San Frantzisko Asiskoaren bizitza - 23

(1214), Guinper, Seez, Soissons, Tolosan, nun
San Antoniok denbora piska batean Teolojia erakutsi zuen (1222), Tours, nun ikusten dan lenbiziko ongilleak dirala errege Luis VIIIgar […].