Erakusaldiak-II - 25

eta ez du bukaerarik (Baruch. c. 3). dio Baruk Profetak. Zer esango det beraren edertasunaz? Erakutsi,
edo agertu zion Jaunak S. Juan Ebanjelistari edertasun
au: eta ekusi zuana guri adirazi nayez, baliatzen da
Santua emengo arri ederren, urrearen, eta zillarraren
izenaz. Jarri zaite gau argi batean Zeruari begira. Ekusiko dezu, zeñ eder dirudian: eta arriturik geratuko
zera, oroiturik guretzat egin dituala Jaunak onelako
lekuak: baña jakizu, emendik ekusten ditugun goi
eder oek ez dirala zure erri, ta bizilekuaren ataria baizik. Zoaz gorago, eta arkituko dituzu Zeruaren murallak. Amabi arri-errenkada [...]
NOTA. Aquí dejo de concluir el Autor.