Testamentu Berria - 04

Total number of words is 3678
Total number of unique words is 1490
26.3 of words are in the 2000 most common words
38.1 of words are in the 5000 most common words
45.3 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
gizonen aitzinean hezaz ikus zaiteztenzat: ezpere saririk eztuzue ukanen zuen Aita zeruetan
dena baithan.
2 Bada elemosina egiten duanean, eztezala
tronpeta io erazi eure aitzinean, hipokritek egiten duten bezala sinagogetan eta karriketan,
gizonez estima ditezenzat: egiaz diotsuet rezebitzen dutela bere saria.
3 Baina hik elemosina egiten duanean, ezalbeileki hire ezkerrak, zer egiten duen hire eskuinak.

4 Hire elemosina sekretuan denzat: eta eure
Aita sekretuan dakusanak, rendaturen drauk
agerrian.
5 Eta othoitz egiten duanean, ezaizela hipokritak bezala: haei laket ziaiek kongregationetan
eta karrika kantoinetan zutik daudela othoitz
egitea, gizonez ikus ditezenzat: egiaz erraiten
drauzuet ezen rezebitzen dutela bere saria.
6 Baina othoitz egiten duanean, sar adi eure
ganberatxoan, eta eure bortha ertsirik, othoitz
egiok eure Aita sekretuan denari: eta eure Aita
sekretuan dakusanak rendaturen drauk agerrian.
7 Bada othoitz egiten duzuenean, eztezazuela anhitz edas Paganoek bezala: ezen uste dute
bere anhitz edasteaz enzunen diradela.
8 Etzaretela beraz hetarat irudi: ezen badaki
zuen Aitak zeren behar zareten, eska zakizkioten
baino lehen.
9 Hunela beraz zuek othoitz egizue, Gure Aita
zeruetan aizena, sanktifika bedi hire izena:
10 Ethor bedi hire resuma. Egin bedi hire
borondatea zeruan bezala lurrean ere.
11 Gure eguneko ogia iguk egun.

12 Eta kita ietzaguk gure zorrak, nola guk ere
gure zordunei kitatzen baitrauegu.
13 Eta ezgaitzala sar erazi tentationetan,
baina delibra gaitzak gaixtotik. Ezen hirea duk
resuma, eta puisanka, eta gloria sekulakotz.
Amen.
14 Ezen baldin barka badietzezue gizonei
bere faltak, barkaturen drauzue zuei ere zuen
Aita zerukoak.
15 Baina baldin barka ezpadietzezue gizonei
bere faltak, zuen Aitak ere eztrauzkizue barkaturen zuen faltak.
16 Gehiago, barur dagizuenean, etzaretela
itxura tristetako hipokritak bezala: ezen desgisatzen dituzte bere begitharteak, barur diradela
gizonei ageri diradenzat: egiaz erraiten drauzuet, ezen rezebitzen dutela bere saria.
17 Baina hik barur egiten duanean unkta
ezak eure burua, eta ikuz ezak eure begithartea:
18 Gizonei barur aizela ageri ezakienzat,
baina eure Aita sekretuan denari: eta eure Aita
sekretuan dakusanak rendaturen drauk agerrian.

19 Eztitzazuela egin zuen thesaurak lurrean,
non zerrenak eta herdoillak goastatzen baititu,
eta non ohoinek zulhatzen eta ebaisten baitituzte.
20 Baina egin itzazue zuen thesaurak zeruan,
non ez zerrenek ez herdoillak ezpaitu goastatzen, eta non ohoinek ezpaitute zulhatzen ez
ebaisten.
21 Ezen non baita zuen thesaura, han izanen
da zuen bihotza ere.
22 Gorputzaren argia da begia, beraz baldin
hire begia sinple bada, hire gorputz guzia argi
datek:
23 Baina baldin hire begia gaixto bada hire
gorputz guzia ilhun datek: beraz baldin hitan den
argia ilhunbe bada, ilhunbe hura zein handi
date?
24 Nehork bi nabusi ezin zerbitza ditzake:
ezen edo batari gaitz eritziren drauka, eta berzeari on: edo batarekin edukiren du eta berzea
menospreziaturen. Ezin zerbitza ditzakezue Iainzoa eta abrastasunak.
25 Halakotz erraiten drauzuet, eztuzuen artharik zuen bizitzeaz, zer ianen duzuen eta zer

edanen: ezeta zuen gorputzaz, zerzaz beztituren
zareten: ezta bizia bianda baino gehiago, eta
abillamendua baino gorputza?
26 Konfideraitzazue zeruko xoriak, ezen eztute ereiten, ez errekeitatzen, ezeta graneretara
biltzen, eta zuen Aita zerukoak hatzen ditu hek:
etzarete zuek anhitzez hek baino exzellentago?
27 Eta nork zuetarik artha ukanez eratxeki,
ahal diezakeo beso bat bere handitasunari?
28 Eta beztiduraz zergatik zarete arthatsu?
ikas ezazue nola landako floreak handitzen diraden : ez nekatzen dirade, ez iruten dute.
29 Baina erraiten drauzuet are Salomon ere
bere gloria guziarekin eztela beztitu izan hetarik
bat bezala.
30 Bada baldin landako egun belhar dena,
eta bihar labean ezarten dena, Iainkoak hala
inguru beztitzen badu: eza zuek anhitzez areago, fede xipitakoak?
31 Eztuzuela beraz artharik erraiten duzuela,
Zer ianen dugu, edo zer edanen dugu, edo zerzaz beztituren gara?

