Testamentu Berria - 02

Total number of words is 3745
Total number of unique words is 1652
23.5 of words are in the 2000 most common words
33.4 of words are in the 5000 most common words
40.5 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
seignalatuki eta largoki minzatu izan dirade.
Haren resurrektioneko gloriaz eta haren resumaren kalitateaz, eta hark bere populuari ekarri
behar zeraukan salbamendu gratiazkoaz Esaiasek, Hieremiasek, bai eta Zakariasek betheki eta
klaroki traktatu ukan dute. Eta Iainkoaren Espirituaz konplitu izanik persona saindu hauek testifikatu eta deklaratu ukan dituzten promes hautan, Iainkoaren haurrak eta elejituak repausatu
eta konsolatu izan dirade: eta halaz hazi, sustengatu eta entretenitu ukan dute bere esperanza,
Iaunak prometatzen zerauenaren konplimenduaren beha zaudelarik eta konplimendu hunen
ikusteko desira ukan dute anhitz regek eta profetak: baina desir zutena begiz ezin ikusiagatik
fedez eta espirituz konprehenditzen eta ardiesten zutelarik. Eta are Mesias handi hunen ethortea desir handirekin berant esten zutenak, Iainkoak manera oroz konfirmago litzanzat eman
ukan draue bere Legea eskribuz, anhitz zeremonia eta anhitz purifikatione eta sakrifizio hartan
konprehenditzen zelarik: eta hek guziak etziraden Kristen moienez ethorteko ziraden on han-

dien figura eta seignale baizen: ezen figura
haien gorputza, egia eta konplimendu guzia Krist
bera zen. Ezen Legeak ezin nehor perfektionetara hel ahal zezakeen: baina solament Krist erakusten zuelarik harengana nehor drezatzen eta
gidatzen zuen: ezen S. Paulek dioen bezala, Krist
zen xedea, fina eta konplimendu guzia. Halaber
anhitz aldiz eta anhitz sasoinez igorri ukan draue
edozein Rege, Prinze eta Kapitain hek etsaien
menetik delibraturik, bake onetan goberna litzatenzat, eta edeki izan zaizten gauzak rekrubaturik, haien resumaren triunfa eraziteko berze
populu guzien artean haien balentiaz aipa eta
lauda eraziteko: Mesias handi hunetarik rezebitzeko zituzten gratia mirakuluzkoetarik zerbeit
gozo moien harzaz rendi erazi liezenzat, nola
hura baithan desplegatu behar baitzen Iainkoaren resumaren berthute eta puisanza guzia
Baina denboraren konplimendua, eta aitzinetik
Iainkoak ordenatu ukan zuen terminoa ethorri
izan denean, Mesias handi hanbat prometatu eta
hanbat desiratu haur ethorri izan da: eta akabatu eta konplitu ukan du gure redenptionetan eta
salbamendutan behar izan den guzia. Eta hura

eman izan zaie ez Israelekoei solament, baina
natione eta rejione orotako jende mota guziei,
haren moienez natura humanoa Iainkoarekin
rekonzilia eta bake ledinzat. Eta gauza hauen
deklarazale Iesus Iaunak, nola bera baitzen fundament bakoitza ordenatu ukan ditu bere Apostoluak, eta mundu unibersoan bere gratiaren
publikatzeko kargu eta manamendu eman ukan
draue. Gero Apostoluek bere karguaz bidezki eta
konplituki akita eta deskarga litezenzat, eztute
bere enbaxadoregoaren ahozko predikationez
exekutatzen pena eta dilijentia ezarri ukan solament: baina are Moisesen eta Profeten exenplura predikatzen zuten doktrinaren memorioa bethiereko utzi lezatenzat, eskribuz ere hura ezarri
eta utzi ukan dute: eta bere eskribuetan deklaratu ukan dute lehenik Iesus Krist gure Iaunak gure
salbamendukotzat egin eta sufritu ukan duena:
gero erakutsi ukan dute hark zer montatzen
duen, eta hartarik zer probetxu rezebitzen
dugun, bai eta zer moldez hartzeko eta aplikatzeko dugun. Eta somario haur guzia deitzen da
Testamentu berria: eta berri deitzen da Testamentu zaharraren respektuz: eta zaharra, berri-

ra raportatu eta itzuli behar zen bezenbatean,
bere baithan infirmo eta inperfekt zen: harren
iragan eta abolitu izan da figura baizen etzen
bezenbatean. Baina haur da berria eta eternala,
eta hunetako Arartekoa Iesus Krist denaz geroz,
iagoitik zaharturen ez faltaturen eztena, ezen
hark ratifikatu eta konfirmatu ukan du bere
herioaz, eta herio harzaz beraz leheneko Testamentuaren azpian restanza gelditzen ziraden
transgresione guzien barkamendua betheki konplitu ukan du. Eskripturak Testamentu berri haur
Ebanjelio ere deitzen du, zein erran nahi baita
hanbat nola berri ona eta alegera: zeren hunetan erakusten eta deklaratzen baita, nola Iesus
Krist Iainko biziaren Seme bakoitza naturala eta
eternala, Iainko bere Aitaren adoptionezko haur
gu egin genzanzat, gizon egin izan den. Hura da
bada gure Salbadore bakoitza, eta hura baithan
dugu osoki eta konplituki gure redenptione,
bake, iustitia, sanktifikatione, salbamendu, bizitze eta izate guzia: hura hil izan da gure bekatuakgatik, resuszitatu gure iustifikationeagatik,
igan izan da zeruetara guri han sartzeko entrada
egitera, guretako eta gure izenean posesione

