Jaioterri maitia - 11

maitetasuna. Ardibaso izan zan beti euren Lurbira onetako zeruba, ta azkenian araxe biurtzeko
gurarijaz egiten ebezan alegiรฑak, onbidiak jarraitubaz euren irabazbidietan. Jaungoikuak lagundu
eutsen atsekabietan, eta zorionaz eldu ziran
jaioterrira: aitamak besartetu gogoz ta Aritx-tantaipian euren abesti maitiak egunaro abes egitera.

Abesauten ebezan, lenagoko eurak asmauriko koplak; eta ganera, Agatonek oraintsu
asmauriko urrengo dagozanak:
Jaioterrija
Agur Ardibasoko ardi-tokija
Geure bijotzetako zoragarrija,
Zeugandu gara
Erririk laztanena zeu zara
Lurbironetan,
Beti zagoz gure bijotzetan
Maitagarrija
Amesetako jaioterrija
Asabaren gomutagarrija.
Urrun ibilli arren geure lanetan
Euskalerrija geunkan guk bijotzetan,
Zein pozgarrija!
Ikusten gagoz geure errija
Etxe ta mendi
Mendijetako ainbeste ardi
Zelai ederrak
Eta erreka garden-gardenak,
Bijotza pozik jarten dabenak.

Agur Tontormotx eta beste mendijak,
Zeuben begira dagoz gure begijak,
Asaberrijan
Gomuta izan dogun tokijan
Atsegingarri
Ardijak dakuskuzlb ain ugari
Zein gogargija!
Zorijoneko jaioterrija
Zeuretzat dogu geure bizija.
Azkena