Ipui onak - 3

ekusteko ederra! Goian anbeste Egazti atzapardun, bean lau oñeko izugarri beldurra sartu bear
zutenak. Arrano pillo batek beren egotzarren

otsarekin sartzen zioen izua beekoai. Zetozen
gero beste Egaztiak, ta beren moko ta atzaparrakin zauritzen zituzten. Lurrekoak ekin naia gatik,
kolpeak emanda, beren egoekin alde egiten
zuten; bazetozen berriz lau oñeko iges egin zutenetara, ta oen arteko batzuei ateratzen ziezten
begiak; beste batzuek largatzen zituzten errenka, mankatuta, ta ez gutxi guziz illda. Zebillen
lurrean Zezen, Otso ta lau oñeko askoren odola.
An zan enzutea Zakurren inziriak, Zaldien irrintziak, Leoi ta Zezenen orroak, Basaurden urrumizak, Aizerien illetak, Katamotzen miao izugarriak.
Ekusi ziradenean lurrekoak garaiturik, ta
anbeste lagun galdu zutela, eskatu zioen pakea
Egaztiai. Oek etorri ziraden orretara; baña eskatu zituzten bi gauza; bata gerra artan illik gelditu ziran lau oñekoak gelditu bearko zutela beren
janaritzat; ta bigarrena, saguzar saltzalleari
berak eman bear ziotela erabaki, edo sentenzia.
Egin zuten orretarako Egaztiak Batzarra, ta agindu zan, kentzea Saguzarrari zituen lumak; billostu edo larru-gorritu bear zala; ez zegitela Saguzarrak iñoiz argitara irten. Ala oi dabiltza ezerta-

rako gauza ez dirala, ta iñork ekusi nai ez dituela.
Ipui onek dio:
Bere odoleko, ta adiskiden Saltzallea
Dala bere buru galtzallea.

IPUI 28

Aizeria ta Otsoa
Otsoak eizan zebillela, bete zuen bere lur
uspe, edo leizea arikiz, erbikiz, ta aunzkiz, ta
bazedukan zer jan egun askotan. Usaira urreratu
zitzaion Aizeria leiza aurrera, ta kanpotik, edo
sarreratik diotsa Otsoari:
—Nere Jaun prestua, egun asko da alkar
ekusi ez degula. Argatik natorkizu gaur egitera
ekustamen edo bisitatxo bat. Bestetik nere sabeleko utstasunak, egun askotako jan ezak, naduka aginte gabe. Uste det errukituko zerala nizaz.
Badezu or zer eman zure kalte ezagutu gabe.
Igarri zion Otsoak zer zerabillen Aizeriak, ta
diotsa barrunbetik:
—Asko jakin gaiztoa, guziak ezagutzen aute.
Ken adi ortik. Ez ator i nere onez. Atera nai nauk
emandik, gero arrapatzeko ixillik nere janariak.
Billa ezak alper zital orrek. Nai dek iñoren maian
jarri, galanki bazkaldu, ta bearrik egin ez?
Aizeriak irten zuen buruz bera, ta erneguz; ta
dio:

—Otso zeken ta prestueza, gogoango didak
niri, zer jan ematea, ukatua.
Joan zan basoan ardiak zaitzen zegoan mutill
bategana, ta esaten dio:
—Arzaia, ze sari edo aloger emango didazu,
agertzen badizut non dagoan ezkutaturik Otso
zure etsai andia? Arrapatu edo illko dezu txit
erraz.
Diotsa Mutillak Aizeriari:
—Sari onak emango dizkitzut ori egiten badezu.
—Atoz bada nerekin —esan zion Aizeriak, ta
eraman zuen Otsoaren leizara. Sartu zion
Arzaiak Burni zorrotz bat saietsen artean, ta
larga zuen illik. Ikusi zuenean Aizeriak illik Otsa,
diotsa Arzaiari:
—Ez det orain zure alogerik bear.
Sartu zan leizan, ta Otso illaren aldamenean
ase zan arikiz, ta ardikiz, ta igaro zituen egun
asko bazkari, ta apari ederrak egiten.
Otsoaren ondasunak ez ziran betiko. Aizeriak
irten zuen Ollo billa, ta erori zan ipiñi zioten lakio
edo tranpa batean. Katigu zegoala, gogoratu
zitzaion Otsoarekin egin zuena, ta esaten zuen.

—Gaitz egin nion Otsoari, ta argatik datorkit
neroni ere eriotzako bidea.
Ipui onek erakasten dioe gizonai, ez iñoiz
pozik artzeko iñoren gaitzaz; geretzat nai deguna, nai izan bear dioguela besteai; ez degula
damurik artu bear lagunaren ondo izateaz.
Gorroto izan bear diogula zekentasunari, zeñek
ekarri zion Otsoari bere galtzapena.
Ez egin iñori kalterik
Ez artarako eman biderik.
Gizon prestu, ta esku zabalekoa
Izango da guzien gogokoa.

