TatarTatar

Definition of ым – Tatar explanatory dictionary

ım

ым (original transcription)

ym (english transcription)

-и.
1. Сүзсез генə нəср. б. аңлату өчен (гадəттə кул, баш, күз белəн) ясала
торган хəрəкəт; ишарə 2. ЫМ ТЕЛЕ -Аралашу чарасы итеп файдаланыла торган
төрле ымнар, тəн хəрəкəтлəре җыелмасы [ым белəн сөйлəшү] [раслап ым
кактылар]. ЫМ КАГУ (БИРҮ, САЛУ) - Ымлау 1. Ым, ишарə белəн нəр. б.
белдерү, аңлату, нəрсəгə дə булса күрсəтү. Ым теле белəн əйтү, аңлату (чукрак
кешегə). Ым белəн нəр. б. эшлəргə кушу, боеру. Ым телендə кемнең дə булса
фикере белəн килешү яки кушкан эшен башкарачакны белдерү 2. күч. Сүз
барышында кемнең дə булса берəр кимчелегенə, үткəндə булган берəр кыек
эшенə, берəр төрле хəлгə киная ясау, төрттереп əйтү