hartzera, bethi bere Aitaren aitzinean gure Adbokat eta Sakrifikadore anzo asistitzera: haren
eskuinean da iarria Rege anzo, gauza guzien gaineko Iaun eta Iabe ezarri izanik, bai zeruan bai
lurrean gauza guziak repara litzanzat. Eta ez Aingeru ez Patriarka ez Profeta, ez Apostolu guziek
gauza hautarik batre ezin egin ahal zukeiten:
eztirade hartakotzat Iainkoaz ordenatu izan. Eta
nola Testamentu zaharrean anhitz Profetaren
testimoniajez, anhitz aldiz Mesiasa prometatu
izan baitzen: halaber testimoniaje segurez eta
gerthuz deklaratu izan da Iesus Krist zela Mesias
hura, eta ez berzerik: eta hura zela ethorri behar
zen hanbat desiratua. Ezen Iainko Iaunak bere
bozaz eta Espirituaz, bere Aingeruez, Profetez
eta Apostoluez bai eta bere kreatura guziez hanbat konplituki zertifikatu eta seguratu ukan
gaitu, non nehorere Iainkoaren puisanza klaroki
manifestatuaren eta deklaratuaren kontra iakiara alxatzen lizela eta hari resistitzen leraukala
baizen ezin kontrasta bailaite. Lehenik Iainko
eternalak bere boz propiaz (baita dudarik batre
gabe egia reboka ezin daitena) testifikatu ukan
drauku, zioela, Huna ene Seme maitea zeinetan

hartzen baitut neure atsegin ona huni beha
zakizkiote. Espiritu sainduak ere testifikatzen
drauku guri zein gure bihotzetan S. Ioanek dioen
bezala. Halaber Aingeru Gabrielek, Maria birjinari harengana igorri izanik, erran zeraukan, Horra
konzebituren dun eure sabelean, eta erdiren aiz
seme batez, eta deithuren dun haren izena
Iesus: ezen hura izanen dun handi, eta eritziren
ziaion subiranoaren Seme: eta emanen diraukan
Iainko Iaunak bere Aita Dabid-en thronoa: eta
regnaturen din Iakob-en etxearen gainean eternalki, eta haren resumaren finik eztun izanen.
Mandatalgoa haur bera sustantiaz egin izan
zaion Iosefi: halaber artzainei ere erran izan
zaienean, nola Salbadorea sorthu izan zaien zein
baita Krist Iauna: eta etzen Aingeru batez ber
ekarri izan berri haur, baina aprobatu ere bai
Aingeruezko konpainia handi batez, eta hek
guziek eman ziezoten gloria Iaunari: eta deklara
zezaten bakea lurrean. Simeon iustoak ere profetiazko espirituz haur bera klaroki eta goraki
ezagutu eta aboatu ukan du: ezen haurra besoetan zadukala erran ukan zuen, Iauna, orain uziten duk eure zerbitzaria eure hitzaren araura

bakez: ezen ikusi die ene begiek hire salbagarria, zein preparatu baituk populu guzien begitharte aitzinean. Ioanes Baptista ere, zakusanean
Iesus harengana ethorten zela Iordanean, bide
bezala minzatu izan zen, zioela, Huna Iainkoaren
Bildotsa, munduaren bekatuak kenzen dituena.
Apostoluek ere aboatu, predikatu eta testifikatu
ukan dute, nola gure salbamendutako behar zen
guzia, eta aitzinetik Profetez erran izan ziraden
gauka guziak konplitu izan diraden Iesus Krist
Iainkoaren Seme egiazkoan. Eta Iaunak gure
denborarano tzstimonio izateko ordenatu ukan
zituenek ere halaber irakatsi ukan dute bere
eskribuez, irakurzalek klaroki ezagut ahal dezaketen bezala. Testimoniaje hauk iunktatzen eta
bardinzen dirade guziak hanbat ungi eta xuxenki, non hain konformitate handitik ageri baita
klaroki, ezen erran den guzia segur dela eta
egiazko: ezen ezlizate posible gezurrean hunelako konsentimendu bat eta konformitate bat ahal
lizaten. Baina are ez solament Aitak, Semeak,
Espiritu sainduak, Aingeruek Profetek eta Apostoluek ekarri ukan dute Iesus Kristez testimoniajerik asko, baina haren obra berek ere erakusten