IPUI 29

Basauntza ta Eizaria
Iturri batean edaten zegoala Basauntza,
ekusi zuen urean bere adarraren keriza. Asi zan
arrotasunez esaten:
—Nor ni bezein ederrik? Nork iduki buruan
nik daukadan bezelako apaingarririk?
Begiratu zan gero oñetara, ta ekusi zituenean
berna ain me, argal ta mamigabeak, erori
zitzaizkon biotzeko egoak. Onela zegoala txit
larri, enzun zituen Txakur zaukaka, ta burua
goraturik, dakus Eizari bat zetorrela Txakurren
ondoren. Baña nola oñak zituen txit ariñak, iges
egin zioen erraz, ta sartu zan Baso txarakatu
batera. Emen zan estua. Katigatu zitzaion bere
adarra txarakako otatza, ta larretan, ta egin alak
eginda, ezin askatu zuen, ta gelditu zan gatigu.
Txakurrak jarraitzen zioten bere oñatzetatik, ta
Eizariak ere bai Txakurrai. Ekusi zanean eriotzako ortzetan, esan omen zuen:
—Ai ai! adar au da nere galgarria; bestela
nere oñakin erraz gordeko nuke burua. Nik uste

nuen mesede andi bat nedukala adar apaingarri
onetan, ta madarikatzen nituen nere oiñ me ta
argalak. Orain ezagutzen det nere kaltean, oñak
ditudala nere gordegarriak, ta adarra nere galgarria.
Onetan zegoala, eldu ziran Txakurrak, ta
Eizaria, ta arrapatu zuten.
Ipui onek erakasten du, ez dutela gizonak
aldi askotan ezagutzen zer dan ona ta zer txarra
berentzat. Ontzat dauzkatenak, izan oi dirala
kaltegarrienak. Edertasun, ta apaingarriak iduki
oi dira ontzat; ta askorentzat, Basauntzarentzat
bezela, izan oi dira kaltegarriak. Aberatsak uste
du dala zorionekoa diru askoren jabe dalako.
Baña lapurrak billatu dituzte sarri beren etxeetan eriotza emanaz, ta nekazariaren etxean ez
dute oñik ipiñiko.
Itxurapen utsaz ez zaiteala arrotu
Okerra zuzentzat ez dagizun artu.

IPUI 30

Aizeria, Ollarra ta Txakurrak
Goseak estutzen zuen aldi baten, eldu zan
Aizeria burua lurraren kontra zerabillela Ollarrarekin Olloak zebiltzan toki batera. Ollarrak igarri
zion Aizeriaren etorrerari; asi zan karkarasa
estuekin Olloak biltzen, ta igaroerazo zioen
guziai arbola gañera bera aurrengo zala. Aizeria
jarri zan arbolapean, ta esaten dio palaguz, ta itz
labañakin Ollarrari.
—Zer egiten dezu goi orietan zure Olloakin?
Noren beldur zera? Nere? Ez nator ni zuen billa,
zuei gaitz egiteko, ta bai lurreko berriak zuei
emateko.
—Ez dakit nik ezeren berririk —diotsa Ollarrak arbola gañetik.
—Egin da bada —esan zion Aizeriak lurreko
lau oñeko, ta egazti guzien artean betiko pakea.
Emendikan aurrera ezin alkarri gaitzik egingo
diogu. Jetsi zaite bada beera zeure lagun oriekin,
ta pakearen izenean egingo degu alkarrekin bazkari eder bat.

—Benaz benaz —diotsa Ollarrak— poz andi
bat ematen didazu berri orrekin.
Ta au esanda, jaso zuen burua ta luzatu
iduna zerbait balekus bezela.
—Zer dakutsu? —esaten dio Aizeriak.
—Dakustaz —diotsa— Txakur bi datozela
arinka ta saukaz, ta etorriko dira pakearen berri
onak guri, ta zuri ekartzera. Ala bada, Txakurrekin, emendik jetsita, egingo degu guziok bazkari
zuk diozuna.
—Agur, agur —esaten dio Aizeriak— banoa ni
emendik.
Ollarrak arbolatik.
—Eroa, nora zoaz? Zeren beldur zera pakeak
egin badira? Txakurrak ere ezin gaitzik egingo
dizute.
—Ori ala da —dio Aizeriak— baña gerta liteke
datozen Txakurrak bake berririk ez jakitea.
Onekin iges egin zuen Txakurren zai egon
gabe.
Ipui onek dio, asko jakiñentzat badirala asko
jakiñagoak; gezur batek agertzen duela beste
gezur bat.
Ez bada iñori gezurrik sartu,
Gezurra ez dakizun agertu.

