko usainekin, nola kostuma baitute Iuduek ohorzteko.
41 Eta hura kruzifikatu izan zen leku hartan
zen baratze bat, eta baratzean monument berri
bat, zeinetan oraino ezpaitzen nehor ezarri izan.
42 Han bada, Iuduen preparationeko egunaren kausaz, zeren hurbil baitzen monumenta,
ezar zezaten Iesus.

KAP. XX.
1 Maria Magdalena monumentera. 3
Pierrisek eta Ioanesek hara laster
egiten. 11, 12 Bi Aingeru Mariak
ikusten. 14 Iesus hari minzatzen. 18
Hark denuntiatzen Krist resuszitatu
dela. 22, 23 Kristek Espiritu saindua
eta gakoak diszipuluei emaiten. 25,
26 Thomas inkredul. 31 Ebanjelioa
zergatik eskribatu.

1 Eta Sabbathoen lehen egunean Maria Magdalena ethorten da goizean, oraino ilhun zelarik
monumentera: eta ikusten du harria monumentetik aldaratua.
2 Orduan laster egiten du eta ethorten da
Simon Pierrisgana, eta berze diszipulu Iesusek
maite zuenagana, eta dioste, Kendu dute Iauna
monumentetik, eta eztakigu non ezarri duten.
3 Ilki zedin bada Pierris, eta berze diszipulu
hura, eta ethor zitezen monumentera.
4 Eta lasterka zioazen biak elkarrekin: baina
berze diszipulu hura aitzin zekion Pierrisi, eta
lehen ethor zedin monumentera.
5 Eta beheititurik ikus zitzan oihalak aldaratuak: badarik ere etzedin sar.
6 Ethorten da orduan Simon Pierris hari
darreikola, eta sar zedin monumentera, eta ikus
zitzan oihalak han ezarriak:
7 Eta haren buru gainean izan zen krobitxeta, ez oihalekin ezarria, baina apart biribilgatua
leku batetara.
8 Orduan bada sar zedin berze diszipulu
monumentera lehenik ethorri izan zen hura ere,
eta ikus zezan, eta sinhets zezan.

9 Ezen oraino etzakiten Eskriptura, ezen
behar zela hura hiletarik resuszita ledin.
10 Itzul zitezen bada diszipuluak beretarat.
11 Baina Maria zegoen monumentaren
aldean kanpotik, nigarrez: bada nigarrez zegoela, beheiti zedin monumentera:
12 Eta ikus zitzan bi Aingeru xuriz beztituak,
iarririk zeudela, bata burura eta berzea oinetara,
Iesusen gorputza etzan izan zen lekuan.
13 Eta hek erran ziezoten, Emaztea, zergatik
nigarrez ago? Dioste, Zeren kendu baitute ene
Iauna, eta ezpaitakit non ezarri duten.
14 Eta haur erran zuenean itzul zedin gibelerat, eta ikus zezan Iesus han zegoela, eta etzakian Iesus zela.
15 Diotsa Iesusek, Emaztea, zergatik nigarrez ago? noren bilha abila? Hark ustez ezen
baratzezaina zela, diotsa, Iauna, baldin hik eraman baduk hura, erradak non ezarri duan: eta
nik kenduren diat.
16 Diotsa Iesusek, Maria: Itzulirik hark diotsa,
Rabboni, erran nahi baita, Majistrua.
17 Diotsa Iesusek, Eznezanala hunki: ezen
oraino eznaun igan neure Aitagana: baina habil

ene anaietara, eta erran iezen, Igaiten naiz
neure Aitagana, eta zuen Aitagana, eta neure
Iainkoagana eta zuen Iainkoagana.
18 Ethor zedin Maria Magdalena kontatzen
zerauela diszipuluei ezen ikusi zuela Iauna, eta
hark gauza hek erran zerautzala.
19 Eta arrastu zenean Sabbathoen asteko
lehen egun hartan, eta borthak ertsiak zeudela,
non bilduak baitziraden diszipuluak Iuduen beldurrez, ethor zedin Iesus eta geldi zedin haien
artean, eta dioste, Bakea dela zuekin.
20 Eta haur erran zuenean, erakuts zietzen
eskuak eta bere seihetsa: eta alegera zitezen
diszipuluak ikusirik Iauna.
21 Eta erran ziezen berriz, Bakea dela zuekin:
ni Aitak igorri nauen bezala, nik ere igorten zaituztet zuek.
22 Eta haur erran zuenean, hats eman ziezen
eta erran, Rezebi ezazue Espiritu saindua.
23 Noren ere bekatuak barkaturen baitituzue, barkatzen zaizte haei: eta norenak ere edukiren baitituzue, edukiak dirade.
24 Eta Thomas, hamabietarik bat, Didimus
deitzen dena, etzen hekin Iesus ethorri zenean.