32 (Ezen gauza hauk guziak Paganoek bilhatzen dituzte) ezen badaki zuen Aita zerukoak,
ezen gauza hauen guzion beharra baduzuela.
33 Baina bilha ezazue lehenik Iainkoaren
resuma eta haren iustitia, eta gauza hauk guziak
emanen zaizkizue gainerako.
34 Etzaretela bada arthatsu biharamunaz:
ezen biharamunak beretako artha ukanen du:
egunak asko du bere afliktioneaz.

KAP. VII.
1 Ez iudikatzeko. 6 Gauza saindua
orei ez emaiteko. 7 Eskatzeko,
bilhatzeko, bulkatzeko. 12
Eskripturaren somarioa. 13 Bortha
hersia eta zabala. 15 Profeta
falsuak. 16 Arborearen fruktua. 21
Aita zerukoaren borondatea eginen
duena salbaturen. 22 Mirakulu falsu
egilez. 24 Hartoka edo sable gaineko
etxeaz.

1 Eztezazuela iudika, iudika etzaiteztenzat.
2 Ezen zer iujemenduz iudikaturen baituzue,
iudikaturen zarete: eta zer neurriz neurthuren
baituzue, aldiz neurthuren zaizue.
3 Eta zergatik behatzen duk eure anaieren
begiko fitsera, eta eure begiko gapirioari ezatzaio ohartzen?
4 Edo, nola diotsok eure anaieri, Uztak idoki
dezadan fitsa hire begitik, eta horra, gapirioa
hire begian?
5 Hipokrita, idokak lehenik gapirioa eure
begitik, eta orduan behaturen duk, idoki dezan
fitsa eure anaieren begitik.
6 Ezteiezuela gauza saindua orei, eta eztitzazuela egotz, zuen perlak urden aitzinera: bere
oinez ohondika eztitzaten, eta itzulirik zathika
etzaitzaten zuek.
7 Eska zaitezte eta emanen zaizue: bilha ezazue, eta eridenen duzue: bulka ezazue, eta irekiren zaizue.
8 Ezen eskatzen den guziak, rezebitzen du:
eta bilhatzen duenak, erideiten du : eta bulkatzen duenari, irekiren zaio.

9 Ezen nor da zuetarik gizona, baldin bere
semea ogi eska badakio, harri emanen draukana?
10 Eta, baldin arrain eska badakio, ala suge
bat emanen drauka?
11 Beraz zuek gaixto zaretelarik baldin badakizue gauza onen zuen haurrei emaiten: zenbatez areago zuen Aita zeruetan denak emanen
drauzte gauza onak eskatzen zaizkionei?
12 Bada gizonek zuei egin dietzazuen nahi
dituzuen gauza guziak, egin ietzezue zuek ere
haei halaber: ezen haur da Legea eta Profetak.
13 Sar zaitezte bortha hersitik: ezen bortha
largoa eta bide zabala da perditionetara irioiten
duena, eta anhitz dirade hartarik sartzen diradenak.
14 Ezen bortha hersia da eta bide hersia bizitzera eramaiten duena: eta guti dirade hura erideiten dutenak.
15 Begirauzue bada profeta falsuetarik, zein
ethorten baitirade zuetara ardi abiturekin: baina
barnean otso harrapari dirade.

16 Bere fruktuetarik ezaguturen dituzue hek.
Ala biltzen dute elhorrietarik mahatsik, edo karduetarik fikorik?
17 Hala arbore on guziak fruktu onak egiten
ditu, eta arbore gaixtoak fruktu gaixtoak egiten
ditu.
18 Arbore onak fruktu gaixtorik ezin daidi,
eta arbore gaixtoak fruktu onik ezin daidi.
19 Fruktu onik egiten eztuen arbore guzia
pikatzen da eta sura egoizten.
20 Bere fruktuetarik beraz ezaguturen dituzue hek.
21 Niri Iauna, Iauna, erraiten drautan guzia
ezta sarthuren zeruetako resuman, baina ene
Aita zeruetan denaren borondatea egiten duena.
22 Anhitzek erranen draut egun hartan,
Iauna, Iauna, eztugu hire izenean profetizatu,
eta eztitugu hire izenean deabruak egotzi kanpora, eta eztugu hire izenean berthute anhitz egin?
23 Eta orduan erranen drauet klaroki, Egundano etzaituztet ezagutu: parti zaitezte eneganik inikitate egiten duzuenok.
24 Nork ere bada enzuten baititu ene hitz
hauk, eta hek egiten, hura dut konparaturen

gizon zuhur bere etxea arroka gain batetan edifikatu duenarekin:
25 Eta erori izan da uria, eta ethorri izan dirade ur sobernak, eta eraunsi ukan dute haizek,
eta io ukan dute etxearen kontra: eta ezta erori
izan: ezen arroka gainean fundatua zen.
26 Eta nork ere enzuten baititu ene hitz hauk,
eta ezpaititu egiten, konparaturen da gizon erho
bere etxea sable gainean edifikatu duenarekin.
27 Eta erori izan da uria, eta ethorri izan dirade ur sobernak, eta haizek eraunsi ukan dute,
eta io ukan dute etxe haren kontra, eta erori izan
da, eta haren desegitea handi izan da.
28 Eta gerta zedin propos hauk akabatu
zituenean Iesusek, populua miraz baitzegoen
haren doktrinaz.
29 Ezen irakasten zituen authoritate zuenak
bezala, eta ez Eskribek bezala.