IPUI 31

Aita ta Seme gaiztoa
Guraso batek zeukan Seme oker ta gaizki azi
bat zeñek ematen ziozkan naigabe andiak, ta
negar eragin oi zion txit sarri. Aldi askotan gelditzen zan gabaz kanpoan. Egiten bazion agiraka,
largatzen zuen gogorragoak eranzunda, ta ezin
bururik egin zuen berarekin. Seme gaizto onegatik morroi ta mirabeak ere eraman oi zituzten
atsekabe asko. Oei esan zioen Etxeko Jaunak
Ipui au.
Nekazari batek zeukan Idisko gazte, mardo,
ta ezi gabea. Ezi didin, uztartu zuen Idi ekandu
batekin. Zekusanean Idiskoak lepoa uztarpean
gatigu, ta ezin jaso zuela burua nai bezela, indarka ta ostikoka mankatzen zuen Idi uztarrian geldi
zegoana. Nekazari, bien jabeak akullua arturik,
ematen ziozkan galantak Idisko uzu ta ezi
gabeari, ziotsala:
—Ez zaitut nik uztartu burdia erabilli, ta soroan lurra aratzeko, ta bai bakarrik ezitzeko zure
lepo gogorra.

Onela geldika akulluaren bidez ezi zuen, ta
gero uztarria erakutsita beste gabe, etorri oi zan
Idiskotxoa burua makurtzera.
Ipui onek esan nai du, gaztetatik uztartu, edo
ezi bear dirala umeak lepo biguña daukaten
artean. Ekarri bear dirala onez, ta gaitzez esanak
egitera, gurasoai lotsa gordetzera, etxeari begiratzera. Au ez egiña gatik mugonez, ta gaztetxotan, lepoa gogortzen dala, ta gerora ezin ekarri
dirala eskura; gogortzen dirala gurasoen kontra;
irtetzen dutela lotsa galdukoak, bizitza txarrekoak, ta atsakabe asko emateko. Au ezagutu zuen,
baña berandu len aitatu degun Aitak.
Daramana gaztetatik uztarria
Izango da ume ondo azia.
Gelditzen bazaio idun gogorra,
Berandu etorriko da zigorra.

IPUI 32

Eskua, Oñak ta Sabela
Eskuak, ta oñak alkar arturik ekin zioen sabelari, esanaz:
—O lagun gaiztoa! Gure bear ta nekeakin
daramazkitzu egun gozatsuak; asetzen zera jan
ta edanaz gure irabaziak. Oñakin goaz sorora;
esku ta oñakin laiatzen da; mastiak ardorik
emango badute, ezin dute eskuen neke andi
gabe. Aldi askotan beso guztiak arikatu bear
dute. Zenbat bider oñez bide luzeak egin bear
dira zerbait irabazteko? Zuk, o sabel gaiztoa!
daramazkitzu zere barrunbera gure neke, ta
izerdi guzien irabaziak, ogia, ardoa, ta zer ez?
Eta asetzen ote zera beti gure irabazi al guziakin? Guretzat ez dago nekea baizik. Ez degu ezer
jaten. Ala bada ikasi bear dezu beargintzaren bat
zer jan izaiteko; erabaki degu guk, ez bearrik
egitea zuretzat.
Eranzun zioen sabelak:
—Ez arren orrelako asmo txarrik artu. Ez
dakizute nik ezin ezer irabazi dezakedala? Ze

beargintza ikasiko det? Asko zor dizuet, egia da;
egiten dezute bearra neretzat; ordea zuek partil
izan oi zerate. nere barrunbera datorrena, ez da
guzia bertan gelditzen, neretzat bear dedana
gorde, alper dana bota, ta zuek gana igarotzen
da bizi ta sendakaia. Nik jaten ez badet, nola
zuek bizi? Nola bear egin? Alkarri bear diogu
lagundu; bada etxe batekoak gera.
Diotsate eskuak ta oñak:
—Askojakiña, asmatzalle, ta berritxua zera
guri zoraerazotzeko. Gezurra diozu ez gera gu
zure bear, ta ez dizugu lagunduko.
Larga zuten sabela egun batzuetan janik, ta
edanik eman gabe, ill zitzaion barruko berotasuna, leortu ta ugartu miñgaña egarriz. Sabelaren
jan ezaz argaldu, ta indar gabetu ziran esku ta
oñak. Ezagutu zuten oek nondik zetorken kalte
ura. Ematen dioe jaten ta edaten sabelari; baña
berandu zetorren sendagarria; ill zan sabela ta ill
ere ziran esku ta oñak.
Ipui onek esan nai du, ez dala bakoitza guzia
beretzat, edozein gizonek bear dituela lagungarriak senide, adiskide, ta ongillen artean. Errege
bat ez dala izango Errege, bere menekoak lagun-

