TatarTatar

Definition of куыклану – Tatar explanatory dictionary

kuıklanu

куыклану (original transcription)

kuyklanu (english transcription)

Куыклар (1–2 мәгъ.) барлыкка килү
Куыклана башлау Куыкланырга тотыну
Куыкланып бетү Күп санда куык лар барлыкка килү; нык
куыклану. Аның өсте манма су, куллары пешеп куыкланып беткән.
Г.Әпсәләмов
Куыкланып тору Куыкланган хәлдә булу