Testamentu Berria - 18

Total number of words is 3795
Total number of unique words is 1148
32.0 of words are in the 2000 most common words
44.9 of words are in the 5000 most common words
50.9 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
44 Nolatan zuek sinhets ahal dezakezue,
batak berzeaganik gloria rezebitzen duzuelarik,
eta Iainkoaganik beraganik heldu den gloria
ezpaituzue bilhatzen?
45 Eztuzuela uste ezen nik akusaturen zaituztedala zuek Aita baithan: bada nork akusa
zaitzaten, Moises, zeinetan zuek esperanza baituzue.
46 Ezen baldin Moises sinhesten bazindute,
sinhetz nindirokezue ni: ezen nizaz hark eskribatu ukan du.
47 Baina baldin haren eskribatuak sinhesten
ezpadituzue, nolatan ene hitzak sinhetsiren dituzue.

KAP. VI.
2, 14 Borz ogiezko mirakulua. 15
Kristek rege izatera refusatzen. 19
Itsas gainez Krist ebili. 28, 29
Iainkoaren obra. 30 Populua signo
eskez euki. 31 Mana. 33, 48 Krist ogi
bizitzekoa. 37, 65 Harengana

ioaitea. 38 Zertara Krist iautsi. 40,
47 Hura baithango sinhestea, bizitze
eternal eta resurrektione. 41 Iuduak
Kristez eskandalizatzen. 44 Krist
baithan sinhestea. 51 Haren
haragiaren iatea eta odolaren
edatea. 60 Diszipuluak
eskandalizatu. 66 Batzu Kristganik
retiratu. 68 Apostoluen konfesionea.
70 Iudas deabru.
1 Gero ioan zedin Iesus Galileako itsasoaz
berze aldera, Tiberiakora.
2 Eta iarreikiten zaion jendetze handia, zeren
ikusten baitzituzten hark erien gainean egiten
zituen signoak.
3 Orduan igan zedin mendi batetara Iesus,
eta han iar zedin bere diszipuluekin.
4 Eta hurbil zen Bazko, Iuduen besta.
5 Bada begiak altxatu zituenean Iesusek eta
ikusi zuenean ezen jendetze handia ethorten
zela harengana, diotsa Filiperi, Nondik erosiren
dugu ogi, hauk ian dezatenzat?

6 (Baina haur erraiten zuen haren enseiatzeagatik, ezen berak bazakian, zer egiteko
zuen)
7 Ihardets ziezon Filipek, Ber-ehun dineroren
ogiaz ezlikeie asko, den gutiena batbederak har
lezan.
8 Diotsa bere diszipuluetarik batek, Andriu
Simon Pierrisen anaieak.
9 Baduk hemen muthilko bat, dituenik borz
ogi garagarrezkorik, eta bi arrain: baina hauk zer
dirade hanbaten arteko?
10 Eta erran zezan Iesusek, Iar erazi ezazue
jendea. Eta zen belhar handi leku hartan. Iar
zitezen bada borz milla gizonen kontuaren ingurua.
11 Eta har zitzan Iesusek ogiak: eta gratiak
rendaturik parti zietzen diszipuluei: eta diszipuluek iarririk zeudenei: halaber arrainetarik ere
nahi zuten bezenbat.
12 Eta resasiatu izan ziradenean erran ziezen
bere diszipuluei, Bil itzazue soberatu diraden
zathiak, deus gal eztadin.

13 Bil zitzaten bada, eta bethe zitzaten
hamabi saski zathiz, borz ogi garagarrezkoetarik, ian zutenei soberaturik.
14 Jende hek bada ikusi zutenean Iesusek
egin zuen mirakulua, erraiten zuten, Haur da
egiazki mundura ethorteko zen Profeta hura.
15 Iesusek bada ezaguturik ezen haren
harrapatzera ethorteko ziradela hura rege egin
lezatenzat, retira zedin berriz mendira ber-bera.
16 Eta arratsa ethor zedinean, iauts zitezen
haren diszipuluak itsasora.
17 Eta sarthurik unzira, ioaiten ziraden itsasoaz berze aldera Kapernaum alderat: eta ia
ilhuna zen, eta etzen Iesus hetara ethorri.
18 Eta itsasoa, haize handik erauntsiz altxatzen zen.
19 Bada hogei eta borz, edo hogei eta hamar
estade bezala abiroina tiratu ondoan, ikusten
dute Iesus itsas gainez dabilala, eta unziari hurbiltzen zaiola, eta izi zitezen.
20 Eta hark erran ziezen, Ni naiz, etzaretela
beldur.

21 Nahi ukan zuten bada hura unzira rezebitu: eta bertan unzia arriba zedin ioaiten ziraden
lekura.
22 Biharamunean itsasoaren berze aldetik
gelditurik zegoen jendetzeak ikusi duenean ezen
berze unzitxorik etzela han bat baizen, zeinetara
haren diszipuluak sarthu izan baitziraden, eta
etzela sarthu bere diszipuluekin Iesus unzitxora,
baina haren diszipuluak berak ioan izan ziradela:
23 Eta Tiberiadetik berze unzitxorik ethorri
zela leku haren aldera non ogia ian ukan baitzuten, gratiak rendaturik Iaunak.
24 Ikus zezanean bada jendetzeak ezen Iesus
etzela han, ez haren diszipuluak, sar zitezen hek
ere unzietara, eta ethor zitezen Kapernaumera,
Iesus bilhatzen zutela.
25 Eta hura eridenik itsasoaren berze aldean,
erran ziezoten, Majistrua, noiz huna ethorri aiz?
26 Ihardets ziezen Iesusek, eta erran zezan,
Egiaz egiaz erraiten drauzuet, ene bilha zabiltzate, ez zeren mirakuluak ikusi dituzuen, baina
zeren ian baituzue ogietarik, eta resasiatu izan
baitzarete.

