TatarTatar

Definition of бәхәс – Tatar explanatory dictionary

bähäs

бәхәс (original transcription)

bahas (english transcription)

1. 1) Үзенең хаклыгын исбатлап сүз көрәштерүдән гыйбарәт низаг; дәгъва. Фәнияр баштарак аның [Миша] белән бәхәскә керә,

шигырь – шигырь генә түгел, иҗат – күңелнең канаты, кешене шул күтәрә, дип, иҗат итүнең газаплы ләззәтен аңлатырга тели иде. Ф.Яруллин. Ләкин гаилә бәхәсе шуның өчен «бәхәс» дип атала инде ул, анда, һичшиксез, хатын җиңеп чыга. М.Мәһдиев. Боз белән тоз бәхәсендә тоз эрегән... Егет белән кыз бәхәсендә кыз эрегән... Ш.Галиев

2) Оттырган очракта, нәрсәне булса да үтәү, эшләү шарты белән ясалган килешү. Шулай итеп, бабай, бәхәстә җиңеп, сыерны үзенә ала, ә мактанчык бай хур була. Әкият. Кайсыдыр бәхәсен оттырган, имеш! Ә.Еники

2. бәхәстән рәв. мәгъ. Бәхәсләшеп, бәхәс итеп. [Бәдри] Бәхәстән, җиде төн уртасында мәзин мунчасыннан таш алып чыгуын сөйләде. И.Гази