TatarTatar

Definition of зыян – Tatar explanatory dictionary

zıyan

зыян (original transcription)

zyyan (english transcription)

1) Матди югалту, каза; чыгым. Болай эшләүнең нәтиҗә се ахыр
чиктә Рухиягә файдага түгел, киресенчә, зыянга әйләнергә мөмкин леген дә бик
белә.
В.Нуруллин. Күп санлы мал көтүләре кешеләрнең иген басуларына, йорт
кураларына зур зыян китереп торганнар.
Г.Гыйльманов
2) Сату, җитештерү, бизнес өл кәсендә чыгымның керемгә караганда
артыклыгы; киресе: файда. Дәреслек
ул заман акчасы белән 1 миллион сум саф табыш алып эшләүче нәшриятка һәр
елны шул кадәр үк зыян сала иде.
Казан утлары
3) кара зарар (1 мәгъ.). Моңарчы бу ташның колхоз тормышына бер зыяны да юк
иде кебек.
М.Мәһдиев. пер сонажларның күбесе бер үк позада булып, бер
берсен кабатлый, шуңа аларны тегеләй үзгәртсәң дә, болай үз гәртсәң дә,
әсәргә бернинди зыян яки файда килми.
К.Миңлебаев
Зыян итмәс кара зарар итмәс. Зыян күрү Матди югалтуга юлыгу. Зыян салу
Астыртын корткычлык эшләү, за рар китерү. Кави Ишмурыйга мин зыян
салмаслык дәрәҗәдә генә җавап би рергә тырыштым.
А.Гыйләҗев

1. Матди югалту, каза, чыгым 2. Зарар(1). ЗЫЯН ИТҮ -Зарар итү