27 Trabailla zaitezte ez bianda galtzen denagatik, baina bizitze eternalekotzat irauten duenagatik, zein gizonaren Semeak emanen baitrauzue: ezen Seme haur Iainko Aitak zigilatu
ukan du.
28 Erran ziezoten bada, Zer eginen dugu egin
ditzagunzat Iainkoaren obrak?
29 Ihardets zezan Iesusek, eta erran ziezen,
Haur da Iainkoaren obra, sinhets dezazuen hark
igorri duena baithan.
30 Orduan erran ziezoten, Zer signo bada hik
egiten duk, dakusagunzat eta hi sinhets ezagun?
zer obra egiten duk?
31 Gure aitek ian ukan die mana desertuan:
eskribatua den bezala, Zerutiko ogia eman
draue iatera.
32 Erran ziezen bada Iesusek, Egiaz egiaz
erraiten drauzuet, eztrauzue Moisesek eman
zerutiko ogia: baina ene Aitak emaiten drauzue
zerutiko ogi egiazkoa.
33 Ezen Iainkoaren ogia da zerutik iautsi
dena, eta munduari bizitze draukana.
34 Erran ziezoten bada, Iauna, eman iezaguk
bethiere ogi hori.

35 Eta erran ziezen Iesusek, Ni naiz bizitzeko
ogia: enegana ethorten dena, ezta goseturen:
eta ni baithan sinhesten duena, ezta egarrituren
iagoitik.
36 Baina erran drauzuet, ezen ikusi ere banuzuela, eta eztuzue sinhesten.
37 Aitak emaiten drautan guzia, enegana
ethorriren da, eta enegana ethorten dena, eztut
kanpora iraitziren.
38 Ezen zerutik iautsi izan naiz egin dezadenzat ez neure borondatea, baina ni igorri naueuaren borondatea.
39 Eta haur da ni igorri nauenaren borondatea, Aitarena, zerere eman baitraut, eztezadan
gal hartarik, baina resuszita dezadan hura azken
egunean.
40 Halaber haur da ni igorri nauenaren
borondatea, Semea ikusten eta hura baithan sinhesten duen guziak, duen bizitze eternala, eta
nik resuszitaturen dut hura azken egunean.
41 Murmuratzen zuten bada Iuduek harzaz,
zeren erran baitzuen, Ni naiz zerutik iautsi naizen ogia.

42 Eta erraiten zuten, Ezta haur Iesus, Iosefen semea, zeinen aita eta ama guk ezagutzen
baititugu? Nola dio bada hunek, Zerutik iautsi
naiz?
43 Ihardets zezan bada Iesusek eta erran ziezen, Eztezazuela murmura zuen artean.
44 Nehor ezin dathor enegana, baldin ni igorri nauen Aitak tira ezpadeza: eta nik resuszitaturen dut hura azken egunean.
45 Eskribatua da Profetetan, Eta izanen dirade guziak Iainkoaz irakatsiak. Nork ere beraz
enzun baitu Aitaganik eta ikasi, hura ethorten da
enegana.
46 Ez Aita ikusi duenez nehork, Iainkoaganik
denak baizen: hark ikusi du Aita.
47 Egiaz egiaz erraiten drauzuet, ni baithan
sinhesten duen guziak badu bizitze eternala.
48 Ni naiz bizitzeko ogia.
49 Zuen aitek ian ukan dute mana desertuan,
eta hil izan dirade.
50 Haur da ogia zerutik iautsi dena, hunetarik ianen duena hil eztadinzat.
51 Ni naiz ogi bizia zerutik iautsi naizena:
nehork ian badeza ogi hunetarik, biziko da eter-

nalki, eta nik emanen dudan ogia, ene haragia
da, nik munduaren bizitzeagatik emanen dudana.
52 Bazihardukaten bada Iuduek elkarren
artean, erraiten zutela, Nolatan hunek guri bere
haragia eman ahal diezakegu iatera?
53 Orduan erran ziezen Iesusek, Egiaz egiaz
erraiten drauzuet, baldin ian ezpadezazue gizonaren Semearen haragia, eta edan ezpadezazue
haren odola, eztuzue bizitzerik zuek baithan.
54 Iaten duenak ene haragia, eta edaten ene
odola, badu bizitze eternala: eta nik dut resuszitaturen hura azken egunean.
55 Ezen ene haragia egiazki da bianda, eta
ene odola egiazki da edari.
56 Ene haragia iaten duena, eta ene odola
edaten, nitan egoiten da, eta ni hartan.
57 Nola ni igorri bainau Aita bizi denak, eta ni
bizi bainaiz neure Aitaz: hala ni ianen nauena
ere, biziko da hura ere nizaz.
58 Haur da ogi zerutik iautsi izan dena: ez
zuen aitek mana ian duten bezala, eta hil izan
dirade: ogi haur ianen duena biziko da eternalki.

