TatarTatar

Definition of тоташ – Tatar explanatory dictionary

totaş

тоташ (original transcription)

totash (english transcription)

1. Киселми, бүлгəлəнми сузылган яки җəелгəн. рəв. Бүлгəлəнмичə,
өзелмичə 2. Бер-беренə тиеп, берегеп яки кушылып торган; чиктəш. Күрше,
янəшə 3. күч. Характеры, эшлəре һ. б. ягыннан икенче берəү белəн бер бөтен
тəшкил иткəн; аерылгысыз 4. Туктаусыз, берөзлексез эшли, башкарыла торган.
рəв. Туктаусыз, берөзлексез, бертоташтан, рəттəн 5. күч. Бары тик, гел (берəр
нəрсəдəн генə торган) 6. Бөтенесен чолгап алган, гомуми; массачыл.
рəв. Бөтенлəй, тулысынча 7. күч. Күп, зур суммалы, вакланмаган. ТОТАШ
СПЕКТР -физ. Кызган хəлдəге каты яки сыек металл чыгарган спектр