Manual debozionezkoa - 08

Total number of words is 3547
Total number of unique words is 1812
25.4 of words are in the 2000 most common words
37.7 of words are in the 5000 most common words
44.7 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
Nahia ardiatsi gabe hemendik nadin parti.
Hartarakotz, o Iongoiko, ontasun emaillea,
Presenteko konplizazu arren ene galdea.
Iaikitzea
Esparantza hartan bada iaikitzen naiz lurretik,
Zure Majestatearen oñen eskabeletik.
Ur benedikatu Sainduz bustirik bekhokia,
Bai formaturik gurutze etsai-izigarria.
Arren bada ene othoitza adizazu Zeruan,
Ta begira nazazu kaltetarik munduan.

BURU III
Edozein Sainduri egiteko
othoitz perfet eta jenerala
Sartzea
Saindu handia, indigne naiz mintzatzeko Iaunari,
Hartarakotz zu neuretzat harten zaitut gidari.
Ezen zuri zaitzu eman fabore hain handia,
Iauna ganik ardiasteko eske zauden grazia.
Arren bada dohatsua nitzaz othoitz egizu,
Eta haran penatsuan zuk fabora nazazu.
Othoitza
Hartarakotz dohatsua arren Thronu argira,
Ene othoitza ailtxa zazu Iaunaren beharrira.
Eta insensua ioaten den bezela gañera,
Ene othoitza ailtxa zazu halaber hedoiera.
Eta ardiatz ezazu galde dudan dohaña,
Haren aithortzeko Iaunak fin gabe du moiana.

Berrizko othoitza
Dohatsua, aithortzen dut sekulan idekia,
Iduki ohi duzula gure gana begia.
Bai suplikatu duzula enetzat Iongoikoa,
Bañan eznaizela digne dudan on halakoa.
Hartarakotz, Saindu handia, berriz othoitz egizu,
Eta ene indignetasuna, othoi, istal ezazu.

Othoitzaren ondoko eginbideak
Eskerrak
Milla esker ditutzula orañoko graziez,
Zure faborez Iaunaren ganik ardiatsiez.
Guztiz ere azkenenik inpetratu tutzunez,
Milla esker ditutzula halako ontasunez.
Frogatu dut eznuela othoitz egin banoki,
Zeren galdeak nituen ardiatsi osoki.
Ohorea
Hartarakotz ohoratzen zaitut, Saindu handia,
Ta badut egiteko sekulan gutizia.

Zergatik merezimendu hanbat diren zureak,
Non Elizan baitzaizkitzu ailtxatu aldareak.
Bai halaber imajina suziatuak pintatu,
Zeñak zure kausaz nahi baititut ohoratu.
Laudorioa
Gehiago laudorio gizonpean dagotzu,
Zeña itzala bezala, ondotik baitarraitzu.
Ezen mundu gaixtoaren trebesien artean,
Iauna bistatik eztuzu galdu bizkitartean.
Ordañez gozatzen tutzu Zeruko atseginak,
Eta oñen azpian Zeru begietzten urdinak.
Gonbidatzea
O munduan gorputzetan zauntzatenak,
Aphurtxo bat utzkitzue egiteko gaitzenak.
Mirets etzatzue Saindu handiaren eginak,
Eta laudatzen enplega zeuen ahal eginak.
Ezen munduaz gañetik Iauna onhetsiari
Arrazoin da derrozuen hitz eder sainduari.

Ofrenda
Gehiago ofrendatzen darotzut zerbitzoa,
Ene podore ttipiak iraun dezañokoa.
Hartarakotz idukazu hala nola zeurea.
Ene ahal eginaren bethiere xedea.
Hitz hauk obretan segurki nahi ditut athera,
Zeren ezagutzen bainaz zordun zure aldera.
Agintza
Halaberki prometatzen darotzut titxosoa,
Zu Saindua zaradela aithor izatekoa.
Bai banaturen dudala zure obren ospea,
Eta zure alde neure emanen bizitzea.
Halaber tudala zure Bestak ohoraturen,
Eta aldare Sainduak maizki bisitaturen.
Othoitza dobla
Hartarakotz dohatsuen batzarrera igana,
Othoi urrikal bekizu beharraren auhena.
Eta ene othoitza Iaunari diozozu presenta,
Pietatez diezadan galdetua errenda.

Hala egizu dohatsu kredit handitakoa,
Eta zeruan zakizkit gertha arartekoa.
Iaikitzean
Trunpaturen ez naizela sinhetste dut segura
Bañan izanen duzula ene othoitzaz ardura.
Ea beraz gomendioz nihor hartzen duzuna,
Orain aldiz har ezazu premian den presuna.
Eta egizu bedinka zaitzadan hurrenean,
Zurekien mintzatzera itzultzen naizenean.
Halabiz

Othoitz inperfetez
Abisua
Othoitz inperfeta ohi duk, non orazioneak
Ezbaitirade guardatzen guztiz lege zuzenak.
Nola baitugu komunki lurrekoek usantza,
Iongoikoari premian egiteko othoitza.
Gañerako othoitzaren zuzen egin bideak,