59 Gauza hauk erran zitzan sinagogan irakasten ari zela Kapernaumen.
60 Haren diszipuluetarik bada anhitzek
gauza hauk enzunik erran zezaten, Gogor da hitz
haur: nork enzun ahal dezake?
61 Zakialarik bada Iesusek bere baithan ezen
haren diszipuluek hunezaz murmuratze zutela,
erran ziezen, Hunek eskandalizatzen zaituzte?
62 Zer date bada baldin ikus badezazue gizonaren Semea igaiten lehen zen lekura?
63 Espiritua da bibifikatzen duena, haragiak
eztu deus probetxatzen: nik erraiten drauzkizuedan hitzak espiritu dirade eta bizitze.
64 Baina badirade batzu zuetarik sinhesten
eztutenik. Ezen bazakian hatseandanik Iesusek
zein ziraden sinhesten etzutenak, eta zein zen
hura tradituren zuena.
65 Eta erraiten zuen, Halakotz erran drauzuet
ezen nehor ezin dathorrela enegana, baldin ene
Aitaz eman ezpazaio.
66 Orduandanik haren diszipuluetarik anhitz
gibelerat zitezen: eta gehiagorik etzabiltzan
harekin.

67 Erran ziezen bada Iesusek hamabiei, Ala
zuek ere ioan nahi zarete?
68 Ihardets ziezon bada Simon Pierrisek,
Iauna, norengana ioanen gara? bizitze eternalezko hitzak dituk hik:
69 Eta guk sinhetsi eta ezagutu diagu ezen,
hi aizela Krist Iainko biziaren Semea.
70 Ihardets ziezen Iesusek, Etzaituztet nik
hamabi elejitu, eta zuetarik bat deabru baita?
71 Eta haur erraiten zuen Iudas Iskariot Simonen semeaz: ezen haur zen hura traditu behar
zuena, hamabietarik bat bazen ere.

KAP. VII.
2 Tabernaklen besta. 5 Kristen
ahaideak. 7 Zergatik hari Munduak
gaitz eritzi. 12 Harzaz jendek zer
opinione. 14 Krist irakasten ari. 16
Haren doktrina. 24 Iustoki
iujeatzeko. 30 Kristen orena. 31
Anhitzek hura baithan sinhesten. 32
Haren hartzera igorri ofizierak. 39

Espiritu saindua. 40 Kristez iharduki.
47 Fariseuen arrogantia. 51
Nikodemoren resposta.
1 Eta gero bazabilan Iesus Galilean: ezen
etzen Iudean ebili nahi, zeren Iuduak baitzabiltzan hura hil nahiz.
2 Eta hurbil zen Iuduen besta tabernaklen
deitzen zena.
3 Erran ziezoten bada bere anaiek, Parti adi
hemendik eta habil Iudearat, hire diszipuluek ere
ikus ditzatenzat hire obra egiten dituanak.
4 Ezen nehork eztik deus sekretuan egiten,
estimationetan izan nahiz dabilanek, baldin
gauza hauk egiten badituk, manifesta iezok eure
burua munduari.
5 Ezen are haren anaiek ere etzuten sinhesten hura baithan.
6 Dioste bada Iesusek, Ene denbora ezta
oraino ethorri: baina zuen denbora bethi da
prest.
7 Ezin munduak gaitzets zaitzakezte zuek:
baina niri gaitz darizt: zeren nik testifikatzen baitut harzaz, ezen haren obrak gaixto diradela.

8 Zuek igan zaitezte besta hunetara: ni
eznaiz oraino igaiten besta hunetara, zeren ene
denbora ezpaita oraino bethe.
9 Eta gauza hauk erran zerauztenean egon
zedin Galilean.
10 Eta igan ziradenean haren anaieak,
orduan hura ere igan zedin bestara, ez agerriz,
baina ixilik bezala.
11 Iuduek bada bilhatzen zuten hura bestan,
eta erraiten zuten, Non da hura?
12 Eta murmuratione handia zen populuaren
artean harzaz: ezen batzuk erraiten zuten Gizon
ona da: eta berzek erraiten zuten, Ezta: baina
seduzitzen du populua.
13 Badarik ere nehor frangoki etzen minzo
harzaz, Iuduen beldurrez.
14 Eta besta ia erdi iragan zenean, igan zedin
Iesus tenplera, eta irakasten ari zen.
15 Eta miraz zeuden Iuduak, zioitela, Nolatan
hunek letrak dakizki, ikasi gabe?
16 Ihardets ziezen Iesusek, eta erran zezan,
Ene doktrina ezta enea, baina ni igorri nauenarena.

