TatarTatar

Definition of җот – Tatar explanatory dictionary

cot

җот (original transcription)

jot (english transcription)

1) Җир кинәт туңып яки кар белән капланып, малларга ашарга үлән
калмау сәбәпле, аларның күп ләп кырылуы, хайваннарның ачлык тан күпләп
үлеме. Гидай казакларның ялгыз ярым маллары җотның берен че көннәрендә үк
аякларын суздылар.
И.Салахов. яман бозлы бер көздә аның күп хайванын җот
һәлак кылды.

Г.Ибраһимов. Илгә җот килде, тибеп

ашарга мөмкин булмаганга, малның бик күбе һәлак булды. Г.Ибраһимов
2) диалекталь сүз Илгә килгән ачлык
3) диалекталь сүз Ашауга комсыз кеше. Җот – йортсыз калыр. Мәкаль. Җот кешегә
хәт кунмас.
Мәкаль

(ЙОТ) -1 Җотлык -ЙОТЛЫК -Җир кинəт туңу яки кар белəн каплану
аркасында малларга тибеп ашарга үлəн калмау аркасында аларның күплəп
кырылуы, ачлыктан маллар үлү 2. диал. Ашауга комсыз кеше [җот кешегə кот
кунмас]

#50253 most common word
https://speak.tatar