Esker eta alabantzen gorde gabe legeak.
Othoitz xoillak hartarakotz hemen tiak formatu,
Gañerako iarraikiei eman gabe ostatu.
Lehenik eginen diat hitza jeneralez,
Eta ondoan laburki partikular direnez.
Othoitz inperfetarentzat har ezak konseillua,
Ahalas begiratzeaz perfetaren modua.
Edo ezbazaik hain guztiz gogoratzen antzea.
Berehala konplitzeko eskaz egin bidea:
Eman tudan exenpluez zerbitzadi ordañez,
Perfeta deklaratzeko eskribatu tudanez.
Baldin egin gogo baduk othoitz partikulara,
Jeneralean iduki begirazak manera.
Lehen erratzikek othoitz komunaren pontuak,
Gero partikulararen berret artikuluak.
Galde bakhotxen idukak hala beraz legea,
Aditzera daroagun eman legez gordea.
Othoitzaren egiteko hau duk antze iustua,
Aprendizkoa egiten enplega zak burua.

BURU IV
Othoitz perfet jeneral
maizenik ahoan behar direnak
Othoiztxo hauk behar dituk maizkienik ahoan
Artha handirekin beraz har etzakek gogoan.
Lehenik suplika ezak Ianko podorotsua,
Galdearen aithortzeko zeren duen eskua.
Iainkoari
Indignea hurbilltzen naiz humilki othoitztera,
Arren, Iauna, etzazula burua itzul berzera.
Bañan urrikal bekizu ene triste nigarra,
Eta presenteko handi ikhuz azu beharra.
Faboratzen ezbanauzu deusik ezin dadiket,
Dakizula beraz, Iauna, faboratzera lakhet.
Hartarakotz presenteko othoi ene galdea,
Lauda zazu hala bada arimaren hobea.
Eta ondra othoi zeure emozu buruari,
Errekesta diozula laudatzen gabeari.

Sainduei
Iongoikoa othoitzturik bi belhaunen gañean,
Dohatsuak ararteko egitzik hurrenean.
Hire indignetasuna hek die estaliren,
Eta Iauna ganik nahi gauza ardiatsiren.
Edozein sainduari
Hau duk edozein sainduri errateko othoitza,
Hau erratean Zerura ailtxa zakek bihotza.
O merezi handiz bethe saindu gloriosoa,
Arren adizazu ene galde premiazkoa.
Belhauriko zaude othoi Tronuaren oñean,
Iainko puxantak fabora nazan behar neurean.
Hartarakotz ertxa zazu ikhusirik beharra,
Eta haren gana ene hel ezazu nigarra.

Saindu gehien othoitztekoei.
Othoitzak
Hauk tuk berriz gehienik Saindu othoitztekoak,
Hekin othoitzak ikhuskik behera laburtxoak.

Iesus Kristori
Ararteko lehen dik, Iesus Salbatzaillea,
Hari lehenik egiok beraz heure galdea.
O Iesus Krist gurutzean iuduek hedatua,
Eta Patriarkak linbo belzetik ailtxatua.
Ene gatik khoroatu zinen elhor-arantzez,
Bai halaber erdiratu lizar finezko lanzez.
Hareraño naizelarik zordun zure aldera,
Gehiago atrebitzen naitzaitzu eskatzera.
Zuri agertzen darotzut guztiz neure gogoa,
Eta deklaratzen penaz nadukan ondikoa.
Dakizunaz geroz ene hersturaren berria.
Humillaren adizazu arren othoitz larria.
Ama Birjinari salbe
Semearen ondoan tik Amak kredit handiak,
Hari ere egiotzik heure othoitz garbiak.
Agur Erregina Ama bihotz emearena,
Eta esparantza Kristau penatu guztiena,
Nigarrezko haranetik zuri auhen tristeak,
Heltzen darozkitzu Eba flakoaren umeak.

Ea beraz lurrekoen Adbokat hautetsia,
Gure gana urrikariz itzul azu begia
Arren partiadan Seme Sainduaren bisaia,
Othoi diezakiguzu erakutsi arraia.
Hala egikezu Andre manso eta eztia,
Ager diezakeguzu zeure esnez hazia.
Abe Maria
Agur Erregiña, agur garaziaz bethea,
Ezen zurekin da Iainko gure Salbatzaillea.
Hautatua zu zarade berze emazteen artean,
Nola zure Semea baita gizon guztien gañean.
O Maria, Iainkoaren Ama bedinkatua,
Eta Adamen kutsutik garbi konzebitua.
Oren oro zuk dakizu zeren dudan premia,
Orain eta azkenean zu zakizkit balia.
San Iosephi
Hirur garren adbokatzat egik Ioseph prestua,
Iesus Kristok lurrean zela berak Aita deithua.
O San Ioseph Iudeako Seme guztien hautua,
Eta Espiritu Sainduak hala señalatua.