17 Baldin nehork nahi badu haren borondatea egin, ezaguturen du doktrinaz, eia Iainkoaganik denez, ala ni neure buruz minzo naizenez.
l8 Bere buruz minzo dena, bere gloriaren
bilha dabila: baina bera igorri duenaren gloriaren
bilha dabilana, da egiati, eta iniustitiarik hura
baithan ezta.
19 Eztrauzue Moisesek eman Legea? eta
ezpaitu zuetarik batek ere obratan ezarten
Legea? Zergatik zabiltzate ni hil nahiz?
20 Ihardets zezan populuak eta erran, Deabrua duk hik: nor dabila hi hil nahiz?
21 Ihardets zezan Iesusek eta erran ziezen,
Obra bat egin dut, eta guziak miraz zaudete.
22 Baina halere Moisesek eman drauzue Zirkonzisionea, (ez Moisesganik denez, baina Aitetarik) eta Sabbathoan zirkonziditzen duzue gizona.
23 Baldin Zirkonzisionea rezebitzen badu
gizonak Sabbathoan, Moisesen Legea hauts
eztadinzat: aserre zarete ene kontra zeren gizon
bat osoki sendatu dudan Sabbathoan?
24 Eztezazuela iujea aparentiaren araura,
baina iujemendu bidezko batez iujea ezazue.

25 Erraiten zuten bada Ierusalemetar batzuk,
Ezta haur hiltzeko bilhatzen dutena?
26 Eta huna, frangoki minzo da, eta eztraukate deus egiten: ala egiazki ezagutu othe lukeite
Gobernadorek, ezen haur dela egiazki Krist?
27 Baina haur badakigu nondik den: baina
Krist dathorrenean, nehork eztu iakinen nondik
daten.
28 Oihuz zegoen bada Iesus tenplean, irakasten zuela eta erraiten, Eta ni nauzue ezagutzen,
eta nondik naizen badakizue, eta neure buruz
eznaiz ethorri, baina da egiati ni igorri nauena,
zein ezpaituzue zuek ezagutzen.
29 Baina nik ezagutzen dut hura, zeren
harenganik bainaiz, eta hark igorri bainau.
30 Orduan hura hatzaman nahiz zabiltzan:
baina nehork etzitzan eskuak ezar haren gainean, ezen etzen oraino ethorri haren orena.
31 Eta jendetzekoatarik anhitzek sinhets
zezaten hura baithan, eta erraiten zuten, Kristek
dathorrenean gehiago mirakulu eginen othe du,
hunek egiten dituenak baino?
32 Enzun zezaten Fariseuek jendetzea hauen
gainean harzaz murmuratzen: eta igor zitzaten

Fariseuek eta Sakrifikadore prinzipalek ofizierak
hura hatzaman lezatenzat.
33 Erran ziezen bada Iesusek, Oraino denbora guti batetakotz zuekin naiz, gero banoa igorri
nauenaganat.
34 Bilhaturen nauzue eta ez eridenen: eta
non ni izanen bainaiz, hara zuek ezin ethor zaitezkete.
35 Erran zezaten bada Iuduek elkarren
artean, Norat haur ioaiteko da, guk ezpaitugu
eridenen? ala Grekoen artean barreiatuak diradenetarat ioaiteko da, eta Grekoen irakastera?
36 Zerik da erran duen propos haur, Bilhaturen nauzue, eta ez eridenen: eta non ni izanen
bainaiz, hara zuek ezin ethor zaitezkete?
37 Eta bestako azken egun handian eriden
zedin Iesus han, eta oihuz zegoen, zioela, Baldin
nehor egarri bada, bethor enegana eta edan
beza
38 Ni baithan sinhesten duenari, Eskripturak
dioen bezala, ur bizizko flubioak iariaturen zaizka bere sabeletik.
39 (Eta haur erraiten zuen hura baithan sinhesten zutenek rezebitzeko zuten Espirituaz:

ezer oraino Espiritu saindua etzen eman, zeren
Iesus oraino ezpaitzen glorifikatu)
40 Anhitzek bada jendetzekoetarik propos
haur enzun zutenean, erraiten zuten, Haur da
egiazki Profeta hura.
41 Berzek erraiten zuten, Haur da Krist. Eta
batzuk erraiten zuten, Alabaina Galileatik ethorriren da Krist?
42 Eztu Eskripturak erraiten, ezen Dabid-en
hazitik, eta Bethlehemgo Dabid egoiten zen burgutik Krist ethorriren dela?
43 Disensione egin zedin bada populuaren
artean harengatik.
44 Eta hetarik batzuk nahi zuten hatzaman,
baina nehork etzitzan ezar haren gainea eskuak
45 Ethor zitezen bada ofizierak Sakrifikadore
prinzipaletara eta Fariseuetara, eta hek erran
ziezen, Zergatik eztuzue hura ekarri?
46 Ihardets zezaten ofizierek, Egundano ezta
hala minzatu gizonik, nola gizon haur.
47 Halakotz ihardets ziezen Fariseuek, Ezothe zinatezte zuek ere seduzitu?
48 Ala Gobernadoretarik edo Fariseuetarik
batek ere sinhetsi du hura baithan?

49 Baina populu Legea zer den eztakian
haur, maradikatua da.
50 Dioste Nikodemo harengana gauaz ethorri
izan zenak, zein baitzen hetarik bat,
51 Ala gure Legeak kondemnatzen du nehor,
bera behin enzun gabe, eta zer egin duen ezagutu gabe?
52 Ihardets zezaten eta erran ziezoten, Ezaiz
hi ere Galileako? informadi, eta iakik ezen Galileatik Profetarik eztela ilki.
52 Eta itzul zedin batbedera zein bere etxerat.