dute haren berthute guzizko exzellenta eta mirakuluzkoa. Eriek, mainguek, itsuek, gorrek,
mutuek, paralitioek, sorhaioek, lunatikoek,
demoniatuek, bai eta harzaz resuszitatu izan
diraden hilek ere asko seignale klarorik eman
ukan dute Iesus Kristez: berzalde, hura bere
berthutez resuszitatu izan da, bere izenean
bekatuak barkatu ukan ditu. Eta hunetarakotz
etzuen kausa gabe erraiten, ezen asko testimonio on zituela bere Aitak egitera eman zerautzan
obrak. Are gehiago, gaixtoak eta haren gloriaren
etsai berak ere egiaren klaretateaz benzutu izanik bortxatu izan dirade anhitz gauzaren konfesatzera eta aboatzera, hala nola, Kaifas, Pilate,
haren emaztea eta anhitz berzerik. Ezta zertako
nehork hemen deabruen ez espiritu satsuen testimoniajerik allega dezan, Iesus Kristek berak
haien testimoniajea iraitzi ukan duenaren gainean. Bada, hitz gutitan erraitera, elementek eta
kreatura guziek Iesus Krist Iaunari gloria eman
ukan draukate. Haren manura haizeak zesatu
izan dirade, itsaso gaiztua ematu, arrainak bere
sabelean didrakma ekarri, harriak hari testimoniaje ekartera urratu izan dirade, tenpleko bela

artetik erdiratu, iguzkia ilhundu, monumentak
ireki, eta anhitz gorputz resuszitatu. Eta ezta
deus izan ez zeruan, ez lurrean Iesus Krist bere
Iainko bere Iaun bere Iabe ezagutu eta aboatu
eztuenik eta hura dela salbamendu humanoaren
egitera Iainko Aitak huna beherera igorri ukan
duen Enbaxadore handia. Gauza hauk guziak
deklaratu, erakutsi, eskribatu eta signatu izan
zaizkigu Testamentu hunetan, zeinez Iesus Kristek bere Iainko Aitaren resumako heredero egiten baikaitu eta testamentu egiten duen batek
bere herederoei bezala, bere borondatea deklaratzen drauku obratan ezar dezagunzat. Eta
guziak deitzen gara heretaje hunetara personezko akzeptionerik ez konsiderationerik batre
gabe, arra ala emea, xipia ala handia, zerbitzaria
ala nabusia, majistrua ala diszipulua, bereterra
ala laikoa. Hebraikoa ala Grekoa, Franzesa ala
Latina igorten zaiona egiazko konfidanzarekin
rezebituren duenik, ez presentatzen zaiona
besarkaturen duenik batre ezta arbuiatzen ez
iraizten denik: eta labur erraitera, bere Aitaz
emaiten den anzora Iesus Krist ezaguturen, aboaturen eta rezebituren duenik batre ezta iraitzi-

rik izanen. Bada hain zinez eta hain zudu handiaz guziei bardinzki dohakunaz geroz eta guziak
Kristino estimatzen garenaren gainean, sufrituren dugu hain iustoki eta hain zuzen onez guziei
bardin apartenitzen zaikun Testamentu konplitu
haur edeki, estal, korrunpi edo ezezta dakigun?
Helas, Testamentu haur gabe, Iainkoaren resuman parterik ez ikustekorik batre ezin dukegu:
haur gabe, Iesus Kristek egin drauzkigun on handiez eta promesez, bai eta hark preparatu draukun gloriaz eta dohainontasunaz eskaz eta ignorant gelditzen gara: haur gabetarik ezin dakikegu zer Iainkoak manatzen draukun ez zer defendatzen: haur gabetarik, ona gaixtotik, ez klaretatea ilhunetik, ez Iainkoaren manamenduak gizonen ordenanzetarik ezin diszerni ez berez ahal
ditzakegu. Ebanjelioa eta haren ezagutzea gabe,
guziak gara inutil eta bano: Ebanjelioa eta haren
ezagutzea gabe kristino ezin garate: hura gabe
abrastasun guzia paubrezia baizen ezta eta gizonen zuhurtzia guzia, erhogoa Iainkoaren aitzinean: eta puisanza guzia, flakatasun: eta gikonen aitzinean iustifikagarri dena, Iainkoaren
aitzinean kondemnagarri. Baina Ebanjelioaren

ezagutzeaz, Iainkoaren haur egiten gara, eta
Iesus Kristen haurride, sainduen burjeskide,
zeruetako resumako habitant, Iainkoaren heredero Iesus Kristekin. Eta Ebanjelioaren ezagutze
hunez paubreak, abrats bilhatzen dirade: flakuak, botheretsu: erho estimatuak, zuhur: bekatoreak dirade iustifikatzen, desolatuak konsolatzen, dudan zeudenak seguratzen, suiektionean
ziradenak libertatean iarten. Ebanjelioa da bizitzezko eta egiazko hitza: hura da Iainkoaren puisanza, sinhesten duten guzien salbatzekotzat:
hura da Iainkoaren eszientiazko gako zeruetako
resumako bortha fidelei, bekatutarik laxatzen
dituelarik, irekiten drauena, eta sinhesterik eztutenei, beren bekatuetan estekatzen dituelarik,
ersten drauena. Dohatsu dirade hura enzuten
eta begiratzen duten guziak, ezen halaz erakusten dute Iainkoaren haur diradela? Baina maradizatu dirade hura enzun nahi eztutenak eta hari
iarreiki nahi etzaizkonak, ezen halaz erakusten
dute beabruarenak diradela. O Kristinoak, adi
othoi hemen, eta ikas ezazue, ezen segura da,
ignoranta bere ignorantiarekin galduren dela,
eta itsuari iarreikiten zaion itsua, bere itsu-aitzi-