Perillezko itsasoan egiguzu guardia,
Eta Semea othoiztera othoi zaite lehia.
Berzea hari berari
O Iuduen Patriarka guztiz gloriosoa
Ene gatik ertxazazu Seme podorosoa.
Othoiztuko eztuzula badakigu alferrik,
Semeak Aita eztu utzten kontentatu gaberik.
Berze Saindu othoiztekoenei
Laurgarrentzat erxaetzak deitzen tudan Sainduak,
Beharrean bekhatorez asko faboratuak.
Aingeru begirailleari
O aingeru ene gatik bethi gerlan, zarena,
Eta ni iaioz geroztik unhatu etzarena.
Zuk goberna eta guarda nazazu bizitzean,
Ene eskerrak Zeruetan dituzketzun artean.
Patroñ Sainduari
O Glorioso Patroña zeñi ene kargua,
Iaun puxantak baitarotzu eman berezitua,

Zaren bethi ene gatik arduratsu Kortean,
Dohatsurik non baitzaude hedoi goren partean.
Izeneko Sainduari
Fedez eta leialdadez bethe Aita-bitxia,
Entzuteaz zuk egizu ene othoiz larria,
Eta zeren eske heldu bainaitzatzu premian,
Hura inpetra dezazu, othoi, Zeru argian.
Konfrarietako Sainduei
Zeruetako armadaren, Saindu agintariak,
Konfrariakoen gana itzultzatzue begiak.
Eta urgatz etzatzue zeuen handi ahalaz,
Hautatu direnak zuen banderaren itzalaz.
San Franzesi
O San Franzez elizaren habe sustengaria,
Eta hain ordena debot baten banderaria.
Zeruetan zaren othoi ene arartekoa,
Iauna ganik ardiasteko gauza premiazkoa.

Santa Barbarari
Ba zu ere orhoit zaite nitzaz Santa Barbara,
Gaitzetarik zuk nazazu othoitz onez aldara,
Eta ardiats diezadazu ontasunen frankia,
Bañan beregainki orain galde dudan grazia.
Bere ofizioko Sainduei
Noren ofizioaz baitut egunoro usatzen,
Zerori zaitut Iaunaren othoiztera behartzen.
Lan berean dihardukat zeñetan zuk munduan,
Enetzat othoitz ezazu, Iauna bere Thronuan.

Ahaide adiskide salbatuei
Baldin Zeruetan badut ahaide dohatsurik,
Edo adiskide maite hemen ezaguturik,
Zuei nagotzue saindu ahaide adiskideak,
Arren entzun detzatzuen ene othoitz tristeak.

Saindu guztiei
Saindu guztiei balderna ezin kondatuzkoa,
Othoi egiguzu dohain gutzaz orhoitzekoa.
Senioraletasun bat da lurrean gure bizia,
Hartarakotz egiguzu bethiere guardia.
Ardiats diezaguzu Zeruko konpañia,
Gaitzik ezten herriaren ikhusteko grazia,
Egun batez Iauna, eta zu geroztik lekhuan,
Pagurik lauda zaitzagun zuziz berreginduan.

BURU V
Othoitz inperfet partikularez,
eta lehenik ehun oro errateko
direnez
Gure Aita Zeruetan glorioso zarena,
Errezpetuz aipha bedi lurrean zure izena.
Egiguzu Zeruaren ardiasteko grazia,
Eta bethi egin bedi zure saindu nahia.
Egun oro behar gare iguzu mantenua
Eta guk berzeri legez hutsen barkhamendua.
Eztezazula permeti tenta gaiten borthizki,
Bañan gaitzatzu kaltetik hastanduak iduki.
Hau duk Iesus Kristo berak irakatsi othoitza,
Zeñetan zazpi prinzipal gauza ohi baitauntza,
Berzeak bill ziaitezkek hunetara erraxki,
Hauk gogoan har etzakek ahal bezain debotki.
Orenak iotzean
Iauna grazia egidazu othoi heldu orena
Hobeki iragatzeko, ezen pasatu dena.

Harran egin tudan hutsak barkha dietzadatzu,
Eta eskerrak bizia luzatuaz hartzatzu.
Berzea
Hanbatetan, Iaun puxanta, darokitzut eskerrak,
Zenbat moment bizitzean ioan baitzaizkit alferrak,
Ene ephea laburtu da hanbatez gehiago
Zenbat hegaldatu baitzait orenik aitzinago.
Damu eta dolore dut ioanak ezin deithuaz,
Eta zure zerbitzuan ezin enplegatuaz.
Hartarakotz (Iaun puxanta) egidazu grazia,
Zein ene bizitzearen baitzare espensaria.
Pasa dezadan heldu den oren hegaldaria,
Iragana nola nuken enplegatu nahia.
Argi ezkillan
Argitzen da, Iongoikoa, aditu dut ezkilla,
Gau guztian egotu naiz allegia ni hilla.
Nekera iaiki behar dut eguna da hartako,
Arren ene obrak diren zure ohoretako.
Duzula esker iraganez oraingoez ohore,
Ethorkizunekoetan indakezu fabore.