KAP. VIII.
3 Emazte adulterioan hatzamana. 12
Krist munduaren argia. 13, 18
Testimoniaje bere buruaz ekarten.
15 Nehor ez hark iujeatzen. 23 Hura
ez mundu hunetarik. 24 Sinhesten
eztuena, bekatutan hilen. 25 Krist
nor. 28 Bere herioa Kristek aitzinetik
erraiten. 30 Iudu batzuk sinhesten.

32 Egiak libre egiten. 34 Bekatuaren
zerbitzari nor. 37, 39 Abrahamen
haur. 42 Iainkoaren haur. 44
Deabruaren haur. 57 Krist Abraham
baino lehen. 59 Iuduek Krist lapidatu
nahi.
1 Baina Iesus ioan zedin Olibatzetako mendirat.
2 Eta argiaren begian berriz ethor zedin tenplera, eta populu guzia ethor zedin harengana:
eta iarririk zegoela irakasten zituen hek.
3 Orduan dute ekarten harengana Eskribek
eta Fariseuek emazte adulterioan hatzaman bat:
eta hura artean ezarririk,
4 Diotsate, Majistrua, emazte haur hatzaman
izan duk adulterioko egitate berean.
5 Eta Legean Moisesek manatu diraukuk
hunelakoak lapida ditezen: hik bada zer diok?
6 Eta haur erraiten zuten hura tentatzen
zutela, hura zerzaz akusa lutenzat. Baina Iesusek beheiti gurthurik erhiaz eskribatzen zuen
lurrean.

7 Eta haren interrogatzez perseberatzen
zutela, xuxendurik erran ziezen, Zuetarik bekatu
gabe denak, lehenik horren kontra harria aurdigi
beza.
8 Eta berriz gurthurik eskribatzen zuen
lurrean.
9 Bada hori enzun zutenean, konszientiak
akusatzen zituela, bata berzearen ondoan ilkiten
ziraden zaharrenetarik hasirik azkenetarano: eta
Iesus bera geldi zedin, eta artean zegoen emaztea
10 Eta xuxendu zenean Iesusek nehor etzakusanean emaztea baizen, erran ziezon hari,
Emaztea, non dirade hire akusazaleak? nehork
ezau kondemnatu?
11 Eta hark erran zezan, Ez nehork, Iauna.
Eta erran ziezon Iesusek, Ezaut nik ere kondemnatzen: oha, eta gehiago bekaturik eztaginala.
12 Berriz bada Iesus minza zekien, zioela, Ni
naiz munduaren argia: niri darreitana ezta ilhunbean ebiliren, baina ukanen du bizitzeko argia.
13 Erran ziezoten bada Fariseuek, Hik eure
buruaz testifikatzen duk, hire testimoniajea
eztuk sinhesteko.

14 Ihardets zezan Iesusek eta erran ziezen,
Nik neurorzaz testifikatzenagatik sinhesteko da
ene testimoniajea: ezen badakit nondik ethorri
naizen, eta norat ioaiten naizen: baina zuek
eztakizue nondik ethorten naizen, ez norat ioaiten naizen
15 Zuek haragiaren arauez iujeatzen duzue,
nik eztut iujeatzen nehor.
16 Eta baldin iujea badezat ere nik, ene iujemendua egiazko da: ezen eznaiz neuror, baina ni
eta ni igorri nauen Aita.
17 Baina zuen Legean ere eskribatua da,
ezen bi gizonen testimoniajea sinhesteko dela.
18 Ni naiz neurorzaz testifikatzen dudana,
eta testifikatzen du nizaz ni igorri nauen Aitak.
19 Erraiten zeraukaten bada, Non da hire
Aita? Ihardets zezan Iesusek, Ez ni nauzue ezagutzen, ez ene Aita: baldin ni ezagutzen baninduzue, ene Aita ere ezagut zindezakete.
20 Hitz hauk erran zitzan Iesusek thesaurerian, irakasten ari zela tenplean: eta nehor etzakion lot, zeren oraino ezpaitzen ethorri haren
orena

21 Erran ziezen bada berriz Iesusek, Ni banoa
eta bilhaturen nauzue, eta zuen bekatuan hilen
zarete: norat ni ioaiten bainaiz, zuek ezin zatozkete.
22 Erraiten zuten bada Iuduek, Berak hilen
othe du bere burua? erraiten baitu, Norat ni ioaiten bainaiz, zuek ezin zatozkete.
23 Orduan erran ziezen, zuek beheretik zarete, ni garaitik: zuek mundu hunetarik zarete, ni
ez naiz mundu hunetarik.
24 Halakotz erran drauzuet ezen zuen bekatuetan hilen zaretela. Ezen baldin sinhets ezpadezazue ni naizela hura, zuen bekatuetan hilen
zarete.
25 Erran ziezoten bada, Hi nor aiz? Orduan
erran ziezen Iesusek, Hatseandanikoa, badiotsuet.
26 Anhitz gauza dut zuezaz minzatzeko eta
iujeatzeko: baina ni igorri nauena egiati da: eta
nik harenganik enzun ditudan gauzak munduari
erraiten drauzkiot.
27 Etzezaten ezagut ezen Aitaz minzo zaiela.
28 Erran ziezen bada Iesusek, Altxatu dukezuenean gizonaren Semea, orduan ezaguturen