25 Erran ziezoten bada hari berze diszipuluek, Ikusi diagu Iauna. Eta hark erran ziezen,
Baldin ikus ezpadezat haren eskuetan itzen seignalea, eta ezar ezpadezat neure erhia itzen
You have read 1 text from Basque literature.
Next - Testamentu Berria - 21
 • Parts
 • Testamentu Berria - 01
  Total number of words is 3938
  Total number of unique words is 1911
  19.8 of words are in the 2000 most common words
  27.3 of words are in the 5000 most common words
  32.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 02
  Total number of words is 3745
  Total number of unique words is 1652
  23.5 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 03
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1565
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.1 of words are in the 5000 most common words
  42.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 04
  Total number of words is 3678
  Total number of unique words is 1490
  26.3 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 05
  Total number of words is 3700
  Total number of unique words is 1421
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  48.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 06
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1406
  26.7 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 07
  Total number of words is 3620
  Total number of unique words is 1416
  26.8 of words are in the 2000 most common words
  37.6 of words are in the 5000 most common words
  44.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 08
  Total number of words is 3657
  Total number of unique words is 1426
  28.4 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  47.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 09
  Total number of words is 3728
  Total number of unique words is 1397
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 10
  Total number of words is 3694
  Total number of unique words is 1436
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.3 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 11
  Total number of words is 3642
  Total number of unique words is 1463
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.9 of words are in the 5000 most common words
  46.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 12
  Total number of words is 3598
  Total number of unique words is 1605
  25.8 of words are in the 2000 most common words
  35.8 of words are in the 5000 most common words
  42.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 13
  Total number of words is 3758
  Total number of unique words is 1435
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  39.7 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 14
  Total number of words is 3692
  Total number of unique words is 1528
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 15
  Total number of words is 3753
  Total number of unique words is 1433
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  40.3 of words are in the 5000 most common words
  47.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 16
  Total number of words is 3645
  Total number of unique words is 1467
  27.8 of words are in the 2000 most common words
  38.7 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 17
  Total number of words is 3755
  Total number of unique words is 1243
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  51.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 18
  Total number of words is 3795
  Total number of unique words is 1148
  32.0 of words are in the 2000 most common words
  44.9 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 19
  Total number of words is 3777
  Total number of unique words is 1238
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 20
  Total number of words is 3747
  Total number of unique words is 1244
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.1 of words are in the 5000 most common words
  45.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 21
  Total number of words is 3640
  Total number of unique words is 1488
  26.9 of words are in the 2000 most common words
  39.2 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 22
  Total number of words is 3662
  Total number of unique words is 1461
  27.1 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 23
  Total number of words is 3601
  Total number of unique words is 1461
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 24
  Total number of words is 3565
  Total number of unique words is 1545
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.1 of words are in the 5000 most common words
  43.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 25
  Total number of words is 3632
  Total number of unique words is 1490
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  41.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 26
  Total number of words is 3499
  Total number of unique words is 1602
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  34.1 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 27
  Total number of words is 3528
  Total number of unique words is 1378
  24.0 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 28
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1455
  23.4 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 29
  Total number of words is 3575
  Total number of unique words is 1364
  24.7 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 30
  Total number of words is 3525
  Total number of unique words is 1404
  24.9 of words are in the 2000 most common words
  36.2 of words are in the 5000 most common words
  43.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 31
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1498
  24.5 of words are in the 2000 most common words
  34.7 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 32
  Total number of words is 3403
  Total number of unique words is 1473
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  34.3 of words are in the 5000 most common words
  40.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 33
  Total number of words is 3447
  Total number of unique words is 1485
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  41.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 34
  Total number of words is 3389
  Total number of unique words is 1467
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 35
  Total number of words is 3407
  Total number of unique words is 1577
  22.0 of words are in the 2000 most common words
  30.9 of words are in the 5000 most common words
  37.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 36
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1549
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  37.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 37
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1684
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.6 of words are in the 5000 most common words
  41.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 38
  Total number of words is 3338
  Total number of unique words is 1610
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 39
  Total number of words is 3585
  Total number of unique words is 1276
  29.7 of words are in the 2000 most common words
  42.0 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 40
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1330
  25.9 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 41
  Total number of words is 3774
  Total number of unique words is 1371
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  44.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 42
  Total number of words is 3572
  Total number of unique words is 1693
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  33.3 of words are in the 5000 most common words
  40.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 43
  Total number of words is 3164
  Total number of unique words is 1502
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  31.8 of words are in the 5000 most common words
  39.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 44
  Total number of words is 2796
  Total number of unique words is 1103
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  35.4 of words are in the 5000 most common words
  42.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 45
  Total number of words is 2827
  Total number of unique words is 1155
  22.3 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 46
  Total number of words is 2760
  Total number of unique words is 1126
  23.2 of words are in the 2000 most common words
  33.0 of words are in the 5000 most common words
  39.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 47
  Total number of words is 1251
  Total number of unique words is 593
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.0 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.