Egu erdian
Egu-erdia dela hara non darauntsan ezkillak,
Iaikiz geroko dohañez ditutzun esker pillak.
Egizuzu gehiago hunik arrats artean,
Zure faboreak diren gu gaxoen gañean.
Esker eta laudorio nabartzean illhuna,
Zuri, Iauna, itzultzeko iraganik eguna.
Arrats ezkillan
Huna non den, Iongoikoa, arratsaren soñua,
Esker eta laudorio zaitzula bihurtua.
Ezen zuk guardatu nauzu asko perilletarik,
Are nik dakidan baño gehiagoetarik.
Hanbat beraz duzula esker ungi egille handia,
Zenbatetarik guardatu baituzu ene bizia.
Iaiki ondoko egin bidea
Iongokoa barkhamendu eske nago hobenez,
Iragan den gau belzean egin nituzkeenez.
Guztiz barkhamendu eske nagotzu handienaz,

Gehienikan bekhatu doloratzen naizenaz.
Urriki dut eta damu hain itsuski faltatuz,
Eta aithortzen dut hutsa, neronek konsentituz.
Hartarakotz sekulako darotzut hitz segura,
Hartara ez erortzeko ez berze behkhatura.
Klara zazu arren, othoi, ene adimendua,
Iakiteko zein hutsera naizen inklinatua.
Erortzetik guarda nadin hemendik aitzinera,
Baita orobat berzetan ez behaztopatzera,
Dohain hura egidazu munduaren iabea,
Zure grazian bizitze fiña dadin enea.
Gehiago naizelarik indigne eskatzera,
Allabañan ausartzen naiz berzeren galdetzera,
Zure ontasunek naute hartara gonbidatzen,
Zeren izatuez baitut gehiago galdetzen.
Arren bada, Iongoikoa, indatzitzu graziak,
Ene kalitateari dagotzan bereziak.
Arimari dagotzanak lehen eta bizirik,
Eta gero gorputzaren ontasunak ondotik.
Zeren fiñean bainuke, Iongoikoa, premia,
Liberalki zuk indazu arren hura guztia.
Gehiago egidazu fabore halakoa,
Ofizio dudanean ungi nekhatzekoa.

Orain danik iguzkia estal dadin artean,
Gaizki enplegatu gabe momentik bitartean.
Fin onera gidatzatzu gogoeta eneak,
Hitzak, obrak, bai halaber gorputzaren guneak.
Bizkitartean dituzula milla esker Iainkoa,
Zeren grazia darotazun egin iaikitzekoa.
Zeren begiratu nauzun etsai krueletarik,
Bizia eztarotaten arrapatu lotarik.
Baita zeren darotazun luzarazi bizia,
Konfesioz sendatzeko arimaren zauria.
Hauk guztiak aithortzen tut zure esku xoilletik,
Ezen deusik ezta egin hemen ene aldetik.
Zeren sensuen egotu diren ofizioak,
Hala nola sepulturen denaren mianbroak.
Hautzaz era gehiago grazia lehengoaz.
Milla esker ditutzula, Iauna, ene ahoaz.
Etziterako eginbidea
Iauna, zuk dietzadatzu othoi barkha hobenak,
Iaio ninzen egunetik huneraño eginak,
Barkha dietzakidatzu konfesatu gabeak,
Bañan guztiz iaikiz gero hunako huts-arteak.

Ezen hanbat ofensatu zaitut Iainko bizia,
Kondatzera non ezin hel baitaite ene mihia.
Ahalaz premiatzeko orhoit daidin gogoa,
Bihotzera egor dazu arrai bat Iongoikoa.
Eta gero, o Monarka pietatez bethea,
Ene falta itsusien ahantz azu nonbrea.
Ezen urriki handi dut egin tudan guztiez,
Guztiz egungo eta berze konfesatu gabeez.
Neure falta aithortzen dut zure begitartean,
Bai halaber Zeruetako saindu guztienean.
Konfesio diodala Aphezari eginen,
Zuri darotzut, Iainkoa, segurantzaz agintzen.
Bai konplituren tudala hark ordenatu penak:
Eta hobeki biziko eramanen egunak.
Arren bada ikhusazu ene nigar istilla,
Eta ez nazazula surat egotz nola sukhilla.
Aitzitik dietzadatzu, othoi, barkha gaizkiak,
Bendeku eske Zeruari dagotzan oihutiak.
Gehiago, o izarren higitzaille handia,
Gaua ungi pasatzedo egidazu grazia.
Etsaien guarda nazazu enganioetarik.
Haizatzen tutzula urrun ene bazterretarik.
Espiritu dohatsuez bethe zazu etxea,

Gau guztian nadukaten gomendioz gordea.
Iguzkiak duenean inguratu mundua,
Goiz aldean itzultzeko milla eskerren kantua.
Bañan, Iauna, oraiñ ere ditutzula eskerrak,
Eta egun izan tudan ontasunen aithorrak.
Ezen goizetik argitu zintuen ene begiak,
Khasaturik munduaren hedoi tristagarriak,
Eskañi darozkidatzu milla milla atiza,
Zure iauntasun handia non nezaken zerbitza.
Beregain esker darotzut neure ahal guztiaz,
Egun egin darotazun prinzipalen ungiaz,
Bai halaber gañerako berze dohain handiez,
Hala nola ohroituez, orobat ahantziez.
Egunaz edozein orduz
O Iongoiko argiaren izpiz banatzaillea,
Ene othoitzaren arren, zaren entzuntzaillea.
Eta egidazu, Iauna, egungo egun guztia,
Bekhaturik egin gabe pasatzeko grazia,
Gauaren ondoan duzu erakhartzen eguna,
Obra onetan nekha dadin mundura den persuna.
Arren bada argipean egoitza hautauta,
Othoi argi zazu ene ilhun adimendua.