duzue ezen ni naizela hura, eta neure buruz
eztudala deus egiten, baina Aitak irakatsi nauen,
bezala gauza hauk erraiten ditudala.
29 Ezen ni igorri nauena enekin da: eznau
utzi neuror Aitak, zeren nik haren gogarako gauzak egiten baititut bethiere.
30 Gauza hauk hark erraiten zituela, anhitzek
sinhets zezaten hura baithan.
31 Orduan erraiten zerauen Iesusek hura sinhetsi ukan zuten Iuduei, Baldin zuek persebera
badezazue ene hitzean, egiazki ene diszipulu
izanen zarete.
32 Eta duzue ezaguturen Egia, eta Egiak
zuek libre eginen zaituzte.
33 Ihardets ziezoten, Abrahamen hazia gaituk, eta nehor eztiagu zerbitzatu egundano: nola
diok hik gu libre izanen garela?
34 Ihardets ziezen Iesusek, Egiaz egiaz erraiten drauzuet ezen bekatua egiten duen guzia
bekatuaren zerbitzari dela.
35 Eta zerbitzaria ezta egoiten bethierekotz
etxean, semea dago bethierekotz.
36 Bada baldin Semeak zuek libre egin bazaitzate, egiazki libre izanen zarete.

37 Badakit ezen zuek Abrahamen hazia zaretela: baina ni hil nahiz zabiltzate, zeren ene
hitzak ezpaitu lekurik zuek baithan.
38 Nik erraiten dut neure Aita baithan ikusi
dudana: eta zuek egiten duzue zuen aita baithan
ikusi duzuena.
39 Ihardets zezaten eta erran ziezoten, Gure
aita, Abraham duk. Dioste Iesusek, Baldin Abrahamen haur bazinete, Abrahamen obrak egin
zinzakeizte.
40 Orain bada ni hil nahiz zabiltzate, bainaiz,
Iainkoaganik enzun dudan egia erran drauzuedan gizona: hori Abrahamek eztu egin.
41 Zuek egiten dituzue zuen aitaren obrak.
Eta erran ziezoten, Gu ezgaituk paillardizatarik
iaio: aita bat diagu, baita Iainkoa.
42 Erran ziezen bada Iesusek, Baldin Iainkoa
zuen aita baliz, maite nindukezue ni: ezen ni
Iainkoaganik partitu eta ethorri naiz: eta eznaiz
neure buruz ethorri, baina hark igorri nau.
43 Zergatik ene lengoajea eztuzue aditzen?
zeren ezin enzun baitirokezue ene hitza.
44 Zuek, aita deabruaganik zarete, eta zuen
aitaren desirak egin nahi dituzue: hura gizerhai-

le zen hatseandanik, eta egian eztu perseberatu:
ezen egiarik ezta hartan. Noiz ere erraiten baitu
gezurra, bere propritik minzo da: ezen gezurti da
eta gezurraren aita.
45 Eta zeren nik egia erraiten baitut, eznauzue sinhesten.
46 Nork zuetarik reprehenditzen nau ni bekatuz? eta baldin egia erraiten badut, zeren zuek
eznauzue sinhesten?
47 Iainkoaganik denak, Iainkoaren hitzak
enzuten ditu: halakotz zuek eztituzue enzuten,
zeren ezpaitzarete Iainkoaganik.
40 Ihardets zezaten orduan Iuduek eta erran
ziezoten, Eztugu ungi erraiten guk, ezen Samaritano aizela hi, eta deabrua duala?
49 Ihardets zezan Iesusek, Eztut nik deabrua:
baina dut ohoratzen, neure Aita, eta zuek desohoratzen nauzue ni.
50 Eta nik eztut neure gloria bilhatzen: bada
bilhatzen duenik, eta iujeatzen duenik.
51 Egiaz egiaz erraiten drauzuet, baldin
nehork ene hitza begira badeza, herioa eztu ikusiren sekulan.

52 Orduan erran ziezoten Iuduek, Orain ezagutu diagu ezen deabrua duala: Abraham hil
izan duk eta Profetak: eta hik diok, Baldin nehork
ene hitza begira badeza, eztu dastaturan herioa
sekulan.
53 Ala hi gure aita Abraham baino handiago
aiz, zein hil izan baita? Profetak ere hil izan dituk:
nor hik eure burua egiten duk?
54 Ihardets zezan Iesusek, Baldin nik glorifikatzen badut neure burua, ene gloria ezta deus:
ene Aita da ni glorifikatzen nauena, zeinez erraiten baituzue zuek ezen zuen Iainko dela.
55 Eta eztuzue ezagutzen hura: baina nik
ezagutzen dut hura: eta baldin erran badezat
ezen eztudala hura ezagutzen, izanen naiz zuek
irudi, gezurti: baina badazagut hura, eta haren
hitza begiratzen dut.
56 Abraham zuen aita alegera zedin ikus
lezanzat ene egun haur: eta ikusi ukan du, eta
alegeratu izan da.
57 Erran ziezoten bada Iuduek, Berrogei eta
hamar urthe oraino eztituk, eta Abraham ikusi
duk?

58 Erran ziezen Iesusek, Egiaz egiaz erraiten
drauzuet, Abraham zedin baino lehen, ni naiz.
59 Har zezaten orduan harri: haren kontra
aurthiteko: baina Iesus gorde zedin, eta ilki zedin
tenpletik.