nekoarekin batean hobira eroriren dela. Ezta
bide bat, egia bat bizitze bat eta salbamendu bat
baizen, eta hura da fedea eta Iainkoaren promesezko seguranza, baina hura nehork ezin duke
Ebanjelioa gabe, haren enzutetik eta intellijentiatik fede bizia emaiten da esperanza segurekin, Iainkoa baitharako karitate perfektorekin,
eta hurkoa baitharako amorio egiazko batekin.
Non dela bada, edo zertan dela erran ahal daite
zuen esperanza, baldin Ebanjelio saindu hunen
enzuteaz, ikusteaz, irakurtzeaz eta memoriotan
harturik obratan ezarteaz errekeiturik ez konturik egiten ezpaduzue? Mundu hunetako traktuetan bere afektioneak ezarten dituztenek, eriden
edo pensa ahal dezaten moien oroz ez gorputzik
ez onik batre gupida eztutelarik, bere borondate
pausatuaren iragaiteari eta konplitzeari darreitza, eta guzia, begi erts-ireki arte baten seguranzarik eztuen gorputz miserable eta gaixo hunen
zerbitzatzeagatik Eta damnatione eternalaren
menetik ilkirik bizitze eternalaren ukaiteko eta
sekulakotz zeruetako resuman heretatzeko
moiena Ebanjelioan irakasten zaikunaren gainean, hain erraxki ahal daidigularik, denbora

duguno, hain inportantia eta mengoa handitako
Ebanjelio, huni iarreikiteaz eta behatzeaz errekeiturik eztugu eginen? Mundu hunetan bizi
beharrezko moien xipitako ofizioetan ere, badakusagu zenbat denbora eta zenbat pena nehork
ezarten duen: eta estatu handiagotako nahi diradenak, anhitz denbora eta on despendatzen
dutelarik, gau eta egun tormentatzen dirade
nondik mundu hunetako eszientia haize eta
lanho baizen eztiradenetan abanza ahal daitezkeen. Eta gu zenbatez zinezago enplegatzeko
gara Iainkoak bere Ebanjelio saindu hunetan
rebelatu eta deklaratu drauzkigun misterio eta
sekretu handi hautako ezagutzearen ukaiten? Eri
denak edo zenbeit atxakia gorputzean duenak,
enzun ez pensa ahal dezan remediatzeko moienik eztu enseiatu gaberik utziten: eta gure arimetako eritasunen eta atxakia handien sendatzeko eta remediatzeko moien bakoitza, eta
behar dugun on guziaren konplimendua Ebanjelioan presentatzen baitzaiku, hain behar handian
eta ondikozkoan notxalent eta ansikabe izanen
gara? Ez segur, Iainkoaren diradenak. Ezen ezta
deus Ebanjelio saindu hunetarik Iainkoaren hau-

rrak erauz, ez harzara ez urrund ahal ditzakenik:
ez gaitzesi edo menospreziatu izatek: ez eskarniok, ez mundu hunetako onen eta ohoren galtzek. Badakigu bide haur bera dela Iesus Krist
Iauna iragan den bidea, haren diszipulu nahi
bagara, hari iarreiki behar gaitzaitza: eta Ebanjelioari iarreikiteagatik gizonez iniuriatu, menofpreziatu, gaitzerran eta iraitzi izatea, etzaiku
gaitzi izateko ez eztugu refusatzeko, Iainkoaren
iujemenduan ohoratuak prezatuak eta glorifikatuak izanen garela seguranza emaiten zaikunaren gainean. Bada ezagutze hunetarik gibeleratzeko gaitu persekutionek edo azotatu eta iraitzi
izatek edo abrastasunen edo onhasunen galtzek? Ez: ezen badakigu gu herri batetarik iraitziak izanagatik Iaunarena dela lurra: eta lur
guzitik iraitziak garen orduan ere, alabaina Iainkoaren resumatik ezgarela iraitziak izanen: eta
pillatuak eta paubretuak garen orduan ere, Aita
bat badugula gure hatzeko asko abratsik segur
gara: eta are Iesus Krist paubre egin izan dela
haren paubre izateari patientiarekin iarreiki gakitzonzat. Bada seguranza hunetarik aldaraturen
gaitu afliktionek presoindegik, estiratu izatek,

edo berze tormentak? Ez, ezen badakigu haur
dela Iesus Kristen exenplura Iainkoaren haurren
gloria eternalera heltzeko bidea, eta eztela
heriorik ere egiazko bizitzea edeki ahal diezakegunik. Ezta zer, Iesus Krist Iauna bethi iabeturen
zaizu promes draukun bezala, ezen seguratzen
gaitu munduaren finerano gurekin izanen dela,
eta hura gurekin denaren gainean, ezin hel dakidigu hain munduko egitate gaitzik ez malediktione handirik, non gure probetxutan benedikatua
eta sanktifikatua ezten, ez hain gaitz handirik,
non gure emendiotan ea gure hobeagoatik
ezten. Ezgaitezela bada deskonforta, mundu
guzia bere bothere eta indar ororekin gure kontra altxatua ikus genezan orduan ere: ezen promesak ezin falta daidi, zeinetan erraiten baitzaiku ezen Iauna garaitik trufaturen dela, haren
kontra altxaturen diraden biltzarre eta enseiu
guziez. Eta Iainkoaren zerbitzari egiazkoak gure
begien aitzinean esteiari hiltzen edo martirizatzen dakuskigunean ere ezgaitezela, esperanza
guzia galdu baliz bezala, deskonsola: ezen latinez lehen eskribatu duen doktor kristinoetarik
batek, Tertulianek, egiazki erran ukan duen

