TatarTatar

Definition of баса – Tatar explanatory dictionary

basa

баса (original transcription)

basa (english transcription)

1) Орлык бирми торган ир чәчәкле, аксыл башлы, нәзек сабаклы, сүс ясый торган киндер; ата киндер; русчасы: посконь. Ата даны белән кыз китә, баса даны белән сүс китә. Мәкаль. Киндер арасына кереп --- киндер басаларының бик шәпләрен генә йолыктык та аларның сүсләрен салдырырга тотындык. Г.Галиев

2) диалекталь сүз Киндер (үсемлекнең үзе).

«Җәйгә чыксаң, баса җебетергә, җитен чылатырга тилмереп торасың: су табып булмый», – диде бер ак сакаллы карт. И.Гази

-и.
1. Аксыл башлы, нəзек сабаклы киндер (киндернең орлык бирми
торганы - ир чəчəклесе) 2. диал. Киндер (үсемлек)