Osasun legeak - 8

obetoago asnasea bete dediñ itxasoko aizeak berekin
dauzkan gauza erremeditzalleaz, eta geroagoan zerbait jateko garbi nola dan salda edo arrautxatxo bat,
bazkaitarako denbora ez bada iritxi artean. Ez dago
esan bearrik zeiñ gauza kaltegarria izango litzakean
itxasotik irten ondoren bereala eguzki berotan egotea,
bada sortu liteke onetatik buruko odol kolpe bat edo
beste edozeiñ gauza oker iñork gutxiena uste izan leikeana.
Azkenik bañuartzalleak ibilli batzuek egitea kanpoaizea artuaz eta ez oiean egotea berandu arteraño,
eta jan eran garbiak artutzea geiegizkorik oetan egiñ
gabe, izango dira bañuetatik bear diran ondasunak
ateratzeko eduki bear diranak kontuan, zeñak emen

argitaratu eta ematen diogun bukaera gure liburuko
amabigarren argibide oni.