Gehiago Iaun puxanta egidazu grazia,
Obra onetan arrasteko egungo egun guztia.
Gauaz iratzartzen deneko
Iongoikoa, bere gerlak illhunbeko Prinzeak,
Gauaz prinzipalki egin ohi ditu dorpheak.
Arren begira nazazu haren behatzetarik,
Biziaz gabe eznazan, prestatu gabetarik.
Ingurutik khasa zazu espiritu herrosa,
Deskarga eztiezadan aiherkunde hirosa.
O Iesus, Apostoluak gauaz iratzarria,
Etsai gaixtoari egin ziozoten guardia.
Presunaren haragia zela guztiz flakoa,
Eta espiritu gure etsaia xoill sendoa.
Arren bada egidazu, Iauna, hanbat fabore,
Etsaiak eztuen ene zauritzeko podore.
Bañan itzul daitekeño munduaren zuzia,
Othoi gathea iduki diozozu hersia.
Lana hastean
Iongoikoa beha zazu arren ena lanera,
Eta faboreak isur tzaztu ene gañera.

Zure faborea gabe deus ezin dirot egin,
Niri laguntzeaz othoi har ezazu atsegin.
Lana aitzinatu eta
Huneraño ekharri dut lana zure moianez,
Grazia egidazu zure fiñatzeko dohañez.
O entrepresa sainduen xuxen gidatzailea,
Arren othoi fineraño gida zazu enea.
Akhabatu eta
Duzula esker, Eternala, obra akhabatzean,
Zeren hagoan iduki nauzun bizkitartean.
Milla eta gehiago zaitzula esker bihurtu,
Zeren ene lana duzun fiñerano gidatu.
Etxetik illkhitzean
Iongoikoa gidatzatzu arren ene urratsak,
Ustekabez har eznazan ibill bidean gaitzak.
Bidean harakoan
Iaun handia, arren othoi zuk indazu grazia,
Nora gogoz illkhi bainaiz noan salbo bizia.

Hara denean
Huneraño gidatuaz ditutzula eskerrak,
Bihurtzeko indatzitzu othoi bide lasterrak.
Eta zeñen gatik illkhi bainaiz othoi grazia,
Iaun puxanta, egidazu dagidan beharkia.
Etxera bihurtzean
Iongoikoa hunerano zuk ninduzun gidatu,
Etxerano ere othoi akonpaña nazazu.
Etxera eta
Milla esker ditutzula Zeruaren Iainkoa,
Grazia egin darotazu etxera itzultzekoa.
Salutanzia ordinarioa
Iongoikoak dizkitzula muga guztiak hautuak,
Zuri ere dizkitzula halaber dohatsuak.
Inkuntruetan
Iaun puxantak hel zaitzala helerantza onean,
Baita zu ere halaber zori onez bethean.

Konbersazionean sartzeko
Iongoikoa hel nazazu prestuen batzarrean,
Eta sartzetik nazazu guarda gaixtoenean.
Ezen prestuen balsan dut bizia hobeturen,
Eta gaixtoen artean halaber gaixtaturen.
Ea beraz sar nazazu prestuen solasean,
Zure izena ofensatzen non ezbaita hitztean.
Othuruntza aitziñean
Iainko probeditzaillea iauts zaite mahañera,
Aitziñeko ianharien othoi bedinkatzera.
Guarda zazu biandaren perilletik gorputza,
Ontasun haren dizudan frankoki ezagutza.
Othuruntza ondoan
Esker duzula Iainkoa asko eta hunetzaz,
Zeren saziatu nauzun bakezki othuruntzaz.
Arren hura konplitzeko egidazu grazia,
Zergaik gorputza baita ianhariaz hazia.
Zuri podoreaz, Iauna, bihurtzeko ohore,
Arren haren konplitzeko zuk indazu fabore.

BURU VI
Elizan sartze eta illkhitzekoak

Elizarakoan
Iauna, Elizara gida tzatzu ene urratsak,
Zuri bihotz xahu batez egiteko othoitzak.
Etxerakoan
Iaun puxanta, Elizatik itzultzen naiz etxera,
Orhoit zaite arren ene othoitza laudatzera.
Elizan sartzean
Ahalkerekin sartzen naiz, Iauna, zure tenplura,
Arren idukazu ene errekestaz ardura.

