TatarTatar

Definition of бер – Tatar explanatory dictionary

ber

бер (original transcription)

ber (english transcription)

I.
1. 1 саны һəм цифры. Шул сан исəбендəге микъдар. Парның сыңары
2. Үзе генə, бердəнбер, ялгыз 3. Фигыль алдыннан килгəндə: бер тапкыр 4. [бер
тиен дə бирмəде] 5. [бик көр, көтүдə бер сыер] 6. [кергəн бере бетə тора] 7. с.
[күңеллəр бер булса... ] [шəһəр алу белəн бер бу] [чəче үзе бер болыт]
8. с. Уртак 9. с. Бердəм, оешкан (төстə) 10. с. [бер басуны берүзе ура] 11. рəв.
[күллəр дə бер корый] 12. а. [урамнан бер кыз килə] [сездəн бер хөкем көтəм]
[берлəр меңнəр өчен тора] 13. [бер кичне, бер мəлне] 14. [бер алга, бер артка]
[бер килсə китми] 15. терк. [бер ул гына түгел] 16. кис. [бер шиклəнəсе юк]
[бер тавыш та ишетелми] 17. кис. [выжт итеп үтсен əле бер!] 18. кис. [бер
тотынгач, бер башласа]. БЕР АРА -1)Кайчандыр бервакыт (узган хəл тур.)
2)Кайчан да булса, ничек тə булса, килəчəктə бер. БЕР БУЙДАН -Янəшə,
рəттəн. БЕР ЗАМАН -1)Бервакыт 2)Кайчан да булса. БЕР ИШ (ИШЕ) -
Кайбер, кайсыбер [бер ише кешелəр... ]. БЕР(ƏР) ЯРЫ -Кая да булса, башка
бер урынга. БЕР ЯРЫМ -Бер бөтен һəм тагын бер ярты. БЕР ӨЙЛЕЛƏР -
Аерым җенесле чəчəклəре бер үк төптə (сабакта) була торган үсемлеклəр.
БЕР ӨЛЕШЛЕЛƏР -Яралгыларында бер генə орлык өлеше булган
үсемлеклəр. II. БЕР : БЕР-БЕРЕБЕЗНЕ, БЕР-БЕРЕҢƏ, БЕР-БЕРСЕНƏ, БЕР-
БЕРСЕННƏН һ. б. -Үзара берсе икенчесен, берсе икенчесенə, берсе
икенчесеннəн һ. б.