TatarTatar

Definition of җирсенү – Tatar explanatory dictionary

cirsenü

җирсенү (original transcription)

jirsenu (english transcription)

җирсү. Аңа, бу ят шәһәрдәге ялгыз кешегә, бик бик яман су булып
китте. Ул, җирсенеп, ихты ярсыз бер көрсенеп куйды.
Ә.Фәйзи
Җирсенеп бетү Тәмам, бик нык җирсенү
Җирсенеп кую Кинәт җирсенү. Кү ңелем җирсенеп куйды. Әни мәрхүмә исемә
төште.
Г.Сабитов

-диал. Җирсү -1 Җирсəү -диал.) Туган илне сагыну 2. Ярсу, ярсып китү
[язга таба күңеллəре җирси]