bezala, Elizaren aitzinaratzeko eta abanzatzeko
hazia Iainkoaren hitzaren sustengatzeagatik hiltzen diraden Martirioen odola da: eta hala bethi
forogatu izan da, eta munduaren finerano hala
izanen ere da. Are badugu konsolatione handiago bat eta fermuago bat ere, eta hura da, mundu
hunez etsirik, eta gure espirituko begiak ikus
ahal daitezkeen gauza orotarik retiraturik, gure
afektione prinzipal guzia sekulako izate gloriazkoan sosega eta pausa dezagun, bethi patientiarekin Iainkoaren iujemendu handi, gizonen
entrepresa guziak moment batez berzaldera
itzuliren dituenaren beha gaudelarik. Haur izanen da, Iainkoaren resuma orain esperanzaz
dakusaguna, klaroki manifestaturen denean: eta
Iesus Krist munduaren iujeatzera bere maiestate
handian bere Aingeruekin agerturen denean.
Orduan itzurterik batre gahe Rege handi hunen
throno iudizialaren aitzinean konparitu behar
ukanen dute on eta gaixto guziek personalki. Eta
Testamentu hunetan fermu egon diratenak, eta
Iainko Aitaren borondatearen, begiratzen enplegatu diratenak, izanen dirade eskuineko aldean
egiazko haur anzo, eta rezebituren dukeite ukan

dukeiten fedearen fina, baitate salbamendu
eternala. Eta nola Iesus Krist eta haren doktrina
menospreziatzen ziradela zakusatenean eztirate
haren aithortzera eta konfesatzera ahalke izan,
hala partizipant ere izanen dirate haren glorian,
eta harekin batean eternalki koroatuak, Baina
Ebanjelio saindu haur menospreziatu eta iraitzi
dukeiten gaixto desobedientak eta reprobatuak:
halaber, bere ohoren, abrastasunen eta estatu
handien entretenitzeagatik, Iesus Kristekin
humiliatu eta beheratu nahi izan eztiratenak: eta
gizonen beldurragatik Iainkoaren beldurra utzi
ukan dukeitenak, Aita egiazkoaren desobedient
eta bastard anzo, izanen dirate ezkerreko aldean
eta, iraitziren dirate malediktionetara, eta bere
desleialtatearen rekonpensamendutan rezebituren dukeite damnatione eternala. Orain bada
othoi, Kristinoak aditzen duzuenaz geroz, nola
Iesus Kristek presentatzen drauzuen bere Ebanjelioa, zeinetan baita Iainkoaren promes eta gratia guzien konplimendua, deklaratzen drauzuelarik nola bere Aitaz igorririk lurrera iautsi izan
den, eta gizonen artean konbersaturik, aitzinetik
haren Legean eta Profetetan erran izan zen

bezala, nola gure salbamendutako behar izan
den guzia konplitu ukan duen, segur baino segurago izateko zarete, ezen Ebanjelioan paradisuko thesaur guziak zabaltzen eta irekiten zaizkizuela, eta Iainkoaren on handiak desplegatzen,
bai eta bizitze eternala erakusten eta emaiten.
Ezen haur da bizitze eternala, Iainko egiazkoaren beraren eta Iesus Krist hark igorri duenaren
ezagutzea: Iesus Krist haur baithan ordenatu
ukan drauku Iainkoak gure salbamenduaren
hatsea, artea eta fina. Haur da bere Aitaren
seme maite sakrifiziotan Isaak sakrifikatua, eta
halere ezpaita herioaren puisanzaren meneko
gelditu izan. Haur da begiraz dituen ardiez arrangura handia duen Iakob artzain iratzarria. Haur
da bere gloria guziarekin bere anaie baxoen eta
on-beharren ezagutzea eta rezebitzea laido izan
etzaion Iosef anaie gogabera eta ona. Haur da
bethierekotzat behingoaz sakrifizio egin ukan
duen Melkisedek Sakrifikadore eta Ipizpiku handia. Haur da bere Legea gure bihotzezko tauletan bere Espirituaz eskribatzen duen Moises
Lege-ezarle subiranoa. Haur da lur prometatura
gure gidatzeko Kapitain eta Gidazale Iehosuak

fidela. Haur da puisanza desobedient guzia bere
suiektionera erekarten duen Dabid biktoriosoa
eta noblea. Haur da bake eta prosperitate onetan bere resuma gobernatzen duen rege Salamon triunfanta eta magnifikoa. Haur da bere
herioaz bere etsaiak akablatu eta desegin dituen
Sanson erskona eta berthutetsua. Eta gehiago
dena, Iesus Krist haur baithan berean erideiten
da nehork pensa edo desira ahal lezakeen on
guziaren konplimendua. Ezen haur humiliatu eta
beheratu izan da, gure exaltatzeagatik eta goratzeagatik: suiet egin izan da, gure libertatetan
ezarteagatik: paubre egin izan da. gure abratseagatik: saldu izan da, gure redemitzeagatik:
kaptibo egin izan da, gure delibratzeagatik: kondemnatu izan da, gure kondemnationetarik idokiteagatik: malediktione egin izan da, gure benedikatzeagatik: bekatuen kausazko sakrifizio egin
izan da, gure iustifikatzeagatik: desfiguratu izan
da, guri itxura emaiteagatik: hil izan da, guri bizitze ligunzat. Halako maneraz non hunen beraren
moienez izan baita gogorgoa ematu, haserretasuna amatigatu, ilhuna klartu, iniustitia iustifikatu, flakeza indartsutu, deskonfortua konfortatu,

