TatarTatar

Definition of кан – Tatar explanatory dictionary

kan

кан (original transcription)

kan (english transcription)

1. Организмда тамырлар буенча хəрəкəт итə торган кызыл сыекча 2. күч. Бер
ана яки атадан булу белəн бəйле якын туганлык тур. [ата-баба каны]
3. Малларның килеп чыгышы, токымы тур.