TatarTatar

Definition of күз – Tatar explanatory dictionary

küz

күз (original transcription)

kuz (english transcription)

1. Күрү органы. Күрү сəлəте 2. күч. Караш, мөнəсəбəт [баю күзеннəн карый]
3. Кем. б. игътибары, күзəтеп торуы тур. [халыкның күзе синдə] 4. күч. Күзəтеп
торучы, күзəтче 5. тарт-форм. Кояш, җил тəэсиренə дучар булган урынны, җирне
белдерə [кояш күзенə җəю] 6. Ипи, сыр һ. б. кечкенə тишек, күзəнəк 7. Бəйлəм
бəйлəгəндə бер-беренə элəктереп барыла торган элмəк 8. Туку станогында
буйлык үременең һəрбер төене 9. тарт-форм. Нəр. б. нəкъ уртасы [су күзенə басу].
Су өстендə боз эреп ачылган урын. Ботканың уртасына ясалган май чокыры.
10. Энə башындагы тишек. Кул тегермəне ташында ашлык сала торган тишек.
Гомумəн, əйберлəрдə кечкенə тишек 11. Тəрəзə өлгесе 12. Күзчə [бəрəңге күзе].
КҮЗ АГАЧЫ -Туку станында буй җепнең койрык өлешен беркетү өчен деталь.
КҮЗ АЛМАСЫ -Күзнең күз чокырында урнашкан шар форм. өлеше. КҮЗ
КАБАГЫ -Күз алмасын каплый торган аслы-өсле тире җыерчасы. КҮЗ КАРАСЫ
-Күз алмасының эченə яктылык үтеп керə торган тишек; бəбəк. КҮЗ ТƏБƏ -
Табада йомырканың агы белəн сарысы тугланмый пешерелгəн ашамлык. КҮЗ
ҮЛƏНЕ - Күзүлəн -Сыраҗлар семь. бик ачык чəчəкле берьеллык болын үлəне;
рус. Очанка