TatarTatar

Definition of аяк – Tatar explanatory dictionary

ayak

аяк (original transcription)

ayak (english transcription)

Чәй чынаягы яки шуңа охшашлы тоткасыз савыт, касә; гомумән савыт. Төнләр торып имезгән, Аякдин каймак йидергән Анамдин һәм бизәем! Дастан. Шул арада, ишегалдына чыгып, Сөннәтче бабай да, зур аякларда сосла күтәреп кереп: «Бәлки, хәзрәт, яратырсыз», – дип, хәзрәтләр өчен ясаган сосласын суза иде. Г.Исхакый

I.
1. Кешенең, кошларның һəм хайваннарның йөрү өчен хезмəт
итə торган очлыгы 2. Мебель, механизм кебек нəрсəлəрнең идəнгə,
җиргə һ. б. ш. утыртып, бастырып, терəп куя торган җайланмасы
3. Күп һəм озын итеп (күпмедер метр кертеп) уралган җеп басмасы.
АЯК БИТЕ (ЙӨЗЕ) -Аякның өсте. АЯК КИЕМЕ -Күннəн яки башка
əйбердəн тегелгəн, күбесенчə каты табанлы читек, ботинка, чүəк
һ. б. ш. . АЯК МАШИНАСЫ -Аяк ярдəмендə əйлəндерелə торган тегү
машинасы. АЯК ОЧЫ -1)Аякның бармаклар тирəсе; 2)Сузылып
яткан кешенең аяк ягы, аяк тирəсе 3)Хуҗалыкта бакча арты яки
каралтылар артындагы урын. АЯК ЧОЛГАВЫ -Ыштыр. II. АЯК -
иск. Чəй чынаягы яки шуңа охшашлы тоткасыз савыт, кəсə