tzen ezpadioe. Etxe, soro, ta baso asko dauzkan
andikirik aberatsenak, burua galdu ez badu,
aitortuko du, alperrak dirala alako ondasunak
nekatzen ezpada beargiña; ez duela ez errenta,
ez gari, ta ez ikatzik izango nekazariaren eskubear gabe. Eskuak, oñak ta sabelak alkarri
lagundu bear dioen bezela, ala gizon batzuek
besteai, galduko ez badira. Ezaguera onek ekarriko gaitu alkar maite izatera, beragokoai ez
erakustera gogortasunik. Baledukate au gogoan
Nagusi, ta Etxe-jaunak, oniritzi, ta maitetasun
geiago ekusiko litzako beren serbitzari, ta Errenteroen alderonz, zeintzuen neke, ta bearegiñez
dauden anbeste era ta jauntasunean. Orregatik
Bat beretzat ez da asko;
Laguntasuna du bearko.

IPUI 33

Gizona eta Astoa
Gizon batek zerbait irabazi nairik, ezarri ziozkan bere Astoari bizkarrera perz, edo lapikoz
beterikako otarra bi, ta nai zion ariñ eragin anbat
lasterren eldutzeko Feria andi bat zegoan Errira.
Asto gaixoari ematen ziozkan makillada gogorrak, al zuen baño ariñago eragiteko. Baña geroago, ta laburragoa zan Astoaren ebillera edo
pausoa. Gitxi jan, pisu andia, makilladak ugari,
larga zuten aginte, edo adore gabe. Onela estutu zan, ta esan omen zuen buru-andikoak:
—Ai illik banengo! edolarik bukatuko lirake
nere nai gabeak.
Alako batean erori zan illik, ta erorteaz ausi
ziraden perz, edo lapiko asko. Astojabea asi zan
biraoka, ta kolpetzen Abere illik zegoana. Ekusirik anbeste kalte, Astoa illda, ta lurrezko onziak
apurtuta:
—Zer egingo det? —dio—. Kenduko diot
larrua Astoari; egingo ditut arrazkoak.

Nekatu zan orretarako miatzen ta moldatzen
larrua. Gizonak izan zituen kalteak, ta Astoak
illda ere larrua eman bearra; ark, bere zekentasun, ta errukirik ezaz, onek eriotzari biraoz dei
egin ziolako.
Ipui onek erakasten dioe batzuei, ez geiegi
irabazi nai izatea; ez, mendeko ta morroi mirabeai neke larregi, edo gogorregiak aztuerazotzea; ta beste batzuei, ez dei egitea eriotzari
erneguz. Eriotza txarrarekin ez dira bukatzen
atsekabe guziak. Kristau batek begiratu bear dio
beldur onez eriotzari. Etorkizunak erakarri bear
gaitu ez ernegatzera atsakaben artean, ta artzera pakez lurreko nai ez, ta pena garriak.
Eriotzari erneguz deitzea,
Ez da naigabea kentzea.
Gabiltza geiegiaren billa?
Izango gera gere kaltegilla.

IPUI 34

Aizeria ta Matsak
Eldu zan Aizeria mats-landara azi bat orman
itxatsita zegoan Etxe baten ondora.
Ekusi zituenean mordo ederki elduak, etorri
zitzaion jateko gogo bizia. Abiatu zan alde guzietatik aztertzen, nondikan igo al zezakean mordoak zeuden tokiraño. Ez zuen igobide onik arkitu.
Dio:
—Igoko det landaratik.
Ordea, nola matsaren adartxo, ta aienak
ziran argal, indar, edo sendotasun gabeak, zerbait igo zuenean, erori zan lurrera. Ernegatu
bear zuen mordo ederrak ekusi, ta ezin arrapatuaz. Aitortu nai ez zuen bere ezin artua ta dio
estalgarritzat:
—Mordo oek ez dira oraindikan ondo eldu,
gaitz egingo liket jango banitu, ta ala obe det ez
jatea.

Ipui onek adierazoten du, zurtasun, ta asko
jakiña izatea dala, noizbait ez dakigulakoa egitea. Orregatikan,
Ondo da noizbait nai eza erakustea,
Ta jakinda, ez jakiñarena egitea.

