Gure behia hil da - 2

comme je demande que l'on respecte ma science. (Xanpier-i) Bonjour, grand jeune homme.
AITATXI: Xanpier! Xanpier!
XANPIER: Ze-uzu, aitatxi?
AITATXI: Erraiok, ilargia gohorapenean diagula
MAREXALA: Qu'est-ce qu'il dit?
XANPIER: Il dit que la lune...
MAREXALA: Oh! Je vous en prie!!! Ne me parlez pas de
la lune! II y a trois mois que je suis dans le pays.
Hélas! Je n'entends parler que de la lune. J'avoue en avoir assez: et de la piperade et de la
lune.

JAUN BIKARIA: Comment avez-vous trouvé la vache,

Monsieur le Vétérinaire?
MAREXALA:

Docteur, s'il vous plait. Que penseriez-

vous que je vous appelle... Monsieur le sacristain?
JAUN BIKARIA: Oh, vous savez...! J'aimerais mieux cela

que de me faire appeler Monseigneur! Et la
vache, docteur, croyez-vous qu'elle va mourir?
MAREXALA: Ah, non! Lá, je vous rassure tout de suite.

Puisque... la mort, messieurs, n'existe pas. La
mort n'est pas une idée positive. (Aitatxiri begira). Nous sommes bien d'accord? La mort n'est
qu'une absence de vie. C'est pour cela que je
proclame trés haut: aucun danger de mort pour
votre vache. Le seul danger que je craigne c'est
que, á n'importe quel instant, elle puisse... cesser de vivre. J'espére, Messieurs, (aitatxiri begira) que vous avez tous, ici, saisi la nuance.
AITATXI: Ze erran dik?
XANPIER: Orain arte deusik ez.
AITATXI: Erraiok, egun betetzen dikala behiak bedera-

tziurrena.
MAREXALA: Qu'est-ce qu'il di?

XANPIER: Il dit que c'est la neuviéme jour, aujourd'-

hui...
MAREXALA: Oh, je vous en prie!! Ne me parlez pas sur-

tout de neuviéme jour! Ne confondons pas,
Messieurs, la science de la médicine avec la
neuvaine de saint- Antoine. Peut-on se laver les
mains, ici? Et voici mon diagnostic. La vache
souffre d'une tiroiditite hipereerviev-grastromical, que vous ne pourrez combattre, Monsieur
(papera ateratzen du zarpatik) Iturriberribehekokortakoa, quavec de la superstoip... pardon...
de la superstoitop... pardon... j'ai une déformation de la langue qui proviendrait, paraît-il, de la
répétition constante de noms patronimiques
basques mélangés á ceux des médicamente
modernes. Il n'est pas facile, comme il m'est
arrivé hier, de recommander á Monsieur Larretxeberri, de la ferme Gainekoborda, de traiter
sa vache Gorrittipi avec de la salicyliqueacaliptolanolinalonge. (Jarriko da eta idatzi. Papera
emanen, dio aitatxiri). La science s'étant largement exprimée, Messieurs, je me retire.
XANPIER: II neige, je vous accompagne jusqu'á la
route.

MAREXALA: La jeunesse m'accompagne. Sensible á la

courtoisie, je salue le symbole. (Badoa.)

X. AGERRALDIA
Aitatxi eta Bikaria. Gero Maixan eta Xanpier
AITATXI: Nork ekarri du ori hunat? Jaun Erretor zaha-

rrak errana zuen ba: ez dugula guk, eskualde
huntan, orren beharrik. Baina... ezpaita geio
zaharrentzat errespeturik... elizan ere.
JAUN BIKARIA: Neretzat ari ze?
AITATXI: Bakarrik gare biak, nik uste. Zu ari zare, Jaun
Bikarioa, hemengo bazterrak nahastekatzen.
Baina jakizu ongi: ez gagozela gu ere lo. Eta
egun batez... gure Xanpier... norbaitek burua
beroturik... legorrez edo itsasoz urrunduko balitzadake... jakinen nukela nik... nork aireatua
duen.
JAUN BIKARIA: Salbat, lagunduko zaitut kadiraraino
besotik

AITATXI:

Milesker. Joanen naiz neroni, batxe-batxe,

bakarrik (Abiatzen da.)
MAIXAN: (Barrukiko atetik). Xanpier, Xanpier!!
AITATXI: Ze-uzu? Mintza zaite! Ze-uzu!!
MAIXAN: Gure behia hila da!
AITATXI: Zer diat nik? Ez diat ikusten. Ez diat geiago

ikusten. (Xanpier sartzen da kanpotik. Deneri
behatu eta abiatuko da lasterka barrukirat erranez:) Umea ba zuen!
JAUN BIKARIA: (Txapela erantzi). Behiak ez du otoitza

beharrik, bainan etxekoek bai.
XANPIER: (Barrukitik atera bedi, xala besotan dakar-

kiela. Eman bedi belauniko aitatxiren aintzinean.) Aitatxi! Behazu, aitatxi!!
AITATXI: Ez diat geio ikusten.
XANPIER: Ukizu, ukizu, aitatxi!
AITATXI: Zer duk?
XANPIER: «Katxo» zenaren umea. Nik aziko dut, aita-

txi. Hau eta hunen umien umiak ere.
AITATXI: Zatozte!

Urbil zaizte. Zoin ederrak zaizten

biak! Biak nahi zaituztet perekatu. Jainko maitea! Nori zor diot hau?
XANPIER: (Bikarioai beha). Ez duzu urrun, aitatxi...

AITATXI: Bai. Bazekiat... Ez diat urrun, ez... Orain ere

ez duk lo egon... gure jaun Erretor xaharra!
XANPIER: Bainan, aitatxi...
JAUN BIKARIA: Xooo!! Utzazu, Xanpier. Bego, berean,

ol-ola.
AITATXI:

«Otxarti-ko Patroin Bladi handia
Sainduetan guziz maitagarria»
Gaur begietarat iluna jina zaut
Baina... Nonbaitetik eldu zait argia!