TatarTatar

Definition of чылбыр – Tatar explanatory dictionary

çılbır

чылбыр (original transcription)

chylbyr (english transcription)

Чыңгыр -диал.) Озынча, түгəрəк яки башка төрле металл боҗраларны
бер-берсенə кидереп ясалган бау [сəгать чылбыры]. с. Чылбырдан ясалган
[чылбыр тезген]. сөйл. Богау. күч. Ирекне, азатлыкны буып торган нəрсə; зынҗыр
2. Нəр. б. эзлекле рəвештə рəт-рəт булып тезелеп, сузылып киткəн төркеме [таулар
чылбыры] 3. күч. Бер-бер артлы тезелеп барган уй-фикерлəр, вакыйгалар 4. Тоташ
бер линия, юл тəшкил итеп, берничə элементтан ялгап ясалган җайланма;
шундый җайланманың планы, схемасы [электр чылбыры]. ЧЫЛБЫР
ВАКЛАНМА -мат. Өзлексез вакланма. ЧЫЛБЫР РЕАКЦИЯ -Берəр атомның яки
төшнең реакциясе эзлекле рəвештə бик күп сандагы атомнарның,
молекулаларның яки төшлəрнең реакциясен китереп чыгара торган реакция.
ЧЫЛБЫР РЕФЛЕКС -Алдагысы үзеннəн соңгысын китереп чыгара торган,
эзлекле барган рефлектор хəрəкəтлəр