bekatua enpatxatu, menosprezioa menospreziatu, beldurra aseguratu, zorra kitatu, nekea aisetu, trabaillua arindu, tristitia alegeratu, malediktionea benedikatu, ezina erraxtu, desordrea
arengatu, zathitua unitu, laidoa anoblitu, desobedientia asuietitu, mehatxua mehatxatu,
enbuskada enbuskatu, garaita garaithu, bortxa
bortxatu, konbata konbatitu, mendekioa mendekatu, tormentua tormentatu, damnationea kondemnatu, abismea abismatu, ifernua enferratu,
herioa heriotara eman, mortala inmortaltu: eta
labur eraitera, hurrupatu eta iretsi ukan du miserikordiak miseria guzia, eta ontasunak dohakabetasun guzia. Ezen gure kontra konbatitzeko
deabruaren harma eta gure kontra kolpatzeko
herio ezten ohi ziraden gauza guziak Iesus Kristez egin izan zaizkigu, gure probetxua ahal daidikegun bezalako exerzitio: halako maneraz non,
glorifika ahal baikaitezke Apostoluarekin, diogula, O ifernua, non da orain hire biktoria? o herioa,
non da hire eztena? Bada elejitu guziei prometatu izan zaien Kristen Espiritu hunetarik heldu da,
ezpaikara gu gehiagorik bizi, baina Krist bizi
baita gutan, eta espirituz ia oraindanik iarriak

baikara zeruetan diradenen artean, mundua
gehiagorik mundu etzaikun bezenbatean, hartan
oraino konbersatzen badugu ere, baina kontentamendu dugularik gauza guziez, herriz, lekuz,
bizitzeko konditionez, habillamenduz, biandaz
eta berze hunelako gauzaz: ezagutze hunekin
konfortatuak erideiten gara tribulationean, alegera tristetian, dohatsu gaitzetsiak eta menospreziatuak garenean abundos eta bihotz onetako, paubrezian eta peituan: finean bizi erideiten
gara herioan ere. Bada hitz gutitan erraitera,
guzaz onik izatekotz, Eskriptura guzian dilijentki
bilhatu eta eriden behar duguna da. Iesus Krist
gure Iauna, eta haren moienez Iainko Aitaz presentatzen eta emaiten zaizkigun on gratiazkoak
eta konplituak ungi eta egiazki ezagut ditzagun.
Ezen nehork Legea eta Profeta guziak ungi mira
eta konsidera ditzanean, eztu eridenen hitz bat
ere hunetara beha eztagoenik eta hunetara
gidatzen ezgaituenik. Bada intellijentiatako eta
zuhurtziatako thesaur guziak Iesus Krist Iaunean
gordeak diradenaz geroz eztugu zertako berze,
xedetara buru dagigun, baldin gure nahi propiz
iakiara eta dakusagularik, egiazko argitik aldara-

turik eta erauzirik, gezurrezko ilhunbeari, gure
damnationetan iarreiki nahi ezpagaizkio. Eta
hunetakotzat dio S. Paulek ezen eztuela deus
iakitera ez ezagutzera estimatu ukan Iesus Krist
baizen, eta hura kruzifikatua. Ezen haragiaren
opinioneari ezagutze hunen beharkia gauza
komuna eta gauza baxoa dela iruditzen bazaio
ere, halakoa da, non asko baita eta merezi baitu,
gure mende guzia hartara gogoatuki aplika
dezagun. Eta eztukegu gure denbora galdu, gure
adimendu eta afektione guzia hartan probexatzera eta abanzatzera enplegatu dukegun
orduan. Iainkoaren ezagutze egiazko haur hain
konplimendu handitako denaz geroz, hunen
egiazki ukaitea baizen, gure arimen doktrina
espiritualarenzat, zer berzerik mundu hunetan
desira ahal genezake? hunez Iainkoaren imajinara transformatzen garela, eta haren iustotasunean partizipant egin izanik, haren irudi gloriazkoa gutan inprimitzen dela, eta Iesus Kristen
moienez haren haur eta heredero eginik zeruetako resuma konplituki posedituren dugula seguratzen garenaren gainean? Bada egundanoz
geroztik Iainkoa bethi ezagutzera eman izan da