Elizatik illkhitzean
Illkhitzen naiz (Iaun gorena) zure etxe saindutik
Iduki nazazu othoi bethi zeure eskutik.
Illharrietan sartzean eta illkitzean
Defuntu doloratuak purgatzeko kharrean,
Arren, Iauna, ematzitzu errepausu hotzean.
Ur bedinkatua hartzean
Ur benedikatu sainduz bustitzen dut belarra,
Iongoikoa, ikhuz azu arren ene beharra.
Zinatzean
Gurutzearan merkak du defendatzen mundua,
Hel zakizkit Aita, Seme, Espiritu Saindua.
Iainkoari agurra
Agur diot Iongoikoa, zure iauntasunari,
Othoizteko zuk emozu khar ene bihotzari.

Trinitateari
Hirurtasun Sakratua, zuri khurtzen natzaitzu,
Behar guztietan othoi zuk fabora nazazu.
Gorputz sainduari
Zuri egiten darotzut, Iaun handia agurra,
Errezibi zazu othoi ene ohore aphurra.
Gurutzefikaren aitzinean
Ene gatik gurutzatu ziñen Kristo noblea,
Zure gatik ondratzen dut eman ziñen habea.
Hartarakotz egidazu, Iainko Semea grazia,
Zure odol sakratuaz ungi nadin balia.
Eta zeure oñhazeen othoi orhoitzapena,
Sar diezadazu, gaitzets dezandantzat hobena.
Ama Birjinaren imajinari
Zurea dut satutatzen Birjina Ama itxura,
Arren Zeruetan ene idukazu ardura.

Edozein sainduri
O Dohatsu hañitz nekez gloria irabazia!
Ohoratzera naiz zure tenitu iduria.
Begia arren idukazu ene gatik ernea,
Beharretan othoizteko ontasun fin gabea.

BURU VII
Orenetako othoitzez
Abisua
Othoitzaren egiteko Eliz-Amak denbora,
Ordenatu du, Iainkoa noiz dezagun adora.
Denbora da propioa pena prinzipalenak,
Iesus Kristok suportatu zitueneko orenak.
Matutina, prima, tertia, sexta, nona, bespera,
Konpletekin hersten dire zazpi orenen nonbrera,
Davitek zuen Iainkoa hanbatetan laudatzen,
Egun oro, eta Elizak lege hura guardatzen.
Lehenago goiz aldetik kondatzen zen orena.
Gau egunekin erditik orain egiten dena.
Oren hetan billtzen dire Aphezak kantorera,
Zu ere berez zaitezke norabait apartera.
Mundu bazter urrunetan Iauna dute laudatzen,
Zu ere usa zaitezke koplatxo bat erraten.
Haste eta fiñatzean Iesus Kristo humillik,
Berze dohatsuetarik ararteko eginik.

Errazu Arrosario gero denborakoa,
Galdetzen duzula gauza zeure beharrekoa.
Trabaillu da erratea zazpi Arrosario,
Hiruretan pasatzeak eztu guti balio.
Goizean, egu-erdian, arratsean azkena,
Othuruntza aitzinean ordean da hobena.
Gañerako orenetan orenaren soñua
Entzutean, aski daite kopla baten kantua.
Oren bakhotxeko kopla ikhusazu berezia,
Eta buruan hartzera mugaz zaite lehia.
Ikhuskitzu bada nola dauntzan eskribatuak,
Kantatzera orhoit zaitzan orenaren soñuak.

BURU VIII
Orenen aitziñeko
eta ondoko othoitzak
Oren bakhotxaren bada debotki aitziñean,
Ziña zaite egoteko zeure eginbidean.
***
Gurutzearen senaleak guardatzen du mundua,
Hel zakizkit Aita, Seme, Espiritu saindua.
Mintza zakizko Iesusi gero sarri hunela,
Ararteko Iainkoari egiten diozula.
***
Billdots emea zure gana allxatzen dut bihotza,
Pazientki adizazu arren ene othoitza.
Nihola ere eznaiz digne zurekin mintzatzeko,
Faltatik libra nazazu digne errendatzeko.
Eliza da oraiñ billtzen orenen kantatzera,
Haren othoitzaren balsan beha zazu enera.

Errak gero kopla debot muga hartako dena,
Halaber haren ondoan othoiz Arrosarena.
Eta akhabatu bezain sarri orazionea,
Errateko duen hau duk othoitz labur berzea.
***
Zuk dakizu Iongoikoa, zeren dudan premia,
Hartarakotz pietatez zu zakizkit balia.
Presentean zuk indazu othoizten zaitudana,
Eta bethi on dukedan liberalki dohaña.
Gero ahoz deklarazak zeren duen premia,
Eternalak emateko zabal dezan erhia.
Alltxatzean berzetxo hau eztu behar ahantzi,
Heure othoitza akhaba dezakentzat moldezki.
***
Eliz-ama egotu da, Iauna, zure laudatzen,
Ohala laudoriotan banintz partizipatzen.
Kristiana du Elizaren faboratzen otoitzak,
Arren fabora detzatzu, othoi, gure bihotzak.
Pasione sainduaren egin dut orhoitzapen,
Azkeneko orenean faborera zathozen.

