Iparragirre - 4

ama ta alaba ere bai ta beste auzokideak sakabanatzeko giñoan daude. Iparragirrek erdierdian naigabea eskutatzeko alegiñak barrendik aterata diosa):
IPARRAGIRRE: Bai, bai... naigo det gosea, gogo txarretik emandako ogia baño. Zarra nago bañan
erriz-erri kantatuko det arrantzalien negarra....
Ta txanpon batzuk bilduko ditut urikalduen
alde.... ta aztuko ditut neonen penak... (Biotzikaratuta) Agur jaun andreak! Ibai maite onek,
Bidasoak erakutsiko dit Elizondorako bidea...
zuek eskale arrotza bezela ezetsi nazuten
eskero...
Euskaldun batzarra nitzaz errukituko ote da; errukitu Euskalerria ainbeste maite dun onetzaz.
Aztu dute arbol bedeinkatuan zortzikoa sortu
zun arlotea... (Bijoa ZAPIA astiro erortzen dalarik).
AMAIA