KAP. VIII.
2 Sorhaioa. 5 Zenteneraren muthil
eria eta fedea. 11 Jentilen

bokationea eta Iuduen iraiztea. 13
Sinhestea. 14 Pierrisen ama
ginharreba, baieta anhitz demoniatu
eta eri sendatu. 19 Kristi iarreikiteko
borondate zuen Eskriba. 21 Bere
aita ohortze beharrez konjit eskez
zegoen diszipulua. 24 Itsasoko
tenpestatea Kristek zesa eraziten.
28 Eta bi demoniatu sendaturik,
deabruei urdetara ioaitera konjit
emaiten.
1 Eta menditik iautsi zenean jendetze handi
iarreiki zekion.
2 Eta huna, sorhaio batek ethorririk adora
zezan hura, zioela, Iauna, baldin nahi baduk,
xahu ahal nirok.
3 Eta eskua hedaturik hunki zezan hura Iesusek, zioela, Nahi diat, aizen xahu. Eta bertan
xahu zedin haren sorhaiotasuna.
4 Orduan diotso Iesusek, Begirauk nehori
ezterroan: baina habil, eta erakuts iezok eure
burua Sakrifikadoreari, eta presenta ezak Moise-

sek ordenatu duen oblationea, haei testimoniajetan denzat.
5 Eta sarthu zenean Iesus Kapernaumen,
ethor zedin harengana Zentener bat othoitz egiten zeraukala,
6 Eta zioela, Iauna, ene muthilla diatzak
etxean paralitiko, gaizki tormentatua.
7 Eta diotso Iesusek, Nik ethorririk sendaturen diat hura.
8 Eta ihardesten zuela Zentenerak erran
zezan, Iauna, eznauk digne ene atharbean sar
adin: baina errak solament hitza, eta sendaturen
baita ene muthilla.
9 Ezen ni ere gizon nauk berzeren meneko,
ditudalarik neure azpiko jendarmesak, eta erraiten diarokat huni, Oha, eta ioaiten duk: eta berzeari, Athor, eta ethorten duk: eta neure zerbitzariari, Egik haur, eta egiten dik.
10 Eta haur enzunik Iesusek mirets zezan:
eta dioste zarreizkonei, Egiaz erraiten drauzuet,
eztudala Israelen ere hain fede handirik eriden.
11 Baina badiotsuet ezen anhitz Orientetik
eta Okzidentetik ethorriren diradela, eta iarriren

diradela Abrahamekin Isaak-ekin eta Iakob-ekin
zeruetako resuman:
12 Eta resumako semeak egotziren diradela
kanpoko ilhunbera: han izanen da nigar eta hortz
garraskots.
13 Eta erran ziezon Iesusek Zentenerari, Oha
eta sinhetsi duan bezala egin bekik. Eta senda
zedin haren muthilla ordu hartan berean.
14 Eta Iesusek Pierrisen etxera ethorririk,
ikus zezan haren ama-ginharreba ohean zetzala,
eta helgaitzak zadukala.
15 Eta hunki zezan haren eskua, eta utzi
zezan helgaitzak, eta iaiki zedin, eta zerbitza
zitzan.
16 Eta arratsa ethorri zenean, presenta ziezoten anhitz demoniatu: eta egotz zietzen kanpora espirituak hitzaz, eta gaizki zeuden guziak
senda zitzan:
17 Konpli ledinzat Esaias profetaz erran izan
zena, zioela, Hark gure langoreak hartu ukan
ditu, eta gure eritasunak ekarri ukan ditu.
18 Eta ikusirik Iesusek jendetze handi bere
inguruan, mana zitzan diszipuluak ioan litezen
berze aldera.

19 Eta hurbildurik Eskriba batek erran ziezon,
Majistrua, iarreikiren natzaik hiri, norat ere ioanen baitaiz.
20 Eta diotso Iesusek, Azeriek zulhoak zitie
eta zeruko xoriek ohatzeak, baina gizonaren
Semeak eztik non bere burua reposa dezan.
21 Gero bere diszipuluetarik, berze batek
erran ziezon, Iauna, permeti iezadak behin ioan
nadin neure aitaren ohorztera.
22 Eta Iesusek erran ziezon, Arreit niri, eta
uzkik hilak bere hilen ohorztera.
23 Eta unzian sarthu zenean iarreiki izan
zaizkan bere diszipuluak.
24 Eta huna, tormenta handi bat altxa zedin
itsasoan, hanbat non unzia bagaz estaltzen baitzen: baina bera lo zetzan.
25 Eta hurbildurik bere diszipuluek iratzar
zezaten, ziotela, Iauna, begira gaitzak, galdu
gihoazak.
26 Eta dioste, Zergatik zarete izi fede xipitakoak? Orduan iaikirik mehatxa zitzan haizeak eta
itsasoa: eta sosagu handia egin zedin.

