Comparative table of Tatar symbolsCyrillicArabicaLatin
CyrillicNameIlminskyIske ImlaYana Imla 1920Yanalif 1927Yanalif 1999Latin 2012
А ааА аا ,آA aA aA a
Ә әәӒ ӓا ,هﺋﻪƏ əƏ əÄ ä
Б ббыБ бببB ʙB bB b
В ввыВ вۋۋV vV vV v
вэ (у)ووW wW w
Г ггэГ гگG gG gG g
гыع ,غƢ ƣĞ ğĞ ğ
Д ддыД дدD dD dD d
Е ееЕ еيىE e (Je je)E e (Ye ye)E e, Ye ye
Ё ёйоЁ ёيويؤJo joYo yoYo yo
Ж жжыЖ жژژƵ ƶJ jJ j
Җ җҗэЖ жجÇ çC cC c
З ззыЗ зزZ zZ zZ z
И ииИ иيئیI iİ iİ i
Й ййыЙ йييJ jY yY y
К ккэК кK kK kK k
кыققQ qQ qQ q
Л ллыЛ лللL lL lL l
М ммыМ мممM mM mM m
Н нныН нننN nN nN n
Ң ңңыҤ ҥنک ,ڭڭꞐ ꞑꞐ ꞑÑ ñ
О ооО оوﯰ ِO oO oO o
Ө өөӦ ӧوƟ ɵƟ ɵÖ ö
П ппыП пپP pP pP p
Р ррыР рR rR rR r
С ссыС сS sS sS s
Т ттыТ тتتT tT tT t
У ууУ уوﯮ ِU uU uU u
Ү үүӰ ӱوY yÜ üÜ ü
Ф ффыФ фففF fF fF f
Х ххыХ хخ ,ﺡX xX xX x
Һ һһэХ хههH hH hH h
Ц ццыЦ цتسTs tsTs tsTs ts
Ч ччыЧ чچC cÇ çÇ ç
Ш шшыШ шشŞ şŞ şŞ ş
Щ щщыЩ щشچŞc şcŞç şçŞç şç
Ъ ъъЪ ъء
Ы ыыЫ ыيئ ِЬ ьI ıI ı
Ь ььЬ ь
Э ээЭ эيئE eE eE e
Ю ююЮ юيويوJu Ju (Jy jy)Yu yu (Yü yü)Yu yu (Yü yü)
Я яяЯ яياياJa Ja (Jə jə)Ya ya (Yə yə)Ya ya (Yä yä)