TatarTatar

Definition of җаный – Tatar explanatory dictionary

canıy

җаный (original transcription)

janyi (english transcription)

1) кара җанаш. Китә җаныем, китә җаныем, Китә җаныем
Донбасска.
.. Җыр. Ничек диелә әле ха лык җырында: «Сөяр булсаң, сөймә,
җаный, үзеңнән түбәннәрне!»
М.Ма ликова
2) Кешегә карата дусларча яки нәр сәгә дә булса үз итеп әйтелгән эндәшү сүзе.
Минем тиле йөрәк тагын «дөп дөп...» Ә юк, дөпелдәмә кирәкмәскә, йөрәк
җаный, ишектә гүпчи Габсат тар абзаң түгел, ишектә аның кызы, минем Биби
Газзәм.
Ф.Хөсни