eta kontenplatzera: baina guzietako klarokiena
Iesus Kristen begithartean. Harren ezta sori Iainkoak eman draukun moien hunetarik den gutiena ere aldara ez erauz gaitezen. Baina da guziz
nezesario gure adimendua bere ahal guziaz
Eskripturan arrasta eta funda dadin, ikas dezagunzat Iesus Krist Iaunaren, gure remedio bakoitzaren ezagutzen, harzaz Iainko Aita perfektione
guzia bera baithan duenagana gida gaitezenzat
ezen hura da bidea, egia eta bizitzea, nehor ezta
haren moienez baizen Aitagana ioaiten. Bada
berriz erraitera, huna non konsistitzen den sekula hunetan gizonek konprehendi ahal dezaketen
eta ikasi behar duten sapientia: zeini ez Aingeruk ez gizonek, ez hilek ez bizik ezpaitrauka deus
eratxekiteko ez edekiteko. Haur da bada xedea,
non gure adimendua arrastatu eta pausatu
behar baitugu, deus hunekin guretik nahastekatu gabe, ez eta huni eratxeki lekidion doktrinarik
batre rezebitu gabe. Ezen gure salbamenduko
beharkian, hunetan irakasten zaikunaz berzalde
sillaba baten ere irakastera iarten lizatena,
behar da maradikatutan eduki Iainkoaren eta
haren Elizaren aitzinean.

TESTAMENTU ZAHARRAK
eta berriak irakasten draukuten
guziaren somarioa.
Testamentu zaharreko liburuek irakasten gaituzte ezen Adamek, Noek, Abrahamek, Isaak-ek,
Iakob-ek, Dabid-ek eta berze gure Aitek adoratu
ukan duten Iainkoa, dela egiazko Iainko bat
bera, bothere guzitako eta eternal: bere ontasun
handiagatik zerua eta lurra eta hetan diraden
gauza guziak bere Hitzaz kreatu dituena, zeinaganik gauza guziak heldu baitirade, eta hura
gabe deusek izaterik eztu. Zeinek egiten baitu
iustitia eta miserikordia, baieta goitiko gauza
guziak gauza guzietan eta leku guzietan, berak
plazer duen bezala. Eta ezta nehor hain ausartik
izateko, non hari derron, zergatik egiten duena,
hunela edo hala egiten duen.
Gehiago, liburu hek deklaratzen draukute,
nola Iainko guzizko gorak eta bothere guzitakoak, berze gauzak kreatu zituen ondoan, kreatu
ukan zuen Adam lehen gizona, bere irudi eta
imajina espiritualera, hura egiten zuelarik gauza

guzien iabe lurrean. Baina deabruaren inbidiaz
eta enganioz desobedientiatan eror zedin Adam
bere Kreazalearen manamenduaren iragaitez
eta haustez: eta bere bekatuaz halako kotsua
eta pozoina mundura eman ukan du, non haren
arrazatik heldu garen guziok gure naturaz Iainkoaren hiraren eta punitionearen digne baikara:
herioaren eta damnationearen suiet, eta deabruaren tiraniaren eta botherearen meneko egin
izanik.
Halaber, liburu noble eta exzellent hetarik
ezagutzen dugu, nola Iainkoak lehenago prometatu ukan zerauen Adami, Abrahami, Isaak-i,
Iakob-i, Dabid-i, eta anhitz berze lehenagokori,
ezen igorriren luela dohain onezko hazia, Iesus
Krist bere Seme gure Salbadorea: eta hark delibraturen eta idokiren lituela bekatutarik eta deabruaren tiraniatik eta suiektionetik, fede biziz
eta obratzen luen sinhestez promes hek sinhetsiren lituzten guziak, hura baithan berean ezarten
lutelarik bere konfidanza eta esperanza guzia,
eta prometatu izan zaien bezala delibraturen eta
libertatetan ezarriren ere baliradela.