KAP. IX.
1 Itsurik sorthua sendatu. 5
Munduaren argia. 18, 34 Fariseuen
inkredulitatea eta arrogantia. 28
Moisesen diszipulu Iuduak. 35 Itsu
argituak Krist baithan sinhesten, 38
eta hura adoratzen. 39 Krist
mundura iujemendutan ethorri.
1 Eta iragaiten zela Iesusek ikus zezan gizon
sortzetik itsu bat.
2 Eta interroga zezaten bere diszipuluek.
erraiten kutela. Majistrua, Zeinek bekatu egin
du, hunek ala hunen aitamek, hunela itsu sor
ledin?

3 Ihardets zezan Iesusek, Ez hunek bekatu
egin du, ez hunen aitamek: baina itsu iaio da,
Iainkoaren obrak manifesta litezenzat hunetan.
4 Ni igorri nauenaren obrak egin behar ditut,
eguna deno: badatorke gaua noiz nehork ezin
obrarik baitaidi.
5 Munduan naizeno, munduaren Argia naiz.
6 Haur erran zuenean thu egin zezan lurrera,
eta egin zezan lohi thutik, eta lohi harzaz frota
zitzan itsuaren begiak:
7 Eta erran ziezon, Oha garbitzera Siloe, igorria erran nahi deneko ikuzgarrira. Ioan zedin
bada, eta garbi zedin, eta itzul zedin ikusten
zuela.
8 Bada auzoek, eta lehen ikusi zutenek ezen
itsu zela, erraiten zuten, Ezta haur iarririk ohi
zegoena eta eskatzen zena?
9 Batzuk erraiten zuten, Haur da: eta berzek,
Hura dirudi, Baina berak erraiten zuen, Ni naiz
hura.
10 Erran ziezoten bada, Nolatan ireki izan
dirade hire begiak?
11 Ihardets zezan hark, eta erran zezan,
Iesus deitzen den gikonak lohi egin du, eta frota-

tu ditu ene begiak, eta erran draut, Oha Siloeko
ikuzgarrira, eta garbi adi. Bada ioanik eta garbiturik ikustea rezebitu dut.
12 Orduan erran ziezoten, Non da hura? Dio,
Eztakit.
13 Eramaiten dute itsu ohi zen hura Fariseuetara.
14 Eta zen Sabbathoa Iesusek lohia egin zuenean eta haren begiak ireki zituenean.
15 Berriz bada interroga zezaten hura Fariseuek ere nolatan ikustea rezebitu zuen. Eta
hark erran ziezen, Lohi ezarri ukan draut neure
begien gainera, eta garbitu naiz, eta ikusten dut.
16 Erraiten zuten bada Fariseuetarik batzuk,
Gizon haur ezta Iainkoaganik: ezen Sabbathoa
eztu begiratzen. Berzek erraiten zuten, Nolatan
gizon bizitze gaixtotako batek sign hauk egin
ahal ditzake? Eta disensione zen haien artean.
17 Erraiten draukate itsuari berriz, Hik zer
diok harzaz, zeren begiak ireki drauzkian? Eta
hark erran zezan, Profeta dela.
18 Baina etzezaten sinhets Iuduek harzaz,
ezen itsu izan zela, eta ikustea rezebitu zuela,

ikustea rezebitu zuenaren aitamak dei litzaketeno:
19 Eta interroga zitzaten hek, zioitela, Haur
da zuen seme zuek itsu iaio zela diozuena? nolatan bada orain dakusa?
20 Ihardets ziezen haren aitamek, eta erran
zezaten, Badakigu ezen haur dela gure semea,
eta itsu iaio izan dela:
2l Baina nolatan orain dakusan, eztakigu: edo
nork ireki dituen hunen begiak, guk eztakigu:
berak adin du: bera interroga ezazue, bera bere
buruaz minzaturen da.
22 Gauza hauk erran zitzaten haren aitamek,
zeren beldur baitziraden Iuduen: ezen ia ordenatu zuten Iuduek, baldin nehork aithor baleza
hura lizela Krist, sinagogatik iraitz ledin.
23 Halakotz haren aitamek erran zezaten,
Adin du, bera interroga ezazue.
24 Dei zezaten bada bigarren aldian gizon
itsu izana, eta erran ziezoten, Emok gloria Iainkoari: guk bazekiagu ezen gizon hori gaixtoa
dela.

25 Ihardets zezan bada hark, eta erran
zezan, Gaixto denez eztakit: gauza bat badakit,
ezen itsu ninzelarik orain badakusadala.
26 Eta erran ziezoten berriz, Zer egin drauk?
nolatan ireki ditu hire begiak?
27 Ihardets ziezen, Ia erran drauzuet, eta
eztuzue enzun: zergatik berriz enzun nahi
duzue? ala zuek ere haren diszipulu egin nahi
zarete?
28 Orduan iniuria zezaten hura, eta erran
zezaten, Aizen hi haren diszipulu: guzaz den
bezenbatean, Moisesen diszipulu gaituk.
29 Guk bazeakiagu ezen Moisesi minzatu
izan zaiola Iainkoa: baina haur nondik den etzeakiagu.
30 Ihardets zezan gizonak eta erran ziezen,
Segur, hunetan da mirakulua, zeren zuek ezpaitakizue nondik den, eta ireki baititu ene begiak.
31 Eta badakigu ezen Iainkoak bizitze gaixtotakoak eztituela enzuten: baina baldin norbeit
Iainkoaren zerbitzari bada, eta haren borondatea
egiten badu, hura enzuten du.
32 Egundano enzun izan ezta ezen nehork
ireki duela itsu sorthuren begirik.

