TatarTatar

Definition of кәмит – Tatar explanatory dictionary

kämit

кәмит (original transcription)

kamit (english transcription)

1) искергән сүз Цирк. Әллә син дә кәмиттә паяз булмакчы була-
сыңмы?
Г.Камал
2) искергән сүз Цирк бинасы. Нәкъ сурәттәгечә киң ыштанлысы, кәмитнең
алдында җыелган халыкка карап, кыңгыравыклы бүреген салды да,
бик түбән иелеп алды һәм шунда ук кире кереп китәргә уйлады.

Ә.Фәйзи
3) гади сөйл. Гомумән нинди дә булса тамаша (спектакль, концерт
һ.б.). Кәмитләр ясап акча җыйнарга керешкәннәрмени инде?
Ш.Камал
4) күч. сөйл. Көлкеле тамаша, көлкеле нәрсә. Ә ир-ат киемендәге
юанюан дамалар үзләре бер кәмит – гел сыерлар инде.
Җ.Рәхимов.
Хәйри бу кәмитнең асылын әле дә булса аңлап

җиткерми иде. Г.Минский. Кайсының башы түбән, аяклары югары
күтәрелгән дип тә өстәсә, тәмам кәмит була ич.
Ш.Камал
Кәмит уйнау 1) Спектакль-концерт һ.б. катнашу; артист булу.
Инде бүгенге көндә генә кәмит уйнар өчен, мөселман баласы димләп
адәм көлкесенә кала күрмим.
Ш.Камал; 2) Кылану, тыштан бер
төрле күренгән, эчтәлеге бүтән булган эш эшләү; 3) Ярамаган эш
эшләү, ярамаганны эшләп кеше көлдерү, көлкегә калу. Без, әл-
хәмделилла, барчабыз да мөселман бит, безгә нигә хаҗәт ул ала бия
ахшамнары, безгә нигә кәмит уйнаулар.
Ш.Мөхәммәдев