TatarTatar

Definition of йонлану – Tatar explanatory dictionary

yonlanu

йонлану (original transcription)

yonlanu (english transcription)

1) Йон чыгу, йон бе лән каплану
2) Берәр нәрсәгә йон, төкләр ябышу
Йонланып бетү Тәмам йонлану, йон басу. Мондагы эче күгәргән, йонланып
беткән әллә ничә чакрымлы торбаларны күз алдына китерсәң...
Ш.Галиев
Йонланып килү Акрынлап йон лану

1. Йон(1,5) чыгу, йон белəн каплану 2. Киемгə һ. б. йон бөртеклəре,
төклəр ябышу тур.