IPUI 35

Ogi-gaztaia ta Sagua
Ogi-gaztaia zar batek ezin artu zituen Saguak
oñak astunak zeuzkalako, ta asmatu zuen sartzea iriña zegoan Arrazko batean, ta irten zuen
zuriz janzirik. Jarri zan toki illunean, bestela ezinda, asmo gaiztoz saguak arrapatzeko. Eldu zan
toki artara sagu gaitz gabeko bat, ta begitandurik, gauza zuria ekusita, janariren bat zala, erori
zan bere etsaiaren atzaparretan. Ala eldu ziran
beste sagutxo bi, ta gertatu zitzaien beste
anbeste. Eldu zan Arratoi zar, asko jakiñ, ta beti
zebillena ondo bazter ta gauzai begiratzen, erori
ez zidin lakioren batean. Zuritasuna ekusita ez
zan ero erorik iru sagutxoak bezela geiegi urreratu. Igarri zion irin utsa ez zala; bazebillela
gauza biziren bat, illaren itxurapean. Diotsa:
—O sagu arrapatzalle arnasea ito nai dezuna,
ta soñoko zuriz estalirik zaudena! Asmo oriek on
ta egokiak dira sagu gazte, ta gutxi jakiñak arrapatzeko uste uste gabean; ez ordea ni bezelako
soldadu zar, zure ta zu bezelakoen asmoak ondo

ikasirik dauzkenak atzaparretara eramateko.
Askotakoa egin bazaituzte zeure urte askoak, bai
ni ere jakiteko non zer dagoan.
Ipui onek dio, indarrik ez duten askok beren
buruak gordetzeko, badituztela zurtasun, ta
argia, desegiteko etsaien sendotasun, eta asmoak.
Belar artean dago Sugea,
Ez bada izan arduragabea.

IPUI 36

Itzaia ta Otsoa
Gizon bat zebillen basoko larrean Idiak zaitzen, ta urbildu zitzaion itoka Otsoa. Diotsa ark
oni:
—O Otso salobrea! Zerk zakarzki ona ain estu
ta larri?
—Ez dakutsu —eranzuten dio Otsoak— nola
datorren Eizaria nere billa? Ez arren ni salatu, ez
esan zein bide artu dedan.
—Zoaz beldur gabe —diotza Izaiak— ez diot
txist bat aterako, ta erakutsiko diot okerreko
bidea.
Andikan laster eldu zan Eizaria, ta galdetu
zion Itzaiari, nora zan Otsoa, zein bide artu zuen.
Au zegoan urtxoan sasipe batean ezkutaturik, ta
ikaraz. Itzai asko jakiñak eskuz ta aoz erakusten
dio bide okerrekoa; baña begien kiñuz zuzen, ta
Otsoa zegoana. Eizariak ez zioen igarri begien
kiñuai, ta esku ta aoz erakutsi zion bideari jarraitu, ta okertu zan. Irten zuen sasipetik Otsoak, ta
diotsa, oni Itzaiak:

—Esker andiak eman bear dizkidatzu gorde
zaitudalako; itzekoa izan naiz.
—Bai —eranzun zion Otsoak— eskerrak zure
ezpañai, ta zure eskuai; baña madarikatua izan
didilla zure begi gaizto kiñularia.
Ipui ederra itz labañ ta samurrekin biotz
dollor ta tolesturaz betea dutenentzat, ta ezagu
eraziteko zenbat kalte egin dezaketen. Auan bat,
biotzean beste bat, da gizon malmutz, ta okerren natua. Argatik,
Askok dituzte itz eztitsuak,
Ta biotzez, asmo beazunduak.

IPUI 37

Otsoa ta atxurlaria
Otso bat erori zan lakio batean, ta ekusi
zuten gatigu zegoala Atxurlari batzuek. Urbildu
zitzaizkon, ta an zan ekustea, bazuek agakadak
ematen, beste batzuek ista ta farra egiten. Esan
zioen beren arteko batek:
—Gizonak, zertako da gaitz egitea gaitzik egiten ez duenari?
Atzeratu zituzten aga edo makillak, ta larga
zioen gaitz egiteari; errukin ziran ogia jateko
emateraño. Gaba eldu zanean, joan zan bakoitza
bere etxera, uste izanik, illko zala Otsoa goizerako. Gau artan urratu zituen lokarriak, iges egin
zuen, ta laster sendatu zan. Gogoan zerabillen,
nola gaitz egin berak ere bere gaizkillai. Biurtu
zan basorik soro ta landetara, ta aserrezko sua
zeriola, ekin zioen arrapatu zituen Arzai ta Atxurlariai. Larga zituen batzuek illik, beste batzuek
gaizki zauriturik. Sartu zitzaien beldurra, inguru
artako errietakoai, ta erregutu zioen gaitzik ez
egitea.

