List of turkic languagesLanguage:Native speakers:
Aynu6600
Ili Turki120
Salar70000
Uyghur10400000
Uzbek32000000
Bashkir1400000
Tatar5200000
Chuvash1042989
Crimean Tatar480000
Karachay-Balkar310000
Karaim80
Krymchak200
Kumyk450000
Urum190000
Karakalpak583410
Kazakh15000000
Nogai87000
Kyrgyz4300000
Southern Altai55720
Northern Altai10000
Azerbaijani26000000
Qashqai949000
Turkish71000000
Balkan Gagauz Turkish330000
Gagauz140000
Turkmen7500000
Khorasani Turkic1000000
Dolgan1100
Yakut450000
Chulym44
Tofa93
Tuvan280000
Fuyu Kyrgyz10
Khakas43000
Shor2800