27 Orduan jendek mirets zezaten, ziotela,
Zerik da haur, non haizek ere eta itsasoak obeditzen baitute?
28 Eta iragan zenean berze aldera, Jerjesenen rejionera, aitzinera ethorri izan zaizkan bi
demoniatu thunbetarik ilkirik, guzizko terribleak,
hanbat non nehor ezin iragan baitzaiten bide
hartarรญk.
29 Eta huna, heiagora egin zezaten, zioitela,
Zer da gure eta hire artean, Iesus Iainkoaren
Semea? ethorri aiz huna ordu baino lehen gure
tormentatzera?
30 Eta zen hetarik urrun urdalde handi bat
alha zenik:
31 Eta deabruak othoiztez zaizkan, zioitela,
Baldin kanpora egoizten bagaituk, permeti iezaguk urdalde hartara ioaitera.
32 Eta dioste, Zoazte. Hek bada ilkirik ioan
zitezen urdaldera: eta huna, urdalde hura guzia
oldar zedin garaitik behera itsasora, eta hil zitezen uretan.
33 Orduan urdainek ihes egin zezaten: eta
ethorririk hirira, konta zitzaten gauza guziak, eta
zer demoniatuei heldu izan zaien.

34 Eta huna, hiri guzia ilki zekion Iesusi aitzinera: eta ikusi zutenean hura, othoitz egin ziezoten retira ledin haien komarketarik.

KAP. IX.
2 Iesusek paralitikoa sendatzen. 9
Mattheu deitzen. 12 Fariseuei
ihardesten. 14 Baieta Iohanesen
diszipuluei. 22 Odola zarion emaztea
sendatzen. 27 Itsu bi argitzen. 32
Demoniatu mutua sendatzen. 35 Hor
emen ari predikatzen eta sendatzen.
38 Gero du Ebanjelioaren
abanzamendutan othoitz egitera
exhortatzen.
1 Orduan sarthurik unzira iragan zedin berze
aldera, eta ethor zedin bere hirira.
2 Eta huna, presenta ziezoten paralitiko bat
ohean zetzanik: eta ikusirik Iesusek haien fedea,
erran ziezon paralitikoari, Auk bihotz on, seme,
barkatu zaizkik eure bekatuak.

3 Eta huna, Eskribetarik batzuk erraiten
zuten bere baithan, Hunek blasfematzen du.
4 Eta ikusirik Iesusek haien pensamenduak,
erran zezan, Zergatik gaixtoki pensatzen duzue
zuen bihotzetan?
5 Ezen zein da erratxago, erraitea, Barkatu
zaizkik eure bekatuak: ala erraitea, Iaiki adi eta
ebil adi?
6 Dakizuenzat bada ezen gizonaren Semeak
baduela authoritate lurrean bekatuen barkatzeko (orduan diotso paralitikoari) Iaiki adi, har ezak
eure ohea, eta habil eure etxerat.
7 Orduan iaikirik ioan zedin bere etxerat.
8 Eta jendetzek hori ikusirik mirets zezaten,
eta glorifika zezaten Iainkoa, zeinek eman ukan
baitraue halako authoritatea gizonei.
9 Eta handik iragaiten zela Iesusek ikus
zezan gizon bat peaje lekuan iarria Mattheu deitzen zenik, eta diotso, Arreit niri. Eta iaikirik
iarreiki zekion:
10 Eta gertha zedin Iesus haren etxean
mahainean iarririk zegoela, huna, anhitz publikano eta bizitze gaixtotakorik ethorririk, iar baitzi-

tezen mahainean Iesusekin eta haren diszipuluekin.
11 Eta hori ikusirik Fariseuek erran ziezen
haren diszipuluei, Zergatik publikanoekin eta
bizitze gaixtotakoekin iaten du zuen majistruak?
12 Orduan Iesusek hori enzunik erran ziezen,
Oso diradenek eztute medikuren beharrik, baina
eri diradenek.
13 Baina zoazte, eta ikas ezazue zer den,
Miserikordia nahi dut eta ez sakrifizio. Ezen
eznaiz ethorri iustoen deitzera, baina bekatoren,
emendamendutara.
14 Orduan ethor zitezen harengana Ioanesen
diszipuluak, zioitela, Zergatik guk eta Fariseuek
barur egiten dugu maiz, eta hire diszipuluek
ezpaitute barurik egiten?
15 Eta erran ziezen Iesusek, Ezkonduaren
ganberako jendek dolurik ekar ahal dirote,
ezkondua hekin deno? Baina ethorriren dirade
egunak edekiren baitzaie ezkondua eta orduan
barur eginen baitukeite.
16 Halaber nehork eztrauka eratxekiten oihal
pedazu latz bat abillamendu zar bati: ezen kon-