BURU IX
Oren beretako othoitzak
aitzinean bethi
Gurutzearen señaleak. Billdots emea
Matutina gau-erditsu inguruan hartua,
Zuhurtzia Aitarena egia ezagutua.
Diszipulu propioek etsaiei largatua,
Eta diruz erosirik Iuduek penatua.
Indazu zure ondotik ibilltzeko donua,
Bistatik zu galdu gabe salbatzaille iustua.
Zuk dakizu eliz-ama
gurutzearen billdots emea
Prima zela argi alban iujearen etxera,
Ioan zintuzten lekhukoez gaizki akusatzera.
Bi eskuak gibelean lothurik zehatzera,
Eta bisaia ederra thuka desbistatzera,
Iesus Kristo, khexa zaite ene faboratzera,
Eta bekhatuen gathe loditik libratzera.

Zuk dakizu eliz-ama
gurutzearen billdots emea
Tertia da, zortzi oren Iuduek oihuari,
Eman zioten zu itza ziñakizkon zurari.
Tresna ederrak ere iauntzi eskarnioz soñari,
Bai arantzezko khoroa buru sakratuari
Salbatzaillea egidazu batre afruntuari.
Eznarraion zu bezala bañan sofritzeari.
Zuk dakizu eliz-ama
gurutzearen billdots emea
Sextan hameka orenetan zinen gurutzeratu,
Eta saihetseko ohoiñ bien pare juiatu.
Egarria ere zitzaitzun kheldez miñaz hezatu,
Bekhatuen khentzaillea hala zinen penatu.
Eta zu ziñen munduko atseginez burlatu,
Hek nik ere, Iaun puxanta, nahitut mezprezatu.
Zuk dakizu eliz-ama
gurutzearen billdots emea

Nonan bi orenen mugan bere Aitari arima,
Gomendaturik hill bazen: hauzen bada lastima.
Lanzak erdiratu zuen saihets iustuarena,
Lurra khiritu zen, eta gau billhatu eguna,
Argiarekin obratzen zuk duzu gau belzena,
Present egidazu othoi fin on baten orena.
Zuk dakizu eliz-ama
gurutzearen billdots emea
Besperetan irautsi zen Iesus bade goratik,
Ioseph Arimathiarra konjia eskaturik,
Biziaren emaillea hala ioan zen mundutik,
Eta ahoz gora egon gero sorho gañetik,
Zure gorputzaz izan zen artha zaurthuz geroztik,
Eneaz halaber duen norbaitek hill ondotik.
Zuk dakizu eliz-ama
gurutzearen billdots emea
Konpletetan Aromatez gantzuturik hobira,
Ioseph eta Nikodemek eman zuten berrira.
Orduan zen egietan frogatu eskritura,
Historia aiphatzean nork eztuke latztura,

Berzekin diezadazu ontasun hau begira,
Ene gorgutza eraman dadin saindu hobira.
Zuk dakizu eliz-ama.

BURU X
Meza Sainduaren
ungi entzuteko abisua
Deusik iakin behar badu giristino presunak
Guztiz Meza sainduaren entzuteko athunak.
Hemen bada irakurtzak hitz gutitan emanak,
Hirur lerroetan hirur misterio dauntzanak.
Aphezaren akzionea lehen eta bizirik,
Zer signifikatzen duen gero haren ondotik,
Hirur garrenean gero othoitz eredukoa,
Ontasunen iabeari humillki egitekoa,
Aldarean egiokek Aphezari guardia,
Edirenen duk dutela xoill akordu handia.
Akzione luzeago bada aphezarena,
Ezen bakhotxeko kopla eskribatua dena,
Bethiere doblazakek Aphezak aldarean,
Misterioa osoki akhabatu artean.
Bakhotxean hala bethi egikek errekesta,
Eta miserioaren ereduz adi eska.
Lehenik bada egikek gauza haren galdea,
Eta gero nahi duken dohañaren eskea.

Arrosariokoaren eredura othoitza,
Denboren arauez egin beharko duk bakhotxa.
Meza aitzinean, eta ondoan Iongoikoa,
Othoizturik, konplitzeko eginbide osoa.
Erran misterioetan ago abertitua,
Begiratu behar dela ia aiphatu modua.
Meza saindua entzuteko debozionez arterik,
Ene ustez aurkhitzea gaitz duk hobeagorik.
Bañan sakrifiziotan bata duk jenerala,
Eta berzea duk berriz meza partikulara.
Jeneralean othoizten duk Iauna jeneralki,
Eta partikularean berriz partikularki.
Gehiago aurkhitzen duk edozein ordukoa,
Denboraz gobernaturik baita denborazkoa.
Edozein ordukoa duk zerbaiten galdetzeko,
Orduko beharrak zertzaz baitau premiatuko.
Eta meza denboraren ereduko saindua,
Duk denboren eredura othoizteko Zerua.
Berze Meza ere baduk debozionezkoa.
Debozionezko Meza deitzen diat saindua,
Zer nahi den Iainkoari galdetzeko donua.
Meza haukin hain duk, handi eta hanitz nonbrea,
Nola gauza zeñez egin baiteiteke galdea.
Obligazionezko deitzen diat sakrifizia,

Gauzen ereduz othoitzten noiz baita Iaun handia.
Nola Bazko egunean hilletarik bitztua,
Ene arima faltatik biz resuszitatua.
Meza sainduak ohi tuk obligazionezkoak,
Batzuk Igandetakoak berzeak bestetakoak.
Bi fazoñez gehiago besta burutakoak,
Edo Iainkoaren, edo sainduen izenekoak.