—Ondo da —dio Otsoak— barkatuko dioet jo
baño egin ez nautenai; idukiko ditut adiskidetzat
nerekin errukitu, ta ogia eman zidatenak; baña
gogoango didate bizitza kendu nairik ebilli ziranak.
Ipui onek erakasten digu, biotz biguñeko, ta
errukiorra izaten: Bada
Edozeñi on egiozu
Noizbait damuko ez dezu.

IPUI 38

Aragi-epallea ta Aria
Ari asko zebiltzan larrean alkarrekin aldra,
edo tegi bat eginda. Etorri zitzaien okelasaltzalle, edo erriko Aragi-epallea, ta eraman zuen Ari
bat. Bere lagunak egon ziran geldi, txistik ere
atera gabe, asko ezpalitza bezela anbesteren
artetik bat eramatea. Ala bein banaan, egunoro
eramaten zuela bat bakarra, gelditu zan lagun
gabe Ari galant ta mardo bat. Etorri zan onen
atzean ere, ta eskuak egozteko unean diotsa Ari
onek:
—O gure etsai odolgiroa! Eraman dituzu nere
lagunak; ezkutatu dezu tegi guzia geldika gañibet gogorraren bidez bizitza kentzeko. Nerekin
zoaz beste anbeste egitera. Gurea da erakeria.
Alkar ondo artu bagendu, lenengo etorrerean
guziok topeka ekin baginizu, gordeko giñan eriotzatik. Txoroak izan gera alkarri ez laguntzeaz.
Orain bakarrik arrapatzen nauzu, ta ez naiz asko
zuri arpegi emoteko.

Ipui ederra ikasteko, nola alkar ondo artu
bear duten erri, naiz etxe batekoak. Ari me bat
erraz etetzen da; ez alkarrekin soka lodi bat egiten bada. Au ondo aituko balitza, banatuko ezpalira gure borondateak, ez lirake ekusiko anbeste
errierta, ezin ikusi, ta auzi: Bada
Arriskuari aurrez begiak ezarri
Kalte andiak ez ditezen etorri.

IPUI 39

Txori-artzallea ta Txoriak
Udako egunetan zeudela Txoriak kerizpean
alzutena jaten, ekusi zuten begi gaiztoko Txoriartzalle bat, nola prestatzen zebillen kañabera,
ta zakuan zekartzen sareak. Txori gaixoak uste
izan zuten gizon ura zala beren ongillaren bat, ta
beren errukiz malkoak zeriozkala begietatik.
Beren artean zorionez zeukaten txori pizkor,
asko jakin, ta begiratu bat, zeñek ezagutzen
zituen gizonaren asmo galgarriak, ta diotsate:
—nere lagun maiteak, ez dabil gure onean
piztadun sare ipinitzalle ori; negarra ta errukia
baño urrago du farra gu gakusazalko. Dauzkan
sareak, dira gu barrunbean arrapatzeko; ta bere
lepo-zakua, edo brur-jakea, gu gordetzeko. Sinis
nazazute. Nai baditugu buruak gorde, iges egin
bear degu bereala, ta orretarako egoak ekin
gora igo, nagitasunari lekurik eman gabe. Bestela eroriko gera bere sare asmo gaiztoz zabalduan. Antziñatik dakizkit onelakoen asmoak;

bein baño geiagotan arkitu naiz berak arrapatzeko irriskuan.
Sinistu zituzten Txori asko-ekusiaren esanak;
igo zuten landatik gora, egaaturik; larga zuten
Txori-artzallea aoa zabalik bere sare ta burujakearekin, iges egin ziotelako atsekabeaz.
Ikasi bear degu Ipui onekin, artu bear dirala
ondo nai digutenen, ta jakitunen itz edo esan
zuzengarriak. Ez jakiñak asko galdu ditu, ta
gorde ere bai burua galtzetik; norbaitek erakutsi
dioelako erorgarri, edo irriskua: Bada
Lagun jakitunari jarraitu,
Bere itz onak pozik artu.

IPUI 40

Gizon egia zalea,
Gezurtia ta Tximoa
Gizon bik irten zuten alkarrekin lurra, ta
erriak ekustera; bata zan egia zalea, ta bestea
gezurti utsa. Zebiltzan zebiltzan eldu ziran Tximoak zeuden baso batera. Tximo nagusi, edo
besten buru bezela zanak, esan zioen beste
Tximo mendekoai.
—Ara non dakustazan gizon bi; zoazte, ta
esan egiozute, datozela nere aurrera.
Egin zuten mandatua Tximo batzuek, ta eraman zituzten gizon aiek Tximo nagusiaren aurrera. Eldu orduko oek, exeri zan bera aulki eder
batean; ipiñi zituen albo bietatik beste Tximo
guziak, ematen ziola bakoitzari zegokion tokia.
Galdetu zion Tximo nagusiak gizon bi aietatik
batari, ta au zan gezurtia:
—Zer diote nigatik gizonak?
Eranzun zion:
—Deritzat, zu zerala Errege andi bat, zure
inguru ta aldamenetan daudenok dirala, batzuek