pligarri eratxekiak edekiten du abillamendutik,
eta gaizkitzenago da ethendura.
17 Eta eztute ezarten mahatsarno berria
zahagi zarretan: ezpere lehertzen dirade zahagiak, eta mahatsarnoa isurten, eta zahagiak galtzen: baina mahatsarno berria zahagi berrietan
ezarten dute, eta biak begiratzen dirade.
18 Gauza hauk haei erraiten zerauztela,
huna, iaun batek ethorririk adora zezan hura,
zioela, Ene alaba orain hil izan duk: baina ethorririk ezarrak eure eskua haren gainean, eta biziko baita.
19 Eta iaikirik Iesus iarreiki zekion, eta haren
diszipuluak.
20 (Eta huna, hamabi urthez odol iariatzez eri
zen emazte batek gibeletik ethorririk hunki
zezan haren abillamendu ezpaina.
21 Ezen erraiten zuen bere baithan, Baldin
solament hunki badezat haren abillamendua,
sendaturen naiz.
22 Orduan Iesusek itzulirik eta hura ikusirik
erran zezan, Aun bihotz on, alaba, eure fedeak
salbatu au. Eta senda zedin emaztea ordu
berean).

23 Eta Iesusek ethorririk iaun haren etxera
eta ikusirik soinulariak, eta jendetzea tumultu ari
zela,
24 Dioste, Retira zaitezte, ezen ezta hil neskatxa: baina lo datza. Eta trufatzen ziraden harzaz.
25 Eta idoki izan zenean jendetzea, sarthurik,
har zezan haren eskua: eta iaiki zedin neskatxa.
26 Eta laster zegian fama hunek lur hartan
guzian.
27 Eta Iesus handik iragaiten zela, iarreiki
izan zaizkan bi itsu oihuz zeudela, eta zioitela,
Auk pietate guzaz, Dabid-en semea.
28 Eta ethorri zenean etxera, ethor zitezen
harengana itsuok, eta dioste Iesusek, Sinhesten
duzue hori ahal daididala? Diotsote, bai Iauna.
29 Orduan hunki zitzan haien begiak, zioela,
Zuen fedearen araura egin bekizue.
30 Eta ireki zitezen haien begiak, eta debeta
zitzan mehatxurekin Iesusek, zioela, Begirauzue
nehork eztakian.
31 Baina hek ilkirik barreia zezaten haren
fama herri hartan guzian.

32 Eta hek ilkiten ziradela, huna, presenta
ziezoten gizon mutu demoniatu bat.
33 Eta deabrua kanpora egotzi izan zenean,
minza zedin mutua: eta mirets zezaten jendetzek, zioitela, Egundano ezta agertu hunelako
gauzarik Israelen.
34 Baina Fariseuek erraiten zuten, Deabruen
prinzearen partez kanpora egoizten ditu deabruak.
35 Eta inguratzen zituen Iesusek hiri eta
burgu guziak, irakasten ari zela haien sinagogetan, eta predikatzen zuela resumako Ebanjelioa
eta sendatzen zuela eritasun mota guzia eta langore mota guzia populuan.
36 Eta ikusirik Iesusek jendetzeak, konpasione har zezan hezaz, zeren baitziraden errebelatuak eta barreiatuak ardi artzainik eztutenak
bezala.
37 Orduan dioste bere diszipuluei, Segur uzta
handi da, baina langile guti.
38 Othoitz egiozue bada uzta Iabeari, irion
ditzan langileak bere uztara.

KAP. X.
1 Sendatzeko dohainak. 2
Apostoluen kontua eta izenak. 7 Hek
igorri predikatzera. 11 Bakea haien
rezebitzalen. 16 Zuhur eta sinple
izateko. 17, 21 Persekutionez. 20
Espiritu saindua Apostoluetan minzo.
27 Ilhunbean eta beharrira errana.
28 Noren nehor beldur izateko den.
29 Bi parra-xori. 30 Gure biloak
kontatuak. 32 Kristen aboatzeaz,
edo ukatzeaz. 34 Bakeaz, ezpataz.
35 Disensionez. 37 Ahaidei baino
Kristi hobe eritziteko. 38 Nork bere
krutzea hartzeko eta Kristi
iarreikiteko. 39 Biziaren galtzea edo
begiratzea. 40 Profeten rezebitzea.
1 Orduan bere hamabi diszipuluak beregana
deithurik, eman ziezen bothere espiritu satsuen
kontra, haien kanpora egoizteko, eta eritasun
mota guziaren eta langore mota guziaren sendatzeko.

2 Bada hamabi Apostoluen izenak dirade
hauk: lehena, Simon erraiten dena Pierris, eta
Andriu haren anaiea: Iakes Zebedeoren semea,
eta Ioanes haren anaiea.
3 Filipe eta Bartholomeo: Thomas eta Mattheu publikanoa: Iakes Alfeoren semea eta
Lebeo, izen goitikoz Thaddeo.
4 Simon Kananeoa, eta Iudas Iskariot, hura
traditu ere zuena.
5 Hamabi hauk igor zitzan Iesusek, eta eman
ziezen manamendu, zioela, Jentiletarat etzoaztela, eta Samaritanoen hiritan etzaiteztela sar:
6 Bainaitzitik zoazte Israeleko etxeko ardi
galduetara.
7 Bada partitu eta, predika ezazue, erraiten
duzuela, Zeruetako resuma hurbil da.
8 Eriak senda itzazue, sorhaioak xahu itzazue, hilak resuszita itzazue, deabruak kanpora
egotz itzazue: dohainik rezebitu duzue, eta
dohainik emazue.
9 Eztagizuela probisionerik urhez, ez zilharrez, ez kobrez zuen gerrikoetan:

10 Ezeta maletaz bidekotzat, ez bira arropaz,
ez zapataz, ez uhez, ezen langilea bere biziaren
digne da.
11 Eta zein ere hiritan edo burgutan sarthuren baitzarete, informa zaitezte nor den hartan
dignerik, eta zaudete han parti zaitezteno.
12 Eta zenbeit etxetan sarthuren zaretenean,
saluta ezazue hura.
13 Eta baldin etxea digne bada, ethor bedi
zuen bakea haren gainera: baina baldin digne
ezpada, zuen bakea zuetara itzul bedi.
14 Eta nork ere rezebituren ezpaitzaituzte,
eta ez zuen hitzei behaturen, etxe edo hiri hartarik ilkitean iharros albeitzinezate zuen oinetako
erhautsa.
15 Egiaz erraiten drauzuet, emekiago traktaturen diradela Sodomako eta Gomorhako lurrekoak iudizioko egunean, ezen ez hiri hura.
16 Huna, nik igorten zaituztet zuek, ardiak
otsoen artera bezala: zareten bada zuhur sugeak
bezala, eta sinple uso kolunbak bezala.
17 Eta begira zaitezte gizonetarik: ezen liuraturen zaituzte konsistorioetara, eta bere sinagogetan azotaturen zaituzte.

18 Eta gobernadoretara eta regetara eramanen zarete ene kausaz, hek eta Jentilek testimoniaje haur dutenzat.
19 Baina liura zaiteztenean, eztuzuela artharik nola edo zer minzaturen zareten: ezen ordu
hartan berean emanen zaizue zer minza zaitezketen.
20 Ezen etzarete zuek minzo zaretenak,
baina zuen Aitaren Espiritu zuetan minzo dena.
21 Eta liuraturen du anaieak anaiea heriotara, eta aitak haurra: eta altxaturen dirade haurrak aita-amen kontra, eta hil eraziren dituzte.
22 Eta guziez gaitzetsiak izanen zarete, ene
izenagatik: baina nork ere perseberaturen baitu
finerano hura salbaturen da.
23 Eta persekutaturen zaituztenean hiri hartan, ihes egizue berze batetara: ezen egiaz erraiten drauzuet, eztituzue inguraturen Israeleko hiri
guziak, non ethor eztadin gizonaren Semea.
24 Ezta diszipulua majistruaren gaineko,
ezeta zerbitzaria bere iaunaren gaineko.
25 Asko du diszipuluak bere majistrua bezala
den: eta zerbitzariak, bere iauna bezala: baldin

Aitafamilia bera Beelzebub deithu badute, zenbatez gehiago haren domestikoak?
26 Etzaretela beraz haien beldur: ezen ezta
deus estalirik agerturen eztenik, ezeta deus
sekreturik iakinen eztenik.
27 Ilhunbean erraiten drauzuedana, errazue
argian: eta beharrira enzuten duzuena, predika
ezazue etxe gainetan.
28 Eta etzaretela beldur gorputza hiltzen
dutenen, eta arima ezin hil dezaketenen: bainaitzitik zareten beldur arima eta gorputza gehennan gal ahal ditzakenaren.
29 Bi parra-xori eztirade dirutxo batetan saltzen? eta hetarik bat ezta lurrera eroriren, zuen
Aita gabe.
30 Etare zuen buruko bilo guziak kontatuak
dirade.
31 Etzaretela beraz beldur: parra-xoriek
baino zuek gehiago balio duzue.
32 Bada nork ere aboaturen bainau gizonen
aitzinean, aboaturen dut nik ere hura ene Aita
zeruetan denaren aitzinean.

33 Baina nork ere ukaturen bainau gizonen
aitzinean, ukaturen dut nik ere hura ene Aita
zeruetan denaren aitzinean.
34 Eztuzuela uste ezen bakearen ezartera,
ethorri naizela lurrera: eznaiz ethorri bakearen
ezartera, baina ezpataren.
35 Ezen ethorri naiz gizonaren bere aitaren
kontra gudutan ezartera, eta alabaren bere amaren kontra, eta errenaren bere ama-ginharrebaren kontra.
36 Eta gizonaren etsai beraren domestikoak
izanen dirade.
37 Aita edo ama ni baino maiteago duena,
ezta ene digne: eta semea edo alaba ni baino
maiteago duena, ezta ene digne.
38 Eta bere krutzea hartzen eztuena, eta niri
ondotik eztarreitana, ezta ene digne.
39 Bere bizia begiraturen duenak, galduren
du hura: eta bere bizia galduren duenak ene
kausaz, begiraturen du hura.
40 Zuek rezebitzen zaituztenak, ni rezebitzen
nau: eta ni rezebitzen nauenak, ni igorri nauena
rezebitzen du.

41 Profetaren izenean Profeta bat rezebitzen
duenak, Profetaren saria rezebituren du: eta iustoaren izenean iusto bat rezebitzen duenak, iustoren saria rezebituren du.
42 Eta nork ere edatera emanen baitrauka
beire bat ur hotz huts xipi hautarik bati diszipuluren izenean: egiaz diotsuet, eztuela bere saria
galduren.