BURU XI
Meza bereko othoitzak bethiko,
Iesus Kristoren biziko
misterioen eredura.
Lehenik Giristino nahien
Mezakoak Iainkoari
Errakek hemen Sinhetsten dut
Sakristia barrenetik illkhitzean Apheza.
Orhoitzen naiz iautsi zela zure Seme bakoitza,
Iongoikoa adizazu arren ene othoitza.
Eskadi hemen nahi duken gauza,
eta egik nahi duken Saindua ararteko
Aldarera igaten da lagunak aitzinean,
Iesus Iauna ere igan zen Hierusalema haurrean,
Iauna, fabora nazazu narraion oñhatzean.
Eskaleren oñean da barkhamendu eskatzen,
Eta Iesus gure gatik tenpluan presentatzen,

Bai legea konplitzeko Ama purifikatzen,
Neure hobenen natzaitzu barkhamendu eskatzen.
Aldarera gero sartzen da respetuz betherik,
Iesus gure gatik hasi zen nekean gazterik.
Grazia egidazu ordain sofritzeko nekerik.
Gero aphezak egiten du gure gatik othoitza,
Baita Iesusek orobat tenpluan, eta ez hotza,
Arren beharraz fabora zazu ene bihotza.
Lekzioak naturazko legea du merkatzen,
Iesus-Krist enplegatu zen haren ere konplitzen,
Iainkoa lagun zakizkit hura obretan ezartzen.
Erratzik hemen hamar manamenduak,
You have read 1 text from Basque literature.
Next - Manual debozionezkoa - 09
 • Parts
 • Manual debozionezkoa - 01
  Total number of words is 3562
  Total number of unique words is 2032
  23.3 of words are in the 2000 most common words
  34.3 of words are in the 5000 most common words
  43.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Manual debozionezkoa - 02
  Total number of words is 3646
  Total number of unique words is 2002
  25.3 of words are in the 2000 most common words
  38.9 of words are in the 5000 most common words
  46.1 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Manual debozionezkoa - 03
  Total number of words is 3679
  Total number of unique words is 1810
  27.3 of words are in the 2000 most common words
  39.6 of words are in the 5000 most common words
  46.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Manual debozionezkoa - 04
  Total number of words is 3653
  Total number of unique words is 1926
  23.6 of words are in the 2000 most common words
  36.5 of words are in the 5000 most common words
  43.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Manual debozionezkoa - 05
  Total number of words is 3616
  Total number of unique words is 1925
  22.3 of words are in the 2000 most common words
  36.0 of words are in the 5000 most common words
  42.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Manual debozionezkoa - 06
  Total number of words is 3652
  Total number of unique words is 1926
  25.3 of words are in the 2000 most common words
  36.9 of words are in the 5000 most common words
  43.6 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Manual debozionezkoa - 07
  Total number of words is 3587
  Total number of unique words is 1802
  25.1 of words are in the 2000 most common words
  37.6 of words are in the 5000 most common words
  45.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Manual debozionezkoa - 08
  Total number of words is 3547
  Total number of unique words is 1812
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.7 of words are in the 5000 most common words
  44.7 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Manual debozionezkoa - 09
  Total number of words is 3522
  Total number of unique words is 1770
  24.9 of words are in the 2000 most common words
  36.1 of words are in the 5000 most common words
  43.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Manual debozionezkoa - 10
  Total number of words is 3577
  Total number of unique words is 1679
  24.7 of words are in the 2000 most common words
  37.7 of words are in the 5000 most common words
  45.0 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Manual debozionezkoa - 11
  Total number of words is 3537
  Total number of unique words is 1795
  23.1 of words are in the 2000 most common words
  35.0 of words are in the 5000 most common words
  42.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Manual debozionezkoa - 12
  Total number of words is 3580
  Total number of unique words is 1706
  24.2 of words are in the 2000 most common words
  36.1 of words are in the 5000 most common words
  43.4 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Manual debozionezkoa - 13
  Total number of words is 3572
  Total number of unique words is 1619
  25.1 of words are in the 2000 most common words
  37.3 of words are in the 5000 most common words
  44.3 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Manual debozionezkoa - 14
  Total number of words is 3302
  Total number of unique words is 1356
  25.4 of words are in the 2000 most common words
  37.5 of words are in the 5000 most common words
  44.8 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
 • Manual debozionezkoa - 15
  Total number of words is 1568
  Total number of unique words is 1050
  28.8 of words are in the 2000 most common words
  40.8 of words are in the 5000 most common words
  46.9 of words are in the 8000 most common words
  Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.