Jauna andiak, ta besteak Soldau agintarien artekoak.
Gezurra bazerion ere, jaso zuelako itz labañekin Erregetzeraño, Erregeren izena aitu nai zuen
Tximo nagusia, diotsa:
—Esan dezulako egia, emango zatzu sari
eder bat.
Arro arrorik gelditu zan Tximo nagusia gezurrezko andikeriarekin; ta galdetu zion egia zalea
zan gizon bigarrenari:
—Eta zuk zer diozu?
Zion onek bere artean:
—Gezurra esan duenari ematen badioe emen
alako saria, nolakoa emango ez zaio egia esaten
duenari?
Eranzun zion bada:
—Zu, ta emen zauden guziok zerate Tximo
batzuek, ta besterik ez.
Aserratu zitzaion Erregeren izena enzun nai
zuen Tximo nagusiari, ta diotsa:
—Zer? zatoz ona nor geran agertzera? Ez
eman niri Erregetasuna, ta oei andikiena? Tximo
utstzat eman? Ill bear dezu, itz egin ez dezulako
nere gogora.

Ala ill zuten egia esan zuena, ta saristatu
gezurti andia.
Ipui onek salatzen ditu lurreko asko. Gezurti,
itz labañ zaleak, biotz tolestua dutenak, igo oi
dute sarri leku goietara, agindupetik agintari
izaitera; ta egia zaleak, gezur gorrotokoak, biotz
garbikoak, jo oi dute goitik bera, ta asko alditan
gezurra da saristatua, ta egia zapaldua. Baña
Gorde zaite itz labañetatik,
Ta alde egizu gezurtietatik.

IPUI 41

Astoa ta Leoia
Asto batek basoan zebillela, topatu zuen
Leoia, ta diotsa oni:
—Igo bear degu mendi gañera, ta erakutsiko
dizut, nola asko ta asko nere beldur diran.
—Goazen bada —esaten dio Leoiak farra
eginda.
Igo zutenean, asi zan Astoa arrantza sendoak
egiten.
Soñu au enzun zutenen Baso artan zeuden
Erbi, ta Kuiak irten zuten sasipetatik, ta artu
zuten igesa. Diotsa orduan Astoak Leoiari:
—Ez dakustsu nola nere beldurrak atera
dituen iges egiteko?
Eranzun zion Leoiak;
—Asto Jauna, Erbi ta Kuiai igesa artu erazotzeko asko ta geiegi da Txakurtxo baten zauka.
Ez zaite bada orrenbesteraño arrotu. Egingo
banu nik emen orroa bat, ekusiko zenduke, nola
ikararen ikaraz iges egingo lukeen Zezenak,
Basaurdeak, Otsoak, Artzak, Katamotzak, Man-

doak, ta: nork ez? Zein gutxi beldurtu nauzun ni!
Zera bada Asto buru andiko, ta belar luzedun bat
baño geiago?
Ipui onek esan nai du, farragarria dala askoren arrotasuna, ezer egin ezin, ta gauza askotakotzat berenn buruak saldu nai dituztela. Bada
Izan gabe, burua andiriztea,
Da Asto arranzaria izaitea.

IPUI 42

Arranoa ta beste Egaztiak
Arrano asko jakin batek neke gabe janaria
billatzea gatik, asmatu ta zabaldu zuen bere
jaiotzegunean eman nai zioela mai, edo bazkari
eder bat beste Egaztiai. Eldu ziran bera baño
Egazti txikiago batzuek Arrano prestu onen etxera; ta barrunbean zeuzkala, itxi zituen ate, ta
irten bide guziak. Ill zituen banaka, ta berekin
egin ere bai egun askotan bazkari ederrak.
Ipui onek dio, Gizon andi, ta aberats batzuen
bazkari emate, ta beste palagagarriak, dakartela gezur, ta asmo gaiztoa nekazarien kaltean. Au
ekusten da bide txarreko irabazi naietan. Eskeñiko diozke aurrez diruak, erruki balituzte bezela;
eman ere bai epean gari ta artoak. Au da Arranoaren bazkari eskeñtzea. Baña beren bizkarretik
gizenduko dira, eskatuko diozkelako emanak
baño geiagoak. Laster egingo dira nekazarien
gari ta artoen jabe. Aberastu dira berak, oek
argalduaz, koipe guzia jan dioelako. Ala bada
Erri askotan dira Arrano gizenduak,
Ta nekazari gaixo, berak argalduak.