KAP. XI.
2 Ioanes Baptistak Kristgana igorten.
3 Haren mandatalgoa. 13 Legea eta
Profetak. 14 Elias. 16 Merkatuan
iarririk dauden haurrak. 18 Kristezko
eta Ioanesezko reputationea. 20
Korazini, Bethsaidari, eta
Kapernaumi egiten zaien reprotxua
eta mehatxua. 24 Sodoma. 25 Xipiei
Ebanjelioa deklaratu. 26 Nekatuak
eta kargatuak Kristek beregana
deitzen. 29 Haren uztarria.

1 Gero gertha zedin Iesusek bere hamabi diszipuluei manamendu emaitea akabatu zuenean,
parti baitzedin handik irakats eta predika lezanzat haien hirietan.
2 Eta Ioanesek presoindegian enzunik Kristen
obrak, igorririk bere diszipuluetarik biga,
3 Erran ziezon, Hi aiz ethorteko zen hura, ala
berze baten begira gaude?
4 Eta ihardesten zuela Iesusek erran ziezen,
Zoazte eta konta ietzozue Ioanesi, enzuten eta
ikusten dituzuen gauzak:
5 Itsuek ikustea rekrubatzen dute, eta mainguak badabiltza, sorhaioak xahutzen dirade, eta
gorrek enzuten dute, hilak resuszitatzen dirade,
eta Ebanjelioa paubrei denuntiatzen zaie.
6 Eta dohatsu da eskandalizaturen eztena
nitan.
7 Eta hek ioaiten ziraden bezala, has zedin
Iesus erraiten populuari Ioanesez, Zeren ikustera ilki izan zarete desertura? haizeaz erabilten
den kanabera baten?
8 Baina zeren ikustera ilki izan zarete? gizon
abillamendu preziosoz beztitu baten? huna, abi-

llamendu preziosoak ekarten dituztenak, regen
etxetan dirade.
9 Baina zeren ikustera ilki izan zarete? Profeta baten? bai diotsuet eta Profeta bainoagoaren.
10 Ezen haur da zeinez eskribatua baita,
Huna, nik igorten diat neure mandataria hire
begitharte aitzinean, zeinek hire bidea apainduren baitu hire aitzinean.
11 Egiaz erraiten drauzuet, ezta ilki emaztetarik iaio diradenen artean nehor, Ioanes Baptista baino handiagorik: guziagatik ere zeruetako
resumako xipiena hura baino handiago da.
12 Eta Ioanes Baptistaren egunetarik oraindrano, zeruetako resumari bortha egiten zaio,
eta keixuek harrapatzen dute hura.
13 Ezen Profeta guziek eta Legeak Ioanesganano profetizatu ukan dute.
14 Eta, baldin nahi baduzue rezebitu, haur da
Elias ethorteko zena.
15 Enzuteko beharririk duenak, enzun beza.
16 Baina norekin konparaturen dut jeneratione haur? Merkatuan iarririk dauden, eta bere
lagunei oihuz dagozten haurtxoak bezalako da,

17 Zeinek baitioite, Xirula soinu egin drauzuegu, eta etzarete danzatu: eresiz kantatu
drauzuegu, eta eztuzue deithorerik egin.
18 Ezen ethorri da Ioanes iaten ez edaten
eztuela, eta erraiten dute, Deabrua du.
19 Ethorri da gizonaren Semea iaten eta edaten duela, eta dioite, Horra, gizon gormanta eta
hordia, publikanoen eta bizitze gaixtotakoen
adiskidea. Baina iustifikatu izan da sapientia
bere haurrez.
20 Orduan has zekien hunela reproxatzen
haren berthuterik anhitz egin izan zen hiriei,
zeren emendatu etziraden:
21 Malediktione hiri Korazin, malediktione
hiri Bethsaida: ezen baldin Tiren eta Sidonen
egin izan balirade zuek baithan egin izan diraden
berthuteak, aspaldi zakurekin eta hautsekin
emendatu ziratekeen.
22 Etare diotsuet, Tir eta Sidon iudizioko egunean zuek baino emekiago traktatuak izanen
diradela.
23 Eta hi Kapernaum zerurano altxatu izan
aizena ifernurano beheraturen aiz: ezen baldin
Sodoman egin izan balirade hi baithan egin izan

diraden berthuteak, egungo egunerano egon
zatean.
24 Etare badiotsuet, ezen Sodomakoak hi
baino emekiago traktatuak izanen diradela iudizioko egunean.
25 Denbora hartan ihardesten zuela Iesusek
erran zezan, Aita, zeruko eta lurreko Iauna, eskerrak rendatzen drauzkiat, zeren estali baitrauztek gauza hauk zuhurrei eta adituei, eta manifestatu baitrauztek haur xipiei.
26 Bai Aita, zeren hala izan baita hire plazer
ona.
27 Gauza guziak niri neure Aitaz eman zaizkit: eta nehork eztu ezagutzen Semea Aitak baizen: ezeta Aita nehork eztu ezagutzen Semeak
baizen, eta nori ere Semeak manifestatu nahi
ukanen baitrauka.
28 Zatozte enegana fatigatuak eta kargatuak
zareten guziak, eta nik pausu emanen drauzuet
zuei.
29 Har ezazue ene uztarria zuen gainera, eta
ikas ezazue eneganik ezen eme naizela eta bihotzez humil: eta zuen arimenzat pausu eridenen
duzue.

