TatarTatar

Definition of җилкенчәк – Tatar explanatory dictionary

cilkençäk

җилкенчәк (original transcription)

jilkenchak (english transcription)

1. 1) Ашкынып, дәртләнеп торган. Миңа көрәш кирәк иде,
тыныч тормышта оерга минем җил кенчәк йөрәгем риза түгел иде.
М.Мак суд.
Яшь җилкенчәк чаклар бар иде

2) Тиз кызып китүчән, ярсу. Җил кенчәк табигатьле кеше
2. и. мәгъ. Ярсу табигатьле яшь кеше. [Биктимер карт:] Юк, балам, юк,
безнең заманда сызгыру юк иде, аны хәзерге яшь җилкенчәк уйлап чы гарды.

Н.Исәнбәт