IPUI 43

Leoia ta Aizeria
Gizenduta zegoan leoi batek, siniserazo nai
zuen eririk zegoala, ta erakarten zituen bera
ekustera beste Abere ta Lauoñekoak, zalako
guzien buru, edo Erregea. Ordea eltzea ta irenstea guzia bat zan. Eldu zan leiza atarira asko
jakiña zan Aizeri bat. Diotsa oni Leoiak bere
etzuntegi, edo oetik:
—Atoz aurrera.
—Ez ni —eranzun zion Aizeriak—. Dakustaz
sartzen diradenan oñatzak, ez ordea irtetzen
dutenenak.
Ala gorde zuen burua asko jakiñez, ta begiratua izanaz.
Ipui onek erakasten du, besteen kalte, irrisku,
ta gaitzetatik ikasi bear degula gere gordebidea.
Orragatikan
Besteen gaitzetan ipiñi begiak,
Ta ekusi nondik diran etorriak.

IPUI 44

Otso ta Asto gaixotua
Jakiñik Otsoak gaixo, edo eririk zegoala
Astoa, joan zitzaion ekustera sendatzeko estalgarriaz. Ikutzen zion an ta emen, ta diotsa:
—Non dezu miñ? Non dago zure gaitza?
Eranzun zion Astoak bere Mediku, edo Sendagille ederrari:
—Zuk ikutzen didazun leku guzietan daukat
miñik andiena. Orretan dago nere gaitza, edo
kaltea; ta eskerrak emango dizkitzut pakean
bazaude. Zu bezelako Sendagillak dira gaitza
irasteko obeak.
Ipui onek dio, gizon gaiztoak saldu nai dutenean on egiña itz ederrakin, orduan ari dirala
geien gaitz egiten. Bada
Ez sinistu gizon gaiztoari
Gezurra dariolako alakoari.

IPUI 45

Txindurria ta Txirriskia
Neguko egunean Txindurriak ateratzen
zituen gari ale lurpean gordeak eguzkira, barunbean geiegi ezkoturik usteldu ez zitezen. Ikusi
zuen onetan Txirriska soñulariak, ta eskatu zion
zer jan. Diotsa Txindurriak:
—Nere laztana, zer egin dezu udan negurako
jangarria bildu gabe? Ez dakizu nola ni nekatzen
naizan mugonez gero goserik ez idukitzeko?
Alperra izanda, nai dezu iñoren bizkarretik bizi?
Eranzun zion Txirriskiak:
—Ez nuen udan astirik izan bear egiteko, ebilli nintzalako erririk erri, bazterrik bazter soñua
jotzen.
—Ederki —esaten dio Txindurriak— soñuarekin uda zabala olgantzan igaro badezu, igaro
egizu negua dantzatzen. Ala berotuko zera; ala
kenduko dezu gosea.
Zeinbat artzen ote ditu Ipui onek? eta zein
ederki erakasten digun Txindurriak iges egiten

alperreri! Gosea ill nai dute askok iñoren bizkarretik. Iduki ere bai zer jan nekatu gabe. Argatik
Alperrak izango du gosea,
Ta soroa zalga txarrez betea.

IPUI 46

Pagoa ta Kañaberea
Baso batean zeuden alkarren ondoan Pagoa,
ta Kañaberea. Etorri zitzaien egoi aize zatar ta
sendoa, ta Pagoak ez zuen beratu ta makurtu
nai, ta bai arpegi eman, ta jarki aize gogorrari,
esan ez zidin bera baño sendoagoa zala aizea.
Berriz Kañaberea makurtzen, ta obentzen
zitzaion, ta zerabillen aizeak bein batera, bein
bestera, sendo egon ezinik. Diotsa Pagoak:
—O Kañabera argal, miazti, ikarakorra! Zergatik zabiltza zabuka ordi baten gisan, sendo
egon ezinda? Ez dakutsu nola ni sendoago naizan aize guziak baño? Emen ausitzen dira beren
aserreak, niri zaburik eragin gabe. Arpegi ematen dioet, ta ezin dute ezer nirekin.
Eranzun zion Kañabereak:
—Ezagutzen det nik nere argaltasuna; ez naiz
ni zu bezein sendoa; ez det erakutsi nai ez dedanik.
Alako batean dator aize olatu ain portitz ta
gogaitkarria, non da ausi zuen gerri gerritik gure

Pagotzarra, ta jo zuen bera, oñean gelditzen zala
Kañabera giratzallea. Lurrean zetzala Pagoa
egoi-aizeak garaiturik, diotsa Kañabera zutik
zegoanak.
—O Pago luze, lodi ta mardoa! Nora dira zure