30 Ezen ene uztarria aisit da, eta ene karga
arin.

KAP. XII.
1 Diszipuluak Sabbath egunean
You have read 1 text from Basque literature.
Next - Testamentu Berria - 05
 • Parts
 • Testamentu Berria - 01
  Total number of words is 3938
  Total number of unique words is 1911
  19.8 of words are in the 2000 most common words
  27.3 of words are in the 5000 most common words
  32.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 02
  Total number of words is 3745
  Total number of unique words is 1652
  23.5 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 03
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1565
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.1 of words are in the 5000 most common words
  42.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 04
  Total number of words is 3678
  Total number of unique words is 1490
  26.3 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 05
  Total number of words is 3700
  Total number of unique words is 1421
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  48.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 06
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1406
  26.7 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 07
  Total number of words is 3620
  Total number of unique words is 1416
  26.8 of words are in the 2000 most common words
  37.6 of words are in the 5000 most common words
  44.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 08
  Total number of words is 3657
  Total number of unique words is 1426
  28.4 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  47.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 09
  Total number of words is 3728
  Total number of unique words is 1397
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 10
  Total number of words is 3694
  Total number of unique words is 1436
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.3 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 11
  Total number of words is 3642
  Total number of unique words is 1463
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.9 of words are in the 5000 most common words
  46.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 12
  Total number of words is 3598
  Total number of unique words is 1605
  25.8 of words are in the 2000 most common words
  35.8 of words are in the 5000 most common words
  42.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 13
  Total number of words is 3758
  Total number of unique words is 1435
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  39.7 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 14
  Total number of words is 3692
  Total number of unique words is 1528
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 15
  Total number of words is 3753
  Total number of unique words is 1433
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  40.3 of words are in the 5000 most common words
  47.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 16
  Total number of words is 3645
  Total number of unique words is 1467
  27.8 of words are in the 2000 most common words
  38.7 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 17
  Total number of words is 3755
  Total number of unique words is 1243
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  51.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 18
  Total number of words is 3795
  Total number of unique words is 1148
  32.0 of words are in the 2000 most common words
  44.9 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 19
  Total number of words is 3777
  Total number of unique words is 1238
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 20
  Total number of words is 3747
  Total number of unique words is 1244
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.1 of words are in the 5000 most common words
  45.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 21
  Total number of words is 3640
  Total number of unique words is 1488
  26.9 of words are in the 2000 most common words
  39.2 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 22
  Total number of words is 3662
  Total number of unique words is 1461
  27.1 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 23
  Total number of words is 3601
  Total number of unique words is 1461
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 24
  Total number of words is 3565
  Total number of unique words is 1545
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.1 of words are in the 5000 most common words
  43.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 25
  Total number of words is 3632
  Total number of unique words is 1490
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  41.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 26
  Total number of words is 3499
  Total number of unique words is 1602
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  34.1 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 27
  Total number of words is 3528
  Total number of unique words is 1378
  24.0 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 28
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1455
  23.4 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 29
  Total number of words is 3575
  Total number of unique words is 1364
  24.7 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 30
  Total number of words is 3525
  Total number of unique words is 1404
  24.9 of words are in the 2000 most common words
  36.2 of words are in the 5000 most common words
  43.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 31
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1498
  24.5 of words are in the 2000 most common words
  34.7 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 32
  Total number of words is 3403
  Total number of unique words is 1473
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  34.3 of words are in the 5000 most common words
  40.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 33
  Total number of words is 3447
  Total number of unique words is 1485
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  41.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 34
  Total number of words is 3389
  Total number of unique words is 1467
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 35
  Total number of words is 3407
  Total number of unique words is 1577
  22.0 of words are in the 2000 most common words
  30.9 of words are in the 5000 most common words
  37.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 36
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1549
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  37.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 37
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1684
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.6 of words are in the 5000 most common words
  41.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 38
  Total number of words is 3338
  Total number of unique words is 1610
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 39
  Total number of words is 3585
  Total number of unique words is 1276
  29.7 of words are in the 2000 most common words
  42.0 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 40
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1330
  25.9 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 41
  Total number of words is 3774
  Total number of unique words is 1371
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  44.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 42
  Total number of words is 3572
  Total number of unique words is 1693
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  33.3 of words are in the 5000 most common words
  40.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 43
  Total number of words is 3164
  Total number of unique words is 1502
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  31.8 of words are in the 5000 most common words
  39.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 44
  Total number of words is 2796
  Total number of unique words is 1103
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  35.4 of words are in the 5000 most common words
  42.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 45
  Total number of words is 2827
  Total number of unique words is 1155
  22.3 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 46
  Total number of words is 2760
  Total number of unique words is 1126
  23.2 of words are in the 2000 most common words
  33.0 of words are in the 5000 most common words
  39.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 47
  Total number of words is 1251
  Total number of unique words is 593
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.0 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.