TatarTatar

Definition of киләчәк – Tatar explanatory dictionary

kiläçäk

киләчәк (original transcription)

kilachak (english transcription)

1. 1) Киләсе, алга таба буласы; хәзергедән соң буласы
(көннәр, айлар, еллар һ.б.ш.). Нинди бәхетле! Мин үземнең киләчәк
тормышымны күрәм.
Г.Кутуй. Муса Җәлил --- изге теләкләрен,
рухи-фәлсәфи эзләнүләрен нечкә тоемлы нәфис шигъри әсәрләрендә
халкына, киләчәк буыннарга васыять итеп калдырган, киләчәк һәм
үткән гасырларның бөек шагыйре.
Т.Галиуллин
2) Алда, моннан соң яшәячәк (кеше, буын һ.б.ш.). Киләчәк буыннар
өчен искитмәле яхшы бер истәлек булыр ул [шәҗәрә]!
Ш.Мостафин
2. и. мәгъ. 1) Кемнең яки нәрсәнең дә булса алдагы тормышы,
язмышы. Газиз җирем, синең халкың яши Бәхет теләп киләчәгенә.
Р.Зәйнетдин. Киләчәккә этәрердәй бер дәртле, куәтле рухта
җырыбыз юк, гел төшенкелек,
өметсезлек кенә анда чагыла.
М.Миначев. Киләчәгең тагы да матур булсын.
В.Хәйдәрова
2) Киләсе, алда була торган (вакыт тур.). Ялваралар алар Киләчәккә:
«Тылсым куәсе бир халкыма: Суга төшкәч – суда батмасачы,
Янмасачы – кергәч ялкынга!..»
Зөлфәт
3) күчерелмә мәгънәдә Алдагы көннәрдә булачак уңышлар; перспектива, карьера.
Киләчәгең алдан күренеп торган Укытучы булып уйный идең бит.
Р.Зәйнетдин