33 Baldin ezpaliz haur Iainkoaganik, deus
ezin laidi.
34 Ihardets zezaten eta erran ziezoten, Hi
bekatutan sorthua aiz guziori, eta hik irakasten
gaituk gu? Eta iraitz zezaten hura kanpora.
You have read 1 text from Basque literature.
Next - Testamentu Berria - 19
 • Parts
 • Testamentu Berria - 01
  Total number of words is 3938
  Total number of unique words is 1911
  19.8 of words are in the 2000 most common words
  27.3 of words are in the 5000 most common words
  32.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 02
  Total number of words is 3745
  Total number of unique words is 1652
  23.5 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 03
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1565
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.1 of words are in the 5000 most common words
  42.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 04
  Total number of words is 3678
  Total number of unique words is 1490
  26.3 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 05
  Total number of words is 3700
  Total number of unique words is 1421
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  48.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 06
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1406
  26.7 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 07
  Total number of words is 3620
  Total number of unique words is 1416
  26.8 of words are in the 2000 most common words
  37.6 of words are in the 5000 most common words
  44.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 08
  Total number of words is 3657
  Total number of unique words is 1426
  28.4 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  47.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 09
  Total number of words is 3728
  Total number of unique words is 1397
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 10
  Total number of words is 3694
  Total number of unique words is 1436
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.3 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 11
  Total number of words is 3642
  Total number of unique words is 1463
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.9 of words are in the 5000 most common words
  46.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 12
  Total number of words is 3598
  Total number of unique words is 1605
  25.8 of words are in the 2000 most common words
  35.8 of words are in the 5000 most common words
  42.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 13
  Total number of words is 3758
  Total number of unique words is 1435
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  39.7 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 14
  Total number of words is 3692
  Total number of unique words is 1528
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 15
  Total number of words is 3753
  Total number of unique words is 1433
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  40.3 of words are in the 5000 most common words
  47.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 16
  Total number of words is 3645
  Total number of unique words is 1467
  27.8 of words are in the 2000 most common words
  38.7 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 17
  Total number of words is 3755
  Total number of unique words is 1243
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  51.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 18
  Total number of words is 3795
  Total number of unique words is 1148
  32.0 of words are in the 2000 most common words
  44.9 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 19
  Total number of words is 3777
  Total number of unique words is 1238
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 20
  Total number of words is 3747
  Total number of unique words is 1244
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.1 of words are in the 5000 most common words
  45.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 21
  Total number of words is 3640
  Total number of unique words is 1488
  26.9 of words are in the 2000 most common words
  39.2 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 22
  Total number of words is 3662
  Total number of unique words is 1461
  27.1 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 23
  Total number of words is 3601
  Total number of unique words is 1461
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 24
  Total number of words is 3565
  Total number of unique words is 1545
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.1 of words are in the 5000 most common words
  43.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 25
  Total number of words is 3632
  Total number of unique words is 1490
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  41.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 26
  Total number of words is 3499
  Total number of unique words is 1602
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  34.1 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 27
  Total number of words is 3528
  Total number of unique words is 1378
  24.0 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 28
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1455
  23.4 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 29
  Total number of words is 3575
  Total number of unique words is 1364
  24.7 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 30
  Total number of words is 3525
  Total number of unique words is 1404
  24.9 of words are in the 2000 most common words
  36.2 of words are in the 5000 most common words
  43.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 31
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1498
  24.5 of words are in the 2000 most common words
  34.7 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 32
  Total number of words is 3403
  Total number of unique words is 1473
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  34.3 of words are in the 5000 most common words
  40.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 33
  Total number of words is 3447
  Total number of unique words is 1485
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  41.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 34
  Total number of words is 3389
  Total number of unique words is 1467
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 35
  Total number of words is 3407
  Total number of unique words is 1577
  22.0 of words are in the 2000 most common words
  30.9 of words are in the 5000 most common words
  37.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 36
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1549
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  37.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 37
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1684
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.6 of words are in the 5000 most common words
  41.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 38
  Total number of words is 3338
  Total number of unique words is 1610
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 39
  Total number of words is 3585
  Total number of unique words is 1276
  29.7 of words are in the 2000 most common words
  42.0 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 40
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1330
  25.9 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 41
  Total number of words is 3774
  Total number of unique words is 1371
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  44.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 42
  Total number of words is 3572
  Total number of unique words is 1693
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  33.3 of words are in the 5000 most common words
  40.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 43
  Total number of words is 3164
  Total number of unique words is 1502
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  31.8 of words are in the 5000 most common words
  39.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 44
  Total number of words is 2796
  Total number of unique words is 1103
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  35.4 of words are in the 5000 most common words
  42.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 45
  Total number of words is 2827
  Total number of unique words is 1155
  22.3 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 46
  Total number of words is 2760
  Total number of unique words is 1126
  23.2 of words are in the 2000 most common words
  33.0 of words are in the 5000 most common words
  39.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 47
  Total number of words is 1251
  Total number of unique words is 593
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.0 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.