The 4000 most common words in Turkmen

The list based on literary works

The list of 4000 most popular words and phrases in Turkmen language based on literary works.

How many words are in a phrase?:

Words translation:

#WordMeaning
Flashcard
1bir
2bilen
3ol
4bu
5diýip
6hem
7ýaly
8onuň
9men
10bolsa
11üçin
12şol
13bolup
14öz
15we
16ýöne
17näme
18soň
19sen
20ony
21şu
22edip
23meniň
24ýok
25bar
26oňa
27alyp
28diýen
29hiç
30boldy
31däl
32her
33iki
34şeýle
35adam
36gün
37olar
38zat
39emma
40olaryň
41ýerde
42welin
43ýene
44duran
45bolan
46gezek
47diýdi
48biz
49maňa
50uly
51gelip
52indi
53diňe
54gowy
55gerek
56başga
57seniň
58köp
59türkmen
60meni
61biziň
62han
63biri
64onda
65kim
66özi
67berdi
68gara
69ýere
70etdi
71şonuň
72geldi
73aga
74barada
75wagt
76gaty
77ähli
78eken
79gelen
80göz
81saňa
82oturan
83has
84siz
85
86ýene-de
87ýanyna
88häzir
89tarap
90nähili
91bardy
92beýle
93gitdi
94ýa
95jan
96görüp
97ýa-da
98и
99çykyp
100gürrüň