Gehiago liburu hek aditzera emaiten draukute eta irakasten gaituzte nola lehenagoko Aita
Israelitak, prometatu izan zaien delibranzaren
begira zeuden bizkitartean (zeren gizona baita
hanbat natura fierretako eta korrunpitutako, non
ezpaitu bere burua hain bekatore ezagutu nahi
non Redenptore prometatuaren behar den) Iainko Iaunak eman ukan zuen bere Legea Moisesez,
bi harrizko taulatan eskribatua: harzaz gizonek
ezagut lezatenzat zer den bekatua eta gizonaren
bihotzeko eta gogoko malitia eta gaixtatasuna,
halatan afektionatukiago eta ondikozago Iesus
You have read 1 text from Basque literature.
Next - Testamentu Berria - 03
 • Parts
 • Testamentu Berria - 01
  Total number of words is 3938
  Total number of unique words is 1911
  19.8 of words are in the 2000 most common words
  27.3 of words are in the 5000 most common words
  32.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 02
  Total number of words is 3745
  Total number of unique words is 1652
  23.5 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 03
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1565
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.1 of words are in the 5000 most common words
  42.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 04
  Total number of words is 3678
  Total number of unique words is 1490
  26.3 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 05
  Total number of words is 3700
  Total number of unique words is 1421
  28.5 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  48.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 06
  Total number of words is 3684
  Total number of unique words is 1406
  26.7 of words are in the 2000 most common words
  38.1 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 07
  Total number of words is 3620
  Total number of unique words is 1416
  26.8 of words are in the 2000 most common words
  37.6 of words are in the 5000 most common words
  44.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 08
  Total number of words is 3657
  Total number of unique words is 1426
  28.4 of words are in the 2000 most common words
  40.6 of words are in the 5000 most common words
  47.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 09
  Total number of words is 3728
  Total number of unique words is 1397
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  41.3 of words are in the 5000 most common words
  48.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 10
  Total number of words is 3694
  Total number of unique words is 1436
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.3 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 11
  Total number of words is 3642
  Total number of unique words is 1463
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.9 of words are in the 5000 most common words
  46.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 12
  Total number of words is 3598
  Total number of unique words is 1605
  25.8 of words are in the 2000 most common words
  35.8 of words are in the 5000 most common words
  42.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 13
  Total number of words is 3758
  Total number of unique words is 1435
  28.1 of words are in the 2000 most common words
  39.7 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 14
  Total number of words is 3692
  Total number of unique words is 1528
  27.9 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  46.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 15
  Total number of words is 3753
  Total number of unique words is 1433
  29.4 of words are in the 2000 most common words
  40.3 of words are in the 5000 most common words
  47.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 16
  Total number of words is 3645
  Total number of unique words is 1467
  27.8 of words are in the 2000 most common words
  38.7 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 17
  Total number of words is 3755
  Total number of unique words is 1243
  30.8 of words are in the 2000 most common words
  43.6 of words are in the 5000 most common words
  51.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 18
  Total number of words is 3795
  Total number of unique words is 1148
  32.0 of words are in the 2000 most common words
  44.9 of words are in the 5000 most common words
  50.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 19
  Total number of words is 3777
  Total number of unique words is 1238
  30.3 of words are in the 2000 most common words
  41.7 of words are in the 5000 most common words
  48.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 20
  Total number of words is 3747
  Total number of unique words is 1244
  28.0 of words are in the 2000 most common words
  39.1 of words are in the 5000 most common words
  45.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 21
  Total number of words is 3640
  Total number of unique words is 1488
  26.9 of words are in the 2000 most common words
  39.2 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 22
  Total number of words is 3662
  Total number of unique words is 1461
  27.1 of words are in the 2000 most common words
  38.5 of words are in the 5000 most common words
  45.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 23
  Total number of words is 3601
  Total number of unique words is 1461
  28.3 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 24
  Total number of words is 3565
  Total number of unique words is 1545
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.1 of words are in the 5000 most common words
  43.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 25
  Total number of words is 3632
  Total number of unique words is 1490
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  41.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 26
  Total number of words is 3499
  Total number of unique words is 1602
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  34.1 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 27
  Total number of words is 3528
  Total number of unique words is 1378
  24.0 of words are in the 2000 most common words
  35.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 28
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1455
  23.4 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  40.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 29
  Total number of words is 3575
  Total number of unique words is 1364
  24.7 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 30
  Total number of words is 3525
  Total number of unique words is 1404
  24.9 of words are in the 2000 most common words
  36.2 of words are in the 5000 most common words
  43.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 31
  Total number of words is 3484
  Total number of unique words is 1498
  24.5 of words are in the 2000 most common words
  34.7 of words are in the 5000 most common words
  40.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 32
  Total number of words is 3403
  Total number of unique words is 1473
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  34.3 of words are in the 5000 most common words
  40.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 33
  Total number of words is 3447
  Total number of unique words is 1485
  23.8 of words are in the 2000 most common words
  33.9 of words are in the 5000 most common words
  41.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 34
  Total number of words is 3389
  Total number of unique words is 1467
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 35
  Total number of words is 3407
  Total number of unique words is 1577
  22.0 of words are in the 2000 most common words
  30.9 of words are in the 5000 most common words
  37.2 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 36
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1549
  25.5 of words are in the 2000 most common words
  37.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 37
  Total number of words is 3515
  Total number of unique words is 1684
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.6 of words are in the 5000 most common words
  41.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 38
  Total number of words is 3338
  Total number of unique words is 1610
  23.9 of words are in the 2000 most common words
  33.4 of words are in the 5000 most common words
  40.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 39
  Total number of words is 3585
  Total number of unique words is 1276
  29.7 of words are in the 2000 most common words
  42.0 of words are in the 5000 most common words
  47.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 40
  Total number of words is 3794
  Total number of unique words is 1330
  25.9 of words are in the 2000 most common words
  38.0 of words are in the 5000 most common words
  44.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 41
  Total number of words is 3774
  Total number of unique words is 1371
  25.0 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  44.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 42
  Total number of words is 3572
  Total number of unique words is 1693
  22.6 of words are in the 2000 most common words
  33.3 of words are in the 5000 most common words
  40.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 43
  Total number of words is 3164
  Total number of unique words is 1502
  21.0 of words are in the 2000 most common words
  31.8 of words are in the 5000 most common words
  39.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 44
  Total number of words is 2796
  Total number of unique words is 1103
  22.7 of words are in the 2000 most common words
  35.4 of words are in the 5000 most common words
  42.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 45
  Total number of words is 2827
  Total number of unique words is 1155
  22.3 of words are in the 2000 most common words
  32.1 of words are in the 5000 most common words
  38.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 46
  Total number of words is 2760
  Total number of unique words is 1126
  23.2 of words are in the 2000 most common words
  33.0 of words are in the 5000 most common words
  39.5 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Testamentu Berria - 47
  Total number of words is 1251
  Total number of unique words is 593
  24.1 of words are in the 2000 most common words
  34.0 of words are in the 5000 most common words
  41.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.