TatarTatar

Definition of имза – Tatar explanatory dictionary

imza

имза (original transcription)

imza (english transcription)

1) Нинди дә булса текст, рәсем, картина астына авторның
(гадәттә кыскартып) үз кулы белән язылган култамгасы. Сәхип солдат,
йорт хуҗаларының имзаларын җыеп, шәһәр думасына ике тапкыр прошение
язды...
Ә.Фәйзи. Ә аның өчен оешма җитәкчесен --- ишек төбендә сагалап
утырырга, кадерле имзасын, ниһаять, алгач, тулай торакта яшәр өчен ко-
менданттан кабат рөхсәт сорарга --- кирәк.
Сөембикә
2) Әдәби, музыкаль, сәнгать әсәр ләренең авторын күрсәткән уйланма исем;
псевдоним. «Мусульманин» имзасы һәм «Н.К.» инициаллары белән язылган
некрологларның гранкалары архив фондларында гына теркәлеп калган.

Р.Әмирхан. [Г.Камалның] Җитдирәк мәкаләләре 1906 елда «Саип»,
«Г.К.» имзалары белән һәм имзасыз да
«Азат», «Азат халык» газеталарында басылалар.
М.Гали. Бер сәгатьтән соң
экспромтларны укып карыйлар, һәм шулар арасыннан дүрт кыска шигырьне
сайлап алырга да, «Студент» имзасы куеп, аларны Гурий Плетнев аша
«Волжский вестник» газетасына җибәрергә карар кылына.
Казан утлары
3) Нәрсәнең дә булса астына языл ган язу, аңлатма, искәрмә. Хәзергәчә

чыккан --- китапларның [сәнгать турындагы] битләрен актарып, иллю-
страцияләренә күз ташлау белән, «бу әсәр Лувр музеенда саклана» дигән имзалар
бик күп очрыйлар.
М.Гали
4) Әдәби әсәрнең авторын күрсәткән язу. Ә Җәлил үзе биредә күбрәк жур-
налист, тәнкыйтьче буларак таныла, мәкаләләрен «Муса Җәлил», «М.Җә-
лил», «Муса», «М.Мостафин», «Җәлил Табын», «М.З.», «М» имзалары белән
бастыра.
Ш.Хамматов. Мин шигыремнең астына «Мөхәммәтфатих Хөснет-
динов» дип имза куйган идем, Гомәр Галигә бу ошамаган.
Казан утлары

1. Нин. б. текст, рəсем астына авторның үз улы белəн язылган фамилиясе
(гадəттə чорнап, боргалап языла) 2. Сəнгать əсəрлəренең авторын күрсəткəн
уйланма исем; псевдоним 3. Нəр. б. астына язылган язу, искəрмə. ИМЗА КУЮ
(ИТҮ) -Кул кую