TatarTatar

Definition of коточкыч – Tatar explanatory dictionary

kotoçkıç

коточкыч (original transcription)

kotochkych (english transcription)

1. 1) Бик тә куркыныч, хәтәр; дәһшәтле. Коточкыч

тавыш белән күк күкрәп җибәрә. Г.Ибра һимов. Чынлап та,
коточкыч шартлау яңгырады, --- Хәсәнбай бөтенләе белән төтен
пәрдәсе астында калды, һәм ул төтен озак вакыт таралмыйча тор-
ды.
М.Кәбиров
2) Ямьсез. Күрәсең, бу минутта минем төсем коточкыч булган
булса кирәк.
А.Шамов. Мин барысы өчен дә Аны, тик Аны гаепләдем.
Ни өчен әле ул мине – коточкыч бер кешене яратырга булган?

А.Әхмәтгалиева
3) Бик көчле, каты. Бераздан коточкыч буран кузгала. А.Алиш. Ат,
боргычланган ирененең коточкыч әрнүеннән аңын җуйган кебек,
кинәт тынычланып калды.
Г.Әпсәләмов
4) Бик яхшы. Коточкыч хәтер үзендә: тарихчы белергә тиешле
йөзләрчә исемнәрне һәм даталарны ул күңелдән генә әйтә дә бирә.

Ә.Еники
5) Бик зур, чиктән ашкан, күтәрә алмастай, әйтеп бетерә алмаслык.
Бер көн эчендә бер-бер артлы ишелеп төшкән коточкыч яңалыкларга,
шулай итеп, тагын бер яңалык өстәлде.
Н.Фәттах. [Камәрия
Талиягә:] Никадәр гөнаһсыз җаннарны харап иттең... Иреңә ко-
точкыч борчу, хурлык китереп, йөрәген җәрәхәтләдең.
Г.Галиева
6) Бик авыр тәэсир итә торган (сүз ләр тур.). [Райбашкарма
председателе Галиуллин:] – Үз яныма торырга кермәссең бит, –
дип, коточкыч сүзләр тезеп китте.
Г.Кутуй. Ничек әйтә алды
икән карты шундый коточкыч сүзләрне?
Н.Фәттах
7) Бик начар, бик яман, тискәре; бик тәэсирле. Газеталардан
сугышның кайнар сулышы бәрелеп тора, фашистларның коточкыч
ерткычлыгы, алар коллыгына дучар булган совет кешеләренең
башыннан узган дәһшәтле вакыйгалар күз алдына килә.
Г.Бәширов.
Тора-бара мин инде боларның барысына да шулкадәр ияләштем,
үземнең дә шушы коточкыч дөньяда коточкыч кеше икәнлегемә
шулкадәр ышандым.
А.Әхмәтгалиева

2. кис. мәгъ. Бик тә, гаять, үтә, артык. Шуннан, улым, коточкыч зур
балык өскә килеп чыкты да кармакны өзеп ычкынды.
Т.Гыйззәт.
Бу коточкыч авыр сугыштан соң, Бу сагынычлы озак елдан соң,
Туган җирең түбәләрен күргәч, Таш булсаң да, дустым, еларсың.

Ш.Маннур. Кайда коточкыч тирән бер су ага... Шунда мин
ташлыйм бәгырьнең валчыгын... Нинди көч бар соң шуңардан
башкага?!
Ф.Бурнаш. Аннан соң аның ире коточкыч көнче булып
чыкты.
Ә.Фәйзи

Коточыргыч - Котчыккыч 1. Кот, җан чыгарлык, бик куркынычлы,
дəһшəтле 2. Бик көчле, бик каты. Бик зур, чиктəн ашкан 2. рəв. Бик, артык